Page 9 - lidercfeny_akf_202301
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XV. évf. 1. szám, 2023. január
    Jimmy Cartwright

    Géza és a szuperhôsök


    Géza elgondolkodva, kissé bizonytalan léptekkel balla- villamos kerekei alá került alak húsának szakadását,
    gott a forgalmas utcán. Bölcsész volt, ámbár nem ebből  csontjainak ropogását, vérének fröccsenését.
    kifolyólag tűnt szinte mindig elvarázsoltnak. Sokkal  Basszameg! Basszameg! Basszameg! Ez meghalt.
    inkább fordítva történt. Már gyermekkorától kezdve úgy  Meghalt. Ez meghalt. Basszameg! Megöltem. Elgázoltam.
    tűnt, hogy Géza saját világában él. Mondhatni, egy másik  Meghalt. Basszameg! – zakatolt a vezető fejében.
    világban. Nem volt ő autista, sem másféle szellemi, lelki  Az egyik elöl ülő utasnak volt annyi lélekjelenléte, hogy
    vagy testi betegségben nem szenvedett. Egyszerűen csak  mobilján rögtön feltárcsázta a segélyhívót, és bejelentést
    ilyen mélyen elgondolkodó típus volt. És bizony a világ- tett a balesetről. Mire végzett, a vezető is nagyjából össze-
    ban számos olyan dolog van, amin el lehet gondolkodni,  szedte magát, és a protokollnak megfelelően tájékoztatta
    tehát Gézának lényegében nem is kellett keresni azokat a  az utasokat, hogy amíg a rendőrség a helyszínre nem
    témákat, amelyeken elgondolkodhat, azok szinte adták  érkezik, addig itt kell maradjanak, senki sem szállhat le a
    magukat.                       villamosról. Persze kitört a kiabálás, meg a hőzöngés, de
    Szóval Géza elgondolkodva, ebből kifolyólag kissé  viszonylag hamar lecsillapodtak az indulatok, és ekkor
    bizonytalan léptekkel ballagott a forgalmas utcán. Most  már nem is a vezetőt szidták, hanem azt a szerencsétlent,
    éppen azon elmélkedett, hogy a fiatalság körében miért  aki a kerekek alá került, mondván, neki már úgyis mind-
    olyan népszerűek a szuperhősök. Azt értette, hogy az  egy, ott rohadjon meg.
    egyes szuperhősök figurája miként és miért lett olyan,  A szervek elég hamar a helyszínen voltak, és mire a
    amilyen. Arra is rájött már, hogy a fiataloknak saját kör- mentők is megérkeztek, lezárták a környéket, és elkezdték
    nyezetükön belül nincsen példaképük (vagy legalábbis  a tanúkihallgatást a villamos vezetőjével. A mentők ter-
    nagyon kevésnek), ezért önkéntelenül is máshol keresik  mészetesen már csak a halál tényét kellett megállapítsák,
    azt. Az is világossá vált már a számára, hogy a szuperhő- és amikor a helyszínelők végeztek a nyomrögzítéssel,
    sök sokfélesége számos lehetőséget ad a fiataloknak arra,  elkezdték a holttest kisebb-nagyobb darabjait összeszed-
    hogy megtalálják közülük azt, aki számukra példaértékű  ni.
    lehet. Még akkor is, ha az adott szuperhős negatív jellem-
    vonásokkal rendelkezik. Most már csak a mélyebb össze-            * * *
    függéseket keresgélte, miközben a nagyvárosi forgatag-
    ban sodródott.                     – Egy újabb rohadt nap – mondta bosszúsan maga elé
    Géza egyébként negyvenes évei közepén járt.     Kovács nyomozó, majd megnyomta a bérház kapucsen-
    Mozgáshiányos életmódja okán meglehetősen vézna test- gőjének megfelelő gombját. Nem kellett sokáig várnia,
    alkattal rendelkezett. Káros szenvedélyei miatt pedig –  egy kedves női hang szólalt meg.
    kávé, alkohol, dohány, könnyű drogok – ez az alkat még  – Igen, tessék, ki az?
    meggyötörtebbnek tűnt. Arca sápadt, szeme beesett, állán  – Üdvözlöm! Kovács Tibor nyomozó vagyok a rendőr-
    gondozatlan rövid szakáll és bajusz virított. Étel- és egyéb  ségtől. Schwarz Gézáné Klein Esztert keresem. Beengedne
    foltokkal tarkított zakója, a nem előre, gyárilag koptatott  kérem?
    farmere, meg a makkos cipője csak fokozták azt a hatást,  – Persze, jöjjön! – mondta a nő némileg bizonytalanul,
    melyből kifolyólag sokszor hajléktalannak nézték. Pedig  majd kisvártatva berregni kezdett a zár.
    volt rendes, tiszta, rendben tartott lakása, takaros felesége  A nyomozó rutinosan nyitotta a kaput, majd jelvényes
    és két gyermeke. Csak ő ilyen magának való, elvont figu- rendőrigazolványát előkészítve fellépcsőzött a második
    ra, akinek megvoltak a rá jellemző heppjei.      emeletre. Könnyen megtalálta a megfelelő ajtót, hiszen
    Szóval Géza csak elgondolkodva ballagott, amikor hir- annak ablakát már kinyitotta az ébenfekete hajú, fehér
    telen bevillant neki egy határozott és kristálytiszta össze- bőrű Eszter, aki kérdő tekintettel nézett a bőrdzsekis, far-
    függés. Megtorpant, hogy megjegyezze és gyorsan újra  meringes, farmernadrágos, valószínűleg acélbetétes
    átgondolja.                      bakancsot viselő, kissé pocakos, kopasz, nagydarab
                               emberre.
               * * *             – Schwarz Gézáné Klein Eszter? – kérdezte a nyomozó,
    A vezető épp a belső visszapillantóból figyelte, hogy a  miközben jól látható módon felmutatta jelvényes rendőr-
    kialakuló szóváltás miatt szükséges-e értesítenie a rendőr- igazolványát.
    séget, amikor megpillantotta kissé távolabb a jármű elé  – Igen, az vagyok. Miben segíthetek?
    lépő alakot. Odakapta a tekintetét, majd vészfékezésbe  – Kovács Tibor nyomozó vagyok. Megtenné, kérem,
    kezdett. A hátulról jövő, egyre hangosabb vircsaft hirtelen  hogy beenged? Fontos ügyről van szó.
    átment kicsi rakás nagyot kívánba. Tompa puffanás hal- – Valami baj van? – kérdezte Eszter, miközben kinyitot-
    latszott a szélvédő alól, majd a vezető szinte hallotta a  ta az ajtót, és beinvitálta a rendőrt.    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14