Page 8 - lidercfeny_akf_202311
P. 8

XV. évf. 11. szám, 2023. november                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Könyvajánló


     Jimmy Cartwright


     Koppány Tímea – Ködcsempész       Akik régebb óta követik a Lidércfényt, már többször
      is találkozhattak általunk is Ammerúnia világával.
      Büszkén mondhatom, hogy a világ megalkotójával,
      Berke Szilárddal (akit Aldyr és Eric Muldoom néven is
      ismerhettek) jó kapcsolatot ápolunk, és eddigi együtt-
      működéseink sikeresek voltak. Azt gondolom, nincs ez
      másként most sem. Szilárd megkeresésére vettük fel a
      kapcsolatot Koppány Tímeával (korábbi írói álneve
      Tarja Kauppinen), a legújabb ammerúniás regény író-
      jával. A terv az volt, hogy írunk egy ajánlót a
      Ködcsempészről, ám, mint azt láthatjátok, egészen
      komplex dologgá nőtte ki magát interjúval, és a kötet
      borítójának megalkotójával, Pozsgay Gyula címlapos
      bemutatásával. Ennyi bevezető után térjünk rá magára
      a regényre.
      Ammerúnia ősi, vadregényes világa a kora középkort
     idézi, ahol az elf az uralkodó faj, vagy legalábbis nemrég
     még az volt. Ezen a vérontásokkal és belviszályokkal tűz-
     delt világon csak nemrég szabadultak fel az emberek az
     elfek rabigája alól, ami talán azt jelzi – akárcsak a mágia
     szintjének apadása –, hogy leáldozóban van az uralkodó
     faj csillaga. Ammerúnia világa kemény, még a legráter-
     mettebb egyedeknek is rendkívüli kihívásokat tartogat, és
     ez fokozottan igaz Baar-Shagÿr tartományára, amelyet
     rejtélyes Ködfal vesz körül, és zárja el a világ többi részé-
     től. Az itt élő, ximurkórral fertőzött sötét elfek gyenge
     utódai már az anyaméhben elpusztulnak. Csak a nemes
     házak tagjai juthatnak a kórt lassító Elixírhez, amelyet
     mágikus talizmánokkal felvértezett karavánok hoznak át
     a Ködfalon túli Császárságból.
      A Ködcsempész főhőse, Hastur Mendalla is ebből az
     elátkozott, körbezárt tartományból származik. Mint
     sokan, ő is holdkőmosásból igyekszik magát fenntartani,  elfekre is minden sarkon halálos veszély leselkedik. A
     ám néhány társával együtt tervet kovácsolnak a szolga- plasztikus, részletes leírások belehelyezik az olvasót a
     életből való kitörésre. Azonban a tartomány uralkodójá- történetbe, szinte maga is átéli a szereplőkkel együtt az
     val, az Opálifjúval ujjat húzni nagy merészség, így termé- eseményeket. Legyen az egy épület nyirkos pincéje, egy
     szetes, hogy tervük rosszul sül el. Hasturnak menekülnie  monasztérium mindennapi élete, vagy a vadon kietlensé-
     kell, ám ez a félresikerült akció kell ahhoz, hogy rálépjen  ge, mind-mind magunk előtt láthatjuk, a bőrünkön érez-
     végzetének útjára.                  hetjük. Ne ijedjünk azonban meg! Nem több tízoldalnyi
      Magányosan veszi fel a harcot a rá leselkedő veszélyek- tájleírásról van szó, hanem éppen csak annyiról, amelyek
     kel, az üldözőivel, az őt a fejére kitűzött vérdíj ellenében  kellőképpen érzékeltetik a környezetet a jól megváloga-
     feladni szándékozó szerencsétlenekkel. Ám Hasturral  tott, éppen odaillő szavakkal.
     nem csak az elfeknek vannak terveik...         A szereplők felvonultatása, bemutatása is hasonlókép-
      A regényt olvasva megelevenedik Baar-Shagÿr kegyet- pen történik. A kellő helyen, a kellő időben tudunk meg
     len világa, ahol kis túlzással még az egyszerű, hétköznapi  róluk minden szükségeset.     8                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13