Page 9 - lidercfeny_akf_202311
P. 9

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XV. évf. 11. szám, 2023. november    Bár Hastur maga kíméletlen rablógyilkos hírében áll,  Ammerúnia világa (grim)dark fantasy, és mint ilyen,
    nevét félik az egyszerű népek, valahol mégis szimpatikus- bizony nem barátságos. Ez a környezetet leíró szövegré-
    sá válik. Talán egy kicsit több szerencsével, meg néhány  szekből is jól átüt, de talán még inkább a szereplők közti
    jobb döntéssel sorsa másképp is alakulhatott volna, de  verbális és nonverbális, sok esetben fekete humorral átita-
    mint mindenki, ő is hibázik. Épp ez a tökéletlenség teszi a  tott kommunikációból. Ugyan az íróra jellemző ez a fajta
    szereplőket élethűvé. Megismerjük jó és rossz tulajdonsá- írásmód, itt azért érezhetően visszafogta magát, bár véle-
    gaikat, gondolataikat, vágyaikat, gyengéiket, mely utóbbit  ményem szerint egy ilyen világba belefért volna a morbi-
    a világ maga, és az abban lakók is kegyetlenül kihasznál- dabb, szókimondóbb szövegezés is, még jobban érzékel-
    nak.                         tetve a komor, nyomasztó hangulatot.
    A regény cselekménye bő huszonöt évet ölel át, a félre- És bár a világ kemény, a történet súlyos, a megfogalma-
    sikerült akciótól követhetjük nyomon Hastur Mendalla  zás mégis könnyed, gyorsan olvasható, könnyen befogad-
    vesszőfutását, azt, hogyan válik egy menekült  ható.
    holdkőmosóból a Ködfalon átjáró Elixírcsempészig.  Fontosnak tartom kiemelni, hogy a regény történetének
    Olvashatunk szerelmi kalandjairól, miközben keresztül  megértéséhez nem szükséges előzetes ismeret Ammerúnia
    kasul bejárja Baar-Shagÿrt, ezt a mocsaras lápvidéket  világáról (ám bátran merem ajánlani az előző kilenc
    Mashdara monasztériumától Uszadékig, vagy arról,  regényt, és a közel két tucatnyi novellát is). Önmagában is
                               megállja a helyét, kellően belemeríti az olvasót Baar-
    miként nyer újra és újra egérutat, miután kifoszt valakit,  Shagÿr sűrű mocsarának mélyére, és bizony jól ott is
    vagy épp olyasvalaki fedezi fel hollétét, aki többre tartja a  hagyja, kétségek között gyötrődve, hogy vajon sikerül-e
    vagyont, mint saját hitéletét. Ahogyan az olvasónak,  valaha is onnan épségben kikeverednie.
    Hasturnak sincs egy pillanatnyi nyugalma sem. Mindig  Ezt a regényt azonban más is különlegessé teszi az
    van valami, amin izgulhatunk, aggódhatunk, amihez az  ammerúniás kötetek sorában. Ez ugyanis az első olyan
    előbbieken túl az is hozzájárul, hogy időről-időre tartogat  történet, amelyet nő írt, és amelynek egy sötét elf a fősze-
    a történet valami fordulatot, meglepő csavart. Végig ott  replője. Ebből kifolyólag pedig egészen más szemszögből
    motoszkál bennünk, olvasókban az érzés, hogy ennek az  ismerhetjük meg ezt a világot, így azoknak is tud újat
    egésznek nem lesz jó vége, de ahogyan a történet halad  mondani és mutatni, akik már olvastak ammerúniás törté-
    előre, mégis él bennünk a remény a legalább megnyugtató  neteket. Ilyen értelemben mindenképpen üdítő színfolt
    befejezésre.                     nem csak Ammerúniát tekintve, de a hazai (grim)dark
    A fikció, főleg a science-fiction a kezdetektől fogva rea- fantasy színterén is.
