Page 8 - lidercfeny_akf_202007
P. 8

XII. évf. 7. szám, 2020. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – Neked miért ilyen fura a hangod?
      – Mert fáj a nyakam.                            * * *
      – Ezek tutira nem emberek voltak! – kiáltotta Red. – Úgy néz-
     tek ki, mint az emberek, de nem azok voltak.      Eközben Matildka és Kázmér már a Föld bolygón tartózko-
      – A vénasszony biztos, hogy nem – értett egyet Black. dott, a takaros kis kertes házuk udvarán.
      – Mert téged elrendezett? – kérdezte fölényesen Kat. – Na, jól  – Ezt is megoldottuk! – húzta el a száját Kázmér.
     van, fiúk, ki vele… hová rejtettétek a cuccot?     Matildka leült egy műanyag asztalkához, és kötögetni kezdett.
      – Itt van a zsebemben! – kiáltotta haragosan Red. – Hogy tud- – Miért csinálod ezt mindig? – kérdezte a kövér férfi csodál-
     nánk elvinni a cuccot a tudtotok nélkül? Azt hiszitek, hazu- kozva.
     dunk? A két idegen azt mondta, hogy túl veszélyesek a fegyve- – Megnyugtat ez a tevékenység.
     rek, de a kristályokat eladhatjuk!           – Figyelj, én nem szeretek kertelni! – sóhajtott fel Kázmér. –
      – Biztos, hogy idegenek voltak? – kérdezte White nyomozó.  Elegem van már abból, hogy állandóan a Földet mentjük. Mint a
      – Láttál te már elefántot ugrani? – kérdezett vissza Red. múltkor azok ellen a nindzsák, vagy mifenék ellen. Maholnap
      – Nem láttam, de hogy jön ez most ide?       már szuperhős jelmezt fogok ölteni, és mint valami elhízott
      – Nem láthattál, mert az elefánt nem tud ugrani! – válaszolta  pocok, ide-oda fogok repkedni, hogy megmentsem az ártatlano-
     dühösen Red. – Mint ahogy egy legalább másfél mázsás pasas se  kat. Legyünk őszinték! Ezen a bolygón már annyi tömegpusztító
     tud helyből átugrani senkit!             eszköz van felhalmozva, hogy már legalább százszor ki lehetne
      – De még egy ötven kilós se – értett egyet Black még mindig a  irtani velük az emberiséget… és ez valószínűleg előbb vagy
     nyakát tapogatva. – Márpedig ez történt!       utóbb be is fog következni. Miért nem megyünk el innen valami
      – Valóban?                     békésebb bolygóra, ahol nem ilyen agresszív lények élnek? Ott
      – Kinyírta azt a gyíkpofát! – mutatott Red a földön heverő,  van a Xeroxis, a Bluman, hogy a Ralgárról már ne is beszéljek! És
     bezúzott mellkasú tetemre. – És kinyírta azt a tigrist is! – muta- ezeket a helyeket a Kárhozottak sem ismerik. Költözzünk el
     tott a másik tetemre.                innen! Mit szólsz hozzá?
      – Egy szimpla tőrrel belezte ki a dögöt, mégpedig olyan vil- – Ha el akarsz menni, nem tartalak vissza – mosolygott
     lámgyors és precíz mozdulatokkal, hogy ilyesmire emberi lény  Matildka néni kedvesen. – Én viszont itt maradok.
     nem lehet képes, hidd el nekem, cimbora!        – De miért?
      – És akkor most mit csináljunk? – kérdezte White a tarkóját  – Nagyon a szívemhez nőt már ez a kis bolygó.
     vakargatva. – Túl sokat szenvedtünk már a fegyverekért.
     Hagyjuk veszni őket?                             Vége
      – De hát elvitték, fogd már fel! Volt egy eszközük, amivel
     féregjáratot nyitottak, és azon keresztül tűntek el.
      – Úgy van, és a járat aztán bezárult mögöttük – bólintott Black  Ha borzalmas veszély les rád,
     némi krákogás után. – Ráadásul azt mondták, hogy gondoskod- Mi pusztulással fenyeget,
     tak róla, hogy az a járat, amin át mi jöttünk ide, két nap alatt  Segítséget kérnél tüstént,
     bezáródjon.                      De nem veszik a jeleket…
      – Akkor most mi legyen? – kérdezte White Kat felé fordulva,
     mintha a nő lett volna a főnök.            Azt hiszed, hogy hamar véged,
      – Szerintem, húzzunk innen a francba! – követelte Red. – A  Felesleges hajad tépned!
     kristályok is szép summát érnek, és túl sokszor kerültünk már  Lesz még néhány boldog éved…
     életveszélybe.
      – Talán igazatok van… – tűnődött el Kat.       Mert Matildka majd megvéd téged!

     Mortelhun


     Élni akart


      Bágyadtan vette elő az utolsó szál cigarettáját. Szemét össze- ahogy belekapott a fényképbe, ő elengedte azt. Felröppent a
     húzta, és ahogy lángra kapott a gyufa, lassú mozdulatokkal  levegőbe, magával cipelvén egy majd ötven évvel ezelőtti
     gyújtotta meg a szájában fityegő Camelt. Nézte a messzi nap- nyári délután papíron ragadt pillanatát.
     felkeltét, és nézte maga alatt a várost. Hatvanhat emelt mélyen  Ahogy a tovalebbenő kép után nézett, mélyet szívott a ciga-
     terült el alatta az, amit egykor Budapestnek hívtak. rettájába és a következő képet vette szemügyre. Ezen már
      Kényelmes mozdulatokkal nyúlt bele a mellette heverő háti- idősebb volt, olyan tíz éves, és valahol Hajdúszoboszlón
     zsákba, és komótos mozdulatokkal előhúzott pár megsárgult  készülhetett. A képen ő volt és az unokatestvére, Gabika,
     fényképet. Már amikor gyerek volt, akkor is elavultnak számí- ahogy fagyival a kezükben pózolnak egy medence előtt. A
     tottak az efféle dokumentációk, ám ő valahogy ragaszkodott  medencében megannyi ember és a napozókon is. Megannyi
     hozzájuk. Megnézte az első képet. Ő volt rajta öt évesen, és az  élet. Szerette az ilyen emlékeket, momentumokat, hiszen hosz-
     édesanyja, akit nem sokkal a kép készítése után magával vitt  szan el tudott mélázni azon, vajh mi is lehet most velük?
     egy öngyilkos merénylő politikai robbantása lent a metróban,  Azokkal a lenyomatokkal, melyek a fényképen láthatóak.
     valahol a Dráva utca környékén. Alig emlékezett rá. Vagyis ez  Idős, fiatal, leány, asszony, férfi és fiú. Éltek, haltak, szenved-
     így nem igaz. Egyáltalán nem emlékezett rá. Csak a fényképek  tek vagy éppen boldogan, szeretetben hajóztak az élet vizein.
     őrizték az emlékét egy asszonynak, akit bár az anyjának tud- Némi gondolkodás után, ezt a képet berejtette a zubbonya
     hatott, sok jelentőséggel nem bírt a számára. Szél támadt. És  felső zsebébe.

     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13