Page 10 - lidercfeny_akf_202301
P. 10

XV. évf. 1. szám, 2023. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      – Le tudunk valahol ülni? – kérdezte Kovács nyomozó,  A nyomozó Eszterhez fordult.
     miközben levette a bakancsát.             – A kollégák húsz percen belül itt lesznek. Addig is az a
      – Igen, jöjjön csak be ide a nappaliba – mutatta Eszter az  kérésük, hogy ne nyúljunk semmihez! Talán az lenne a
     utat. – Kér esetleg valamit inni?          legjobb, ha visszamennénk a nappaliba.
      – Köszönöm nem, szolgálatban sosem!          – Jól van, menjünk!
      – Miről lenne szó? – kezdte Eszter, miután helyet foglalt  – Az önök gyermekei? – kérdezte Kovács az egyik beke-
     a kanapén, a fotelbe leülő rendőrrel szemben.    retezett fényképre mutatva.
      – Hogyan szólíthatom?                 – Igen, két év különbséggel születtek. A nagyobbik,
      – Hívjon csak Eszternek!              húsz éves Ábel már egyetemista, a kisebbik, tizennyolc
      – Kedves Eszter. Az a helyzet, hogy sajnos rossz hírt  éves Éva most érettségizik.
     hoztam. A férjét ma délelőtt, innen nem túl messze elgá- – Ön mivel foglalkozik?
     zolta egy villamos. Nem élte túl a balesetet. A biztonság  – Orvosasszisztens vagyok.
     kedvéért be kellene jönnie azonosítani, ha a kórboncnok  – Akkor ma szabadnapos?
     végzett. Igazán sajnálom.               – Igen.
      Eszter arca, ha lehet, még inkább fehér lett, aztán hirte- – A gyermekek még önökkel élnek, vagy kollégisták?
     len elvörösödött. Látszott rajta a megdöbbenés, ahogyan  – Nem, nem kollégisták. Itt élnek velünk.
     próbálja felfogni, értelmezni, elfogadni a hírt.    – Említette, hogy a férje előadást ment tartani.
      – Az, az nem lehet! – szakadt ki belőle. – Hiszen,  – Igen, így van.
     hiszen...                       – Hol és milyen előadást tart?
      – Kérem, Eszter, próbáljon megnyugodni! Tudom, hogy  – Az egyetemen a BTK-n. Ott dolgozik, de most csak
     ez nehéz ilyenkor, sajnos számos esetben kellett már  oktatáson kívüli, aktuális, saját kutatásai témájára alapo-
     nekem is ilyen helyzetben helytállnom. Szörnyű veszteség  zott előadást tart. A témája a Szuperhősök és a mai fiata-
     ez...                        lok kapcsolata.
      – Nem, nem, nem érti! – tiltakozott hevesen Eszter. –  – Érdekesen hangzik – mondta elgondolkodva a nyomo-
     Hazajött ebédelni, most pedig előadást ment tartani.  zó, majd ismét a telefonjáért nyúlt. – Szia, főnök! Figyelj
     Biztosan ő volt? Biztosan délelőtt történt, nem pedig ebéd  csak! Van itt egy kis gubanc ezzel a délelőtti villamosbal-
     után?                        esetessel. Állítólag az eset után hazajött ebédelni, most meg
      A nyomozó összevont szemöldökkel ránézett.     az egyetemen a BTK-n tart előadást. Ki tudnál küldeni oda
      – Az eset teljes bizonyossággal délelőtt történt. Az  valakit, hogy megnézze? A Pistáéknak már szóltam, hogy
     elhunytnál talált személyes iratok pedig Schwarz Géza  van itt a lakásán pár nyom, amit meg kellene vizsgálni.
