Page 11 - lidercfeny_akf_202206
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 6. szám, 2022. június


    Hazafelé azon töprengett, hogy milyen elegáns öltözé- természetesen nyugdíjas barátaival játszotta az idős úr,
    ket vegyen fel holnapra. Első dolga volt a szekrényt  hisz azok gyakran ráértek.
    kinyitni, meglepődve látta, hogy nem kell boltba mennie,  – Jól esik, hogy Tátrai bácsi is ennyire örül az én boldog-
    régebben vásárolt holmijai között talált alkalomhoz illőt.  ságomnak.
    Nagyon izgatottá vált, járkált le-fel a lakásában, rendet  Talán ki kellene hívnom egy újabb partira, hm a napok-
    rakott, kitakarított, hátha esetleg a randevú után feljön  ban sort kerítek rá! – elmélkedett magában. A bácsi mint-
    hozzá az imádott hölgy. Nyugtalan is volt kicsit, sokat  ha kitalálta volna a gondolatait odament hozzá és így
    számít az első benyomás, talán ő az igazi, talán boldog  szólt:
    lehet végre, és boldoggá teheti Titanillát is. Mosolyra gör- – Lehel, kedves szomszédom, esetleg egy-két játszma
    bült lebiggyesztett szája. Időben nyugovóra tért, hogy  sakkot volna-e kedve ma játszani?
    másnapra kipihent legyen. Reggel korán kipattant a   – Épp ez fordult meg a fejemben, Tátrai bácsi! – mosoly-
    szeme, a randevúig bőven volt idő. A nap nagy részét  gott a gépész.
    olvasással töltötte, ebédre főzött magának krumplipapri- Így a délután néhány óráját játszmákkal töltötték, Lehel
    kást. Sokat tollászkodott a fürdőszobában, tökéletesen  annyira el volt varázsolva, hogy egyetlen mérkőzést sike-
    akart kinézni. Ha nőről volt szó, akkor mindig nagyon  rült csak megnyernie.
    összeszedte magát. Úgy döntött, fél órával korábban  – Álmodozik, kedves szomszéd, és a játékra már nem is
    megy a Kónyába, hogy véletlenül se késsen. Jól tette, mert  tud úgy figyelni, de nem baj, értem én, nagy most a szere-
    a pincérnő percre pontosan érkezett. Jávorcsik lesegítette  lem!
    a kabátját, majd hellyel kínálta. Titanilla megjegyezte,  – Ez így van, Tátrai bácsi! Ígérem, legközelebb jobban
    hogy milyen udvarias. Nem árulta el korát, de a gépész  koncentrálok, köszönöm a partit! – Azzal elbúcsúzott tőle
    leszűrte, hogy legalább tíz évvel fiatalabb nála.   és hazament.
    – Tegeződhetünk? – kérdezte Titanilla.        Megéhezett, megszomjazott a nagy játszmák alatt.
    – Természetesen! – mondta mosolyogva Lehel.     Otthon kifosztotta a hűtőt, jól belakmározott. Annyira
    Tyúkhúslevest és marhapörköltet ettek tésztával és  odavolt a nőért, hogy a jövőt kezdte tervezgetni, meglepő-
    savanyú uborkával. Mindkettőjüknek nagyon ízlett az  dött saját magán, hisz leendő gyermekei anyjának el tudta
    étel, a Kónyában remekül főztek. A nő a vacsora után  képzelni Titanillát. Nézte még egy kicsit a tévét, letisztál-
    rágyújtott. Jávorcsik mosolygott magában, hisz akkor  kodott majd jól eső fáradtság lett rajta úrrá. Megágyazott
    nem kell lemondania a cigarettáról, ő is elővett egyet és  magának és hamar elaludt. Másnap kora reggel ébredt és
    követte a nő példáját.                azon gondolkodott mivel töltse el szabadnapját. Úgy gon-
    – Van testvéred?                   dolta, egy kiadós séta a hóesésben jól jöhet. Nem akarta
    – Nincs, egyke vagyok – felelte a gépész.      folyton zargatni új szerelmét, mert az évek során megta-
    – Nekem két nővérem és egy öcsém van.        nulta, nem jó, ha az ember nagyon rácsimpaszkodik a
    Rengeteg közös témájuk volt a zenétől kezdve a filme- másikra, az elrontja a romantika varázsát.
