Page 8 - lidercfeny_akf_202001
P. 8

XII. évf. 1. szám, 2020. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     Ariela Grandi                    féltené a gyerekét, de nem koslathat utána éjnek idején szégyent
                                hozni a fejére a barátai előtt. – Nagyon jó úszó, nem fog beleful-
                                ladni a tóba – csukta be az ajtót. Nem volt kedve tovább magya-
     A szél                        feküdt. Ágika állt ott tovább ártatlanul.
                                rázni neki, majd összeesett a fáradtságtól. Bezárta és vissza-
                                 – De nem is fullad a vízbe – mondta már halkan, talán saját
                                magának. Más úgy sem volt ott.
                                 Azt gondolta, hogy ha senki nem hisz neki, nem baj, de a leg-
                                jobb barátját megmenti, ha meg is haragudna rá. A tó el volt
      Ágika a szomszéd házba született. Pajkos kislány volt, aki  vagy hat kilométert a háztól, de végig futott, mert barátja élete
     szeretett a kitalált fantáziavilágában élni. Abban a korban talán  függött tőle, vélte. Amikor odaért, teljes sötétség uralkodott.
     még ez aranyos is volt, de később úgy érezték a szülei és az  Mind a négy sátorban aludtak a fiatalok. Odalépett az elsőhöz és
     utcabeliek is, hogy valami nincs rendben a kislánnyal. Kati sem  szólogatni kezdte barátját halkan.
     szívesen engedte a majd egykorú fiát játszani vele.  – Áron, Áron. – De nem felelt senki. – Áron itt vagy? – kérdez-
      – Ne mássz olyan magasra, Ágika – szólt rá egyik nap a kert- te a másikhoz érve. Onnan egy álmos leány hang szólt vissza.
     ben –, leesel!                     – Nem. A fa melletti – nyögte ki magából és nem törődve, ki
      – A fa tetején laknak a tündérek – szólt vissza boldogan, és  szólogatta barátját, aludt tovább.
     mászott feljebb. Úgy kellett lehozatni a fáról, és a legszomorúbb  Ágika a fához settenkedett és onnan leste a közeledő veszélyt.
     az volt, hogy már nem először.            Fogalma sem volt róla, mi lehet az, csak érezte. Azért felkelteni
      Ahogy nőtt, úgy húzódtak el tőle a gyerekek sorra. Néha Kati  nem merte volna őt, mert tudta, hogy nagyon megharagudna rá.
     kisfia, Áron szokott beszélgetni vele a kertben, mert sajnálta őt,  Egyszer csak valami mozgást vett észre a sátor kicsinyke ablaká-
     de az utcán nem mutatkozott volna a hibbanttal. Legalább is úgy  nál, de a hold nagyon kevés fényben fürösztötte a tópartot aznap
     becézték a többiek a háta mögött. Kati egyszer a műhely mögé  éjjel, így nem látott majdnem semmit. Közelebbre hajolt, és
     sompolygott, hogy kihallgassa, miről beszélgetnek ezek ketten. akkor vette észre, hogy a kiszakadt sátorablak hálójában csúszik
      – Miért mentél el múltkor a mocsárba? Tudod, hogy nem  be egy kígyó. Azonnal elkapta, kirántotta és akkorát esett hátra-
     szabad. Bármikor belefulladhattál volna. Az egész utca téged  felé, hogy visszhangzott az egész part. Persze felriadtak a zajra
                                mindnyájan. A kígyó sem hagyta magát, és megmarta az első
     keresett.                      személyt, akit ért, vagyis Ágikát. Ezt a szörnyű pillanatot látta
      – A szél súgta nekem – felelte természetes mosollyal. – Azt  meg a sátorból éppen ki mászó Áron.
     mondta, menjek a kanyar után a harmadik bokorhoz, mert vala- – Mi történt?
     kinek szüksége van rám.                – Ki az? – kérdezték a többiek egymástól.
      – Tudom. Az egész utca erről beszél. – Nem akarta azt monda- – Ágikát megmarta egy kígyó! – térdelt le hozzá. – Hívjatok
     ni, hogy ezen nevet. – Valami állat volt beszorulva, vagy mi. mentőt! – emelte fel a fejét. – Mit keresel itt? – Pedig ez most
      – Egy kis róka fuldoklott a mocsárban. Kimentettem – hajtotta  egyáltalán nem érdekelte.
     le a fejét szomorúan –, csak amikor kihúztam onnan, annyira  – Meg akartalak menteni. A szél azt súgta, bajban vagy – moz-
     meg volt rémülve, hogy azonnal elszaladt, és nem hisz nekem  dította meg a fejét.
     senki.                         – Feküdj nyugodtan! – nyomta vissza a földre tenyerével.
      Kati azonnal átment a lány anyjához és megkérte a szüleit,  – Itt nincs térerő – szólt a beszélgetésbe a magas fiú –, kiszala-
     hogy többet ne engedjék a fia közelébe.       dok az útra – mondta és már el is tűnt. Áron pofozgatta Ágikát,
      Áron kicsit meg is sajnálta szegényt, mennyire beteg, ami az  aki elvesztette közben az eszméletét, és mire visszatért a fiú a jó
     évek során csak fokozódott. Az iskolában is többször figyelmez- hírrel, hogy sikerült telefonálnia, Ágika meghalt.
     tette osztálytársait a közeledő bajról, de a faluban volt elemében  A fiatalok napokig próbálták feldolgozni a szörnyűséget. Most
     igazán. Nem egyszer becsengetett házakba, hogy elmondja meg- már az egész falu hitt neki.
     érzéseit. Persze nem hitt neki senki, és ha valami mégis bekövet- – Anya! Megmentett engem – mondta szomorúan az asztalnál
     kezett, őt gyanúsították meg, hogy köze van hozzá, csak bebizo- ülve Áron.
     nyítsa igazát.                     – Tudom, kisfiam – sóhajtott a levegőbe Kati. – Ha hiszek neki
      Egyszer lehettek vagy tizenöt évesek, mikor Áron a barátaival  és vele megyek, talán másként végződik. – Nem bírta elrejteni
     a tóra ment sátorozni pár napra. Másnap éjjel Kati éktelen  lelkifurdalását.
     dörömbölésre riadt fel.                Hónapok múltán a történet kissé kifakult és már nem fájt
      – Ágika, te vagy az? – nyitotta ki az ajtót álmosan. – Menj haza  annyira. Kati kimondhatatlan hálát érzett a kislány iránt, hiszen
     aludni! Már nagyon késő van – próbált összerakni egy értelmes  az életét adta azért, hogy a fiát megmentse.
     mondatot a sötétben.                  Mint minden vasárnap délután, most is kiment a temetőbe
      – Kati néni, a fia nagy bajban van! – kiáltott rá akkorát, hogy a  friss virágot vinni. Leguggolt a sír elé, felnézett az égre, elmoso-
     kutya mérgében elkezdett csaholni rá.        lyodott a nyugalomban vonuló bárányfelhőcskéken. Aztán
      – Hallgass, Buksi! – szólt az ebre. – A fiam – fordult a lány felé  behunyta a szemét és hagyta, hogy simogassa az arcát a langyos
     – a barátaival van. Vigyáznak egymásra. – Nem mintha nem  szellő, és hallgatta, mit mesél a szél.
     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13