Page 9 - lidercfeny_akf_202007
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 7. szám, 2020. július


    Hátradőlt, neki a félig leomlott egykori napelemtartónak. Még  bált kijutni ide hozzá. Feltápászkodott. Feltápászkodott az utolsó
    egy utolsót szippantott a cigiből, és elpöckölte a végtelenbe.  ember itt Budapesten, mert tudta, ami most kitörni készül, az nem
    Szemét lassan behunyta. Mikor is kezdődött? Olyan húsz éve?  ember. Még csak nem is emberi. Lenézett a mélybe. Hatvanhat
    Egyszerű felfedezésnek indult, aztán… Ahogy a felkelő nap mele- emeltnyi mélység hívogatta. Mintegy meginvitálta egy utolsó
    gen végigsimított az arcán, ő elaludt. Napok óta ébren volt, keres- nagy kalandra. Vacillált. Hol az egyre instabilabb ajtót nézte, hol
    te a lehetőségét, hogyan is juthatna ide fel, és most, hogy itt volt,  pedig az örvénylő mélységet.
    a szervezete jelezte: pihenned kell. Álmában ismét Hajdúszoboszlón  Döntött. Zsákját a hátára vette, ám előtte kivette belőle az egyet-
    járt a strandon, és minden fagylalt- és napfényízű volt. Kacagott,  len, évek óta rejtegetett hidrobombáját és az ajtóra tapasztotta.
    ahogy szaladt a forró, napsütötte betonon, és valahol az egyik  Kivárt. Amikor a lény ismét nekirontotta az ajtónak, ő robbantott.
    napozóágyon ott várta az édesapja. Az egyetlen, aki biztonságot
    jelentett számára a világon. Már látta is messziről, ahogy ott ült  Pokoli tűzvész és nyomás keletkezett. A lény millió apró darabra
    napbarnítottan, a kezében újsággal, és tudta, hogy őt várja. A  szakadt, az utolsó ember Budapesten pedig kilökődött a város
    hangszórókból valami zene szólt, talán az ABBA egyik slágere?  fölé. Bár nem esett neki jól, zuhanás közben nyerítve felröhögött.
    Erre már nem jutott ideje, hogy rájöjjön, mert két dologra  Nézte maga alatt a füstölgő, romos egykori ékszerdobozt, majd
    ébredt. Először is arra, hogy fázik, és igen, a nap már nem sütött  meghúzta a zsinórt a zsákján. Az ernyő kinyílt őt pedig visszarán-
    oda hozzá. Lemenőben volt. Átaludta az egész napot. A másik  totta, és ahogy lágy vitorlázásba kezdett, elgondolkodott, hogy az
    pedig egy fura zaj volt. Az ajtó felől jött, ahol ő is feljutott ide a  Andrássy út romjai vagy a Lánchíd felé vegye-e az irányt.
    tetőre. Tompa puffanás hallatszott. Valaki vagy valami megpró- Az utolsó ember Budapesten még élni akart.

