Page 11 - lidercfeny_akf_202108
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                  XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus


    a sebesülteket ápoltam naphosszat, akiket a töltés túloldaláról  Minden nap elhatároztam, hogy hajnalban útra kelek, mégis
    hordtak át a biztonságos fedezékbe. Próbáltam szóba elegyedni  maradtam. Kár lenne hazudni magamnak, hogy a gyerek felépü-
    a nálam alig idősebb katonákkal, ám elhajtottak, hogy törődjek a  lésére vártam, vagy hasonlók, hiszen az igazság sokkal prózaibb.
    saját dolgommal.                   Az első pillanatban elvesztem az asszony türkiz szemében, a
    Tíz nappal később a századot elsöpörte egy támadás. Félig  hozzám simuló teste pedig elvette az eszem. Nem történt köz-
    süketen, leszakadt füllel másztam elő a gránátrobbantotta  tünk semmi. Én nem közeledtem, ő nem adott rá okot, hogy azt
    gödörből. Órákon keresztül rejtőztem vérben és vizeletben ázva  higgyem, többet érez irántam, mint a puszta hála. Az összevilla-
    a hullák alatt, de még így is kaptam egy golyót a lábamba egy  nó pillantásaink azonban mégis feltűntek a férjnek. Amikor az
    túlbuzgó bakától. Egy kenyérzsákot, egy kulacsot és némi köt- első pofon elcsattant a konyhaasztalnál, közéjük álltam, azonban
    szert tudtam magamhoz venni, mielőtt hátrahagytam a legyek- fiatalabb és erősebb volt, így vérző arccal az ajtón kívül találtam
    től hemzsegő tábort. A vér borította köveket messzire elkerül- magam.
    tem, ahogy végigkúsztam a töltésen, utána a bokrok között ara- Az égő karám fényénél indultam tovább. Az asszony már a
    szoltam tovább. Pár órát pihentem, amennyire tudtam, elláttam  sínek között várt. Cipót, kolbászt tett a zsákomba, hosszan meg-
    a sebeim, aztán az ágyúdörgés észak felé űzött. Igazából nem  ölelt, aztán szó nélkül hátat fordított nekem. Utána léptem, de
    bántam, nem az én háborúm volt, eszemben sem volt feláldozni  lerázta a kezem, majd futni kezdett a tűzzel bajlódó férje felé.
    magamat.                        A vándorélet íze megkeseredett a számban. Ennyire lassan
    A hetekből hónapok lettek, és lassan azon kaptam magam,  még soha nem haladtam. Néha megálltam, egy ideig visszafele
    hogy megszállottja lettem az utazásnak. Minden nap messzebb  lépdeltem, aztán a fogamat csikorgatva ismét nekiindultam az
    kerültem az otthonomtól, mégis úgy tűnt, mintha semmi nem  eredeti iránynak. Máskor napokig ültem egyhelyben étlen-
    változna körülöttem. Az egyik oldalán az ismerősen sivár táj  szomjan, vagy a viharban kiálltam a sínre és magasba nyújtott
    terült el, a másikon ugyanazok a távoli hegyek szöktek az ég  kézzel vártam, hogy az ég talán megkönyörül rajtam. Már nem
    felé. Furdalt a kíváncsiság, látni akartam, milyen máshol a világ. számoltam a napokat, a megtett táv nem érdekelt, a láthatár sem
    Megtanultam élni abból, amit a természet adott. Korhadt  tartogatott semmi érdekeset. Hosszú időre bevackoltam magam
    deszkájú állomásokon húztam meg magam, vagy szerszámos  egy állomás emeleti szobájába, ahonnan a síneket figyeltem nap-
    bódékban, néha egy akolban, ha a gazda éppen másfele járt.  hosszat.
