Page 8 - lidercfeny_akf_202005
P. 8

XII. évf. 5. szám, 2020. május                     Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     n13


     Látogatók      Jason Brown kedvenc kanapéján üldögélt a nappalijában, és  Lassan teljesen elernyedt, hagyta, hogy a lány egész közel
     unottan kapcsolgatott a tévécsatornák közt. A kettesen épp egy  jöjjön hozzá, és a combjai közé nyúljon.
     dokumentumfilm kezdődött az ötvenegyes körzetről. Az egy  – Lana, ne! Kérlek! – mondta, bár érezte, hogy kezd felizgul-
     amerikai katonai bázis Nevada államban, ahol az ufóhívők  ni.
     szerint földönkívüliekkel kísérleteznek. Jason nem hitt az ufók- A lány gépiesen, de ügyesen dolgozott, aztán, mikor úgy
     ban, se vámpírokban, se ördögökben vagy angyalokban. érezte, itt az idő, széttárt lábakkal Jason ölébe ült, és lassú
      Badarság, gyerekmese – gondolta –, a tudomány az, ami  ritmikus mozgásba kezdett. Jason tudata kábán szemlélte az
     mindent megmagyaráz, vagy amit az öt érzékszervemmel meg  eseményeket, miközben teste aktívan részt vett az aktusban.
     tudok tapasztalni.                  A lányon látszottak a golyóütötte lyukak, de fura módon nem
      Tovább lépkedett a csatornák között: uncsi, uncsi, nagyon  véreztek, helyette valami zöldes zselé borította a sebek felszí-
     uncsi, na ez jó lesz! Szerette az akció sorozatokat. Ezt már látta  nét. Az idegenek négyen voltak, körbe állták őket, kezükben
     ugyan, ismétlés, de nem baj. Mi is a címe? Az arany komman- műszereket vagy fegyvereket tartottak, legalábbis Jason annak
     dó, vagy valami ilyesmi. Belemerült a filmnézésbe. Bele tudta  gondolta őket. Voltak más dolgok is, amiket semmihez sem
     élni magát, szerette a fegyvereket, neki is volt, biztonsági  tudott kötni, ezért ezek a dolgok kiestek elméje rostáján. Agya
     őrként dolgozott egy multinál, amióta a seregtől leszerelt.  tiltakozott az ellen, amit látott: alacsony, szürke nagyfejű, nagy
     Jelenleg egyedül élt egy kétéves fekete kandúrral, Bagirával.  szemű alakok mohó tekintete előtt szeretkezik a volt barátnő-
     Lanával pár hónapja szakítottak, de emlékeiben még intenzí- jével, akibe előzőleg egy tár golyót belelőtt, miközben fejében
     ven éltek az együtt töltött nappalok és éjszakák. Az igazat  furcsa hangokat hall.
     megvallva, inkább az éjszakáik, azok a csodálatos szeretkezé-        * * *
     sek. Nem viselte meg nagyon a szakítás, ő úgyis csak szexet  Sikoltva ébredt, mint a fuldokló, aki végre a felszínre tör, és
     akart, a lány meg családot, és erre Jason még nem volt felké- hirtelen szívja tele a tüdejét az éltető levegővel. Fejfájás és
     szülve. Élvezte a lány társaságát, jó volt vele jönni, menni, de  hányinger tört rá egyszerre.
     semmi komoly. Lenyúlt a dobozos sörért, és jót húzott belőle,  – Mi volt ez az egész rémálom?
     ez már a harmadik, legalább jól fog aludni.      Felült az ágyban és köhögött. Gyorsan körbenézett, mosoly-
      Úgy is lett, tényleg jól aludt, de a sör miatt felébredt, ki kel- gós reggel fogadta, az ismerős szoba, Bagira békésen szunyó-
     lett mennie, aztán már nem sikerült visszaaludnia. Olyan fura  kált mellette, a földön pár sörösdoboz. Ahogy az éjszakára
     érzése volt, túl nagy a csend, gondolta. Bagira is nyugtalanul  gondolt, újra libabőrös lett, micsoda rémálom, pedig nem is
     fészkelődött, hátán felborzolódott a szőr.      ivott sokat.
      Biztos érez valamit – gondolta Jason.         – Vagy ez már az őrület jele, meg fog őrülni? Megtörtént
      Bagira hirtelen kiugrott a kosarából, ami az ágya mellett állt,  egyáltalán?
     és eszeveszett tempóban kirohant a szobából. Most már ő is  Kitántorgott a fürdőszobába fogat mosni, közben a tükörben
     észrevette a világító neonzöld fénygömböt az erkélyfüggöny  megnézte magát, és mindent rendben talált. Ha már ott volt,
     előtt. Döbbenten nézte. A fény pulzált és mintha tágult volna.  meg is borotválkozott, a mindennapi rutin jót tett, kezdett visz-
     Jason kirántotta a fiókot és előrántotta a kilenc milliméteres  szatérni a valóságba. Rémálma volt, mindegy már elmúlt, nem
     Springfield Armoryt, gyorsan belökte a tárat, majd kibiztosítva  szabad rá gondolni, viszont kilencre be kell érnie a munkahe-
     célra tartotta a fegyvert. A pulzáló fény lassan ember nagysá- lyére. Gyorsan készített magának egy pirítóst felvágottal és
     gúra dagadt, amiből egymás után több alak lépett ki.  sajttal, majd ivott hozzá egy kis híg kávét tejjel, közben
     Emberszerűnek tűntek, bár a fénytől nem tudta tisztán kivenni.  Bagirának is kiporciózta a macskaeledelt. Kék egyenruhája a
     Az első magasabb volt a többinél, a nevén szólította, és elindult  szék karfáján lógott, gyorsan felöltözött, majd a fiókhoz lépett,
     felé. Jason kezében felugatott a pisztoly, az egész tárat belelőt- és kivette a pisztolyát a fiókból. Izgatottan vette ki a tárat, de
     te. A jelenés megtorpant, de nem esett össze. Ahogy szeme  szerencsére az összes golyó benne volt. Lenézett a földre, töl-
     megszokta a sötétséget, hirtelen felismerte.     tényhüvelyeknek nyomuk se. Mégis mit várt? Csak egy rém-
      – Úristen, Lana! Te vagy az? – Nem lehet.      álom, semmi több. A sok stressz, ami mostanában érte, így
      A lány újra megindult felé, és a kisebb, vékony alakok is  csapódik le, ennyi és nem több, el kell felejteni. Már rohant
     körbevették.                     volna dolgozni, mikor eszébe jutott, hogy kicsit össze kéne
      – Ne félj! – hallott egy hangot a fejében, majd lassú bizsergés  dobni az ágyat, van még annyi ideje, nem fog elkésni. Gyorsan
     áradt szét a testében. Őrült félelem kerítette hatalmába, legszí- visszament a hálószobába, megigazította a párnát, ledobta a
     vesebben elrohant volna, de teste nem engedelmeskedett. takarót az ágyról, ám ahogy kihúzta a lepedőt, elsápadt: a lepe-
      – Ne állj ellen! – hangzott a parancs. – Nincs értelme. Engedd  dőn egy nagyobb és több kisebb folt éktelenkedett, ami külö-
     el magad!                      nös volt, hogy a kisebbek neonzöld színben pompáztak.
     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13