    ken át a színházig. Kiderült, hogy Titanilla szeret horgász- Az elmúlt napok azt bizonyították, hogy ők egymás
    ni és enni is szereti a halat, mire Lehel elmosolyodott.  számára tökéletesek, természetesen nem akarta ezt a véle-
    Meghívta lakásába, de a pincérnő mondta, hogy apró  ményét elkiabálni, de nagyon bizakodó lett, régen hitt
    lépésekben halad előre, egyelőre nem fogadja el, de  ennyire a nőkben, sokat csalódott.
    később majd igen. Ez felpezsdítette Jávorcsikot, hisz nem  Nem iszom előre a medve bőrére, de úgy tűnik, hogy
    egy könnyűvérű nőcskével van dolga, hanem egy igazi  boldog vagyok! – gondolta magában.
    nővel! Hazakísérte és búcsúzásként csókot nyomott a szá- Megmosdott, megreggelizett, és elindult a sétára. A hó
    jára, mire ő elpirult. Körülbelül húsz perc volt az út a  már csak szórványosan esett, az idő egészen tűrhető volt,
    lakásáig, útközben fütyörészett és szinte tánclépésekben  az utcán most többen járkáltak. Titanilla is gondolt rá fel-
    haladt előre. Belezúgott, rózsaszín köd vette körbe.  szolgálás közben, a gépész nem is sejtette, de a nő is telje-
    Hosszú évek óta nem volt ennyire boldog, mint az elmúlt  sen bele volt habarodva. Amikor hazaért, üzenet várta a
    néhány órában. Azon elmélkedett, néhány hónap után  telefonrögzítőjén, nagy izgalmakkal indította el.
    megkéri a kezét, minden porcikájában azt érezte, hogy ő  – Szia, Lehel! Holnap szabadnapos vagyok, ezért arra
    az igazi. Reménykedett benne, hogy Titanilla is hasonlóan  gondoltam, hogy elmehetnénk kirándulni a helyi vadas-
    érez.                         parkba. Nagyon szeretem az egzotikus állatokat. A zsiráf
    A Fő utcán haladt végig, a fákról már szinte minden  a kedvencem!
    levél lehullott, de így is gyönyörűen festett a táj, megvolt  Jávorcsik felhívta a kedvest és megbeszélték az időpon-
    a maga hangulata. Szinte lebegett, annyira könnyednek  tot. Délelőtt tíz órára esett a választás, a helyszínen talál-
    érezte magát. Továbbra is havazott. Találkozott az egyik  koztak.
    szomszéddal, aki kérdezte, hogy mi ez a nagy boldogság. – Nekem a delfinek a kedvenceim – válaszolta a gépész
    – Szerelmes vagyok, Tátrai bácsi! – mondta boldogan  egy nap késedelemmel.
    Jávorcsik.                       – Szeretem én is őket nagyon! – mosolygott a pincérnő.
    – Az nagyszerű hír! – biccentett fejével az öreg.   A fél napot az állatkertben töltötték, nagyon jól érezték
    Tátrai bácsi egyébként több, mint kilencven éves volt,  magukat.
    remekül, érezte magát a bőrében, makkegészséges volt és  – Arra gondoltam, ma már talán feljöhetnél hozzám, mit
    imádott sakkozni. Néha áthívta Lehelt is egy-két játszmá- szólsz?
    ra, de a játékok többségét a bácsi nyerte, bár néha, azért  – Igazán kedvellek téged, ezért rendben van, felmehe-
    Jávorcsik is bizonyította tudását. A legtöbb játszmát  tünk hozzád!

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16