Page 8 - lidercfeny_akf_202301
P. 8

XV. évf. 1. szám, 2023. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      – És ön tud erről az...               csoportjai szabadultak fel, illetve újra alakultak a mi energiasí-
      – Igen, igen, bár nekem is időbe telt. És bocsánat, ha a szavába  kunkban.
     vágtam, de most térjünk is rá. Tehát az első MST megjelenések  – És az MST-témához kapcsolódna a további...
     időpontját közvetlen megelőző fontos esemény nem került látó- – Kapcsolódik! Elnézést…”
     körbe, a tudományos felfedezéshez mérten nem kapott elég nagy
     visszhangot a nyilvánosság előtt, pedig ez egy meghatározó  „Mekkora katyvaszduma! Asszem, lassan át kéne öltöz-
     momentum. Itt egy jó ideje folyó kísérletek sorozatának eredmé- ni.” – A fogyó leves illatát egyre jobban felváltotta a kissé
     nyeiről lenne szó, amelyben a tudósok áttörő eredményt értek el.  átizzadt munkáspóló szaga.
     Az eredeti elképzelés szerint az anyag egy új fázisát próbálták  – Réka! Kivasaltad az ingemet, amit reggel kitettem?
     létrehozni, amely extra dimenziós értékekkel rendelkezik, lénye- Nincs válasz, csak némi edénycsörömpölés hallatszik a
     gében a kvantumanyag egy olyan formája, amelyet az alkotóele- konyha felől.
     mek dinamikus mozgása határoz meg, nem pedig statikus elren-
     dezésük. Ez egy olyan topológiai fázis, ahol az extra dimenzió  „…kísérletek nem sokkal azelőtt valósultak meg, mielőtt a
     sikeres létrehozásához a tudósok a kvantumbiteket célozták meg  személyiség-változások elkezdődtek volna. Ezek az energiacso-
     a fibonacci-sorozaton alapuló kvázi-periodikus lézerimpulzusok- portosulások vagy szuverén kvantumrezgések, amelyek közül
     kal, majd látva a modell-eredményt nagyobb eszközhöz nyúltak.  számos ezen a síkon a mi emberi fizikai létünkkel tud csak töké-
     Hadrongyorsítóban közel fénysebességgel száguldó részecske- letes egységet alkotni. Ebben az egységben fejeződnek ki az
     csomagokat rekurrens indítással bizonyos pontokon összevezet- általuk hordozott információk, melyek gondolatok, érzelmek
     tek, ami rövid időre óriási energiákat szabadított fel, és a várt,  tökéletes halmazai, tehát nevezheti akár entitásoknak vagy akár
     nem csak időben, de térben is mélyebb formájában strukturálha- lelkeknek is őket.
     tó kapott anyagi szerkezetet állandósítani igyekeztek annak fel- – Ő… ezt most úgy érti, megszállják az embert, mint egy
     használására és dinamikájának tanulmányozására a...
      – Elnézést professzor úr, úgy gondolom a nézőink nem biztos,  szelle...
     hogy követni tudják, én már egy kicsit elveszt…”    – A tudatunkba épülnek, részlegesen, vagy akár el is nyom-
                                hatják azt.
      „Mekkora bohóc, a csíkos öltönyében magyaráz ám!  – Hát... ő... ez valóban érdekes, de talán tudományosan is
     Mintha bárki is értené. Csak a csokornyakkendő hiányzik,  meredek teória.
     tényleg, hehe. Ez a leves nem is lett rossz, csak ez a gaz ne  – Kérem, ez nem teória!
     lenne benne” – lökte arrébb Tamás a kanállal a nagy pet- – De miért ilyen biztos ebben a hm... másik dimenzióból érke-
     rezselyemleveleket.                 ző lelkek...
                                 – Mert én is onnan jöttem!”
      „…tehát a collider b segítségével végzett mérési eredmények
     széles spektrumában a...                Tamás majdnem kiköpte az utolsó kanál levest.
      – Professzor úr, a fő témánktól úgy érzem, eltér...  – Azt a leborult! Réka! Hát ilyen nincs! Ezt hallgasd
      – Arról van szó, hogy olyan energiajellemzőket mértek ki,  meg! Rékkkk…
     aminek eredetét sem tudják beazonosítani. És amit szintén nem  Megakadt a hang a torkán, keserűség futott össze a szá-
     tudtak, hogy még ha csak a mi idő-értelmezésünk szerint  jában, a feje előre bukott. A szeme előtt a tányérban kerin-
     nagyon rövid időre is fenntartott anyagfázis mellett egy olyan  gőt jártak a petrezselymek a rózsamintával. Még hallotta
     tér és idő szintjére, ha úgy tetszik dimenziójára nyitottak kaput,  a nőt belépni a szobába miközben eldőlt a kanapén.
     amelyből nem szokványos energiák nagy mennyiségű összetett  – A nevem Eszter. Te ficsúr!


             MEGJELENT!      Nagy Gergely hangulatos képei kiváló inspirációt adtak jó
      néhány írónak, hogy élettel töltsék meg a grafikus által meg-
      álmodott világot, amelyben keveredik a magyar folklór, a dark
      fantasy és mese elemekkel. Sőt, némelyik történet már-már
      horrorba hajlik.
      Garabonciások, huszárok, boszorkányok, betyárok, kísérte-
      tek, táltosok, lidércek szerepelnek a történetekben a régi
      magyar vidék megszokott figurái mellett. És persze számtalan
      szörny, lakjanak akár a mocsárban, akár az emberi lélek legsö-
      tétebb bugyraiban.
       A kötet PDF és EPUB formátumban ingyenesen letölthető
              a konyvek.lidercfeny.hu oldalról.
     8                   www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13