Page 8 - lidercfeny_akf_202206
P. 8

XIV. évf. 6. szám, 2022. június                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     Fényhíd című elbeszélés volt Morgan Strakhoza tollából.  kéregetni, nem tolakodóan, inkább csak csendben, szeré-
     Egy olyan varázslatos hídról szólt, melyet ha megleltek a  nyen. A legtöbb helyen elzavarták őket, de volt ahol kap-
     tiszta szívű gyermekek, akkor egy szép, boldog és szere- tak pár falatot, egy forró pogácsát, vagy kenyérvéget kol-
     tettel teli világba léphettek át, ahol nem volt fájdalom és  bászzsírba mártva. Egy helyen kaptak ezer forintot. Alig
     éhezés. Sokszor menekült gondolatban ebbe a meseszép  akarták elhinni. Beszaladtak vele egy parkba és megbű-
     világba és elképzelte, hogy ő maga is megleli ezt a fényhi- völve nézték azt. Tomika megkérte Ágotát, hogy várjon
     dat egy szép napon.                 ott, ő vesz édességet, és mindet befalják majd, jól mulat-
      A hónapok teltek, és a fényhidat nem lelte, ám miután  nak végre. Ágota megígérte, hogy vár és vigyáz majd,
     Sárikát is kiemelték a családból, Tomikával csak ketten  Tomika pedig elsietett.
     maradtak, a pokol és szenvedés csak fokozódott otthon. A  Ahogy Ágota várakozott, gondolta abból baj nem lehet,
     szülők kitervelték, hogy Sárika helyett neki kell majd a  ha szétnéz a parkban. Ahogy a park széléhez ért megszé-
     perverz idős urakkal úgymond jót tenni, neki kell majd  dült attól, amit látott. Odalent, a parkmentén futó úton
     örömet okoznia nekik. Először nem értette miről is van  túl, valami csodálatos dolog terült el. Egy mennyi színek-
     szó, de amikor az első kuncsaftnál rájött, menekülőre  ben ragyogó fényhíd. Megborzongott, a szíve hevesebben
     fogta a dolgot. Kiugrott a kis kertes ház ablakán, és haza- vert. Nem tudta mit csináljon. Várjon? De mi lesz, ha
     ment. Ott pedig verés várta az engedetlenségért. Miután  eltűnik? Vagy menjen? De akkor Tomika? Csendben vára-
     sorra megszökött a perverz férfiaktól a szülők rendszere- kozott majd döntött. Átszalad a fényhídon, megnézi, mi
     sen bántalmazták, majd kiküldték őt is a tanyára Tomika  van a túloldalán, és ha valóban az a varázslatos meseor-
     mellé dolgozni.                   szág van ott, nem lép be, hanem visszaszalad Tomikáért,
      Ott egy koszos melléképületbe került a testvére mellé,  és ketten mennek át rajta.
     hajnalban kelt és késő este feküdt, enni-inni vitt az álla- Tomika egy jó félóra múlva tért vissza a sötét parkba.
     toknak, és mellette hordta a trágyát, vagy takarított a  Ágotát sehol nem találta. Először úgy gondolta talán
     főépületben. A tanyát tulajdonló ötvenes pár nem bánt  vécézni ment, de egy jó félóra múlva már gyanús volt neki
     szépen velük. Bár verni nem verték őket, de enni alig-alig  a dolog. Először csak körbejárt, majd a nevén is szólongat-
     kaptak valamit, és bár ágyuk volt, de ágyneműt már nem  ta. Ágota nem válaszolt. Tomika kétségbeesetten indult el
     kaptak. Egy nap Tomika azt javasolta, szökjenek meg.  az éjszakában megkeresni a húgát, akit végül sosem talált
     Hosszan tervezték, majd a gondolatot tett követte. Az  meg.
     egyik éjszaka nem aludtak el, és amikor a háziak nyugo- Ágota testét a Tiszából két nap múlva halászok húzták
     vóra tértek, ők leléptek a tanyáról. Semmit nem vittek  ki. Nem tudták ki lehet ez az alultáplált kis koszos test
     magukkal, és a közeli állomáson bújtak el. Onnan hajnal- azokban a semmi ruhákban így november elején. Először
     ban több tehervonat is indult, az egyikre felszöktek és úgy  gyilkosságra gyanakodtak, majd öngyilkosságra.
     döntöttek a legelső nagyvárosig meg sem állnak. A vonat  Szemtanúkat kerestek, aki láthattak valamit. Szemtanú
     lassan haladt, keveset ment, sokat állt, így két napba telt,  nem jelentkezett, ám egy rossz minőségű kamerafelvétel
     míg egy városhoz értek. Itt leugrottak a zúzott követ szál- elmesélte később, ahogy egy vékony, rozoga kislány a
     lító kocsiról, és bevették magukat a városba. Nem tudták  túlpartról átvilágító reflektor fényére igyekezett rálépni a
     hol vannak, csak mentek. Ha rendőrt láttak, elbújtak,  Tisza fényes víztükrére.
     aztán haladtak tovább. Lassan rájuk esteledett. Próbáltak

     Matthew B. Reynolds

     A gépész


      Nádasdomb álmos kisváros, a szerb-magyar határtól  munkanap lesz, mint a többi, se nem jobb, se nem rosz-
     húzódott nem messzire. Sötétség honolt amerre a szem  szabb, unalmas és átlagos. Tévedett, ez a nap merőben
     ellát, felhők sokasága vette körbe az eget, az eső lassú  más volt, mint a többi. Fásult lelke mélyén úgy érezte,
     cseppekben szemerkélt egy ideig, azután elállt.   hogy változásra lenne szüksége, viszont túl a negyvenen
      Hajnali öt órakor megcsörrent az ébresztője, és hirtelen  már egyre nehezebben vágott bele az újdonságokba, kom-
     lendülettel leverte, majd visszatette a helyére. Szerencsére  fortzónájában tengődött.
     nem hibásodott meg az óra. Megmozgatta lomhán vég-  Jávorcsik Lehel gépész volt a legnagyobb helyi gyárban,
     tagjait, kómásan kelt ki az ágyából, és kinézett az ablakon.  a Madórában. Fizetése mondhatni tűrhető, nem volt csa-
     Az idő eléggé szomorkás hangulatot árasztott odakinn, a  ládja, így minden pénzét magára költhette volna, de ő
     madarak elköltöztek melegebb vidékre, a villamos lustán  fogához ütötte a garast. Gyakorta álmodozott teljes élet-
     haladt egyik állomástól a másikig, a rikkancs pedig árulta  ről, de hiába próbálta, nem tudta kiismerni a nőket, nem
     az újságokat.                    talált magának olyan asszonynak valót, aki majd gyerme-
      Olybá tűnt, beköszöntött a tél. Bekapcsolta a rádiót. Épp  kei anyja lehetne. Élete középszerűségben fürdött. Két éve
     elcsípte az időjárásról szóló híreket; havazást ígért a mete- szabadult egy lehetetlennek tűnő kapcsolatból, amelyet
     orológia. Attól tartott, hogy ez a nap is ugyanolyan szürke  sokára sikerült kihevernie. Cingár alkata, több mint két

     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13