Page 10 - lidercfeny_akf_202206
P. 10

XIV. évf. 6. szám, 2022. június                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     kísérőnek rágyújtott egy cigarettára. Messze kalandozó  Anyámnak igaza van, lassan családot kellene alapíta-
     gondolatai gyönyörű gyertyafényes vacsorához és érzel- nom – tűnődött.
     mekkel fűtött szeretkezéshez vezették. A nő mély nyo- Jávorcsik kissé tartott a felelősségvállalástól, úgy érezte,
     mott hagyott benne, ám nem volt elég bátorsága és nem  hogy a családalapítás a szabadságától megfosztja, de néha
     ragadta meg az alkalmat.               meg úgy vélte, hogy ez volna a helyes út. Nagyokat sóhaj-
      – Örökké egyedül – motyogta maga elé.        tott és mielőtt visszaült volna tévét nézni, a konyha felé
      Fizetett és adott egy csekélyke borravalót, majd angolo- vette az irányt, és talált még maradék sóspálcikát és pogá-
     san távozott a hideg, nyirkos délutánban. Annyira elmélá- csát a pulton, a hűtőben pedig némi narancslét.
     zott, hogy majdnem orra esett a járdaszegélyen. Hűvösebb  Kellemesen elfáradt a mai napon és folyton a pincérnőn
     lett az idő és a hó apró pelyhekben elkezdett szállingózni.  járt az esze. Magával ragadta, éjszaka forgolódott, annyira
     Megérkezett a tél, amely fojtó magányba taszítja még azo- izgult. Reggel korán kipattant a szeme, mielőtt az ébresztő
     kat is, akik nem ülnek folyton a babérjaikon. Hamar eljött  megszólalhatott volna. Kómásan kibattyogott a konyhába
     az este, sötétedett és Nádasdomb utcalámpái is felgyúl- és főzött magának egy erős feketét, amely mellé cigarettá-
     tak, a házakban elhúzták a függönyöket, becsukták a  ra gyújtott. Jávorcsik jól érezte magát a bőrében, ki volt
     spalettákat, leeresztették a rolókat. Alig lézengtek az  virulva, ragyogott, mint a gyertya lángja. Perge úr, az
     utcán itt-ott, néhányan kutyájukat sétáltatták. Hó födte be  igazgató időnként megjegyezte, hogy lehetne magára igé-
     lassanként a tájat, amerre a szem ellát, a gyermekeket  nyes, úgy döntött mostantól hallgat rá. Tiszta és ízléses
     páran elvitték szánkózni, egészen decemberi lett a hangu- ruhákba öltözött, megmosta a haját, megszárította és
     lat, így november idusán. A gépész lomhán vánszorgott  megfésülte, mosolygott magában, arra gondolt, hogy rá se
     garzonlakása felé, jóleső fáradtság lett rajta úrrá, karjai,  fognak ismerni a gyárban. Az ablakot is megpucolta.
     lábai elzsibbadtak. Azon töprengett talán mégis elkéri a  Igaza is lett, először azt hitték, új dolgozó érkezett, utána
     pincérnő számát az elkövetkező napok valamelyikén.  közelebbről látták, hogy Jávorcsik az. Perge úr felkereste
      Eszem pár falatot, és nézem kicsit a tévét – gondolta  és így szólt hozzá:
     magában, miközben lakáskulcsát halászta elő kabátjának  – Lehel! – mondta kedvesen. – Kap három nap ajándék
     belső zsebéből.                   szabadnapot, ma pedig délután két órakor távozhat, töltse
      A Szerencsekereket adták, szerette ezt a műsort, szóra- hasznosan és sok pihenéssel!
