Page 10 - lidercfeny_akf_202009
P. 10

XII. évf. 9. szám, 2020. szeptember                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – Próbáljuk meg, azt mondják, tűzoltásra moslék is jó. valami furcsa dolog történt. A lány ugyanazzal a lendület-
      Undorát leküzdve odahajolt az öreg fölé, de az hirtelen  tel fordult meg, de a várt csinos arc helyett egy csupafog
     kinyitotta a szemét és felült.            száj nézett vele farkasszemet. A vicas felhördült és Johnny
      – A jó Isten áldjon meg, csak pár centet adjál, napok óta  felé harapott. Egy embernek annyi lett volna, de Johnny
     nem ettem!                      vámpír volt, és sokkal gyorsabban mozgott, mint az
      – Ismerős érzés – nevetett Johnny, miközben elkapta a  emberek. Azonnal elhajolt, majd hirtelen a vicas mögé
     fejét, megérezve az öreg fogatlan szájából előtörő bűzös  került, miközben egyik kezével hátra csavarta a karját,
     leheletet.                      a másikkal pedig a nyakát kapta el egy fojtófogással.
      – Adj annyit, amennyit tudsz, segíts egy beteg, öregem- A vicas meglepődött – eddig, úgy látszik, csak emberek-
     beren! Szépen kérlek!                kel találkozott –, de mire rájöhetett volna, hogy mi törté-
      Ahogy jobban megnézte, rájött, hogy az öregnek a fél  nik vele, már halott volt. Johnny egy erős rántással kitörte
     karja hiányzik.                   a nyakát. Ismerte a vicasokat, párral már találkozott
      – Nem vagyok dögevő hiéna!             régebben, ostoba, gonosz lények, alakváltók, akik általá-
      Johnny éhes volt, de mégse tudta rászánni magát, hogy  ban fiatal lánynak, vagy gyereknek álcázzák magukat.
     ebből a szerencsétlen emberből csillapítsa éhségét.  Elhagyatott helyeken tűnnek fel, aztán a gyanútlan áldo-
     Amilyen gyenge, valószínűleg túl sem élné.      zatokat megölik és megeszik. Zöld, ragacsos vérük ivásra
      – Tessék, itt van egy kis apró, vegyél magadnak valamit!
     És használj szájvizet!                sajnos nem alkalmas.
                                 – Kár. Peches egy nap.
      – Isten fizesse meg a jóságodat!           Pirkadt, a látóhatár már vörös fényben úszott – itt az
      Na mára megvolt a jócselekedet, gyerünk tovább, bár ez
     a vámpíroknál nem tudom, mennyit számít…       ideje hazamenni, nem szerencsés egy parkban megvárni a
      Órák óta sétált, igaz fáradságot nem érzett, de dühe és  napfelkeltét, ha nem akar csúnya égési sérüléseket szerez-
     vérszomja egyre jobban kínozta. Épp egy parkon haladt  ni. Futott hazáig, miközben a város lassan ébredt körülöt-
     át, amikor a telehold előbújt a felhők mögül, és megvilágí- te. Fent a lakásában lehúzta a redőnyöket, töltött magának
     totta a környéket. Johnny nem hitt a szemének: pont előt- egy kis whiskyt, majd bekapcsolta a tv-t és ruhástól
     te az egyik padon fiatal lány ült. Hosszú, szőke haja zuha- ráhuppant az ágyra. Az órára nézett, mindjárt kezdődik a
     tagként omlott a hátára, világos színű inget és rövid,  reggeli műsor. Nagyon éhes volt. Hirtelen eszébe jutott az
     bordó szoknyát viselt, hosszú, fehér lábai kísértetiesen  a szállítmány vér, amit a múlt héten a Regionális Véradó
     világítottak a gyér holdfényben.           Központból zsákmányolt. Talán van még belőle. Kisietett
      – Mit csinál itt egyedül ilyen későn? Talán vár valakit?  a konyhába és turkált kicsit a fagyasztóban, szerencséje
     – tűnődött Johnny, miközben fejében megszólalt a sziré- volt, talált még két zacskóval.
     na, de az éhség és a düh elnyomta a józan észt.    – A-Rh pozitív! A kedvencem. Ha nincs más, ez is jó
      Inni! Inni! Inni! Mintha valaki folyamatosan ezt ismétel- lesz. Jobb, mint egy vicas, vagy egy büdös hajléktalan.
     gette volna. Meglapult, majd halkan elindult a lány felé.  Visszament a szobába, miközben tűhegyes fogait a
     Már szinte érezte a lány bőrének selymes illatát, szeme  műanyag vérzsákba mélyesztette. A Reggeli Show elkez-
     fehér nyakára tévedt, ahol az ütőér ritmikusan vert.  dődött, és Johnny pár perc múlva már teljesen belefeled-
     Hátulról elkapta, majd maga felé fordította, ám ekkor  kezve figyelte.

     Homoergaster

     Mágusok háborúja
     - A keresés


     1939 szeptembere, valahol Lengyelországban      poros, vagy mint most, a sáros mellékutakon a menekülő ellenség
                                nyomában. Értetlenségük, hogy nem a főerőket üldözik, már
      Esett az eső. A háború a távolban folyt, és a sáros út, ahol ácsor- kíváncsi türelemmé szelídült. Leguggolt, és a kezét megmerítette
     gott, annyira békésnek látszott, hogy hajlott rá: mennydörgésnek  a latyakban. Itt haladt el, érezte magában a sietségét, és azt a bizo-
     hinni a távoli ágyúmorajt. Arra, hogy itt valami történt, csupán a  nyosságot, valaki a nyomában van, egy olyan ember, aki hasonlít
     felszántott sár utalt. Körülötte az erdő, a fű a mezőn csendesen,  reá. Nem fél, de azért aggódik. Ugyanakkor tisztában van vele,
     érintetlenül ázott. Ismét robaj visszhangzott idáig, az őszi esőben  hogy sikerülhet. Sajnos igaza van! Közel vannak, de az oroszok is.
     ez az elmúlott nyár fullasztó levegőjét széttépő zivataraira emlé- A nagy szövetséges 17-én támadta hátba a velük harcban álló
     keztette. Az ember vihara végigsöpört a tájon, hamarosan eljut ide  lengyeleket. A prédája ekkor felismerte, hogy vége. Csak egy
     is. Ő egy előőrssel érkezett, a felderítők tisztes távolban mozdulat- menekülési út létezett a számára: a materialisták vérgőzös biro-
     lanul, némán vártak reá. Először furán méregették, egy alakuló  dalma. Elindult hát feléjük. Már Danzig óta hajszolta, amaz elő-
     harci közösségbe betoppant egy kívülálló, egy civil. Hamar meg- ször nem tudta ezt. Ott csatlakozott ehhez az alakulathoz, akik
     tanulták tisztelni azonban, amikor magabiztosan vitte őket előre  épp előre nyomultak házról házra. Megmentette őket, és ettől

     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15