    gált az aktuális társadalmi, politikai helyzetre. De még  Összefoglalva. Rég olvastam már kifejezetten fantasyt,
    egyes fantasy művek is építettek az íróik által megélt ese- és ez a regény remek választás volt, hogy visszatérjek a
    ményekre (lásd J. R. R. Tolkien – A Gyűrűk Ura c. művét,  zsánerhez, még akkor is, ha ez egy grimdark fantasy
    amelyben az író első világháborús élményei is megeleve- alzsánerbe sorolható alkotás. A klasszikus sword &
    nedtek). Ha akarjuk, a Ködcsempészben is felfedezhetjük  sorcery mindig is a kedvencem marad (Cromra mondom!
    a közelmúlt valós történéseinek lenyomatát. Leginkább  :) ), és a Ködcsempész tökéletesen beleillik ebbe. Nincs
    talán a bezártságérzet, az egymástól való elszeparálás, az  túlgondolva, folyamatosan fent tartotta az érdeklődésem,
    ismeretlentől való félelem érezhető ki belőle. A regényben  mindig volt valami feszültség, valami izgalom, valami
    többször felbukkan a ximúrkór járványos elterjedése,  akció. Nem is beszélve a meglepő fordulatokról.
    mint a tartományt a világ többi részétől elzáró Ködfal  Viszonylag sok szereplőt vonultat fel, mégsem éreztem
    létrejöttének oka. Hastur bolyongása felfogható az új  azt egyszer sem, hogy belezavarodtam volna a nevekbe,
    helyzet bizonytalanságának, hiszen sokak lába alól kicsú- vagy ne tudtam volna, épp kiről van szó. Ugyan a mellék-
    szott a talaj, kénytelen-kelletlen kellett új lehetőségek után  szereplőkről csak a feltétlenül szükséges információkat
    kutatniuk. A Baar-Shagÿrban élőket szintén, több módon  kapjuk meg, sikerült őket is egyedire megalkotni. Bár
    is sújtja a „karantén”. Az ellentétek kiéleződnek, a hata- témáját tekintve nem egy könnyed regény, mégis jól
    lom, vagy döntéseinek megkérdőjelezése súlyos követ- olvasható, tulajdonképpen szórakoztató, miközben akad
    kezményekkel jár. Még a mélyen hívő, vallásos elfek és a  mondanivalója is. Nyugodt szívvel tudom ajánlani min-
    világéletében két lábbal a földön járó Hastur ellentéte is  denkinek, aki szereti a fantasyt. Szerintem nem fog csa-
    egyre inkább kiéleződni látszik. A regény élesen rámutat  lódni, sőt, ahogyan én is, kíváncsi lesz a folytatásra.
    arra, hogy sorsunkat nem csak saját döntéseink, cseleke-
    deteink határozzák meg, irányítják, hanem mások is befo- Infók
    lyással vannak arra. Hiába szeretne Hastur becsülettel
    megélni, a körülmények nem teszik ezt lehetővé számára.  A regény a Delta Vision kiadónál kapható:
                                www.deltavision.hu/kodcsempesz/
    Bár tudomásom szerint Ammerúnia világának ezen része  Közösségi média oldalak:
    már jóval a pandémia előtt ilyen volt, mégis érdekes hely- www.facebook.com/tarja.kauppinen.author
    színválasztásnak tűnik a fenti gondolatok fényében. Nem  www.facebook.com/DeltaVisionKiado
    állítom, hogy így van, hogy az író konkrétan ebből is  Moly oldalak:
    merített ihletet. Ám bennem mégis hozta ezt a párhuza- moly.hu/sorozatok/ammerunia
    mot, abból kifolyólag is, hogy a közben elkészült interjú- moly.hu/konyvek/koppany-timea-kodcsempesz
    ban az egyik kérdésemre azt felelte „A világról írok, az  moly.hu/alkotok/koppany-timea
    emberi természet valóságáról.”    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14