Page 8 - lidercfeny_akf_201909
P. 8

XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat

     „A Lidércfénytõl a jelenig, és tovább...”

     Interjú Mucha Dorkával,
     a Puncs írójával


                    A Lidércfény Online kul- – Bár az írók között nem kifejezetten szokás erről beszélni, de
                   turális magazin 2003 végi  mégis úgy tapasztalom, hogy sokaknál igen nagy szerepe van a
                   indulása óta eltelt pár év.  zenének. Veled ez hogy van, miket szoktál hallgatni, és hatnak-e
                   Durván számolva majdnem  ezek a zenék arra, amin éppen dolgozol?
                   16. Ennyi idő alatt szinte  – Nekem leginkább csöndre van szükségem alkotás közben.
                   felnőtt egy új generáció, az  De a mindennapjaimat és azt, hogyan látom a világot, biztos
                   akkori fiatal, tizenéves  sokban befolyásolja, hogy a férjem blues-rock zenész (vagy hogy
                   alkotóink pedig felnőtté  kell ezt mondani) és rock zenét hallgatok. Abból is főleg a klasz-
                   váltak. Ezen interjúsoroza- szikusokat: Led Zeppelint, Pink Floydot, Rolling Stonest, az
                   tunkban azokat az őslidérc- újabbak közül meg a Rival Sons a kedvenc. Mostanában kezd
                   fényeseket kerestük meg,  egyre jobban beszippantani a metál is, aktuális szerelem az Apey
                   akik nem adták fel az írást,  and the pea.
                   sőt, a hosszú évek alatt, sok
      viszontagságon keresztül kitartottak, és mára komoly sikert,  – Szintén nem kap nagy figyelmet írói körökben a filmművé-
      elismerést értek el. Elsőként – már csak az illem okán is – a  szet, főleg nem a sorozatok, pedig szinte biztosra veszem, hogy
      júniusban megjelent Puncs című kötet írójával, Mucha  részben, vagy időnként ezen alkotások is hatással vannak az
      Dorkával beszélgettünk.               írókra. Vannak örök kedvenc mozgóképes alkotásaid?
                                 – A filmekkel az a bajom, hogy nem tudok nyugton és csönd-
      – Kedves Dorka! Szerintem kezdjük az elején. Mikor kezdtél  ben maradni másfél óráig, hogy valaki másnak az agymenéseit
     írni, mi motivált, hogy ezzel a nehéz mesterséggel foglalkozz?  elviseljem. A saját őrületem is sok, nem hogy még másokét vizu-
     Támogatott-e valaki ezen törekvésedben?       álisan is magamévá tegyem. De amúgy bármikor elviselem
      – Mindig tudtam, hogy írni szeretnék. A nagypapám író volt  Tarantinot, meg több kedvenc trash sorozatnak is rajongója
     és kicsiként még azt sem tudtam, hogy igazából ez mit is jelent,  vagyok, de ettől most megkímélek mindenkit.
     de valami nagyon csodálatosnak tűnt. Aztán nyilván én is tini  – Emlékszel-e, hogyan találtál a Lidércfényre akkor, amikor
     lettem és azt a vállalhatatlan világfájdalmat ki kellett valahogy  még az internetes keresőszolgáltatások mondhatni gyerekcipő-
     adnom magamból és elkezdtem verseket írni. Szerencsére pár év  ben jártak, a közösségi oldalakról meg még nem is hallottunk?
     után rájöttem, hogy annyira nem jó az, amit csinálok és később  – Az akkori szerelmem mutatta az oldalt, és hogy ő és a barátai
     persze az is tudatosult bennem, hogy a prózában mennyivel  már ott publikálnak. Egyébként csak a Tumblr-en láttam, hogy
     otthonosabban, kényelmesebben érzem magam és könnyebben  emberek osztják meg a verseiket, de az csak angolul ment, és
     is jön. Otthon egyébként nagyon fontos volt, mivel mindenki a  eszembe sem jutott, hogy feltegyek oda valamit.
     nyelvből, az írott szóból, illetve a rádiózásból élt, hogy legyen
     egy polgári, „hasznos” szakmám. Így idegenforgalmi középis- – Miért döntöttél úgy, hogy nálunk publikálsz? Találtál-e
     kolába jártam. Az egyetem alatt kerültem vissza az irodalmi  akkoriban számodra megfelelő más megjelenési lehetőséget?
     világba igazán, ahol a tanáraim, majd a később megismert iro- – Mielőtt küldtem volna szöveget, azért szétnéztem, de a
     dalmi szervezetek: a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége,  Lidércfény volt a legbarátságosabb oldal, valahogy jó érzés volt
     a József Attila Kör és a Független Mentorhálózat is támogattak és  megnyitni, nem éreztem azt, hogy most bajba kerülnék vagy
     terelgettek; nagyon sokat köszönhetek nekik.     széttépnének, ha felteszek egy rosszabb írást. Mindenki bátorí-
      – Milyen zsánerben írtál / írsz? Kik a példaképeid, kedvenceid,  totta a másikat, és próbálta a jót látni a másik művében.
     miket szoktál, szeretsz olvasni?           Kezdetnek ez nagyon jó volt, ráadásul, ha láttuk, hogy valaki
      – Nem szeretek zsánert mondani. Nagyon nem szeretem,  sokat alkotott, az nagyon motiváló is tudott lenni.
     hogy a magyar irodalomban valamiért nagyon mély a szakadék  – Hogyan emlékszel vissza azokra az időkre? Adott-e neked
     szépirodalom és szórakoztató irodalom között. (Akik ragasz- valamit az, hogy meg tudtál jelenni online felületen, a
     kodnak ehhez az árokásáshoz, mindig ráböfögik a könyvemre,  Lidércfényen? Milyen volt a közösség?
     hogy romantikus-szerelmes, nyálas-csöpögős könyv. Közben  – Nagyon összetartó kis bagázs volt, azt hiszem, holott nem is
     igazából egy durva alá-fölérendeltségi viszonyról írtam, a fiata- mindig tudtuk egymás igazi nevét. MSN-en is cseteltünk többen.
     lok kábítószer-használatáról, éjszakai életéről, mentális betegsé-
     geiről, és így tovább…) Szóval mondjuk úgy, hogy ez egy realis- – Volt-e befolyással a későbbi megjelenéseidre a nálunk tör-
     ta kisregény. Most éppen egy tiniknek szánt regényen dolgo- tént publikáció? Egyáltalán, hogyan folytatódott az irodalmi
     zom, és a második, felnőtteknek szóló regényemen, amely pedig  karriered, a tanulmányaid a Lidércfény után?
     egyelőre úgy néz ki, hogy krimi-horror lesz.      – Sokban segített, mert véglegesen letettem a voksom az iroda-
      Főleg világirodalmat olvasok, angol-amerikai irodalmat. Az  lom mellett és segített dönteni, hogy merre tovább. Bölcsészkarra
     abszolút kedvenc J. D. Salinger és Donna Tartt. A magyar prózát nem  kerültem, ahonnan egy nyári irodalmi rendezvényen keresztül
     szeretem igazán, de nyilván a nagy olvasmányélményeim között van  kerültem be az irodalmi körforgásba. (Irodalmi szervezetek,
     Szabó Magda és Hazai Attila. Őket ajánlom mindenkinek. lapok, folyóiratok stb.)


     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13