Page 6 - lidercfeny_akf_202301
P. 6

XV. évf. 1. szám, 2023. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     maggoth1

     Sötétség


      Hazafelé elszunyókált a volánnál, mintha a tudatalattija  – Menj tovább, Nóra! – súgta a fülébe egy sötét tónusú
     előre eldöntötte volna, hogy aznap éjjel el kell gázolnia  hang hátulról. – Eszedbe se jusson visszafordulni azért az
     valakit. Csak a csattanásra riadt fel, amikor az elhanyagolt  emberi roncsért! Ha az a kriptaszökevény túléli, fizethetsz
     ház előtt elütötte a hajléktalant. Az autó lefulladt, ő pedig  neki, míg világ a világ.
     sokkos állapotban remegett a kormánynál, és a hűtő pat- Az intonáció és a stílus a biológiai anyjára emlékeztette,
     togását hallgatta.                  de amikor a belső visszapillantó tükörből riadtan a hátsó
      Az idő megfagyott körülötte, aztán hirtelen hátratola- ülésre pillantott, csak valami sötét gomolygást látott. A jó
     tott, és hatalmas gázfröccsel elhajtott.       Andrea asszony hatévesen nevelőintézetbe adta a lányát,
      Nem teszi tönkre az életét egy senkiért. Nem kellett  mert rájött, hogy az eltartása a napi töményadagja rovásá-
     volna Edmondéknál meginnia azt a kis gyümölcsös sört,  ra megy. Ő akkor már elég idős volt hozzá, hogy felfogja,
     miután helyretették a könyvelést. Szerencsére csöves az  mi történt vele, viszont még túl fiatal ahhoz, hogy meg-
     áldozat, a rendőrök valószínűleg csak ímmel-ámmal nyo- sejtsen valamit a rá váró nehézségekből…
     moznak majd, és végül a döglött ügyek közé sorolják az  Összeszorította a fogait, aztán dühösen félrerántotta a
     esetet. Hálistennek egyetlen kamerát sem látott a baleset  kormányt, és csikorgó kerekekkel száznyolcvan fokos
     környékén.                      fordulatra kényszerítette a kocsit. Eszelős sebességgel
      Nincs miért aggódni, nem találhatják meg. A motorház  száguldott visszafelé, menet közben többször is majdnem
     persze megsérülhetett, de azt majd a Tibi rendbe hozza. A  árokba csúszott, mégsem lassított.
     srác ügyes karosszérialakatos, és kérdezősködés helyett  Talán még él az öreg! Hát, ő visszamegy érte, mert nem
     többnyire inkább csak a fenekét stíröli. Azért nem árt, ha  olyan önző szörnyeteg, mint az a nő, aki a világra hozta!
     otthon, a garázsban lemossa az autót, mielőtt átviszi a  Mit érne egy olyan élet, amelyben állandóan attól kéne
     szakihoz.                      rettegnie, hogy egy nap érte jönnek? Sosincs igazán jó
      Csak Ildi ki ne szúrja, mert infarktust kap! Mondjuk,
     elég késő van, biztos alszik már az örökbefogadott lányuk- pillanat a bűnhődésre, de valószínűleg minél későbbre
     kal együtt. Délutános volt a kórházban, plusz reggel hét- tolódik, annál fájdalmasabb.
     kor a csitrit is útnak kell indítania az iskolába. Ez náluk  Végre visszaért a lehangoló patkányfészekhez, és meg-
     bevett gyakorlat, ő keres többet, teljesen normális, hogy a  pillantotta az öreget. Törött játékként hevert a betonon.
     házimunka javarésze a párjára marad.         Kiszállt a kocsiból, és mit sem törődve a vízözönnel fölé
      Mindegy, nem lesz gond, megússza ezt az egészet. A  hajolt. Úgy tűnt, mégsem kenődött péppé a feje a motor-
     fedélzeti kamera memóriáját ugyan nem tudja törölni, és  házon; még lélegzett, és a szíve is vert. Azonnal hívta a
     a GPS-ből sem képes kiradírozni, merre járt, de a nyomo- mobilján a mentőket és a rendőröket. Úgy vélte, mire
     zóknak ahhoz előbb el kellene jutniuk hozzá, hogy ellene  kiérnek, a vihar elmossa a nyomokat, és nem fognak
     fordíthassák ezeket a tényezőket.          rájönni, hogy elment, aztán visszajött. Az alkoholt persze
      Esőcseppek koppantak a szélvédőn, mintha a természet  kimutatják majd a vérében, és valószínűleg a jogosítvá-
     így akarna kompenzálni a nappali forróságért. Hamarosan  nyát is végleg bevonják, de ha a férfi időben megfelelő
     kisebb jégdarabok is potyogtak. Először bosszús lett a  ellátáshoz jut, megúszhatja egy felfüggesztettel a malőrt.
     fényezés miatt, de aztán meglátta a dolog jó oldalát. Az  Csupán életben kell tartania, amíg megérkezik a felmentő
     ítéletidő könnyen eltüntetheti a kocsijáról a kripli marad- sereg.
     ványait. Lelki szemével maga előtt látta, ahogy apró,  – Itt vagyok, hallja?! – kiabálta az öreg fülébe, miközben
     véres szövetcafatok csörgedeznek tova az úttest repedése- a karját dörzsölgette. – Velem kell maradnia, világos?
     iben. A zuhé, mintha csak vette volna az adást, intenzí- Közeledő szirénazúgás hallatszott, és a távolban már
     vebben rákezdett, és gyors staccatókkal dobolt a Ford  látta a vészvillogó fényeit. Elmosolyodott, mert győzött a
     tetején.                       sötétség felett, amit gyermekkora óta a lelkében hordo-
      Vajon mit érezhetett a csöves, amikor eltrafálta?  zott.

     6                   www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11