Page 6 - lidercfeny_akf_202009
P. 6

XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     Norton


     A matematikus

     és a taktikus

      (Egyperces)                     mindegy, ha a lottó ötöst számolod ki. Még az is hülye,
                                aki hisz az ilyen filmeknek.
      Kocka Tamás egy igazi „kocka” volt, de nem csupán a  – Majd meglátod!
     nevében. Az iskolában már az általánostól kezdve az  – Persze, majd meglátom. Tudod te egyáltalán, hogy
     egyetemig mindenütt ő volt a legjobb tanuló, bár az édes- zajlik egy valódi nyomozás? Helyszínelni kell, DNS-t és
     apját ez a legkevésbé sem érdekelte. Az apja ugyanis egy  ujjlenyomatokat keresni, rekonstruálni, profilozni, labora-
     vérbeli sportoló volt, aki azt szerette volna, hogyha Tamás  tóriumi diagnosztikát végezni, tanúkat keresni, kihallgat-
     is egy igazi „keményköpésű” legénnyé cseperedett volna,  ni, és a többi… mire mész itt azzal a marha nagy elméleti
     akárcsak a bátyja, aki előbb rohamrendőr, később nyomo- tudásoddal? Add inkább vissza az aktákat!
     zó lett.                        – Elviheted őket, ott vannak az asztalon! Már úgyis a
      Kocka Tamás az egész életét a bátyjának az árnyékában  fejemben van minden.
     töltötte el, és hiába lett belőle matematika professzor,  Tamás hátra se fordult. Az apja elvette a kartonokat és
     valahogy mégis kevésnek érezte magát.        bizonytalanul a fiú felé indult. A vállára akarta tenni a
      Aztán, amikor a bátyja egy kissé ittas állapotában elpa- kezét, és mondani próbált neki valamit.
     naszolta neki, hogy egy szuper intelligens sorozatgyilkost  „Én téged is szeretlek, fiam.”
     kell hajszolnia, aki már évek óta bolondot csinál belőle,  Nem mondta ki, amit gondolt, hanem szomorúan
     Tamás úgy érezte, hogy végre bebizonyíthatja, hogy ő is  kiment. Sajnálta, hogy a kisebbik gyermeke árnyakat kez-
     ér valamit.                     dett hajszolni. Egy kicsit felelősnek érezte magát ebben,
      Elkért a testvérétől minden nyomozati anyagot, aztán  de remélte, hogy Tamásnak ez az új „hobbija” hamarosan
     hazament, és egy óriási táblán mindenféle számításokat  el fog múlni, mint egy könnyű kis nátha.
     kezdett végezni – nem telt bele néhány perc, és a tábla  A fiú közben tovább körmölte a furcsa jeleit.
     telis tele volt mindenféle képletekkel. Plusz, mínusz,  – A képlet alapján kilencvenöt százalék az esély rá, hogy
     koszinusz osztva köbgyökkel, meg miegymás.      az elkövető is járatos a matematikában – dünnyögte hal-
      Tamás annyira belemerült a munkába, hogy nem vette  kan.
     észre az apját, aki a háta mögé került.        Tangens, kotangens, limes osztva hárommal.
      – István elmondta, hogy elhoztad tőle a nyomozati  – Nyolcvankét százalék, hogy előre kiszámolt mindent.
     anyagokat – kezdte az öreg szabadkozva. – Azért jöttem,  X, Y, Z /12
     hogy visszakérjem tőled. Tudod, ezek titkos adatok, és  – Hatvankilenc százalék, hogy még nálam is okosabb.
     már bánja, hogy odaadta neked.             Köbgyök, plusz kettő.
      – Vissza fogja kapni! – sziszegte a fiatalabb Kocka, aki  – Ehhez hozzájön, hogy már évek óta tervezi a bűncse-
     egy kissé ingerült lett, mert kizökkent a számításból.  lekményeket.
      – Ittas volt, így el lehet nézni a könnyelműségét – sóhaj- Algoritmus négyzetgyök.
     tott az apa.                      – Mindjárt a végére érek a képletnek. Asszongya,
      – Persze, neki mit nem nézel el? – húzta el a száját  hogy… ötven százaléknyi az esély rá, hogy ebben a perc-
     Tamás.                        ben a szuper intelligens bűnöző épp itt áll a hátam
      – Mi a fenét művelsz? – kérdezte kíváncsian az öreg, aki  mögött.
     jóformán csak most vette észre, hogy a fia megszállottan  Tamás lassan és igen rémülten fordult meg. Egy hang-
     körmöl a táblára. – Mik ezek a hieroglifák?     tompítós pisztoly csövébe bámult.
      – Kidolgoztam egy képletet, amivel kiszámíthatom,  – Briliáns számítás! – dicsérte meg a szuperintelligens
     hogy a gyilkos körülbelül hol tartózkodik.      sorozatgyilkos, majd négy tompa pukkanás hallatszott,
      – Mint abban a hülye filmsorozatban? – vigyorodott el  ami egy újabb tuti képlet volt.
     az apja. – Kiszámolod a véletlent? Ne viccelj már… akkor  Három a testbe, egy a fejbe.     6                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11