Page 6 - lidercfeny_akf_202403
P. 6

XVI. évf. 3. szám, 2024. március                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Natali Sanders

     Rémképek fogságában


      Sűrű, sötét éjszaka volt, a faágak reszketegen remegtek  de nem félt, hisz tudta, hogy anyukája tudja, mit kell
     az erős szélben, amorf, ijesztő formákat rajzolva az abla- tenni, és nem lesz baj. De most volt. Egyedül volt a sötét-
     kok üvegeire, melyen időközönként megremegtek. Az  ben, hiába próbált kiáltani, sikítani, szólni… Semmi. Egy
     utcai világítás holtsárga fénye hol megnyúlva, hol szétmo- hang sem jött ki a száját, és ez mindennél jobban megré-
     sódva szökött be a szoba falaira, árnyszínházat játszva.  mítette. Egész kis teste mintha szurokba ragadt volna,
     A hálóban bőrborsóztató hideg volt, némi párát csak a  mozdulni sem bírt, de látott és érzett mindent. Érezte,
     Tamara száján át távozó levegő keltett, ahogy sűrű nyö- ahogy hideg, karvalyszerű átlátszó kezek megérintik a
     szörgések, vinnyogásnak ható sikolyok formájában meg- talpát, bokáját majd a lábszárát, és húzni kezdik egy
     színezték a jeges csendet.              nagyon sötét, jéghideg helyre lefelé. Folyamatosan kez-
      A rémálmok hét éves korában kezdődtek először, nem  dett remegni lentről fölfelé, görcsösen rázta a hideg, egyre
     minden ok nélkül. Egyik napos nyári délutánon izgatot- több torz rémpofa úszott körülötte, vicsorogtak, szénsötét
     tan indult kifelé a házból, hogy mielőbb játszhasson a  szemüregeikből lestek rá mindenhonnan, egyre többen
     homokozóban kedvenc játékaival, várat építhessen a kati- értek hozzá, egyre jobban húzták-vonták, érintésük nyo-
     cabogaraknak, és szép kis kertet is mellé – ilyen, és hason- mán a maradék meleg is kezdte elhagyni a testét.
     ló gondolatokkal kis fejében –, teljes erejéből nekirohant a  Megértette, hogy őt most mindenképp elviszik magukkal
     befelé igyekvő édesapjának, aki azonmód úgy csapta  arra a csúnya, hideg helyre. Becsukta a szemeit erősen,
     nyakon, hogy keresztben végigcsúszott a teraszon, majd a  nem akarta látni ezeket a gonosz lényeket, és teljes kis
     földön landolt és elájult. Tamara nagyanyja a csattanásra  szívéből imádkozni kezdett, ahogyan a nagyanyja tanítot-
     és azt követő káromkodásra kapta fel a fejét, s hagyva a  ta, s ahogyan az egész család térden állva minden este és
     főzést anyatigrisként rontott ki, szidva a vejét:  reggel hálát adott az Istennek. Ő biztosan segít, hisz csak
      – Nem megmondtam már neked, hogy ne a gyereken   kérni kell, így tanulta és hitt is benne. Minden szóra erő-
     töltsd ki a mérged!? Még nem ittál eleget, vagy már túl  sen koncentrálva belefogott a „Mi Atyánk”-ba, már majd-
     sok volt? Most nézd meg mit csináltál! Egyszer megölöd  nem a végére ért, mikor két meleg kéz érintettem meg, s a
     azt a kislányt! – térdelt le, és vette ölébe unokája fejét,  meleg elkezdett visszatérni a testébe, hallotta mamája
     élesztgette, szólongatta, vizsgálta mekkora a baj. –  kedves hangját, ahogy ébresztgeti, hívja, nyugtatgatja.
     Szerencséd, hogy alacsony ez a terasz, így nem esett  Végre kinyitotta a szemét, a szörnyek eltűntek, csak
     nagyot, de ezek az éles kavicsok felsértették a fejét és az  fagyos fogásuk emléke rázta még meg párszor a testét.
     arcát, hozz azonnal hideg vizet, törölközőt, tinktúrát! –  Azóta több tíz év eltelt, s bár akkor úgy gondolták, hogy
     adta ki ellentmondást nem tűrően parancsba a vejének. –  csak a sokk hatása miatt történt hallucináció – a nagyma-
     Szaporán, szedd a lábad, addig beviszem az ágyra!  mája még meg is füstölte mindenféle gonoszűző gyógyfü-
      – Én nem is…, khm…, jól van na, hozom – motyogta  vekkel, főzeteket itatott vele, rontást levevő emberhez is
     még mindig káromkodva közben párszor, és betámoly- elvitte, pappal is megáldatta –, de ez csak a kezdet volt.
     gott a fürdőszobába az apa.             Akibe ezek a lények „belekóstolnak”, azt többé nem enge-
      A nagyi gondoskodásának hála Tamara hamar magá-   dik el. Számukra minden fájdalom, könny, betegség,
     hoz tért, nem is pisszegett, nem sírt, épp csak a mindig  haláleset, csalódás, depresszió, megbántás, önmarcango-
     vidám pirospozsgás arcocskája lett fakófehér. Megszo- lás rés a pajzson. Lecsukod a szemed és már kezdődik is a
     kottak voltak apja kirohanásai, amikor részeg volt, tört- rémálom.
     zúzott, amit ért, kiabált, hőbörgött, nem volt maradása a  Tamara ma este egyedül volt otthon, a férje még dolgo-
     családnak. Sokszor kellett éjnek évadján az utcára mene- zott. Egy darabig nézte a kint dúló vihart, csodálta a ter-
     külniük, ilyenkor valamelyik szomszéd befogadta őket  mészet vad erejét, hallgatta a fura zajokat míg el nem
     éjszakára. Másnap jött a megbánás, romeltakarítás, ígére- eredt az eső, ami lassú kopogásával elálmosította. Ágyba
     tek… Mikor józan volt, nem volt nála jobb apa. Mikor  bújt, mosolygott, már vagy három hónapja nem volt rém-
     józan volt… Pár év múlva aztán elváltak a szülei, nyuga- álma, ha pedig volt, a férje mindig felkeltette belőle. Már
     lom és békés idők jöttek. Akkor az egyszer ütötte meg az  sokszor látta, hallotta, min megy át a felesége az egyre
     apja erőből – legalábbis nincs más emléke –, megpecsétel- durvább rémálmok alatt, s mennyire megviseli még ébre-
     ve lánya sorsát egy életre.             dés után is. Ha otthon volt.
      Élete első ájulása élete első rémálma lett. Az a pár  Az eső egyre hevesebben esett, az árnyak a falakon
     másodperc, míg nagyanyja magához térítette óráknak,  nagyobbra nőttek, a hálószoba melege jeges hidegre vál-
     vagy inkább napoknak tűnt. Eddig még sohasem félt iga- tott, Tamara arcára ráfagyott a kitörni készülő sikoly…
     zán, ártatlan gyermeklelke nem ismerte, hogy mi az.  – Hát újra itt vagytok – gondolta, majd szemét erősen
     Mindig ott volt az anyukája, ha megijedt, mert megijedt  összeszorítva imádkozni kezdett.
     sokszor, mikor az apukája ittasan balhézott, megijedt,     6                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11