Page 7 - lidercfeny_akf_202105
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIII. évf. 5. szám, 2021. május


    sérelmekért. Odakötötte a zsákot a gerendához egy vastag kötél- megkönnyebbül, amint az éhes lángnyelvek felemésztik a fekete
    lel, miközben eszébe jutott, hogy az akasztás is jó móka lett  hullazsákot.
    volna, de a cseresznyefák ágai nem voltak eléggé erősek a fel- – Én nem akartam ezt, feleségem! Mindig is hamvasztást
    adathoz. A tűzifával se fukarkodott, gondosan megpakolta  szerettél volna, amikor a halálról beszélgetünk. Ezért a döntése-
    a gerenda tövét, és lelocsolta benzinnel, amit a tóparti házához  det tiszteletben tartom!
    vezető úton vásárolt. Végül megállt a máglya előtt, és büszkén  – Igen? – szólalt meg egy ismerős hang Lacika háta mögött. –
    nézett a vesztőhelyre.                Akkor írd alá a válási papírokat, a tüzet meg oltsd el, mert
     – Elérkeztünk a fináléhoz, kedvesem! Pedig nagy jövő állt  tűzgyújtási tilalom van ezen a részen, te szerencsétlen!
    előttünk. Mi lehettünk volna a modern világ Ádám és Évája,
    akik felhőtlenül szeretik egymást a paradicsomban. De te enged- Lacika ledöbbenve állt Evelin előtt.
    tél a csábításnak, csak mert a füledbe suttogott a kígyó!  – Mit keresel itt? – vonta kérdőre a nőt.
    A Gyehenna ideális hely lesz számodra, én csak a kezdő lökést  – Szerinted? Válunk! Sejtettem, hogy itt talállak. Na, írd alá, és
    adom meg, feleségem! – Lacika meggyújtotta a farakást. soha többet nem találkozunk! – Evelin odanyújtotta a válási
     Egy perc után már javában lángolt a máglya. Pontosan úgy,  papírokat. – Mégis mi a fenét tüzelsz éppen?
    ahogyan Lacika a boszorkányos könyvben látta. Megelégedetten  – Semmi közöd hozzá! – morogta Lacika, miközben aláírta
    hátra lépett, mert a forróság már sütötte az arcát. Érezte, hogy  a papírokat. – De ha éppen tudni akarod, ez egy tóparti retorzió!

    kosakati


    Eldobható...


