Page 11 - lidercfeny_akf_202301
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XV. évf. 1. szám, 2023. január    – Szia, drágám, merre jártál? – kérdezte a foltos, szürke  – Magának is nyomozó – köszönt el tőle Eszter.
    zakót, fehér inget, kopott, kék farmert viselő Géza. – Ne  – Gyere, készítsünk vacsorát, valami finomat, hogy
    haragudj, megint benne felejtettem a zárban...    megünnepeljük az előadásom sikerét – mondta Géza. – És
    – Géza, te élsz? Hát mégis élsz? – ugrott Eszter a férje  közben hátha elfelejted ezt a szörnyűséget, amivel ez a
    nyakába.                       zsaru traktált.
    Kovács nyomozó szemöldökét összevonva, értetlenül   – Jól van – mondta Eszter, miközben bement a fürdőszo-
    nézte a vékony férfit és feleségét.          bába. – Te Géza! Hová tetted azt a kék inget?
    – Már ugyan miért ne élnék? – értetlenkedett Géza.  – Én sehová, nem is jártam a fürdőben, mióta hazaér-
    – Ez a nyomozó itt azt mondta, hogy ma délelőtt halálos  tem...
    balesetet szenvedtél... Hogy elütött egy villamos. Most
    jövünk a halottkémtől...                           * * *
    – Ez érdekes... – gondolkodott el Géza. – Délelőtt való- Schwarz Gézáné Klein Eszter hiába várta haza ebédelni
    ban csak alig pár centire került el egy szerelvény, de látod,  a férjét, az nem jött. Telefonon sem tudta utolérni. Késő
    semmi bajom. Még ebédelni is hazajöttem, bár igaz, akkor  délután betelefonált az egyetemre is, hátha ott van, de
    nem mondtam, mi történt. Nem tulajdonítottam neki  nem találták. Kora este a család az összes lehetséges isme-
    semmi jelentőséget. Aztán meg az előadásom is megtar- rőst megkereste, hogy látták-e Gézát. Felkeresték a törzs-
    tottam, nagyon nagy sikere volt. Onnan pedig egyenesen  helyeit is, de senki sem tudott róla. Az éjszaka álmatlanul
    hazajöttem. És mi volt a halottkémnél?        telt, Eszter végig a kávéfoltos, kék inget szorongatta, sza-
    – Te... vagyis... én ezt nem értem – komorodott el Eszter.  golgatta. Reggel az első dolga volt, hogy a rendőrkapi-
    – Azt hittem, te vagy. Még a ruházata is... Reggel nem egy  tányságon bejelentést tegyen. Sokáig keresték, de sehol,
    halványkék inget vettél fel?             semmi nyomát nem találták. A férje szőrén-szálán eltűnt,
    – Azt akartam, de tudod, lekávéztam... megint. Gyorsan  mintha a föld nyelte volna el.
    beáztattuk, és ezt a fehéret vettem fel.        Évekkel később, egy különös esetekkel foglalkozó kuta-
    – Fura, erre nem emlékszem.             tó kereste fel a családot. Egy újságcikket mutatott, amely-
    – Talán nem is csoda, ilyen trauma után – szólalt meg  ben egy villamosvezető arról nyilatkozott, hogy azt hitte,
    Kovács. – Hát, akkor azt hiszem, itt le is zárhatjuk a nyo- látott valakit lelépni a sínek közé, akit úgy tűnt, el is ütött,
    mozást. Megyek, megírom a jelentést. A további minden  de senki sem volt a szerelvény alatt. A személyleírás pon-
    jót maguknak!                     tosan illett az eltűnt Gézára.


        LIDÉRCFÉNY KÖNYVEK     Szerkesztőségünk az utóbbi években úgy döntött,

    hogy a pályázataink díjazásaképpen a beérkezett

    pályaművek legjobbjait egy antológiába rendezi,
    mely e-book formátumban lát napvilágot.

     Eképpen a tizedik, a tizenegyedik, és a tizenkette-

    dik Lidércfény pályázatra beérkezett novellákból is

    összeállítottunk egy-egy kötetet A Világegyetem
    Vándorló Vámpírjai, Az utolsó döntés, és

    Garabonciások címmel.


     Megjelentettük továbbá szerkesztőségünk oszlo-
    pos tagjának, Túri András Csabának 1962 című

    mágikus realista kisregényét is, mely szintén

    e-book formájában, ingyenesen elérhető.

       https://konyvek.lidercfeny.hu

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16