     koztatta. Amikor a reklámok következtek kiment a kony- Ő csak ámuldozott, nem akart hinni a fülének. Két óra-
     hába cigarettázni. Amióta nő nélkül volt, a dohányzás volt  kor rendbe kapta magát, felvette az utcai ruháit és útnak
     az egyetlen szenvedélye, úgy vélte, ha révbe érne párkap- indult. Bizakodott abban, hogy műszakban lesz a pincér-
     csolatban, le is szokna róla. Bár, ha összejönne a pincérnő- nő. Így is történt, valóban ott volt a nő, amikor megérke-
     vel, és kiderülne, hogy ő is bagózik, akkor nem lenne  zett. Ugyanannál az asztalnál foglalt helyet, mint ahol a
     motivációja abbahagyni. Különben nem bánta, szeretett  múltkor. Pár perc múlva már ott állt előtte és mosolygott:
     cigarettázni. Jávorcsik rendszerető és tisztaságkedvelő  – Mit hozhatok, uram?
     volt, lakása körös-körül ragyogott, de öltözködésében ez  – Magácska nevét kérem! – kacsintott a gépész.
     nem nyilvánult meg, sem az ablak pucolásában.     – Göbölyös Titanilla.
     Álmodozásából felocsúdott, mert folytatódott a kvízmű- – Ó, igazán különleges neve van! Engem Jávorcsik
     sor, lehuppant az ágyára és a televízióra meresztette csil- Lehelnek hívnak, és gépész vagyok, a Madórában. Volna
     logó barna szemeit. Még csak négy betű jelent meg a  kedve esetleg valamikor egy randevúhoz velem?
     képernyőn, de ő már tudta, hogy a megoldás nem más,  – Már alig vártam, hogy megkérdezze ezt! Igazán csábí-
     mint, ki, mint vet, úgy arat. Nála gyorsabban a játékosok  tó ötlet! Csak ne itt a Pompában, mert a vezetőség nem
     sem tudták megfejteni. Azon filozofált, ha már ennyire jól  nézné jó szemmel, hogy az egyik vendéggel randizom!
     tudja, talán indulnia kéne a vetélkedőn. Nem sokkal  Pincér munkatársaim sejtik, hogy mi tetszünk egymás-
     később megcsörrent a telefon.            nak, de rendesek, nem fognak besúgni a vezetőnek.
      – Szervusz kisfiam, hogy vagy? – kérdezte aggódó édes- – Akkor jó! – bólogatott Jávorcsik. – A holnap délután
     anyja a vonal túlsó végén.              hat óra megfelelne a Kónya kávéházban?
      – Remekül, Mama! Ma megdicsért az igazgató, és a dél- – Remekül hangzik, kedvelem azt a helyet! – a nő szinte
     után folyamán megismerkedtem egy új pincérnővel a  ragyogott a boldogságtól. – Nos, mit hozhatok?
     Pompában, azt hiszem... beleszerettem.         – Egy csésze kávét, keserűn, szódát, valamint halászlét
      – Ezt örömmel hallom! Nagyon telik az idő, ideje volna,  kérnék csípős paprikával.
     hogy megnősülj!                    A hölgy felvette a rendelést. A férfi megcsodálhatta
      – Ennyire ne szaladj előre, anyám! – mondta a telefonba  ismét Titanilla cseles, huncutul formás fenekét. Nagyon
     mosolyogva a gépész. – Te, hogy vagy?        csinos nő volt! Tíz perc múlva az asztalra került a rende-
      – Jól, csak apád hiányzik nagyon. Még mindig nem tud- lés.
     tam felfogni, hogy elment, pedig már több, mint egy éve. – Jó étvágyat!
      – Nekem is hiányzik apa – szólalt meg a cigarettától  Először megebédelt, majd a kávéhoz elszívott egy szál
     kissé köhécselve Jávorcsik.             cigarettát, végül oltotta szomját a kellemesen hideg szó-
      – Megyek, kincsem, vár a konyha, épp levest főzök hol- dával. Nagy borravalót hagyott, a pincérnő megörült
     napra. Valamelyik hétvégén vagy hétköznap egyik sza- ennek, nem voltak jól fizetve a Pompa alkalmazottai, a
     badnapodon meglátogathatnál. Szép délutánt!     főnök fukar volt, mint Jávorcsik, bár ő már azon gondol-
      – Köszi anya, neked is! Ígérem, hamarosan hazavonato- kodott változtat a pénzhez való hozzáállásán, nem fogja
     zom. – Majd helyére tette a kagylót.         mostantól úgy fogához verni a garast, mint annak előtte.

     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15