    Thomas Otto

    A goblin, aki a sárgaföldig


    itta magát


    Verőfényes nappal virradt a Sózott Csiga nevű fogadóra. A  liszten ül és pipázik. Meglátva a tulajdonost, szélesen elmoso-
    rogyadozó tetőn egy ló nyerített és prüszkölt a reggeli párától. A  lyodott.
    tetőből egy újabb emelet nyúlt a magasba, igazából ezen semmi  – Húzós volt az este! – kezdett bele a szakács.
    más nem látszott az időn kívül. A foltozott kőfalából egy század- – Azt mondod?
    ra való nyílvessző meredt a környező erdőnek. Az udvaron egy  – Menj csak be egyszer a városba! Ott is híre ment már, az
    magányos faltörő kos várta, hogy valaki elhurcolja onnan. Az  egyszer biztos! Ritkán hallani olyanról, hogy a birodalmi gárdát
    erdőn átvezető úton vagy tíz páncélos feküdt olyan horpadások- hívják egy kocsmai balhéhoz.
    kal vasruhájukon, amelyeket csak egy buzogány ejthet. Kábán  – Itt volt a gárda? – nyílt fel a csapos két gombszeme.
    aludtak. A fogadó ajtaja keretestül kidőlt, rajta egy megtermett  – Hogyne! Telenyilazták a fogadó oldalát. A gárda kapitánya
    fickó aludt borvirágos orral, hangosan hortyogva. Egyik lábáról  be is akart törni az ajtón.
    a csizma hiányzott, s tegnap este óta nem került elő. – Biztos nagy maflást kaphattam, hogy elfelejtettem. Ő az a
    Odabent minden csendes volt. A berendezés romokban hevert,  nagy pacák az ajtóban?
    az asztalok és a székek szálkás erdőre hasonlítva terítették be a  – Dehogy. Ő Boldurheim, egy északi kereskedő és egy teljesen
    szilánkokkal, sörrel és ételmaradékkal lepett padlót. Hét alak  másik történet. Ez a „pacák” verte szét aztán a gárda embereit.
    aludt odabent.                     – Micsoda? A gárda embereit? A kapitányt is?
    A bárd egy feldőlt almaboros hordóban horkolt, miközben  – Nem. A gárda kapitánya az a páncélos, aki a széttört aszta-
    lantja összetörve hevert mellette. A csapos és egyben a Sózott  lon fekszik. Felmászott a tetőre és beugrott rajta.
    Csiga tulajdonosa a söntésen hevert és bozontos, vörös szakálla  – Mi a franc? Tegnap este mindenki megőrült? – Ekkor hatal-
    és haja eltakarta arcát. Egy páncélos lovag egy széttört asztalon  mas puffanás jelezte, hogy valami történt a fogadó tetején.
    feküdt, kormos képpel, mint aki belenézett egy sárkány szájába.  A csapos és a szakács kirohantak az ajtón. Egy fehér lovat
    Felette a tetőn hatalmas lyuk tátongott. Egy nő – aki a helyi  láttak, amint épp a portól prüszkölve ágaskodott páncélos gaz-
    vadász volt – saját íjának idegébe gabalyodva aludt, nyílvesszőin  dája felett, majd egy nagyobb lyukat ütve az állat bezuhant a
    pedig különböző húsok és zöldségek sorakoztak felnyársalva.  tetőn.
    A megtermett fickó az ajtót bedöntve, hiányos csizmával hortyo- – Már lovak is beesnek hozzánk? – tette karba a kezét a torzon-
    gott. Egy szakállas öreg, körülötte tengernyi szilánkkal fetren- borz csapos.
    gett. A bőre színe lila volt, akár a hagyma. Végül egy zöld goblin  – A kapitány is a tetőn jött be. Nyilván a ló meg jött utána.
    lógott az egyik agancsdíszről a csuklyájánál felakasztva, szájá- Valahogyan fel kellett jutni, előfordulhat, hogy a lovát használta.
    ban egy csizmával.                  Az meg úgy gondolta ma reggel, utánajár a dolgoknak.
    Egy átlagos reggel a fogadóban.            – Pompás.
    Az idő elteltével a csapos lassan felébredt. Megigazította  – Uh, a fejem! – szakadt fel a súlyos sóhajtozás az éppen magá-
    bozontos arcszőrzetét és megpróbált lehuppanni a földre. Mikor  hoz térő termetes kereskedőből.
    sikerrel járt, körbenézett a romokban heverő fogadón. Horkantott  – Boldurheim, igaz? – szólalt meg a szakács. – Tegnap este
    egyet, megvakarta hatalmas krumpliorrát és hátrasétált a kony- láttam a kis demonstrációját a birodalmi gárdán. Igazán lenyű-
    hára. Kinyílt a tölgyfaajtó, s meglátta a szakácsot, amint egy zsák  göző teljesítmény.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14