Page 10 - lidercfeny_akf_202007
P. 10

XII. évf. 7. szám, 2020. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – Mi? Ja, hogy azok – pillantott hátra és meglátta a fetrengő  – Ez nem ő. Ő egy varázsló! Ráadásul egy tolvaj! Igazi zsebpi-
     páncélosokat. – Nem volt nagy kunszt. Fenn, északon az öröm- szok, ha engem kérdezel.
     lányok durvább bánásmódot igényelnek.         – Tényleg, most így hirtelen rémlik az arca. De fogalmam
      – Volt már dolgom egyel. Igazat beszél – pillantott a csaposra  sincs, mi lett vele utána – állította a szakács.
     a kunkori bajuszú szakács.               – Te nyomorult sziklahágó! – kiáltott fel egy öblös férfihang a
      – Várjunk! Tehát, tudjuk, mi történt a gárdával, a kapitánnyal  ló alól. – Az az én sisakom! Még a petákvárosi király kovácsol-
     és Boldurheimmal, de mi lett a többiekkel? – húzta fel szemöldö- tatta nekem tisztelete jeléül!
     két a Sózott Csiga tulajdonosa.            – Mégis kiütöttelek alóla! – nevetett fel, miután kiitta a mara-
      – Az igazat mondjam? Nem tudom. Figyelmem egészen más  dék alkoholt belőle.
     dolgokra irányult a gárda szétverését követően.    – Na de hogy merészeli! Én vagyok II. Lópatkós Anton fia,
      Ekkor az emeletre vezető csigalépcsőn puha csizmák halk  Lópatkós Anton a’la Bárd, a petákvárosi gárda kapitánya!
     dobogását hallották. Egy tünde nő viselte azokat, kinek többi  – Én pedig Boldurheim. Örvendek! – állt fel az alapból instabil
     ruhaneműje nem volt több egyszerű rongynál. Persze nem anya- székből. – Az ön emberei azok ott az úton?
     gában, hanem takarásában. Éjfekete haja kócosan állt szét fején,  A kapitány feltápászkodott és kinézett az útra.
     de ezt leszámítva maga volt a tökéletesség. Ha illusztrálni kelle- – Te szent ég! Halottak?
     ne eme művet, megkérném a rajzolót, hogy e nőt még véletlenül  – Dehogy. Úgy jártak, mint maga! Rájuk kalapáltam a páncélt.
     se próbálja meg lerajzolni, mert nem tudna olyan szépet alkotni,  – Inkább azt mondja meg, miért jött ide tíz emberével az én
     mint amilyen valójában volt.             fogadómba?
      – Csak nem a figyelmed középpontja sétált le, Krultmeir? –  – Hogyhogy miért? Természetesen a rubin miatt.
     kérdezte a csapos megvető pillantások közepette.    – Mi miatt? – kérdezte a három kocsmatöltelék szinte szink-
      – Megfosztanád hát a méhet a méztől? – kacsintott oda az  ronban.
     éppen eltávozó tündének.                – Maguk tényleg ilyen részegek errefelé, vagy ilyen tudatla-
      – Azt nem. Ám tőled szívesen megfosztanám az állandó ven- nok? A mi szeretett McGrex püspökünk rubinköves nyakéke
     dégeid! Mindig van egy szoba a kis hobbidnak, amit pont emiatt  után küldtek. Azt a hírt kaptuk, hogy valahol errefelé látták
     nem tudok kiadni…                  betérni egy fogadóba. Utasítottam hát egy kisebb osztagot és
      – Most aztán megsértettél, Brukk! – kapott a homlokához  elindultunk, hogy visszaszerezzük az ékszert.
     hüledezve.                       – Hát, gratulálok, pupák! Megtaláltad. Ott lóg a falon – muta-
      – Brukk? A mogorva törp? Aki saját elmondása szerint  tott a goblin felé.
     trollokat vert össze a Zafír hegységben? – nyílt ki a másnapos- – Végre! Tudtuk, hogy a Szent Ökör majd nyomra vezet!
     ságtól nehéz szeme az északinak.            Azzal összeszedte magát, majd csörgő léptekkel a függőben
      – Személyesen!                   lévő zöld manó felé vette az irányt. Közben folyamatosan az
      – Én töröltelek tegnap képen, emlékszel? Egy korsót vertél  ilyenkor szokásos gárdista-felszólítást ismételte, ám mikor
     szét a fejemen előtte.                leakasztani kívánta a goblint, az alak köddé lett a kezében és a
                                csizma, mely eddig a szájában volt, a földre hullt. A helyiségben
      A csapos gondolkodóba esett.            tartózkodó négy férfi álla leesett a káprázat láttán. Újabb erős
      – Dereng valami. Előtte letörpéztél. Pedig én nem vagyok  gondolkodás lett úrrá a termen.
