Page 9 - lidercfeny_akf_202009
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                 XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember


    Feltápászkodott a földről, és csak ekkor érezte meg a  néma csendben átsuhant a hófehér gömb. Egyenesen a
    hasogató fájdalmat az ülepe bal oldalán, nem sokkal a  falu felé tartott, ő pedig hosszan nézett utána. Különösek
    csípője alatt. Megpróbálta kitekerni a derekát annyira,  ezek a repkedő madáremberek, vagy mik. Mert a kelle-
    hogy lássa a kérdéses területet, és végül sikerült is megpil- metlen élmények után eszébe sem jutott azt feltételezni,
    lantania a saját hátsóját. Meglepődve tapasztalta, hogy  hogy szörnyekkel, vagy a puszták szellemeivel hozta
    egy szabályos kör alakú heg látható a bőrén. Pontosan  össze a sors. Ilyen durva tréfát bizony csak az emberek
    úgy nézett ki, mintha tüzes billogot nyomtak volna rá.  űznek egymással. Jelet sütni a másik bőrére! Őrült népség,
    Égett és hasogatott, ezért Dathan a tó felé indult, hogy  dohogott magában.
    lehűtse a sérülést, amikor nevetést hallott meg a távolabbi  Kora délután volt, mire visszaért a kunyhójához. A
    bokrok közül. Nem volt teljesen emberi a hang, de a férfi  dombtetőről látta, hogy odalent a falu felbolydult, akár a
    még így is felismerte benne a kendőzetlen gúnyt.   méhkas. Az emberek izgatottak voltak, fel-alá szaladgál-
    Elöntötte a méreg. A bokrok irányába kiabált, rövid,  tak és hangoskodtak. Egyesek az eget bámulták, mások a
    indulatos szavakat vakkantva, aminek nagyjából az volt a  földre borulva könyörögtek a szellemekhez.
    lényege, hogy szívesen kipakolná az őt megbélyegző  Dathan tekintete a településen túlra tévedt. Arra a terü-
    egyének belső szerveit a fűbe, lehetőleg a szülőanyjukéval  letre, amit a falusiak műveltek a hideg hónapok távozását
    együtt. Erre újabb rosszmájú vihogás volt a válasz.  követően, aztán pedig egész nyáron kijártak oda ennivaló
    Dathan felkapott egy kisebb követ és – bár furcsa külsejű  zöldségekért. Perzselés nyoma volt látható a földön. Egy
    támadóit már nem látta, csak sejtette, hol lehetnek – a  tökéletes kör, ami átégette a talajt és a növényeket. Mintha
    bokrok közé vágta, majd magában fortyogva lesétált a  valami az égből ereszkedett volna alá a falu mellé.
    vízhez, hogy végre lehűtse sajgó fenekét. Dühöngött, szit-          * * *
    kokat morzsolt el fogai között, bár a mások kárára történő
    viccelődés nem volt számára ismeretlen fogalom. Maga is  Leszállt az éj, és felkapaszkodott az égre a telihold, de
    tett már ilyet. Még gyerekkorában egyszer például skorpi- az ünnepség hangulata nem hagyott alább. A hálóhelyén
    ót dugott egy gyerek fekhelye alá, hogy alaposan ráijesz- Tyrr közben lefekvéshez készülődött. Vizet töltött egy
    szen az undok kölyökre. Igaz, az már nem szerepelt a  cserépkorsóból egy lapos tálba, aztán megmosta az arcát.
    tervében, hogy az állat halálra marja gyerektársát. A tréfa  A következő nap járt eszében. Holnap pappá szenteli
    rosszul sült el, Dathan pedig mélyen hallgatott arról, hogy  legújabb tanítványát. Felemelő, csodálatos szertartás lesz.
    köze volt a dologhoz.                 Az ágyához lépett, ahol levetette ékszereit és súlyos
    Leült a vízbe, áztatta egy ideig a hátsóját, majd, amikor  köntösét. Az ujjai eközben szinte véletlenül végigsimítot-
    úgy érezte, a víz már megtette a magáét, kiment a partra  tak egy régi forradáson, amit a bőrén viselt. A pappá
    megkeresni az eldobott dárdákat. Aztán duzzogva haza- szentelés napján égetik rá ezt a szent jelet az egyház tagja-
    felé indult, és elhatározva, hogy soha senkinek nem fog  ira, pontosan délben, amikor a legmagasabban áll a Nap.
    beszélni erről az egészről. Nehezen viselte, hogy bolondot  Tyrr egy pillanatra összeráncolta a homlokát. Igaz, már
    csináltak belőle, mégpedig puszta szórakozásból.   húsz esztendeje volt pap, egyetlen dologra máig sem
    Az égett seb okozta fájdalom miatt először nehezen  találta a választ; mi ütött az ősi szellemekbe, amikor
    haladt, de aztán felvett egy egyenletes tempót. Már mesz- úgy döntöttek, hogy éppen a hátsóján jelölik meg a kivá-
    sze maga mögött hagyta a tavat, amikor a síkság felett  lasztottat?
    n13

    Jonny és a vicas    Esteledett, Johnny nagyot nyújtózott az aprócska lakás- Nem akarta, hogy vörös szemeitől halálra ijedjenek az
    ban, érzékei kiélesedtek. Készülődött az esti vadászatra.  emberek.
    Kiment a konyhába, készített magának egy kávét, miköz- Az éhség hajtotta, gyorsan haladt nesztelenül a falakhoz
    ben a gyomra megkordult. A vér utáni sóvárgás elemi  lapulva, mint egy macska. Közben ide-oda forgatta a fejét,
    erővel tört rá, már nem emlékezett pontosan, mikor ivott  nem lát-e valamelyik mellékutcában egy magányos haj-
    utoljára, talán egy hete?               léktalant vagy egy kóbor részeget, bár mostanában finy-
    Megvárta, amíg a nap lebukik a házak mögött, és lila  nyás lett, legjobban fiatal lányok vérét szerette fogyaszta-
    árnyék borul az utcára, majd leszaladt a lépcsőn. A mocs- ni, ilyenkor a vériváshoz némi szexuális izgalom is társult.
    kos kapualjban még komótosan elszívott egy cigarettát,  Bekanyarodott egy mellékutcába – szemét és tócsák bár-
    majd eltaposta a csikket, és a rozoga kukák fele passzolta  merre néz –, milyen lepra ez a külváros! Egy fekete kóbor
    tornacipős lábával.                  eb ment át előtte: odafutott hozzá, óvatosan megszagol-
    – Igen, most már biztonságos, irány a 6. sugárút!  gatta majd továbbállt.
    Hosszú, szőke haját gumival szorosan összefogta hátul,  – Na ne! Állatvért végképp nem iszom!
    és fekete mackófelsőjének kapucniját mélyen a szemébe  A következő utcában végre szerencséje lett, egy szakál-
    húzta, arca így félig takarásban volt.        las koldus aludt a kukák mellett, nejlonzsákokkal körbe-
    – Remélem, nem felejtettem el a kontaktlencsém! –  bugyolálva.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14