     nevére szóltak, és ez a lakcím volt megadva. Még a mobil- Nemsokára ide is érnek. … Köszönöm, főnök! Ha bármi új
     jában lévő telefonszámok, és a telefontársaságtól lekért  információ van, jelentkezem! – Visszatette bőrdzsekije zse-
     lakcímadat is egyezik az önökével. Hacsak el nem tulajdo- bébe a telefont, majd leült a fotelbe.
     nították tőle ezeket, akkor az ön férje szenvedett halálos  A következő negyed óra kérdés-felelekkel telt. Kovács
     balesetet. Meg tudná mondani, milyen ruházatot viselt  nem tudott kilépni nyomozói szerepköréből, és számos
     ma a férje?                     kérdést, keresztkérdést tett fel Eszternek, míg a nyom-
      – Persze, meg tudom mondani. Ma is azt a foltos, szürke  szakértők meg nem érkeztek.
     zakóját vette fel egy halványkék inggel, kopott farmer- A nyomrögzítés, mintavételezés után mindannyian
     nadrággal, barna bőrcipővel.             elhagyták a lakást. A szakértők más helyszínre mentek,
      – Ez stimmel – bólogatott Kovács. – Kedves Eszter!  Kovács pedig magával vitte Esztert a kórboncnokhoz.
     Akkor most már feltétlenül kérem, hogy fáradjon be  Útközben igyekezett felkészíteni a látványra, a lelki meg-
     velem a halottkémhez az azonosítás miatt. Azt mondja,  rázkódtatásra az asszonyt. Alig értek célhoz, amikor a
     hogy a férje hazajött ebédelni? Ezt tudja bizonyítani? főnöke felhívta, és közölte, hogy a kiküldött két járőr saj-
      – Igen, hogyne, még nem volt időm elmosogatni, csak  nos már későn ért az egyetemre, de úgy tűnik az elmon-
     letakartam a használt tányérokat, evőeszközöket a kony- dásokból, hogy az áldozat valóban megtartotta az előadá-
     hapulton.                      sát, ám mire a helyszínre értek, már távozott. Az nem
      – Ez jó, ez jó! – derült fel a nyomozó. – Megmutatná? derült ki, hogy hová ment.
      – Igen, jöjjön csak! – vezette ki Eszter a konyhába Kovács  Kovács ezt közölte Eszterrel, aki láthatóan megnyugo-
     nyomozót. – Nézze! – mutatta a letakart edényzetet, majd  dott.
     óvatosan, két ujjal felemelte róluk a konyharuhát. Alatta két  Az azonosítás azonban mégis megrázta. Az épen maradt
     teríték látszódott, mindkettőn ételmaradékokkal.   arcrészletből biztosan megállapította, hogy az áldozat
      – Máris felhívom a nyomszakértőinket, hogy jöjjenek ki,  Géza, a férje. Egyszerűen nem értette, mi történt. Zokogva
     és vizsgálják meg! – mondta, miközben füléhez emelte a  borult Kovács vállára. Egy forró csokoládé elfogyasztása
     telefont. – Szia, Pistikém! Te figyelj csak! Itt vagyok a vil- után azonban kicsit jobban lett, így a nyomozó haza tudta
     lamosbalesetes lakásán. Van itt egy fura dolog. Azt állítja  vinni az asszonyt. Természetesen felkísérte a lakásajtóig,
     a felesége, hogy az illető hazajött ebédelni, és úgy tűnik,  ahol azonban akadályba ütköztek. Bár a lakás sötét volt,
     hogy a konyhában van is több tányér, meg evőeszköz,  hiába próbálta Eszter kinyitni az ajtót, a kulcs nem fordult
     amit használtak. Ki tudnátok jönni megvizsgálni?…  el a zárban. Próba-szerencse becsengetett. Hamarosan
     Aha!… Rendben van!… Akkor mindenképpen megvár- lámpa gyúlt, léptek zaja szűrődött ki, majd kulcscsörgés
     lak!… Negyed óra kábé?… Oké, itt leszünk! Köszi!   hallatszott, s kitárult az ajtó.     10                   www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15