Page 7 - lidercfeny_akf_202108
P. 7

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                  XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus


    – Tudod mit? Lássuk, mit tudsz! Nem kell a feleségem, nem  – Miket beszélsz, Tom?! Megőrültél?! Tedd le a fegyvert!
    akarok már tőle semmit, csak a szemébe mondani, hogy gyűlö- – Ne mondd meg, mit tegyek! Soha többé!
    löm, és arcon köpni, utána pedig összeszedni valami húsz éves  – Pedig talán jobb lenne letenned, haver – csendült fel egy
    csitrit isteni seggel és feszes cickókkal!      ismerős hang hátulról.
    – Tetszik, tetszik. – Mosolygott Chad. – Mondd ki!  Tom megfordult, és megpillantotta a szélesen mosolygó
    – Azt akarom, hogy vesszen meg utánam mindenki, kivéve a  Chadet, amikor becsukta az ajtót. Tom rákérdezett, mit keres ott,
    feleségemet! Ő hadd csorgassa a nyálát, hadd egye meg a fekete  Chad pedig elindult Sharon felé.
    fene, amikor széttépnek a nők! Cheers! – hajtotta fel italát egy  – Sokkal könnyebb volt megvezetni téged, mint gondoltam –
    kortyra, és a pénztárcájáért nyúlt.          kezdte Chad. – Tudod, sokat dolgoztál, szegény Sharon pedig
    – Hagyd csak – mondta Chad –, meghívtalak. És itt a névje- nagyon unatkozott itthon… egyedül.
    gyem, ha kellene még valami.              C… C… úgy, mint Chad – gondolta Tom.
    – Köszönöm. Most pedig megyek, és elmondom annak a  – Chad Klementine, üzletkötő és tanácsadó – olvasta fel a zse-
    lotyónak, hogy mindenről tudok. – Megrázta Chad kezét, és  béből kitúrt névjegykártyát. – C. K.
    megesküdött volna, közben zöld fény táncolt a férfi szemében.  Chad meghajolt teátrálisan, és mintha sütkérezett volna a
    Akkor a gyér világítás különös játékának tudta be, de így utólag  lebukás rivaldafényében.
    egyre kevésbé hitt ebben.               – Te nyomorult! – Tom három golyót eresztett a férfi mellka-
    A házhoz érve nem hajtott fel a feljáróra, amikor meglátta a  sába, de ő alig rezdült. – Mi az isten vagy te? – kérdezte Tom
    kertészt az előkertben, csak lehúzódott. Dühből szorította a kor- hitetlenkedve.
    mányt, fülében ott csengtek a kanbulikról ismert haverok élcelő- Chad azt felelte zölden izzó szemmel:
    dései: „Felszarvaztak.” „Jobban jártál így.” „Egy olcsó ribanc  – Tekints rám úgy, mint lelkek kereskedőjére.
    volt.” „Lépj tovább, haver!” „Velem ugyanezt tette az asszony,  – Nyugodj meg, Tom! – csitította Sharon, közben összehúzta
    mégis túléltem.”                   köntösét. – Tedd le a fegyvert!
    – Nem leszek egy a sokból – mordult fel Tom, majd magához  Tom ráeszmélt, a felesége végig tudott az egészről. A felisme-
    vette a rendőr pisztolyát az anyósülésről, amiről még mindig  réstől bénultan figyelte őket, ahogy Chad közli, ideje menniük,
    nem hitte el, hogy csak kérnie kellett.        és az ajtóhoz sétálnak a nő bőröndjével.
    Kiszállt a kocsiból, és a fiatal fiúhoz sietett.   – Álljatok meg! – üvöltötte Tom, fegyverét a nőre szegezte
    – Mr. Anderson, mit keres... – kezdte Charlie, majd meglátta a  annak tudatában, ő nem golyóálló. – Megcsaltál engem vele! Egy
    fegyvert a férfinél. – Mit akar azzal...       nyomorult... nyomorult...
    Tom arcon csapta a fegyvermarkolattal, majd rászegezte a  – Mondd ki! – suttogta Chad. – Pontosan tudod, mi vagyok.
    pisztolyt. Alig tudta visszafogni magát, ahogy a földön fetrengő  – Démonnal?
    Charlie-t figyelte. A kicseszett Charlie Keyst!    – Hallelujah! – üvöltötte Chad, mosolya azonban mintha meg-
    – Kelj fel, gyerünk! – Felrángatta a fiút, és lökdösni kezdte. –  lepetést tartogatott volna.
    Befelé!                        – Azt hittem, Charlie-val csalsz meg.
    Odabent a nappali padlójára vetette áldozatát, és a felesége  Érezte, kicsúszik a realitás talaja lába alól, akárha folyamato-
    nevét üvöltötte. Sharon rémült arccal bukkant elő szélesre libbe- san zuhanna, miközben a kinti szellő lágyan cirógatta nyakát.
    nő fürdőköpenyben, alatta csipkés fehérneműben. Tom érezte  Charlie átkarolta Tomot, és a falhoz szorította, mire leesett a
    gyorsabban lüktető vérét és verejtékes tenyerét, amelybe min- férfinak, szellő helyett a fiú simogatta. Elejtette fegyverét, és
    den pillanattal egyre jobban simult a pisztoly.    menekülni próbált, de Charlie fogdosni kezdte, csókolgatta, és
    – Vele?! – förmedt rá Tom. – Most komolyan?! Egy húsz éves  fiatal, kerti munkával edzett izmait acélkötegként zárta köré.
    taknyossal?! Mi van, olyan jól teljesített az ágyban?! Az ifjonci  – Charlie-val? – kérdezte Sharon gúnyos vigyorral, majd
    hévről van szó, igen?!                távoztak, miután közölte: – Charlie meleg, te hígagyú.

