Page 8 - lidercfeny_akf_202009
P. 8

XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – Nyugtalan vagy talán a holnapi nap miatt?     vadlúd ringott békésen a túlsó part közelében, ahol sötét-
      – Igen – vallotta be pironkodva a fiú. Jól tudta, hogy a  zöld erdőfal zárult össze.
     következő nap lesz a legfontosabb egész életében. Pappá  Dathan már éppen feladta volna a nézelődést, amikor
     szentelik, és onnantól az Ősszellemek teljes jogú helytar- bal kéz felől mozgást vett észre. A tó víztükre felborzoló-
     tója lesz, egyben pedig népe kiválasztottja. Az elmúlt  dott, mintha hirtelen támadt szélvihar ráncolná össze a
     négy év minden egyes napján ezért tanult, és most végre  felszínt. Hófehér tarajú hullámok indultak meg körkörös
     révbe ért.                      irányban a partok felé. Aztán a vadász ámuló szemei előtt
      – Őhozzá is szólsz? – kérdezte a főpap. – A Legelsőhöz? lassan egy csillogó, hófehér gömb emelkedett ki a víz alól,
      – Őhozzá a leggyakrabban. Hiszen ő volt az, akit szemé- és néhány másodpercig csak lebegett némán a tó felett.
     lyesen jelöltek ki a feladatra az istenek. A legnagyszerűbb  Dathan erős volt, de korántsem ostoba. Pillanatok alatt
     férfi volt mind közül.                felmérte, hogy bármilyen kemények is az öklei, és jók a
      – Így van – bólintott a főpap. – Fohászkodj is hozzá ren- fegyverei, ezzel az élőlénnyel soha nem bírna el. Még mie-
     dületlenül! Huszonnyolc emberöltő telt el azóta, hogy  lőtt acélosnak hitt idegei felmondták volna a szolgálatot,
     kiválasztott lett, de az emléke soha nem halványulhat el! riadtan megállapította magában, hogy a tó szörnyének
      Tyrr megfordult, és besétált a szentélyből nyíló lakószo- mérete legalább négyszer akkora, mint az ő kényelmes
     bája ajtaján. Mi pedig térjünk vissza a csupa izom  kunyhója, amit bárcsak el sem hagyott volna ma reggel.
     Dathanhoz.                       A földre dobta az eddig a vállán nyugvó dárdákat, és
                                futni kezdett. El akart bújni valahol a növények között, és
                 * * *
                                ott lapulni addig, amíg a sosem látott rémség odébbáll.
      Egy meleg, nyári nap történt a rendkívüli esemény. Amikor azonban néhány méter megtétele után a félelmét
      Dathan sokáig aludt fából épült kunyhója mélyén.  legyőzte a kíváncsiság, és hátrafordult, rémülten vette
     Mivel előző este jóízűen befalatozott sült fácánhúsból,  tudomásul, hogy az a hófehér valami éppen feléje tart.
     telepakolt gyomorral jólesett a hosszúra nyúlt pihenő.  Rohant, ahogy csak az erejéből telt. Nem messze egy
     Amikor felébredt, előbb vakarózott kicsit, majd megrázta  sűrű fűzfacsoportot pillantott meg, ahol az ágak a földig
     borzas üstökét, és kikászálódott az illatos füvekből rakott,  hajoltak. Ez jó lesz, állapította meg magában. A levelek
     szőrmével letakart fekhelye közepéből. Evett valamit, és  mögött könnyű elrejtőzni.
     pár perc múlva már a kunyhó előtt állt bőrcsizmában és  Soha nem érte el a fákat, mert egy láthatatlan erő a föld-
     könnyű ágyékkötőben; a vállán néhány kőhegyű dárdát  re taszította. Elesett, kavics sértette fel a tenyerét. Fel akart
     tartott. Végignézett a napsütötte vidéken, megvető pillan- ugrani, de akkor egy háló zuhant rá a semmiből, ő pedig
     tással nyugtázta a völgyben szorgoskodó falusiak látvá- beletekeredett. Éppen olyan volt, mint amivel a halakat
     nyát, majd elindult, hogy élelmet szerezzen. Bár volt még  fogják be, csakhogy ez nem kenderkötélből készült,
     a kunyhóban némi nyúl- és fácánhús, amit az új szokások  hanem valami hideg, fémes anyagból, amely ráadásul
     szerint füsttel és sóval tartósított, de jól tudta, hogy nem  csípte, szurkálta a bőrét.
