Page 10 - lidercfeny_akf_202005
P. 10

XII. évf. 5. szám, 2020. május                     Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     megtört szomorúsággal látta meg, hogy a sötétség mérge elro- és nap jelét? Az enyémet? Tán nem járják Beltane táncát? Hát
     hasztotta a növényeket, miket ébreszteni próbált. A rémült  már vak és süket is volnál?
     szépség a város felé vette az irányt. A lassan ritkuló zöldtől az  A sötétség meglátta a ruhákon a nap, a hold és a szarvas
     asszony színe is megfakult. Kiszáradva és megtörve érkezett  képét, az ifjakon még tetoválásokként is szerepeltek. A bárok-
     meg a térre. A fával együtt korhadt el.       ból tavasz és szerelem köszöntő dalok szóltak, amiket többen
      A sötétség felemésztette és torz tükörképeként lépett ki a  énekeltek és táncoltak rá. Az elveszett düh rettegve hátrált neki
     lángokkal játszó férfi elé. A tél hidege, a halál hangja, a gyász  támaszkodva a fának, miből kilépett az előbb.
     üressége büszke mosollyal hordta más bőrét. A tömeg, mintha  – Ám a legnagyobb hibád nem is ez volt. A legnagyobb
     nem is látta volna meg, miféle szörnyeteg jár köztük, csak a  hibád, hogy alábecsülted a természetet. – A sötétség rettegve
     fagy marta meg a testüket és a lelküket. Samhain átkos napján  látta meg a megannyi virágot az asztalokon és ablakokban.
     szabadult sötétség büszkén sétált az Agancsokat növesztő fér- – Alábecsülted mindnek az anyját, a Zöld Királynőt. Nem
     fihoz, szerelmétől lopott testében.         tudod, milyen veszélyes az ő haragja.
      – Ezzel vége van – súgta ezer kínzó hangján. – Beltane nincs  A sötétség a fának támasztott tenyeréről söpörte le a „pisz-
     többé, a Zöld Királynő elesett. Az újnap sose jön már el. Hiába  kot” pánikolva, mikor az utolsó mondatra felpillantott a büsz-
     futott hozzád a kedvesed, Szarvas Király.      kén mosolygó Szarvas Királyra. A tenyér, amiről a fát akarta
      A Szarvas Király nagyot mosolygott az ostoba sötétségen.  letörölni a sötétség, zöldesen fénylett a kidörzsölt foltokban.
     Újra feldobta lángoló botját, majd elkapva megforgatta. Az elveszett fájdalom csak ekkor értette meg, hogy nem üldöz-
      – Nézz körbe, te ostoba! Tán már nem raknak máglyán tüzet,  te a Zöld Királynőt, hanem a csapdájába rohant. Már későn jött
     hogy előhívják az újnapot, de nézd, mekkora ragyogásba borí- erre rá. Csak egy lassan elhaló sikolyt tudott kinyögni, mielőtt
     tották helyette a világot!              a sötétség lárvabőrként lepergett a szépséges zöld bőrről. A
      A sötétség félve látta meg a szórakozóhelyek és az utca-  jáde szépség és a lángokat forgató férfi csókban ünnepelték
     lámpák fényeit. Hiába pillantott körbe, mindenhol az új tűz  meg az Újnap első napját, miközben az őket ünneplők tapsa
     ragyogása fogadta.                  betöltötte a teret. Az új nap lassan kiemelkedett a város fénye-
      – Tán elfeledték az ősi rítusokat? Nem festik magukra a hold  iből véget vetve a sötétségnek.


     Zspider


     Újnap Hava:

     Az a bizonyos ragyogás      Az a bizonyos ragyogás                Több se kellett nekem. Ez az aurafény szinte útmutató lett a
      Egy éve annak, hogy az erkélyemen egy fehér holló ült.  nőkhöz. Egyetlen év alatt több nővel voltam, mint egész éle-
     Mikor kimentem hozzá, rám károgott és elrepült. Egy tollát  temben összesen. Vagy százszor többel. Szégyentelenül bátor
     hagyta rám, amit bevittem a hálóba és leraktam az asztalomra.  lettem. Olyasmiket is műveltem, amiket szégyellek, házas
     Olyan lelkes voltam, hogy még képet is csináltam róla és meg- asszonyok, fiatal, tapasztalatlan egyetemisták, anyukák. Persze
     osztottam mindenhol, mert mikor lát az ember még egyszer  akkor hatalmas élmény volt, mégis utólag felelőtlennek érzem
     fehér hollót?                    mindezt. Majd egy nap megláttam egy apró, szürke-egér lányt,
      Ám aznap minden megváltozott. Mikor bementem a boltba  nagyon göndör, barna, kócos hajjal és vastag keretes szem-
     az utcánkban, a kis eladó lány körül egy halovány rózsaszín  üvegben. Mikor hozzászóltam, nem fénylett rajta semmi, de én
     aurát láttam. Úgy véltem, csak a szemem káprázik, de az utcán  ragyogtam tőle. Őrületnek tűnt, hogy ez a félős, elzárkózó,
     majdnem minden nőn megláttam ugyanezt az aurát, majd a  apró lány milyen hatással lett rám. Most először az én aurám
     munkahelyemen is. Mikor hozzászóltam valakihez, az aura  fénylett és ez megvadított. Mindent bevettettem, randiról-
     fényesebb lett, és mikor flörtöltem, még fényesebb. Elsőnek  randira vittem, de mégis ő nem fénylett. Kérdeztem, élvezi-e a
     őrültségnek véltem, napokig kerestem rá online a megoldást,  társaságomat és azt mondta, igen, de nem látszott rajta fény.
     valami elmebaj tünetét. Majd a barátaim elhívtak inni, és mivel  Egy este olyan jól éreztem magam vele, hogy szinte vakítóan
     úgy véltem, ha más nem, legalább boldog őrült leszek, elmen- világítottam, és akkor bevallottam neki, hogy szeretem. Most
     tem. Az egyik lány, aki eljött, már akkor ragyogott, mikor  először cél nélkül mondtam ezt ki. A szeme könnyes lett, a bőre
     belépett és meglátott. Az alkoholtól felbátorodva kikezdtem  fényleni kezdett, ahogy azt mondta, ő is engem. Másnap reg-
     vele, és egy itallal később már vittem is haza. Mindenre vevő  gel, ameddig ő aludt, én az erkélyen ültem. A holló visszatért,
     volt és egy kellemes este után elmeséltem neki, mit látok.  megköszöntem neki és visszaadtam a tollát. A csőrébe vette és
     A részeg lány megállapította, hogy ha ő ilyet látna, minden  elszállt vele. A fény eltűnt, már nem láttam senki máson, csak
     pasival kikezdene, aki rózsaszínen világít.     ezen az apró lánykán.

     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15