    Embereket ritkán láttam, amikor pedig mégis, akkor igyekeztem  A ház előtt tértem magamhoz. Napokat feküdtem eszméletle-
    elkerülni a találkozást. A konyhakertek fosztogatását gyűlöltem,  nül a kiszáradás hátárán. Soha nem tudtam meg, hogy kiszédül-
    ám az éhség néha rákényszerített a lopásra. Ilyenkor mégsem  tem-e az ablakon, vagy a tenyerembe, arcomba fúródott üvegszi-
    a lelkiismeret-furdalás bántott a legjobban, hanem a hangok.  lánkok a kezdődő őrületre utaltak. A törött karomat sínbe tet-
    A beszélgetésre összerándultam, a nevetés a fejemet hasogatta,  tem, ám nehezen gyógyult, igaz, legalább közben volt időm
    a gyereksírásra a fogamat csikorgattam, a veszekedés pedig a  megtanulni újra használni a kezem. Az életösztön, ami korábban
    szívembe döfött. Néha csak álltam megdermedve, máskor sán- cserbenhagyott, makacsul visszatért. A tavaszi nap fénye már
    tikálva menekültem, ám egyszer azon kaptam magam, hogy  ismét úton talált.
    üvöltve köveket dobálok a magányos ház felé.      Amikor a kölyök rám talált, megborzongtam. Azonnal felis-
    A sínpár volt az egyetlen biztos pont az életemben, oda mene- mertem a kezem munkáját a homlokán, és az anyjától örökölt
    kültem vissza mindig. Akit ismertem, mind mögöttem maradt,  szemét. Először haza akartam küldeni, de meggondoltam
    akiben bíztam, meghazudtolta a bizalmam, akit szerettem, meg- magam. A szavak helyett inkább magára hagytam, hátha az
    halt. Évek teltek el, visszafordulni értelmetlen lett volna. éhség és az egyedüllét hazakergeti. Miután utolért, a megtett
    A fiatal férfi szinte belém rohant, az ölében egy vérző gyerek.  útról meséltem. Talán nem hitt nekem, mert mellettem maradt a
    Félreléptem előlük, hogy utukra engedjem őket, ám az asszo- következő hetekben. Nem látta, hányszor nézem alvás közben,
    nya belekapaszkodott a kezembe, és sírva rimánkodott. A sza- arra sem emlékezett, hányszor takartam be, amikor rugdalózott
    vait nem értettem, ám a kétségbeesett mozdulatait igen. Az  álmában. Magányosan éltem le az életem, ezekben a napokban
    elnyűtt katonazubbony ujján alig látható vörös keresztbe  azonban bármit megadtam volna azért, ha őt a fiamnak nevez-
    kapaszkodott, közben a gyerekre mutogatott. A homlokomon  hetem.
    lévő sebhez nyúltam, aztán intettem az apának, hogy tegye le a  Egy este a tűz mellől néztem őt, amikor megéreztem a könyö-
    gyereket. Megtettem, ami tőlem telt, majd a hálálkodásuk elől  kömön végigfutó zsibbadást. A látásom elhomályosodott, kiálta-
    tovább indultam volna, de az asszony visszatartott, és magá- ni akartam, ám a hangom nem engedelmeskedett az akaratom-
    hoz ölelt.                      nak. A testem lefelé csúszott a köveken, de már nem éreztem
    Egy vacsorát akartam csak maradni, mégis azon kaptam  fájdalmat. A tűz melege elhalt, a megvilágított terület is egyre
    magam, hogy telnek a napok, és még mindig velük vagyok.  távolodott. A síneket mind halványabb vonalként láttam az
    Segítettem a kertben, amíg a gyerek lábadozása lefoglalta a nőt,  egyre táguló láthatár felé futni, hogy aztán egy alig látható ívvel
    aztán segítettem karámot építeni a férfinak a legelőn, majd közö- egy kört rajzoljanak a gigászi völgykatlan közepébe. Utoljára a
    sen berendeztük egy kis szobát az állatok mellett, ahová átköl- kelő nap első fénysugarait láttam, aztán mindent beborított a
    töztem, amikor a gyerek felépült.           sötétség.


     Itt is megtalálsz bennünket: Lidércfény Online    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16