Page 10 - lidercfeny_akf_202311
P. 10

XV. évf. 11. szám, 2023. november                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Francisco Vargas

     A famentô akció


      Szélesre tárta a piac kapuit, és a hajnali hideg ellenére is  Amióta megtudta a piac sorsát, egyetlen cél lebegett a
     meleg mosollyal fogadta az érkezőket.        szeme előtt. Megmenteni a földet. Azt a kétplatónyit! Idén
      Mert Noszlopi már csak ilyen volt. Bár ezen a néven  már oda nem ültetett semmit és nem is palántázott. Pár
     szinte senki sem ismerte. Kis termetű, beteges kinézetű  hete vett egy kiskertet Zuglóban, a palántákat már oda
     ember volt. Mintha csak a vakarékból gyúrták volna  ültette. De a barackot már nem tudta kimenteni. Annak a
     össze. Ezért a piacon mindenki csak Vakaréknak hívta.  piac volt az otthona csemete kora óta.
     A háta mögött pedig „A Vakarék”-nak. Hatodik gyerek-  Tavasz óta szövetségeseket toborzott a tervéhez.
     nek született egy szatócscsaládba. Az apja már korán bele  Számításai szerint körülbelül két héttel kell meghosszab-
     is verte a kereskedés összes tudományát. Szó szerint!  bítani a piac agóniáját, hogy a gyümölcs beérjen. Két hétig
     Az elemit sem fejezte be, hanem elszegődött inkább lóti- kell mindenféle partizánakciókkal hátráltatni a bontást.
     futinak a józsefvárosi piacra. Az elmúlt hatvanhárom év  Szövetségesei a kereskedők voltak. Annyi lim-lomot
     szinte minden napját ott töltötte. Ezalatt az idő alatt ő lett  hagytak hátra, amennyit csak tudtak nélkülözni. Sőt!
     a piac mindenható ura. Látott mindent, tudott mindenről,  Otthonról is idehordták a használatlan kacatokat. A
     ismert mindenkit. Még a vásárlók nagy részét is.  lomizás olyan sikeresnek bizonyult, hogy az első plusz
     Különleges képességeket fejlesztett ki. Az „oco kínait” is  hét el is ment az eltakarításra.
     el tudta adni drágán és be tudott szerezni mindent. Azt is,  És a kajszi kezdett sárgulni.
     ami nem is létezett. Ő volt a piac varázslója. A jóindulata  A második hét elején a rosszul őrzött telephelyen tárolt
     volt a legdrágább dolog a piacon. A barátsága pedig szin- munkagépek javából eltűntek az akkumulátorok. Két
     te megfizethetetlen. Nem is nagyon voltak barátai.  napba telt, mire újra életet tudtak verni a gépszörnyekbe.
      Volt helyettük egy kis szentélye a piac egy eldugott  Egy napnyi munka után azonban újabb bajok jöttek a
     zugában. A nyugalom lakatlan szigete a bádogbódék ten- melósokra. Elromlott motorok, üres üzemanyagtartályok,
     gerében. Egy talpalatnyi föld, egy maréknyi zöld ott, ahol  lapos kerekek hátráltatták a munkát.
     vagyonokért cserélt gazdát a legkisebb bodega is. Para- Vakarék számára minden nap a megváltást jelentette.
     dicsomot, paprikát, sárgarépát nevelt a zöldségesek szom- Nagy-nehezen, de csak eltelt a második plussz hét is.
     szédságában, ahol naponta több mázsa talált gazdára.  A melósok prémiuma ugrott, de a kajszi végre beérett.
     A kétplatónyi boldogság közepén állt A Vakarék büszke- Hat rekesznyi mézédes barackot osztott szét a szövetsége-
     sége, az arany kajszi. Évek óta nem termett, mert hol a  sek között. A magának megtartott két rekesznyiből evett
     korai fagy vitte el a termést, hol meg a monília. De idén  egy jót és harmadnapra elkészült tizenöt üveg lekvárral is.
     végre minden összeállt. A fa ágai roskadoztak a zöldülő  Kiment még egyszer a fához elbúcsúzni, aztán már kerül-
     terméstől.                      te a piac környékét is. Nem akarta látni a pusztítást.
      Az örömbe azonban üröm is vegyült. Ez volt az utolsó  Ősszel járt arra legközelebb. És az arany kajszi
     hét a piac életében. Hétfőn már nem nyit ki többé.  lombhullatva ugyan, de valami csoda folytán sértetlenül
     Elkezdődik a kiürítés. Aztán a bódékat eldózerolják, a  állt ott a romok helyén. Újra varázslatra volt szükség. Még
     csarnokot lebontják, a terület visszakerül az önkormány- aznap kiemelte a fát egy hatalmas markoló óriási földlab-
     zathoz. De az arany kajszinak még kellett legalább négy- dával együtt. Átszállították a zuglói kiskertbe és ott gon-
     öt hét, hogy beérlelje a gyümölcsét. A Vakaréknak azon- dosan beásták.
     ban nem volt öt hete! Voltak azonban különleges képessé- Tavasszal az öregember boldogan figyelte, ahogy az
     gei.                         arany kajszin megjelentek az első rügyek.


       Magyarország, 1962 – Egy alföldi kisvárosban megjelenik egy belügy-
      minisztériumi nyomozó. Vajon mi keresni valója lehet ennek a kollégái
      szerint is kissé különc figurának a szentesi éjszakában?
       Túri András Csaba rendkívül plasztikus, intenzív, látomás-szerű ké-
      pekkel és leírásokkal örvendezteti meg az olvasót a távoli múltról és
      a jövőről is. Ügyesen, értő módon helyezi a misztikumot a realitásba.
      Ezáltal válik szürreálissá ez a mágikus-realista alkotás.
       A kötet ingyenesen, több formátumban letölthető innen: konyvek.lidercfeny.hu


     10                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15