     törpe. Törp vagyok!                  – Az öreg! – kiáltott fel az északi. – Ha valaki, ő tudja. hová lett
      – Nos igen, az nem volt szép tőlem – vakarta meg tarkóját  az a mohaszínű csirkefogó!
     lesütve két égkék szemét. – Mi lenne, ha a csatabárd elásásakép- – Nosza! Állítsuk talpra! – szólt a szakács.
     pen innánk egyet?                   Brukk és Boldurheim felkapták az ősz szakállú öreget, miköz-
      – Nincs ellene kifogásom.              ben a kapitány egy épkézláb széket kerített neki. Eközben
      – Almabor maradt még?                Krultmeir kiment a kútra, és egy vederben hozott be vizet.
      – Kétlem – pillantott az üres hordóban fekvő bárdra. – Le kell  Mikor kényelmesen elhelyezték a mélyen alvó figurát, nyakába
     menni a pincébe egy újabb hordóért.         borították a hideg vizet, aki egyből magához tért.
      – Ne fáradj! Valami erős is megteszi a pult alól! – Tekintetét az  Mi több! Azonnal talpra is szökkent. Megrázta magát, vékony
     említett muzsikusra vezette. – Igen, rá emlékszem. Folyamatosan  tagjai egy pillanat alatt olyan energikusak lettek, mint a bennük
     kornyikált, hát beleállítottam a hordóba. Akkor kezdődtek a  rejlő mágia. Végignézett az őt körülvevő szedett-vedett társasá-
     bajok.                        gon, és akarva akaratlanul megkérdőjelezte szellemi épségét.
      – Bajok? Miféle bajok?               Végigfutott közben szemeivel saját magán is, ekkor látta meg,
      Boldurheim fogta magát, felkelt az ajtóról és odavánszorgott  hogy bőre még mindig lila, akár a padlizsán.
     egy székhez, ami a két első lába híján még egyben volt.  – Gyűlölöm a hirtelen reggeleket! – mormogta maga elé. – Mi
     Megfogta, leült rá és a két hiányzó részt saját lábaival pótolta.  a… ó, az a rohadt csatornalakó! Ezért még megfizet! – Azzal
     Közben Brukk is elővette az erős pipacspárlatot. Odalépett a  csettintett és a színe azonnal emberibbé vált.
     tegnap esti ellenfeléhez, majd felvéve a földről egy sisakot,  – Szóval emlékszel arra a goblinra? – tette fel a kérdést Brukk.
     öntött bele a májméregből. A sisakot az északinak nyújtotta,  – Hogyne! Azt hiszem, valami Hollócsont volt a neve. Az az
     maga meg megelégedett az üveggel. Eközben Krultmeir körbe- anyaszomorító azt vallotta magáról, hogy nagyobb varázsló,
     járt a helyiségben és felvéve egy díszesen megtűzdelt nyílvesz- mint én! Hát megmutattam neki, hogy én vagyok az!
     szőt, falatozni kezdett. A ló is követte a példáját, aki a romok  – Varázspárbaj a fogadómban? Ez elég új.
     között heverő almákat kezdte nyugodt szívvel felfalni. Miután  – És ha még csak ők jártak volna vele pórul! – hallatszott egy
     mindkét harcos kortyolgatni kezdte torokmaró nedűt, elindult a  haragos női hang. – Ha kiszabadulok a saját íjam idegéből, eskü-
     tegnap este történetének részletes felgöngyölítése.  szöm, hogy felrúglak egy fára!
      – Ott a baj.                     – Oh, én bolond! – mentegetőzött az öreg.
      – Hol?                        – Jöjjön, hölgyem! – lépett oda a szakács és kiszabadította a
      – Az agancson lóg – mutatott a csuklyás goblinra.  vadászt. – Megsérült?
      – Az agancson? Nem tűnik egy kimondott rosszarcúnak. Csak  – Ne fáradjon! Ismerem magát, Krultmeir! A húgomat úgy az
     egy zöld szerencsétlen. Gyakran megfordulnak erre. Rőtfül, a  ujja köré csavarta, hogy a mai napig betegesen szereti! Ha végez-
     goblinkirály gyakori vendég is erre.         tem az öreggel, magát fogom egy vadkan agyarára tűzni!

     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15