Page 12 - lidercfeny_akf_202206
P. 12

XIV. évf. 6. szám, 2022. június                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      Még jó, hogy nagy rendet rakott és kitakarított, számí- boldogságot érzett egész este. Megbeszélték, hogy együtt
     tott rá, hogy a hölgy beadja a derekát. Megérkeztek és  töltik az éjszakát. Jávorcsik álma teljesült, mégiscsak sze-
     Jávorcsik meghívta őt vacsorára. Szépen megterített, iga- retkezésbe torkollott az ismerkedés, ami persze várható is
     zán gusztusosan nézett ki az asztal, Titanilla meg is  volt. Titanilla is úgy érezte, hogy ő az igazi. Másnap soká-
     jegyezte, hogy férfi létére Lehel milyen házias, mire ő  ig aludtak és mosollyal a szájukon ébredtek fel.
     pironkodva mesélte el, hogy az édesanyja tanította meg a  – Érted még a csillagokat is leénekelném az égről!
     terítés és sütés, főzés fortélyaira. Rengeteg témájuk volt,  A nő megint elpirult.
     izgalomban tartották egymást és egyszer csak Jávorcsik  – Volna kedved meglátogatni velem édesanyámat?
     odahajolt, mintha a fülébe akarna súgni valamit és akkor  Szeretnélek bemutatni neki.
     hirtelen... megcsókolta. A nő fülig vörösödött és hevesen,  – Semmi akadálya, mehetünk hozzá.
     izgalommal viszonozta. A gépész és a pincérnő hihetetlen  – Ezt örömmel hallom! – mosolyodott el a gépész.

     jukebox

     Születésnap


      Mintha a fákat érintené az égen Metallah. A Triangle  ivott érkezése után.
     csillagkép legkisebb bolygóján, a «Beausoleil kettőn» lát- Hat óra tizenöt – énekelte órája.
     ható volt a látóhatár görbülete.            – A hírek ideje – mormolta Jónás. Egy ideje fennhangon
      Jónás, egy nőtlen férfi számára túl nagy házban élt. A  gondolkozott. Saját hangját hallva úgy érezte, hogy beszél
     villa mindennel rendelkezett, ami egy ember kényelmét  valakivel.
     szolgálta az egész évben zöldülő park közepén, amit  Belépett a kommunikációs terembe. Ablaktalan helyi-
     művészien elrendezett bokrok és fák élénkítettek.  ség a ház közepén. A csupasz falakon, a képzelet ablaka-
      Öt éve remeteként élt. Felesége hirtelen hagyta el, alig  in óhajai szerint megjelent egy gyönyörű naplemente az
     hat hónapos házasság után. Képtelen volt elviselni a  óceánon, vagy egy varázslatos napkelte egy távoli park-
     magányt. Gyermekkori emlékei, és a Földön maradt csa- ban, ahol madarak énekelnek, esetleg hóval borított
     ládja indulásra késztették. Pedig az út – hatvanegy fényév  hegyláncok, vagy egy földi falu főtere ünneplőbe öltö-
     – rém sokba került Metallah és a Föld között, mert renge- zött emberekkel. Egymást váltották az élőképek robogó
     teg energiát emésztett fel. Jónás csak bérlő volt a  képzelete csapongása szerint. Kielégítő megnyugvást
     «Beausoleil 2-őn» és nem milliomos. Keresetéből csak  talált abban a hiszemben, hogy egy ablakon keresztül
     ötévenként egyszer utazhatott. De az asszony számára a  nézi a világot.
     várakozás túl hosszú volt, s egy szép napon belegyezését  Mögötte az ajtó nesztelenül bezárult és a sötét terem
     adta, hogy elmenjen, kiürítve bankszámláját. Hazament a  közepén egy átlátszó, kékes fényoszlopot látott.
     Földre.                        Miközben ámulva nézte a szokatlan jelenséget, füst
      Nem túlzottan szenvedett az egyedülléttől. Bánya- gomolygott a fényben. Mint egy cigaretta füstje elnyúlt,
     kutatási munkája annyira elfoglalta, hogy este hatkor,  szétterült és önmaga körül forgott és fejében Möbius 36 jól
     visszatértekor holt fáradt volt.           ismert hangja csengett.
      Időnként néhány órát pihent a kommunikációs terem-  – Boldog születésnapot, Uram!
     ben, ahonnan az egész világegyetemmel tarthatta a kap- Születésnap? Néhány pillanatra volt szüksége megérte-
     csolatot. Beszélhetett a különböző rendszereken élő többi  ni, hogy ma valóban a születésnapja volt. Negyvenöt éves.
     kutatóval, vagy választhatott százezer televíziós program  Semmire nem gondolt. Meglepődve, mint hipnotizálva
     között százezer bolygóról.              nézte a gomolygó füstöt sűrűsödni és emberi formát ölte-
      Möbius 36, a «Beausoleil 2» központi agya azzal kedves- ni. Kezdetben áttetsző, majd sűrűbbé vált. Végtelen meg-
     kedett, hogy történelmi eseményeket keresett számára. A  lepetéssel nézte egy teljesen meztelen, gyönyörű fiatal nő
     megszámlálhatatlan többi Möbius segítségével sikerült a  születését.
     régi idők rádió-televízió adásait megtalálni. Még abból az  A félhomályban foteljét kereste, s elámult tekintettel
     őskori időből származtak, amikor az emberiség bezárva  leült, mikor hangtalanul odasiklott.
     élt kis bolygóján.                   – Mi ez?
      Heteken és hónapokon keresztül átrepülni a «Beausoleil  – Születésnapi ajándékom, Uram – hallotta Möbius
     kettőn», és figyelni a műszereket, még Jónás számára is  hangját a fejében. – Túlzottan egyedül van, s gondoltam,
     unalmas volt. A gép szerencsére élő szóval figyelmeztette,  hogy kellemes társ lesz egy virtuális robot.
     ha egy még fel nem tárt bányaér felett repültek el, s így  Hosszú fekete haja a dereka hajlatáig omlott, vállait
     volt ideje nézni a változó tájakat. De néhány óra után  eltakarva. Mellei mintha gránitból lennének. Csípője és
     szemhéjai elnehezültek, és küzdeni kellett az álom ellen. combjai vonala, hasának domborulata a Vénusz hegy
      Kint meleg volt, de bent a házban, hála Möbiusnak, a  árnyékával egy szépséget tárt fel előtte csodálatos harmó-
     hőmérséklet kellemes. Csak akkor tért vissza az élet belé,  niában. Öt éve nem látott nőt.
     ha egymás után két pohár, vízzel feleresztett whiskyt  – Hogy hívják?

     12                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17