Page 6 - lidercfeny_akf_202108
P. 6

XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     R. Harbinger

     Alkuképes szívtipró könnyed
     kapcsolatra jelentkezik


      Karen csaknem mellézuhant a széknek, amikor Tom berontott  – Igen, uram… asszonyom… hölgyem. – Rájött, össze-vissza
     a helyiségbe, és bevette magát felesége irodájába.  beszél. – Sajnálom.
      – Hol vagy, te ribanc?! – dühöngött a férfi.     – Én is sajnálom. – Beljebb hajolt az ablakon. Ajkán sejtelmes
      Karen utánarohant, és kérdőre vonta, de Tom csak Sharon  mosoly játszott, mintha Tom gondolataiban olvasna. A férfi bele-
     keresésével foglalkozott. Miközben bejárta az irodát, és kutatott,  borzongott az érzésbe: a nő a fejébe lát. – Kár, hogy nem egye-
     Karen legyezgetni kezdte magát. Arca kipirult, homloka gyön- dülálló, mert ma este ráérek, és bilincsem is van – dorombolta.
     gyözni kezdett.                    Tom úgy érezte, forró vízzel öntötték nyakon, majd rögvest
      – Hol van a feleségem, Karen?! – kérdezte Tom.   jeges tóba dobták. Nem tudott rájönni, mi történt a világgal.
      A nő végigfuttatta tündöklő szemét a férfin, majd megállapo- Talán Chadnek van köze hozzá?
     dott az arcán.                     – Nézze, hölgyem…
      – Miért keresi őt, ha megkérdezhetem? – Megkerülte a férfit,  – Igen?
     és az asztalhoz ment rendet rakni. – Nincs itt, házon kívül van. A járőr arca felvidult, mintha a nagy kérdésre várna. Tom
      – A szeretőjével van, igaz?! Azzal a bizonyos C. K. nevűvel,  rájött, ha jól keveri a paklit, valami jó is kisülhet ebből az egész-
     akit mindig hívogat! Hol vannak?!          ből.
      Karen megfordult, és felpattant az asztalra falatnyi fenekével.  – Megsebesült? – nyúlt felé a nő. – Hadd nézzem!
     Keresztbe tette hosszú lábát, pici szoknyája épp csak nem enge- – Jól vagyok, köszönöm. Éppen útba akartam ejteni a kórhá-
     dett belátást Tomnak.                zat, hogy ellássanak. Nem lehetne szó róla, hogy ez egyszer
      – Itt nincsenek, a felesége ma otthonról dolgozik – mondta a  eltekintsünk a bírságtól, és utamra engedjen?
     nő, és felcsúsztatta kezét kosztümjén, hogy kigombolja dekoltá- Tom igyekezett elővenni lehengerlő vigyorát, amit a kései
     zsát nagyon lassan. – Csak mi ketten vagyunk itt.  kanbulik után vetett be a házisárkány-módba kapcsolt Sharonnál.
      Tom nyelt egyet, izzó dühe helyén hűvös értetlenséget érzett. A rendőrnő szélesen mosolygott, és útjára engedte Tomot,
      – Mi-mit csinál, Karen?               miután felírta nevét és számát egy kitöltetlen bírságra. Jeanice
      A nő leugrott az asztalról, odasietett Tomhoz, és váratlanul  szívecskét rajzolt az i tetejére, Tom azonban összegyűrte a
     megcsókolta. Az asztalhoz húzta, és megpróbálta rádönteni a  papírt, és hátralökte. Már a következő sarok után padlóba
     férfit.                       taposta a gázpedált. Végigvette a lehetőségeket, és megállapí-
      – Hagyja Sharont, Mr. Anderson… Tom. Itt vagyok én magá- totta, csak Chad keze lehet a dologban: megátkozta vagy meg-
     nak, bármit megteszek, amit akar. Bármit!      áldotta. Tom nem tudta, minek nevezze, ahogy visszaemléke-
      Mire Tom kettőt pislogott, a nő már letérdelt elé, és sliccénél  zett.
     matatott. Tapasztalt prostikat megszégyenítő fürgeséggel rántot- – És megcsalt a büdös ribanc! – hördült fel Tom, majd felhaj-
     ta le a cipzárt, és már az övnél tartott, amikor Tom elkapta kezét,  totta italát.
     és felhúzta a padlóról.                – Sajnálom, öregem, igazán – szabadkozott Chad.
      – Mi ütött magába, Karen?!              – Ráadásul kivel? Kivel?! A kertésszel! Azzal a kicseszett, tak-
      A nő megkarmolta Tom arcát. A férfi felnyögött, és hátrébb  nyos kertésszel!
     lökte a titkárnőt. Megtapogatta sebét, és meglepetten pillantott  A pultos rámordult, halkabban, de Tom kinyújtott középső
     véres tenyerére. Szeme még jobban kikerekedett az undortól,  ujjal válaszolt.
     amikor Karen lenyalta kezéről a vért, és extázis ült ki arcára.  – És ez biztos? – kérdezte Chad.
     Tom kisietett az irodából, amilyen gyorsan csak tudott, és lelif- – Sikerült belelesnem a telefonjába, mikor zuhanyozni volt.
     tezett a mélygarázsba. Beült a kocsiba, szemügyre vette sérülését  Annyiszor hívta a C. K. névhez tartozó számot, hogy az már
     a visszapillantóban, majd átadta magát az újabb dührohamnak. maga is égbekiáltó bűn!
      Sharon otthon van, és lefogadom, hogy nincs egyedül – gon- – Sajnálom.
     dolta. Rájuk gyújtom a házat, amikor odaérek.     – Nem te fogod sajnálni, hanem ő, amikor szembesítem ezzel
      Kihajtott a garázsból, és három piros lámpán húzott át, mire  az egésszel. Meg fog fizetni érte, esküszöm. Pedig olyan boldo-
     rátapadt egy motoros rendőr. Szitkozódott lassítás közben, azt  gok voltunk, nem tudom, hol ment félre ez az egész.
     követően lehúzódott. A járőr megkopogtatta az ablakot, mire  Chad megdörzsölte állát, és sejtelmes mosolyt villantott.
     Tom leengedte, és a papírjait nyújtotta.        – Talán tudok segíteni a problémádon.
      – Nézze, biztos úr, nagyon sajnálom a kihágást, komolyan  – Te? Kétlem, hacsak nem vagy bérgyilkos, és nem engedsz
     mondom. Sosem tettem ilyet, és most sem állt szándékomban,  golyót annak a lotyónak a fejébe.
     de nagyon sietek.                   – Mit lennél hajlandó megtenni azért, hogy visszakapd? – Tom
      – És mégis hová siet? – kérdezte lágyan a rendőr. Hangjának  arcára meglepettség ült ki, így Chad folytatta. – Tudod, üzletem-
     mézédes csengése bármely férfi szívét sebesebb ritmusra perdí- ber vagyok, és bírok némi… befolyással – mondta, mint aki jól
     tette volna.                     megízlelte a szót. – El tudom intézni, hogy a feleséged ismét
      Tom elképedt a sisakját lecsatoló nő szépségén, sosem hitte,  beléd szeressen. És ehhez nem kell mást tenned, csak kívánnod
     hogy ilyen gyöngyszemek is akadnak a kötelékben.   valamit.
      – Én… hazafelé tartok… a feleségemhez.        Tom elgondolkodott. Vissza akarta kapni feleségét, de meg-
      – Szóval nős?                    éri-e? Az a mocskos nőszemély elárulta, és összetörte.

     6                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11