    n13

    Blues érzés


    A csaj dögös volt. Barna, hullámos haj, érzéki száj, formás  volt vele: lesz, ami lesz... Nem is jött össze, hallottuk, ahogy fent
    popsi és lábak. Látszott, be van indulva, dugni akart, ehhez nem  odaszól a lánynak.
    fért semmi kétség. Igaz, kellett volna még foglalkozni vele, de a  – Én lemegyek, iszok még egy sört – pedig már így is eléggé
    magas, álmodozó szemű fiú nem volt ráhangolódva a dologra,  be volt állva. – Te nem jössz?
    őt akkortájt csak egyvalami érdekelte igazán: a zene. – Nem.
    Egyszer egy régi, közös ismerősünk azt mondta: a blues a  Mindenki csodálkozott, hogy ilyen gyorsan visszatért. Újra
    halálról és a dugásról szól…             megszerezte a gitárt, amit készségesen visszaadtak neki. Játszani
    Javában tartott a házibuli, valahonnan előkerült egy ócska,  kezdett, ujjai ösztönösen fonódtak a gitár nyakára, ami emberi
    öreg gitár, a fiúnak felcsillant a szeme, érte nyúlt, és akkor ott  hangon énekelt.
    neki megszűnt minden. Csak a zene létezett, csak az számított. Később valaki a társaságból jószándékúlag figyelmeztette,
    Mindannyian ittunk rendesen. Jó volt a hangulat. Próbáltuk  figyeljen oda a barátnőjére, mert a házigazda öccse felment
    meggyőzni, menjen fel a lányhoz, aki az emeleten várja…  hozzá megvigasztalni.
    Először nem akart, de aztán meghajolt a többség akarata előtt…  Láttam, ahogy felizzik a féltékenység szürke szemében, aztán
    Lassan, nagy sóhajjal letette a gitárt és elindult. Azt hiszem, nem  ugyanúgy ki is alszik. Nem érdekelte a dolog, nem számított, ő
    volt se kedves, se megértő, talán még gyengéd sem. Ha akarta is,  csak játszott. A gitár sírt és jajveszékelt a kezében. A hangok
    nem mindenáron. A lány azonban nem volt kész, picit erőlködni  szinte beszivárogtak a bőrünk alá, és az a különös, fájdalmas
    kellett volna, hogy széttegye a lábát. A fiút nem érdekelte, úgy  érzés ott vibrált mindannyiunk körül. Behunyt szemmel játszott.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12