Page 13 - lidercfeny_akf_202206
P. 13

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 6. szám, 2022. június


    Önmaga körül forgott karjaival a feje fölött. A tekinteté- – Az idő hosszúnak tűnt nélküled.
    ből tükröződő félelem azonnal eltűnt amint megpillantot- – Számomra is, de úgy gondolom, hogy nem úgy, mint
    ta. Érzéki ajkain egy mosoly villant át miközben karjaival  nekem.
    takarni próbálta meztelenségét.            – Miért?
    – Alma a nevem. Az idő hosszúnak tűnt nélküled.    – Mert tudom, hogy az idő múlik, amíg egyedül vagyok.
    – Takard el magad, ne maradj meztelen!        – Megértelek talán. Amikor nem vagyok veled, alszom
    Alma meglepődve nézte.                és semmi más nem létezik.
    – Gondoltuk, hogy örömet szerzünk vele.        – Nem álmodsz?
    – Igen… nem… – dadogott a férfi. – Jobb lesz, ha felöl- – Álmodni? Mi az?
    tözöl.                         – Alva élni. Egy másik életet – nehéz volt megmagyaráz-
    Nehezen hitt a szemének. Lassú mozdulattal, mint egy  ni. Soha senki nem tett fel ilyen kérdéseket. Gyerekes
    simogatás a vállon kezdve, lehajolva a lábujjakig, egy test- kérdések, s mégis lényegesek.
    hez tapadó vörös öltözet takarta. Így tökéletes formái még  – Számomra nincs más élet, mint te. Várni téged – nyúj-
    érzékelhetőbbek voltak.                tózkodott, mint a macskák, és attól félt, hogy csodálatos
    – Elégedett vagy? – Fejét megrázva haja a vállára hullt. mellei leszakítják blúza gombjait.
    – Tudod te, hogy mi az idő, Alma?           – Álmodtál rólam? – őszintesége naiv volt.
    Előrehajolt, hogy jobban lássa a fénytoronyban. Fotelje  – Álmodtam rólad – vallotta be szégyenlősen.
    közelebb húzódott kívánságának megfelelően.      – Veled voltam egy másik életben?
    – Az idő? Mi az? Magyarázd meg, hogy megtanuljam!   – Mondhatjuk igy is.
    – válaszolta kíváncsian.                – Szeretnélek megérinteni, Jónás! – Kinyújtotta kezét.
    Meglepő válasz volt.                 Amikor átment a fénytornyon, a fél karja eltűnt. Borzalmas
    – Az idő az, ami két pillanat között történik.    látvány volt.
    – Az örökkévalóságról beszélsz?            – Lehetetlenség – fintorgott s visszahúzta karját.
    – Nem hiszem – válaszolt tétován.           – Én is erre vágyom – most Jónás nyúlt Alma felé. Látta
    – Számomra egy örökkévalóság van a születésem és  ujjait mozogni a fényben, de semmit nem érzett. A dere-
    találkozásunk pillanata között. Te vagy az egyedüli férfi,  kához ért s ujjai átmentek testén. Ijedten eltávolodott.
    akit ismerek.                     – Nem lehet, Alma!
    A halk suttogó hangtól megborzongott. Soha nem hal-  – Fényből van, Uram – hallotta Möbius hangját. –
    lott ilyen hangot és öt éve senki nem beszélt vele Möbius  Érinthetetlenek vagyunk. Én csak egy gondolat vagyok,
    kivételével. Hirtelen visszatért a valóságba, Almát hallgat- Alma csak fény. Különböző sugárzások, mint ön is, Uram.
    va.                          – Tetszem neked? – Hangulata hirtelen megváltozott.
    – Hogy hívnak téged?                 Felvidult és megfordult maga körül. Rövid szoknyája alól
    – Megbocsájthatatlan vagyok! Jónás. Jónás a nevem.  kivillant bugyija.
    – És te mit csinálsz?                 – Tetszel nekem – válaszolta Jónás.
    – Nem tudod?                     Minden éjjel róla álmodott. Néhány nappal később egy
    – Nem. Semmit nem tudok. Ne felejtsd el, hogy most  kéréssel fordult hozzá.
    születtem! Megtanultam tőled, hogy ne legyek meztelen,  – Levetnéd a ruhád?
    mert te ezt nem szereted. Így a jövőben, hogy örömöt  – Régóta várom ezt a pillanatot – válaszolta Alma és
    okozzak, minden nap másként öltözöm majd. Nem ismer- kezei végigsiklottak ruháján. – Mint az első alkalommal
    tem a neved, és nem tudom, mit csinálsz. Semmit nem  – remegett a hangja. – Tetszem?
    tudok. Amikor teher leszek a számodra, és nem akarsz  Újból fordult minden, szégyen nélkül mutatva magát.
    többé látni, csak erre kell gondolnod, és rögtön eltűnök. Jónás arca a fénytornyot súrolta, hogy jobban láthassa.
    A fényoszlop eltűnt s a terem teljes sötétbe borult majd  Látta bőre szemcséit és csukott szemmel elképzelte teste
    újra megjelent.                    illatát. Tudta jól, hogy semmi nem volt valóság, hogy tes-
    – Nem, ne menj el! Már attól féltem, hogy elhagytál! téből semmi parfüm illata nem ölelte körül, de jó volt
    – Ez lehetetlen, Jónás. Számodra születtem. A te virtuel  elképzelni!
    társad vagyok.                     A másik oldalon Alma arca hozzá közeledett, majd
    Sokáig beszéltek ez este. Majd, amikor menni akart,  súrolta a fénytorony szélét. Egymással szemben voltak,
    látta Alma alakját lassan átlátszóvá válni és végleg eltűnni  ketten, egyedül, tekintetük egybefonódva, alig néhány
    a fényoszlopban.                   centiméter választotta őket el. Áthidalhatatlan távolság.
                               – Szeretlek, Alma – suttogta Jónás.
               * * *
                               – Szeretlek – suttogta a nő, és egymást nézték.
    Ezen az éjszakán rosszul aludt. Álmaiban megelevene- – Fel kell öltöznöm – törte meg a csendet Alma.
    dett. Testét és arcát látta.              – Miért? Csak nem fázol? – ijedt meg a férfi.
    Hosszúnak tűnt a másnap. Úgy látta, hogy Metallah  – Mi az, hogy fázni? – kérdezte nevetve, majd elkomo-
    nem mozog a felhőtlen égen. Távoli földek fölött repült el,  lyodott. – Ne nézz engem, ez nem jó! – És a simogató
    de megszokott munkája nem tudta elfeledtetni Almát.  mozdulattal újra felöltözött.
    Az este megjutalmazta türelmetlenségét. A kékes fény- Platonikus szerelmet éltek. Csak tekintettel és a szavak-
    torony a hírteremben várta egy ragyogó Almával. Földi  kal ismerték egymást. Ezzel a két érzékkel. A két másik
    nők ruhájába öltözött. A nagyon rövid szoknya és a  épp oly lényeges, a tapintás és a szaglás hiányzott az éle-
    mélyen kivágott átlátszó blúz látni hagyta melleit.  tükből.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18