Page 7 - lidercfeny_akf_202007
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 7. szám, 2020. július


    Norton


    Matildka néni és az

    idegen fegyverek    Sci-fi szatíra                     – Akkor örülhetsz, barátom, mert most tényleg megvédelek –
                               közölte a hatalmasra nőtt férfi, majd egyszerűen átugrott Red
                               feje felett, a talpával egy hátulról támadó, gyíkszerű, humanoid
    Black és Red egy síkságon álltak, egy kék színű levelekkel  lénynek az arcára érkezve.
    tarkított fákból álló erdő mellett. Kezdtek lassan hozzászokni az  A furcsa „emberszabású” a földre került, Kázmér pedig az
    idegen planéta sárga színű égboltjához, és a Földinél sűrűbb,  öklével beszakította a mellkasát. A „gyíkember” száját lilás
    oxigénnel telített atmoszférájához.          színű vér hagyta el, és egy pillanat alatt eltávozott az élők sorá-
    A hatalmasra nőtt, tűhegyes fogú ragadozókat, és a pikkellyel  ból.
    borított testű agresszív, humanoid lényeket azonban valahogy  – Jön az ölebe is – szólalt meg Matildka közömbös hangon, és
    sehogyan sem tudták megszokni. Feszülten lestek körbe, a  egy fák közül kirohanó kardfogú tigrishez hasonlító ragadozóra
    sugárvető fegyvereiket maguk előtt tartva, mintha minden pilla- mutatott.
    natban támadástól tartottak volna.           A tigrisszerű állat egy több méteres ugrással Kázmérra akarta
    Egyszer csak egy fehéren világító fényalagút jelent meg pár  vetni magát, de a termetes férfi leguggolt, miközben egy tőrt
    méterrel előttük a semmiből.             emelt a feje felé, ami végigszántotta a ragadozó hasát, hogy ami-
    – Ezen az átkozott helyen mindig történik valami kellemetlen- kor földet ért, már hullottak is ki a belei. Az állat furcsa kaffogó
    ség – nyögött fel Red félénken, miközben fegyverének csövét az  hangokat adott ki magából, aztán néhány tétova lépés után az
    alagútra szegezte, ahonnét egy öreg nénike, és egy két méter  oldalára dőlt és megdöglött.
    körüli, igen kövér férfi lépett elő. Alig értek ki a „fényalagútból”  – A fegyvereiteket elvisszük! – közölte Matildka a legteljesebb
    az rögtön bezáródott mögöttük.            lelki nyugalommal, miközben felnyalábolta a földön heverő,
    – El kell vennünk a fegyvereket, amiket összegyűjtöttetek! –  csomóba kötözött földönkívüli fegyvereket. – Nem valók ezek
    szólalt meg az öregasszony köszönés helyett.     gyerekeknek a kezébe.
    – Mi a… miért akarjátok elvenni őket? – nyögött fel Red, alig  – Szerintem se! – értett egyet Kázmér, és felvette a földről a két
    találva a szavakat.                  fejvadász sugárvetőjét is. – Ezeket is magunkkal visszük!
    – Mert veszélyt jelentenek az emberiségre nézve.   Kristályotok még úgyis maradt bőven. Az nem túl veszélyes
    A nénike a hozzá közelebb álló Blackhez lépett, és egy laza  energiaforrás, bár a helyetekben azért vigyáznék rá, hogy kinek
    mozdulattal kirúgta a kezéből a sugárvetőjét. A fejvadász meg- adom el. Ja, és még valami – fordult vissza egy pillanatra –, gon-
    lepetten vonta fel a szemöldökét, majd egy jobbhorgot indított el  doskodtunk róla, hogy a féregjárat, amit megtaláltatok, két nap
    az öregasszony felé, aki alkarral hárította az ütést, majd ugyan- alatt bezáródjon!
    azzal a mozdulattal már vissza is feszítette Black karját olyan  Szavai végeztével elővett egy távkapcsolóhoz hasonló eszközt,
    erővel, hogy a küzdősportokban jártas férfi úgy érezte, hogy  és megnyomott rajta egy gombot, mire újra megjelent a „fény-
    menten kifordul a könyöke. A néni másik kezének ujjai Black  alagút” a levegőben.
    nyakába mélyedtek, és a rémült férfi hamar rájött arra, hogy ez  – Mi inkább ezt használjuk – mosolyodott el Matildka. –
    a véznának tűnő kis asszonyka simán ki tudná tépni a légcsövét.  Remélem, azért nincs harag!
    – Ejnye, fiatalember, hát szabad ilyen modortalannak lenni? –  A furcsa páros ezután belépett az alagútba, ami pár pillanat
    kérdezte a mamika, majd gáncsot vetett a fejvadásznak, amitől  múlva eltűnt.
    Black olyat nyekkent a földön, hogy még levegőt is alig kapott  A két férfi hosszú ideig csak hallgatott, végül Red törte meg a
    utána.                        csendet.
    – Ki… ki a fenék maguk? – kérdezte rémülten Red, miközben  – Mi a… búbánatos faszom volt ez?! – kérdezte teljesen ledöb-
    a fegyverét fenyegetően tartotta maga elé.      benve.
    – A barátainknak a vorzon és a grumek nevünket szoktuk  Black nem válaszolt, mivel még nem tért teljesen magához.
    mondani, de mivel ti nem vagytok a barátaink, elégedjetek meg  Felült lassan a földön, aztán esetlenül talpra tornázta magát.
    annyival, hogy én Matildka vagyok, ő pedig itt Kázmér.  A fájó nyakát tapogatta közben.
    – Üdvözletem! – biccentett a hatalmasra nőtt férfi, és egy vil- – Kik voltak ezek?! – követelőzött Red, mintha a barátja ismer-
    lámgyors mozdulattal kitépte Red kezéből a fegyvert, majd a  te volna a választ a kérdésére.
    nadrágszíjánál fogva, egy kézzel a levegőbe emelte őt.  – Hé, srácok, jól vagytok?! – kiáltotta Kat, aki az erdőből jött
    Nagyon úgy nézett ki, hogy földhöz akarja vágni, de Matildka  elő. – Láttunk egy gyíkpofát, de eltűnt valamerre a tigrisével
    néni szelíden rászólt.                együtt.
    – Mi nem öljük meg az embereket, hanem megvédjük őket.  – Remélem, nem támadott rátok! – aggódott White nyomozó.
    Szavai közben levette a lábát a földön fekvő Black nyakáról.  – Nem, de a fegyvereinket elvitték! – felelte mogorván Red.
    – Ja, igen, védjük őket – sóhajtott Kázmér. – Már majdnem  – Elvitte a gyíklény? – csodálkozott White.
    elfelejtettem.                     – Nem ő volt… – közölte Black. – Idejött egy öregasszony, meg
    Lerakta Redet a földre és szelíden megpaskolta az arcát, hogy  egy dagadék, és egyszerűen elvették a cuccot. Az a rohadék, vén
    a fejvadásznak csengeni kezdett a füle.        kurva kis híján megölt!

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12