Page 11 - lidercfeny_akf_202007
P. 11

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 7. szám, 2020. július


    – Egyik terv felől sincsen semmi kétségem, de előtte segítsen  pedig ekkor törpéztem le. Szétvert a fejemen egy korsót, cserébe
    nekünk! Azon fáradozunk, hogy kiderítsük, mi történt tegnap  úgy felpofoztam, hogy elterült a söntésen.
    este – lépett oda Brukk.                – Így történt – helyeselt a goblin. – Közben a mi kis konfliktu-
    – Kérdezzék azt a zöld majmot! Ő kezdte az egész balhét.  sunk sem ért véget! Télszakáll előhúzott a köpenye alól egy bébi
    Felöntött a garatra, mert a városi kaszinóban nyerő szériája volt.  sárkányt, aki fel-alá repkedett a fogadóban. Ekkor lépett be elő-
    Eközben az öreg odaballagott a söntéshez, és végignézett a  ször a kapitány.
    mögötte magasodó polcokon. Ott aztán leemelt egy befőttesüve- – De a kapitány nem a tetőn esett be? – értetlenkedett a sza-
    get, mire a fehér paripa is odaballagott hozzá. Letette a pultra a  kács.
    zárt üveget, kinyitotta és gúnyos vigyorral a száján szólt a többi- – Azért, mert ezt láttad egy tünde lábai közül, nem jelenti azt,
    eknek. Mikor az egyre növekvő társaság köré gyűlt, szinte egy- hogy így is történt – vetette oda Brukk.
    szerre nevettek fel.                  – Igen, a kapitány belépett az ajtón és a kis sárkány annyira
    – Megtaláltam a keresett csirkefogót! Jól emlékeztem, hogy  megijedt az idegentől, hogy arcon fújta.
    egy befőttes üvegbe zártam – simította meg fehéredő szakállát a  – Már értem a kormot.
    varázsló.                       – Utána Boldurheim arcon verte és kiesett a fogadóból – vágta
    – Már nem csak a színe olyan, mint az uborkáé – jegyezte meg  rá a nő.
    a vadász.                       – Így van. A sárkány pedig kirepült a szabadba. Ezt követően
    – Én nem értem. Hiszen emlékszem, a saját lábammal rúgtam  a további csatározásainkban lett ilyen romossá a hely.
    az agancsra ezt a szerencsétlent. Még a csizmám is a szájában  Szélviharokat idéztünk, nyársat csináltunk a vesszőkből, és bete-
    maradt. Akkor hogyan lehet mégis itt? – értetlenkedett az északi. kertük Őzszemet a saját idegével, amikor közénk akart állni.
    – Egyszerű illúzióval. Kettőt teremtett magából, és mire én az  Eközben a gárda szanaszét lőtte a fogadót, de miután nem jártak
    igazit elvarázsoltam, maga a másolatot rúgta föl. Azonban most  sikerrel, a kapitány felugratott a lovával a tetőre és azon keresz-
    minden kérdést feltehetnek neki! – csettintett, és az uborka  tül jutott be. Ezt aztán megelégelte az északi és kiütötte a sisakja
    méretű goblin visszanőtt az eredeti, nyolcvan centis méretére. alól.
    Sajgó fejjel ült a söntésen, üvegbörtöne mellett. Ez félig a  – Amit továbbra sem tisztességes dolog kupának használni…
    mágiának, félig a tegnap esti italozásnak köszönhető. Végignézett  – jelentette ki a’la Bárd szúrós tekintettel nézve a kereskedőre.
    a dühös és értelmetlen tömegen, jól tudván, hogy minden  – Ez most lényegtelen! – kiáltott oda a zöld, hegyes fülű
    bizonnyal ő okozott nekik bosszúságot. Kínos vigyort teremtett  varázsló. – Miután magát kiütötték, a gárda emberei egy faltörő
    arcára, s próbált meggyőzőnek tűnni. Nem sikerült neki! kossal akartak bejutni. Mikor ezt meglátta Boldurheim, annyira
    Kérdések egész hada záporozott rá egyszerre, ám ő alig volt  elragadta a hév, hogy egy darabig tartotta az ajtót. Végül egy pár
    képes akár az elsőt megérteni. Ebbe a verbális viharba érkezett  erőteljes próbálkozás után kirohant, és elkezdte felpofozni a
    meg, szinte segítő sugallatként egyetlen szóval egy újabb figura.  katonákat.
                               – Mit mondhatnék? Az északi mentalitás már csak ilyen. Ha
    A bárd támolygott ki a hordóból, és próbált szót érteni a hang- egy csapat, talpig páncélos csürhét látunk, akik felénk közeled-
    zavar okozóival.                   nek, egyszerűen viszketni kezd a tenyerünk. Ráadásul jelen
