Page 10 - lidercfeny_akf_202403
P. 10

XVI. évf. 3. szám, 2024. március                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     edwardhooper

     A bíbor hölgy      A hölgy kérdően nézett a komornájára. Vajon melyik  Nem telt bele fél óra, és az étel ott illatozott az asztalán.
     ruhát vegye fel? A komorna hosszasan  mérlegelte a lehe- Jóízűen evett, kiélvezte a csemegék zamatát. Aztán mikor
     tőségeket, majd döntött. A bíbor ruha lesz talán a legjobb.  végzett, körülpillantott a termen. Az egyik asztalnál egy
     Igen, a bíbor ruha tényleg az alkalomhoz illő. Lágyan esik  magányos fiatal férfi üldögélt. Csendben konyakot kor-
     alá a testen, kihangsúlyozza a női idomokat, és minden  tyolgatott. Fehér öltönyt viselt fekete csokornyakkendő-
     bizonnyal vadító lesz benne. Ez a ruha dukált a mai esté- vel. Jó vágású volt. Magasnak tűnt. Kisportolt alkatot ígért
     hez.                         a kinézet. Igencsak kedvére való volt a férfi. Addig nézte,
      Odakint a horizonton lebukó nap nyári alkonyatba borí- amíg egyszer csak találkozott a tekintetük. A szemek
     totta a világot. A nyitott ablakon keresztül a lagúnák lágy  egybe olvadtak. A pupillák kitágultak, és mohón itták
     illata szállt be a szobába, elkeveredve a parfümök édes  egymás látványát. A férfi biccentett, a hölgy is. Majd a
     aromájával. A hölgy az ablak felé fordította a szemét.  fiatalember felállt, és a hölgy asztalához lépett. Meghajolt,
     Elmerengve nézte a távolban ringatózó hajókat. Ma este  bemutatkozott, és engedélyt kért, hogy leülhessen. A
     telihold lesz. Kiváló alkalom egy kis izgalomra. A telihold  hölgy megengedte. Hogy ne engedte volna, hisz megtalál-
     mindig felpezsdítette a vérét. Lángra gyúlt tőle, érezte,  ta azt, akit ma estére akart.
     ahogy dübörögve áramlik az ereiben. A vágy éjszakája  A férfival beszélgetni kezdtek. Szinte minden szóba
     volt. Parancsolóan mardosó éhség a megfoghatatlanra.  került. Művészet, politika és tudomány. A legújabb diva-
     Ősi izgalom kerítette hatalmába. Oly vén volt ez az érzés,  tok és szalonpletykák. A férfi szórakoztató volt, és ő kive-
     hogy a messzi múlt távoli fátylába burkolózott. Nem  tette rá a hálóját. Ó, mily édes pókként várni az áldozatra!
     tudott és nem is akart ellenállni neki. Mi értelme lett  Ahogy a préda belegabalyodik a hálóba. Fenséges érzés.
     volna? Hisz amióta az eszét tudta, mindig is előbukkant  A férfi is így gubancolódott bele a hölgy varázsába.
     teliholdkor ez a borzongató feszültség. Családi örökség  Körbefonta, beszippantotta, feltüzelte. Látta, ahogy a
     volt. Már az apjánál és az anyjánál is kiütközött a dolog.  tekintete végigsiklik testének vonalán, hajának lágy ívén.
     Ők tanították a levezetésnek minden csínjára és esszenci- Ó, mily izgató volt! Beleborzongott. És odakünn a telihold
     ájára. Ők voltak a forrás, és a hölgy befogadta ennek hűs  egyre magasabbra hágott a nyári éjszakában. Sugárzóan
     és egyben lángra gyújtó vizét.            szórta ezüstfényét a lagúnák hullámzó felszínére.
      Lassan készülődött. Nem sietett. Meg kellett adnia a  Szerelmes este volt. Mámorító. És a hölgy mindezt a szí-
     módját. Mikor a telihold a legmagasabban szórta a fényét,  vének dobbanásaiban érezte. Kellemes volt a férfival.
     akkor kellett lerendezni a dolgot. Kiüresítette magát, fel- Csevegtek, flörtöltek, és az egyik pillanatban a férfi meg-
     állt és az ablakhoz ment. Álldogált pár ideig az ablaknál.  érintette a hölgy kezét. Csak egy röpke ideig, csak a
     Megszemlélte a kinti világot. A csodaszép világot, ezt a  másodperc tört részéig. A hölgyben fellobbant a tűz. Igen!
     semmihez sem fogható életet. Ó, mily mohón szívta  Ez volt az ő kiválasztottja. A tökéletes mámor lüktetése.
     magába az élet minden rezdüléseit. A lételeme volt, az  Vágyott rá. Viszonozta az érintést. Ekkor hosszan egymás
     életösztöne. A mindent betöltő hatalmas lüktetés.  szemébe néztek. Az ölelésre kérlelő óda lobbant a tekinte-
     Magához ölelte a kinti messzeséget. Lehunyta a szemét,  tükben. A hölgy bőre izzani kezdett, öle áttüzesedett.
     érezte, ahogy az ablakon bebucskándozó szellő végigsi- Simogatni akarta a férfi testét, magához akarta láncolni.
     mogatja a testét.                  A lelkébe akart hatolni. Azt akarta, hogy az övé legyen.
      Indulnia kellett. Sóhajtott egyet, bezárta az ablakot, fel- Birtokolni akarta minden porcikáját. A férfi is így érzett.
     vette a kabátját és kilépett a szobából. Elegáns volt. A  Az izgalom úgy söpört végig rajta, mint a hurrikán az
     komornával az oldalán lelépdelt a lépcsőn, majd kilépett  elhagyott pusztán. Vére tombolt odabenn. Feszítő kínnal
     a kapun. Odakinn márt várta az autó. Régi vágású Rolls- kívánta, hogy összeforrjanak, hogy egymásba olvadjanak.
     Royce, a krómozott felülete lágyan csillogott a holdfény- Bele akart hatolni a nőbe. Azt akarta, hogy a szenvedély
     ben. Utasította a sofőrt, hogy vigye a Cabaret da Novába.  szikraként robbanjon közöttük. Lélegzésük összefonódott
     Ma oda akart menni. Az autó szinte suhant vele, és ő  és a szájuk csókra nyílt. Eljött a pillanat. Mindketten érez-
     magába mélyedve nézte, ahogy a világ elszalad mellette.  ték. A férfi fizetett, a hölgy felállt és távoztak a Cabaret da
     Mikor megérkeztek, a sofőr az ajtajához sietett és kinyitot- Nóvából. A hölgy intett a sofőrjének, az pedig a bejárat-
     ta. Csillogóan szállt ki belőle, és úgy vonult be a szórako- hoz kanyarodott az autóval. Beszálltak és a hölgy hozzá-
     zóhelyre, mint egy királynő.             bújt a férfihoz.
      A Cabaret illett hozzá. Egyszerre volt előkelő, vad és  A hölgyhöz hajtottak. A férfi érezte a sóvárgás dübörgé-
     szenvedélyes. A foglalt asztalához ment és a pincér rög- sét. Kívánta a nőt. És odafenn a legmagasabban állt a
     vest hozzá lépett. Rendelt. Kifinomultan, egymáshoz válo- telihold. Éppen időben érkeztek. A komorna nyitott ajtót.
     gatva az ételek ízkompozícióját. Pezsgőt és vörösbort kért.  Meghajolt a hölgy előtt. A hölgy megfogta a férfi kezét és     10                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15