Page 12 - lidercfeny_akf_202401
P. 12

XVI. évf. 1. szám, 2024. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat     De ki vagyok én és hogyan kerültem ide? – kérdezte a  hogy szervezett társadalomról nem is álmodhattak, de a
     hozzá legközelebb álló hangya felé fordulva, aki épp egy  fajuk fennmaradása érdekében az elmúlt évtizedek során
     másik hangyával viaskodott nagy bőszen.       a hermetikusan lezárt bunkerben kannibál kolónia alakult
      – Hello! Ki vagyok én? Mit keresek itt? – kocogtatta meg a  ki belőlük.
     harcostárs vállát. Ebben a pillanatban vette észre, hogy  Az éppen most új testben feleszmélő Rezső erről persze
     patkánymancsai és a bunda a karjáról eltűnt. Sőt a karja  mit sem tudhatott. A hozzá legközelebb álló vöröshangya
     egészen átváltozott. Egy hangya karjait látta kinőve a vál- olyan sebességgel harapta nyakon teljes erőből, hogy kon-
     lából.                        centrálnia sem volt ideje sem a reinkarnációra, sem a kar-
      – Ezek szerint sikerült! – ugrott örömében a levegőbe  mára, sem pedig az atomfizikára, ezzel pedig minden
     minden másról megfeledkezve.             előző életében megszerzett tudása a nukleális fegyverke-
      Abban a percben rászegeződött minden hangya tekinte- zésről örökre a semmibe veszett.
     te.                          Wojciech Czechowski és a mögötte haladó kutatócso-
      A hangyapopuláció több mint ötven éven át rekedt itt  port épp abban a pillanatban lépett be a nukleáris fegyve-
     véletlenül, a szellőző pereméről lepotyogva a bunker fog- reket tároló lengyelországi bunkerbe. Rengeteg egymás-
     ságában. Királynőjük nem volt, a csapdában létező vörös- sal harcoló vöröshangyát láttak csak mindenütt.
     hangya-kolóniának még a legalapvetőbb életkörülménye- – Ezek az alsóbbrendű fajok folyton csak kinyírják egymást –
     iket is mellőznie kellett. Mindezek hiányában nem csak  bökött feléjük fejcsóválva Wojciech.


     R. Harbinger

     Lélekkesztyû      A fekete telivér tajtékzott, vágtája visszhangot vert a  elementál újfent hárított, míg társa meglepő sebességgel
     föléjük boruló fenyők árnyékában. Jules szinte szájában  lendült támadásba. Elhúzódott az első lövés elől, de a
     érezte a boszorkány vérét; sosem járt még ilyen közel  második mellkason találta. A nyílvessző lyukat robbantott
     hozzá.                        a testébe, és megállította. A boszorkány igézete megtört,
      – Mindjárt ott vagyunk! – kiáltotta Pierre a baljáról. az elementál megrogyott, és kezdett darabokra hullani.
      Jules felpillantott az út végén omladozó LeBlanc várra.  Jules úgy érezte, semmi sem állhatja útját. Csakhogy a
     Szeme villámokat szórt a benne összecsapó forró gyűlö- másik monstrum áttörte magát társán, testét pernyeként
     lettől és hideg bosszúvágytól. Ha nem vakítja el a düh,  vetve szét minden irányba, majd elsodorta az íjászt, aki
     akkor sem láthatta volna Madeleine-t, a gyönyörű boszor- ettől eszméletét vesztve dőlt el.
     kányt a vártorony ablakában. A nő figyelte közeledtüket
     megbűvölt, macskáéra emlékeztető szemével. Kecses ajka            * * *
     gyengéd mosolyra húzódott, mert minden a tervei szerint  – Mi a baj? – kérdezte Marie.
     alakult.                        Jules kinyitotta szemét, és a közöttük lengedező fűszá-
      A vár kapuja fenyegető szájként ásított a két jövevényre.  lakon át a lány zöld szemébe nézett. Hagyta, hadd járja át
     Ők visszafogták lovaikat, majd Jules azonnal leszökkent,  Marie jáde tekintete, mielőtt válaszolna.
     és tegezéért kapott.                  – A versenyen gondolkodok.
      – Te maradj itt! – adta parancsba.          – Ugyan, nem lesz semmi baj! – Marie felkönyökölt. –
      Az Európában tevékenykedő Boszorkány Tanács látno- Megnyered a versenyt, lenyűgözöd apámat, és áldását
     ka árulta el nekik, hol találják a boszorkányt, valamint  adja ránk.
     hogy miféle védelemre számíthatnak. Madeleine akárhol  Jules mosolyt erőltetett arcára. Órákat gyakorolt min-
     szállt is meg, földelementálokat hívott életre testőrség  den nap, és még egyszer sem talált a céltábla közepébe.
     gyanánt.                        – Ha te mondod, biztosan így lesz.
      – Miért?! – csattant fel Pierre. – Segíthetek!    – Mérget vehetsz rá! És most ha megbocsát, Ambelain
      – Itt maradsz! – felelte Jules. – Ez az én harcom! úr, haza kell térnem, hogy rendbe szedjem magam a dél-
      Futólépésben rohant át a kapun. Észre sem vette, hogy  utáni verseny előtt.
     rátaposott egy szövetbabára. A gombszemű játékszer  Felállt, illedelmesen pukedlizett, és elsietett. Jules le sem
     tompán placcsant alatta, mialatt Jules előkapta nyílvesz- vette szemét róla. Még hosszú idővel távozását követően
     szőjét, és illesztette. Megcélozta a baloldali elementált, és  is kézzelfoghatónak érezte a lány illatát és látványát.
     lőtt. A behemót lény elsöpörte kardjával a nyílvesszőt, de  Kis ideig ejtőzött, majd felkerekedett. Nehéz szívvel
     még így is megtántorodott tőle. A kesztyűtől származó  tartott hazafelé vállára vetett mellénnyel, és csalódottan
     erő ugyanis nem csak viselőjét járta át, hanem annak fegy- szemlélte a lépteire váró aljnövényzetet.
     verzetét is.                      – Szegény férfi, súlyos gond nyomja szívét – búgta egy
      Jules hangosan káromkodott, majd ismét lőtt. Az  hang a fák közül. Jules megtorpant, és az elé lépő gyönyö-     12                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17