Page 13 - lidercfeny_akf_202301
P. 13

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XV. évf. 1. szám, 2023. január    helyenként harmóniába, olykor pedig kakofóniába csap- Margaret nem ismert a fiára. Szemei beestek, bőre falfe-
    tak át.                        hér volt, kezei folyamatosan remegtek és teste bűzlött az
    A lüktető nyitótételt egy melankolikusabb és lényege- izzadságtól.
    sen lassabb darab követte. Az érzelmi hullámvasút végül  – Mi a fasz van? – kérdezte ingerülten a fiú.
    a lemez második felén található harmadik tételben teljese- – Meguntam már ezt a zenebonát – válaszolt döbbent
    dett ki, a második tétel tökéletes ellenpontjaként. Az inst- rémülettel az anyja.
    rumentális kavalkádot az egyszerűbb, gyermetegebb dal- – Mit csináltál?
    lamok mellett egyaránt jellemezte a bonyolultabb, virtuó- – Lenyomtam a biztosítékot.
    zabb játék és dallamvilág. Az éles, kitartott felhangok, a  A fiú dühösen elindult a garázs felé.
    mély, lüktető basszus és a hirtelen ritmusváltások szinte  – Én kopogtattam, de te nem engedtél be – mentegető-
    megsemmisítették az elmét. A dallamokkal párhuzamo-  zött az anyja.
    san megszólaló és egyre dominálóbb zajok és zörejek  Matthew a garázsba érve megkereste a biztosítéktáblát,
    nyugtalanító hatással hipnózisba ringatták a tudatot,  majd megkereste a lenyomott biztosítékot, aztán vissza-
    majd hangos kakofóniába csaptak át, elnyelve azt. Az  kapcsolta és a zene újra felharsant. A fiú kicsit nyugodtab-
    elhalkuló egyveleget egy éles, sípoló hang szakította meg,  ban indult vissza a szobájába, hogy hallgathassa a muzsi-
    jelezve az album végét, hogy aztán a némaságba kússzon  kát. A konyhához érve anyja próbálta néhány jó szóval
    át. A tű lefutott a korongról. Erre a csendre ocsúdott fel  észhez téríteni fiát, aki csak a zenét akarta tovább hallgat-
    Matthew.                       ni, de akaratossága csak felbőszítette a fiút, aki a konyha-
    Matthew a lemezt végighallgatva úgy érezte, mintha  pulton lévő késtartóból dühösen előrántott egy kést, majd
    egy mély álomból ébredt volna. Látta lelke deformáltsá- belevágta anyja mellkasába.
    gát, énje megsemmisülését. A spirituális utazáson az  A nő döbbenten, majd rémülettel tekintetében hanyatt
    album kalauzként vezette végig, élete minden egyes pont- esett a mellkasából kiálló késsel együtt. Légzése felgyor-
    ján. A feje lüktetett, de nem a zenétől, hanem a zene nyúj- sult, ahogy levegőért kapkodott, mellkasa föl-le emelke-
    totta élményektől. Olyan volt mintha lényét darabokra  dett, miközben szájából vérpettyeket köpködött, majd
    tépték, majd újra összerakták volna egy új személyiséget  pupillái kitágultak és megüvegesedtek, aztán a mellkas
    formálva belőle.                   nem liftezett már többet.
    A kavargó érzelmek vágyat ébresztettek benne, hogy  Matthew anyja holteste fölött állt, a háttérben szólt a
    újra lejátssza a lemezt. A bakelitkorong újra forogni kez- zene, és miközben bámulta a néhány perce még élő nőt,
    dett és minden kezdődött elölről…           kiabált, mint egy tébolyodott.
    A két napja tartó zenebona közepette, tompa dörömbö- – Ezt akartad? Ezt akartad? Hagyjatok békén! – Ekkor
    lés rázta meg az ajtót. Matthew anyja volt az. Kikészült  nyugodtabb hangsúllyal folytatta. – Mi mind áldozatok
    már fia szünet nélküli zenehallgatásától, a beteges dalla- vagyunk ebben a szarral teli világban. Tudod, anyám,
    moktól, a folytonos lüktetéstől.           láttam a jövőt, és csúnya volt. Saját magunkat pusztítottuk
    Az elreteszelt ajtó mögött Matthew a nihilizmus állapo- el. A saját szarunkba fulladtunk bele. Minden olyan értel-
    tát elérve, a zene megszállottjaként hallgatta a muzsikát.  metlen, nem lehetünk önmagunk, mert megszabják, hogy
    Minden gondolata a dallamok és az azok által kiváltott  kik lehetünk. Mindenki álszent és hazug, a rothadás és a
    hangulat köré összpontosult. Nem törődött semmiféle  halál gépezetének férgei. – A mondat végén köpött egyet,
    felszólítással, vagy egyéb fenyegetéssel, csak a zenére  majd visszament a szobájába, hogy tovább hallgassa a
    figyelt. A rabjává vált.               zenét.
    Néma csend. Margaret, Matthew anyja lenyomta a    Négy nap múlva a rendőrség a helyszínre kiérkezve egy
    biztosítékot a garázsban. A fiú magához térve nem értett  nő és a fia holttestére bukkant. Az anya a konyhakövön
    semmit. Őrjöngött a csend hallatán. Szitkozódva, obsz- feküdt, a mellkasából kiálló késsel, vérbefagyva. A tizen-
    cén káromkodásokat ordibálva, csapkodott a szobájá- hét éves kamasz fiú, pedig kiszáradásban és végkimerü-
    ban, majd kivágva az ajtót kirohant, hogy kérdőre vonja  lésben hunyt el. Őt a szobájában találták meg, ahol a
    anyját.                        rendőrségi jelentés szerint, valamilyen furcsa zene szólt.

     Itt is megtalálsz bennünket: Lidércfény Online    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18