Page 7 - lidercfeny_akf_202404
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 4. szám, 2024. április    tökéletlen apádtól éppen nem a normális családfő mintát  percig csend töltötte be a szobát, majd a szemközti falon
    tanulhattad. Neked kell megtalálnod és végigjárnod az  lévő órára pillantott.
    utadat. Te miként döntesz? Elveszed Irént?       – Itt maradsz vacsorára? Hét óra elmúlt, én ilyenkor
    – Ez volt a tervem, a célom. De, hogy most mi lesz,  szoktam.
    fogalmam sincs.                    – Nem, köszönöm. Most nem tudnék enni. Egyébként is
    – Irénnel beszéltél?                 jól elment az idő, nem akartam ennyi ideig maradni. –
    – Nem, ki sem jött a lakásból. Az anyja megtiltotta neki.  Azzal felálltam, és elindultam kifelé.
    Ibi a húga volt a közvetítő.              A bejárati ajtóban megfogta a karom.
    – Tehát már az sem biztos, hogy Irén ezek után hozzád  – Hagyj időt anyádnak a megnyugvásra. Idővel majd
    megy. Szép! Hát addig viszont nincs is mit tervezni.  apád is jobb belátásra tér. Az a fontos, hogy Te és Irén
    Szerintem beszélj anyáddal, aztán Irénnel. Amíg nem  tisztában legyetek egymással, egyetértsetek. A szerelem
    tudod, hogy ők mit akarnak, addig úgyis felesleges bármi  csodás dolog, de itt már jóval többről van szó. Ha úgy
    is.                          érzed, bármikor feljöhetsz beszélgetni. Vigyázz magadra,
    Gondolataiba mélyedve folytatta a kötést. Néhány   fiam!


    Forczech Péter


    A parancsnok


    Kereken harmincöt évet húzott le a seregben.     nösen fontos ügyek esetén közvetlenül a politikai vezetés-
    Katonacsaládból származott, katonának nevelték és ő is  től kaptam.
    katonának nevelte a fiait. Húsz éve már, hogy nyugállo- – Mi volt a belbiztonsági erők feladata?
    mányba vonult, azóta – néhány parádét, fogadást és teme- – A városi közrend fenntartása. Ebbe beletartozott a
    tést leszámítva – nem is viselt egyenruhát. A fővárostól  köznapi értelemben vett bűnüldözés, továbbá politikai
    egyórányira élt egy nem túl hivalkodó birtokon.    mozgalmak feltérképezése, megfigyelése, adott esetben
    Gazdálkodott, esténként nagyokat sétált, és nem nagyon  felszámolása. Zendülés esetén katonai akciót is végrehajt-
    gondolt a régi időkre.                hattunk a város határain belül.
    Az utóbbi években aztán hallott ezt-azt. Már a nagy  – Milyen kapcsolatban álltak a megszállóerőkkel?
    népmozgalmak idején, de különösen a változás után, a  – Békeidőben csak formális együttműködés volt. Olykor
    régi bajtársak suttogni kezdtek a készülődő számonkérés- hajtottunk végre közös akciókat, de ez nagyon ritka volt.
    ről. Hírek érkeztek személyes bosszúról, önbíráskodásról,  Az én szolgálati időmben kétszer, nem, várjon, háromszor
    halállistákról. Aztán az új kormány hivatalosan is létre- fordult elő ilyesmi. Külön rendelet határozta meg, megle-
    hozta a vizsgálóbizottságokat és a rögtönítélő bíróságot.  hetősen pontosan, mely területek kinek az ellenőrzése alá
    Nem nagyon törődött vele. Aztán egy napon egy osztag  tartoznak. Ennyi év távlatából a pontos földrajzi adatokra
    érkezett érte, és az egész családja szeme láttára letartóztat- már nem emlékszem, de az egyszerűség kedvéért fogal-
    ták és elhurcolták. Rögtön tudta, mi lesz a vád. Tudta azt  mazhatunk úgy, hogy a város határain belül mi, a városon
    is, hogy bűnös. És azt is, milyen ítélet vár rá.   kívül ők rendelkeztek intézkedési jogokkal. Háború, vagy
    – Tehát akkor… Elkezdjük rögzíteni a vallomását. A  az egész országra kiterjesztett rendkívüli állapot esetén
    kérdésekre válaszoljon, és lehetőleg pontos, tömör vála- speciális szabályok léptek életbe, de a mi esetünkben
    szokra szorítkozzon! – A fiatal kihallgatótiszt láthatóan  ilyenről nem volt szó.
    zavarban volt. – Figyelmeztetem, hogy amennyiben nem  – Akkor tehát semmilyen együttműködés nem volt a
    hajlandó együttműködni…                szóban forgó cselekmények idején?
    – …akkor a megfelelő törvény megfelelő paragrafusa  – Mindössze annyi, hogy nem hivatalosan megállapod-
    értelmében jogosultak erőszakot alkalmazni. Tudom,  tunk, hogy lezárják a városból kivezető utakat.
    fiam, tudom. Megspórolhatjuk ezt a részt, mindkettőnk- – Politikai megállapodás született ez ügyben?
    nek egyszerűbb lesz így.                – Ha volt is, én nem tudok róla.
    – Felszólítom, hogy ne szóljon közbe, és csak kérdésre  – Értem. A tárgyalt események idején ön végig a város-
    válaszoljon!                     ban tartózkodott?
    – Az én időmben még a „kérem” volt a módi – mosolyo- – Igen. Az elejétől a végéig én voltam az akció irányítója.
    dott el. Persze az is igaz – tette hozzá gondolatban –, hogy  – Idézze fel, mikor, kitől, milyen formában kapta meg a
    abban az időben már cafatokban lenne a vesém, és nem  parancsot, és pontosan mit tartalmazott az utasítás!
    látnék ki a dagadt szemeimen…             Egy pillanatig elgondolkodott. Úgy tűnt, mint aki pró-
    – Ön tehát a kérdéses időben a városi rendvédelem  bál kutakodni az elsüllyedőben lévő emlékek között,
    parancsnoka volt. Határozza meg pontosan a feladatkö- hátha nyomára akad valaminek. Valójában mindenre pon-
    rét!                         tosan emlékezett. Mintha csak tegnap történt volna. Sőt
    – A belbiztonsági erők városi parancsnoka voltam. Az  most, ennyi év távlatából talán még inkább kiélesedett a
    utasításaimat az országos parancsnokságtól, illetve külö- kép, mert lekoptak róla a felesleges részletek.    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12