Page 8 - lidercfeny_akf_202002
P. 8

XII. évf. 2. szám, 2020. február                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     SzaGe
     Engedj el kérlek






      Leszaladtam este a kis közértbe, mert megéheztem.  Kicserélték az ülő részét és a háttámláját. Mindezt élénkpirosra
     Benyitottam, de nem volt egy árva lélek sem. Ez merőben szo- festették. Pöpec! Még nem firkálta tele senki. Ideális alkalmatos-
     katlan jelenség, főleg az esti órákban. A pénztárnál se állt senki,  ság a nyugalomhoz. A park teljesen kihalt. Egyedül ültem a
     pedig csíptem a csinos eladónőt. Randizhattam volna vele, de  közepén, viszont nem érdekelt a dolog. Az embernek szüksége
     lekéstem, mert bátortalan voltam. Talán legközelebb jobban  van magányra, ha betelik az a bizonyos pohár – az én poharam
     ráfekszek a dologra.                 már régóta betelt. Felnéztem a feketeségbe. Próbáltam a fák
      Egyszerű, gyors vacsorára vágytam. Kivettem egy csomag  lombjai között átnézni, hátha meglátom a csillagokat. Nem jár-
     virslit a hűtőből, és a kasszához léptem. Percekig ácsorogtam.  tam sikerrel. Túlságosan sűrű a tölgyfa lombkoronája, ami alatt
     Szerettem volna már fizetni. Hátrafordultam a bejárat felé.  üldögéltem. Visszabiccentettem a fejemet. Ekkor megláttam a
     Láttam egy idős asszonyt fekete ruhában a bolt üvegfala mögött.  szembe lévő padon az öregasszonyt. Nem akar elengedni. Most
     Engem nézett mereven. Összezavarodtam, majd kitettem egy  mitévő legyek? Egyetlen hely jutott az eszembe, ahová érdemes
     ezrest a pénztárgép mellé. Elindultam kifelé az üzletből ügyelve  továbbállnom.
     arra, hogy véletlenül se akadjon össze a tekintetünk. A templom ajtaja mindig nyitva volt. Bármikor bemehettem
      Előkészültem a vacsorához. Négy virslit főztem meg, és mus- imádkozni, ha éppen úgy akartam. Ahogyan most is. Mindig
     tárt tettem hozzá friss kenyérrel. Megterítettem az asztalon egy  van mit megbánni. Az élet tele van kísértéssel, és ez a legjobb
     nagy pohár ásványvízzel megtoldva. Az este további részében  hely megbeszélni a dolgokat. „Isten meghallgat” – legalábbis ezt
     csendben falatozgattam. Közben azon gondolkodtam, hogy  mondogatta az atya. Elérkezettnek láttam az időt egy fohászra.
     miből készíthetik a virslit. Lehet, jobb nem tudni az ilyet. Még  Hangosan mondtam ki a gondolataimat, mivel itt is egyedül
     a végén fintorogva kellene elfogyasztanom, mert attól még
     megenném. Meg én. Bármit is tesznek bele, nem fog zavarni,  voltam. Legalább nem zavart senkit se a párbeszédem a
     mert finom.                     Mindenhatóval. Csak a gyertyák pislákoltak az ablakokban
      Miután az utolsó falatot is lenyeltem, összeszedtem a moso- némi fényt vetve a padsorok közé. De nem fejezhettem be.
     gatnivalót. Ám a konyhába érve ismét megláttam a fekete ruhás  Megérintette valaki a vállamat, miközben imára kulcsolt kézzel
     asszonyt. Ott állt a mosogatószekrény előtt. Kiesett a kezemből  térdeltem a szószék előtt. Az idős asszony ide is követett. Végre
     a tányér és az evőeszköz. Hangosan csörömpöltek a földre érve.  összeszedtem a bátorságomat, hogy szembenézzek vele. Ekkor
     Karikás szemeivel, szomorkás arcvonásaival kereste a tekintete- megszólalt:
     met. De nem foglalkoztam vele. Sarkon fordultam és kimentem  – Nem akarom, hogy elmenj, fiam! Itt hagytál engem a gyász-
     a közeli parkba sétálni: megszellőztetni a fejemet, hátha kitisz- ban. Mindenhol téged látlak. A boltban, a konyhában, a park-
     tul.                         ban… és most itt. Tudom, hogy nem maradhatsz. Két hete
      A park jó lehetőség arra, hogy az ember relaxáljon. Az egyik  temettünk el… de maradj még, kisfiam! Annyira szeretlek!
     kedvenc padomra ültem le, amit nemrégen újítottak fel.  – Édesanyám, engedj el, kérlek!
     csabi6669
     A kis nyírfa története






      Az erdő közepén egy kis nyírfa állt. Fiatal, zsenge, zöld levelei  Később egyre több és több ember érkezett mindenfelől, csodá-
     voltak. De a kis nyírfának nem tetszettek a zöld levelei. Valami  jára jártak a kis nyírfának. Mindenki akart legalább egyet az
     különlegeset szeretett volna.            arany levelekből.
      Egy nap így susogott a szélben:            – Miért is akartam arany leveleket? – kesergett szomorúan a
      – Semmit sem szeretnék jobban, mint arany leveleket! kis nyírfa és nagyon boldogtalanul érezte magát. Ám az arra
      Amint a kívánság elhangzott, a nyírfa zöld levelei egyszeriben  süvítő szél meghallotta panaszát, és gyengéden ide-oda rázogat-
     változni kezdtek. Amikor a nap első sugarai kisütöttek, a kis  ta. Az arany levelek mind a földre hulltak, és egyszeriben össze-
     nyírfa úgy ragyogott, mint a színarany.       száradtak. Így a kis nyírfa ágai csupaszon maradtak. De már
      Egy túrázó ámulva érintette meg az arany leveleket. Azután  nem bánkódott emiatt.
     néhányat letépett és eltette a zsebébe.        A tavasz első napján, amint a napsugár ismét előbújt, a zöld
      – Ez szemtelenség – mondta bosszúsan a kis nyírfa, de semmit  levelek újra megjelentek a csupasz ágakon. És már nem bánta,
     sem tehetett.                    hogy újra zöld levelek díszítették őt.
     Norton

     Modern idõk                     megunva az évekig tartó, hasztalan pereskedést, megkérte egy

                                ruhásszekrény méretű ukrán ismerősét, hogy segítsen az ügyé-
                                ben. Szergej meglátogatta Jánost, aki már másnap megadta a
                                pénzt, sőt még virágot is vett a nőnek.
                                 – Remélem, azért nem bántottad Jánost? – kérdezte Ilona
      „Haiku-novella”                   aggódó hangon az ukrán férfitől. – Elvégre nem az őskorban
                                vagyunk, hogy bunkósbottal szerezzünk érvényt a jogainknak!
      Ilonának több millióval tartozott a volt férje, János, ám a  – Ugyan már, Ilona, hova gondolsz? – sértődött meg Szergej.
     makacs férfi sehogy sem akarta megadni az adósságát. A nő  – Manapság már baseballütőt használunk.

     8                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13