    – Elnézést! – A tömeg egyszerre fordult az új elem felé. esetben még feltörő kos is volt náluk! Mintha mézet öntenél egy
    – Áh, a bárd! – mordult fel az északi.        medve kedvenc málnabokrára.
    – A világért sem akarnék tolakodó lenni, de egyáltalán nem  – Nos, tény és való, hogy nem kímélte őket. Az a pár perc, amit
    szeretném, ha bajba kerülnék. Megengedi hát, Brukk uraság,  elkaptam az egészből, elég meggyőző volt. A helyében, kapi-
    hogy továbbálljak?                  tány, beszervezném a gárdába… – tette hozzá a szakács.
    – Végül is – a törp végignézett a helyen, majd Boldurheimmen  – Még mit nem! Aztán tegyek farkast is a bárányok közé, mert
    – tegnap te kaptad az első pofont, nem hinném, hogy bármit is  erősebb?
    tudnál. Az Ökör vigyázza az utad!           – Elég! – vágott közbe a kereskedő. – Kereskedő vagyok, nem
    – Lekötelez! – És a bárd kisétált a fogadóból.    katona. Az öklöm használatán kívül más fegyverhez nem értek.
    A figyelem újra a zöld bajkeverőre irányult. Senki sem szólt,  Meg aztán a gárda sem vonz.
    ám végül a csapos törte meg a csendet.         – Folytathatnám?! – A válasz mindenkitől egy határozott fej-
    – No, akkor tisztázzuk! Szépen sorban! Mi történt tegnap?  biccentés volt. – Köszönöm! Tehát, amíg kint folyt a csetepaté,
    Mondj el mindent úgy, ahogyan történt!        bent is tombolt a mágikus összecsapás. Mikor már éreztem,
    – Rendben… – értett egyet, hiszen látta, hogy más útja nincs a  hogy a szám nagyobb volt az erőmnél, cselhez folyamodtam és
    szabadulásnak. – Tegnap reggel elmentem a Fülesbagoly kaszi- csináltam magamból egy másolatot, hogy összezavarjam az öre-
    nóba. Kockáztam egy pár órát, és olyan nyerőszériám lett, hogy  get. Ám ez nem sikerült, és hamar rájött, melyikünk az igazi.
    a végén úgy gondoltam, a gyorsan jött pénzt gyorsan kell elköl- Egy ravasz mágiával összezsugorított és belevarázsolt egy befőt-
    tenem. Hát a fejembe vettem, hogy ide jövök, a Sózott Csigába,  tesüvegbe, ahonnan bár nem tudtam szabadulni, de láttam min-
    ahol a legjobb a pipacspárlat és a mézsör! Mikor betértem, a bárd  dent. Télszakáll elégedetten dörzsölte össze a tenyerét, és már
    már a kiborult hordóban hevert. Az északi a sarokban üldögélt  készült, hogy végezzen a másolatommal is, amikor betoppant az
    és egy nagy birkacombot evett. A vadász és az öreg valamivel a  ajtón a csatától és a piától megrészegült Boldurheim. Látván,
    söntés előtt ültek kártyázva. A söntéshez ültem, ahol a csapos  hogy még zajlik a csetepaté, megelégelte a dolgot, és bemosott
    köszöntött és én elkezdtem az ivászatot! Jó pár üveg kiürült,  egyet az öregnek, a másolatomat meg felrúgta az agancsra.
    mire úgy éreztem, kellően elrészegültem. Ekkor vettem észre,  – Úgy került a csizmám a szájába. Erre emlékszem.
    hogy az öreg olcsó illúziókkal szórakoztatja a nőt, mire én oda- – Pontosan! Utána meg felkaptál egy üveg levendulapálinkát,
    léptem és gúnyolódni kezdtem. Hamar elharapódzott a dolog,  és addig ittad, amíg úgy ki nem ütött, hogy nekiestél az ajtónak
    mire én lilává változtattam a szakállast.       és keretestül ki nem döntötted azt.
    – Igen, emlékszem! Ekkor csörtetett be a gárda! Láttam az  – Ez mind szép és jó! Fény derült az igazságra – kezdett bele
    ablakból, miközben fenn voltam a tünde hölggyel.   Lópatkós Anton a’la Bárd. – Azonban elkaptunk! Itt az ideje,
    – Igen, nekem is világossá vált! Brukk közbe akart avatkozni,  hogy átnyújtsd nekem a rubint, amit elvettél, és akkor a hóhér
    de annyira élveztem ennek a két csodabogárnak a kakaskodását,  pallosa végez veled, és nem én a saját két kezemmel!
    hogy megvédtem az ügyüket – kezdett bele az északi. – Eközben  – Na, de kérem! Miféle rubin? Én kaszinóban nyertem a pén-
    a szóváltás közben derült ki, hogy a csapost hogy is hívják, én  zem. Illuzionista vagyok, de nem tolvaj!

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16