    Eldobható pohár                    Livet még mindig nagyon bántotta, hogy hónapokon át hiába
    Liv unottan dobta be a flakonról lecsavart kupakot a jobb lábá- hajtott, hiába teljesítette az állandóan emelkedő normákat, hiába
    nál álló kartondobozba. Bal kezével a prés nyílásába dugta  volt szorgalmas, gyors és ügyes, mégis ilyen könnyen megváltak
    a flakont, bal lábával taposott egyet a gép pedálján. A flakon  tőle. A műszakvezető naponta többször is a fejükhöz vágta,
    laposra reccsent, és a gép lejtőjén szépen belecsúszott a gép  hogy jó lesz, ha csipkedik magukat, mert a folyosókon százak
    mögötti nagy kartondobozba. A következő kupakot is unottan  állnak sorban ezekért a helyekért. Livet mégis hidegzuhanyként
    csavarta le és dobta a jobb oldali dobozba. Bal kezével a présbe  érte a felmondás.
    tette a flakont, most a jobb lábával taposott egyet a pedálon.  Azzal is megelégedhettek volna, ha levonnak a béremből… –
    A flakon reccsent, és a lejtőn belecsúszott a nagy dobozba.  dohogott magában.
    Kupak le, …jobb oldali doboz…             Hangosan persze nem szólt semmit. Egyrészt a pedálos prés-
    Flakon présbe…                    gépek zajától úgysem hallotta volna senki, másrészt nem ismer-
    Jobb láb tapos…                   te még az ittenieket. Úgy gondolta, egyelőre jobb, ha csendben
    Flakon reccs…                    meghúzza magát és csak tapos, tapos. Összeszorított fogakkal
    Kupak le,…jobb oldali doboz…             tapos, hogy ki ne rúgják innen is.
    Flakon présbe…                    Nem volt könnyű ide bekerülni, nem szeretett volna már
    Bal láb tapos…                    az első napon kívül kerülni.
    Flakon reccs…                     Drága mulatság lenne… – sóhajtott magában. Ha az első tíz
    Kupak le…                      napon belül elküldenek, akkor egy vasat sem kapok, sőt még én
    Így ment ez már reggel óta…             fizethetek…
                               Liv tudta jól, hogy az első tíz nap bérét levonják a regisztráci-
    Liv már nagyon unta.                 óra, meg mindenféle adminisztrációs költségre. Szóval, ha
    A gépies csavarás, reccsentés és taposás közben bőven volt  kirúgják, mielőtt ledolgozná a belépés költségét, akkor még ő
    ideje elmerengeni azon, hogy mennyivel jobb volt az előző mun- fizethet. Ezért is ellenőrizték olyan alaposan a bankszámláját,
    kája… Amit szintén nagyon utált, de hát akkor még nem tapasz- mikor felvették. És ezért zárolták a számláján tíz napra a tíz napi
    talta meg, hogy a pocséknál is van még pocsékabb. A régi mun- munkabérének megfelelő összeget.
    kája ugyan nehezebb volt, de változatosabb. Ott mindenféle  Hallotta valakitől, hogy vannak olyan cégek, amelyikek min-
    szerkentyűket szereltek szét; tévéket, mikrókat, telefonokat…  denkit csak tíz napra vesznek fel... Aztán gyorsan kirúgják és
    mikor mit hozott eléjük a futószalag. A futószalag, amin nem  vesznek fel mást a következő tíz napra… Aztán azt is kirúgják,
    torlódhatott fel a feldolgozandó anyag, mert akinél kupac kelet- és megint újat vesznek fel… tíz napra… Így aztán állandóan
    kezett, azt hamar kirúgták.              vannak ingyen dolgozóik. Liv csak remélte, hogy ez nem egy
    Liv ügyes volt és gyors. Nála sohasem volt torlódás, és az is  ilyen hely. A felvételnél persze nem merte megkérdezni.
    ritkán fordult elő, hogy a fémet a műanyagos dobozba, vagy  Alig várta, hogy az ebédszünetben valami gyorsan bekapott
    a papírtárolóba dobta volna. Mégis kirúgták... Mert egyszer  ennivaló és egy megváltó pisilés között hozzájusson némi infor-
    elkésett…                       mációhoz. Már nagyon kóválygott az éhségtől és a szomjúságtól,
    Azon a hajnalon eltévedt a szintek között és ki is rabolták.  zsibbadt a keze, a lába és feszült a hólyagja. Nem lévén sem
    Az óráját és a telefonját is elvitték, úgyhogy fogalma sem volt,  órája, sem telefonja, azt leste, mikor kelnek fel végre a gépek
    mennyi az idő. De ez nem hatott meg senkit… A műszakkezdés  mellől a többiek. De egyelőre senki sem kelt fel, a dobozhordó
    az műszakkezdés… Mikor egy alig félórás késéssel betámoly- fiúk pedig egyre csak hordták a feldolgozandó flakonokat
    gott a munkahelyére, már más ült az ő helyén és már javában  a gépek adagolótartályába.
    dolgozott.                       Otthonról persze reggeli nélkül indult el, ahogy mindig.
    – A szalag nem állhat le… – mondta a műszakvezető vállvo- A régi munkahelye felé útba esett egy jó kis reggelizőhely, egy
    nogatva.                       automata, ahol hot-doghoz és üdítőhöz lehetett jutni. A mostani

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12