     szabad megvárni, amíg mindenből kifogy.        Sötétség borult rá. Valószínűleg elájulhatott, mert arra
      Megkerülte a dombot és a tetején magasodó bazaltszir- eszmélt, hogy valakik a magas fűben vonszolják végig.
     teket, majd napnyugat felé vette az irányt, a faluval ellen- Vergődni kezdett a hálóban, de hiába; képtelen volt kisza-
     tétes irányba. Tudta, hogy messzire elsétálhat teljes biz- badulni belőle. Megpróbálta hát szétszakítani, de az
     tonságban, hiszen most hosszúak a nappalok, nem kell  anyag túl erősnek bizonyult, ráadásul akárhányszor
     hazasietnie. Kényelmes tempóban baktatott, és egy óra  rámarkolt, a különös háló egyszerűen belecsípett a tenye-
     elteltével már egy széles lapályon járt. A síkságot kisebb- rébe. Tehetetlen dühében végül üvölteni kezdett, és felké-
     nagyobb facsoportok tarkították, amik között bőven éltek  szült arra, hogy az ismeretlen tavi szörny ebédjévé válik.
     vadállatok.                      Aztán megálltak, Dathan pedig elhallgatott. Csak akkor
      Már messziről észrevette a különös ragyogást. A gyéren  kezdte el kiabálni megint, amikor két különös szerzet
     elszórt fák takarásában, a távolban valami csillogott a  hajolt fölé. Emberszerűek voltak, de kicsit mégis mások.
     napfényben. Éppen úgy, mint ahogy azok a fényes üveg- Testhez simuló, fekete öltözéket viseltek, a szemeik pedig
     gyöngyök szikráznak, amiket egyszer a felföldi emberek  nagyok voltak, jóval nagyobbak, mint egy emberé.
     tenyerében látott.                   A férfi folyamatosan üvöltött, amíg hasra nem fordítot-
      A kíváncsisága erősebbnek bizonyult, mint a tervezett  ták. Aztán valamivel a tarkójára csaptak, mire újból rásza-
     vadászat, így még egy jó darabig gyalogolt, tekintetét a  kadt a sötét.
     soha nem látott csillogáson tartva. Végül az ismerős tó  Amikor magához tért, zúgott a feje. A fogai között
     partjára ért, ahová a falu férfijai jártak le halászni tízna- homok csikordult, hát köpött egyet. Még mindig a fűben
     ponta. Gyakrabban csak azért nem, mert a tó messze esett  feküdt, pontosan ott, ahol leütötték.
     a falutól, így inkább egyszerre vittek haza egy-egy  Már nem volt a hálóban. Azok a különös emberek, bár-
     nagyobb adag zsákmányt. Most azonban nem volt itt  miért kapták is el, végül elengedték. Semmit sem értett az
     Dathanon kívül senki.                egészből, a gondolatai tompák és ködösek voltak. Fájt a
      A tó körül az egyre inkább megsűrűsödő növényzet  feje az imént rámért ütéstől, de hiába tapogatta a tarkóját
     kitérőkre kényszerítette a férfit, aki így végül elvesztette  és a koponyáját, sehol nem talált sem vért, sem duzzana-
     szem elől a ragyogó pontot. Megállt hát a kavicsos föve- tot. Úgy tűnt, ahogy tisztul a fejében a homály, a fájdalom
     nyen, és kíváncsian tekingetett körbe. A meleg, nyári  is elmúlik. Különös dolog így ütni, ismerte el magában.
     napfény megtört a hullámokon, amelyek a zöldeskék  Semmiféle sérülést nem okoztak neki, mégis ártalmatlan-
     víz enyhe, hűvös rothadásszagát sodorták felé. Néhány  ná tették egy pillanat alatt.

     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13