Page 10 - lidercfeny_akf_201910
P. 10

XI. évf. 8. szám, 2019. október                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat

     Kétvirág


     Kábelhiba      – Belépés megtagadva!                 – Engedj már be, te félmarha gép! Komolyan!
      Ezredszer is ez jelent meg a képernyőn, ahogy igyekezett elér- Ismét bepötyögte a belépési kódot. Most sem sikerült belép-
     ni a hálózatot.                   nie, de legalább a hibaüzenet szövege megváltozott:
      – Mi a fene az, hogy megtagadva? Kék szintű kódom van, te  – A rendszer átmenetileg nem elérhető. Kábelhiba.
     idióta gép! – ellenkezett vele ezredszer is, hiába tudta, hogy  Egy pillanatra megkönnyebbült.
     fölösleges.                      – Jól van, oké, akkor nem én szúrtam el!
      Nem, Lucy Brown egyáltalán nem volt hozzászokva ahhoz,  Ez fontos volt. A KP nem volt éppen megbocsájtó jószág. Ha
     hogy gondjai adódjanak a csatlakozással. Alaposan el volt  valakit egyszer kitiltott a Rendszeréből, akkor az már kint is
     kényeztetve. Amíg a Központi Program hatalmas és egyre ter- maradt. Örökre.
     jeszkedő hálózata az emberek többségének misztikus és többé- A következő gondolata már nem volt ilyen kellemes. Eszébe
     kevésbé félelmetes valami maradt, neki az évek folyamán szinte  jutottak azok a mikor jobban, mikor épp kevésbé törvényen
     személyes jó barátjává vált. Mindig ott volt, ha adatokra volt  kívüli csoportok, amik tagjaik életcéljául nem kevesebbet tűztek
     szüksége, ha elakadt valamiben, vagy csak szórakozásra vágyott.  ki, mint a KP teljes elpusztítását. Lucy (sokakkal együtt) tudta,
     Két tanára is megjegyezte már, hogy szereti őt a Rendszer. hogy ez reménytelen, de legalábbis öngyilkos vállalkozás. A
      – Mármint hogy micsinál velem a micsoda? – kérdezett vissza  központi Program kezelt mindent a pénzpiactól az atomerőmű-
     álmélkodva, és kissé szemtelenül, valamint ijedten is, de – kivé- vekig. Nélküle mindez, és még sok-sok minden más is, azonnal
     telesen – nem kapott bővebb magyarázatot. Most pedig ez a  működésképtelenné válna. Volt már rá példa. Néhány évvel
     rendszer, ami állítólag szereti őt, egészen egyszerűen nem volt  korábban egy-két ország úgy döntött, hogy leválik a Rendszerről.
     hajlandó beengedni.                 A maradék népesség most könyörög a KP-nak a visszatérésért.
      – Mi a retkes frincfranc folyik itt?! – háborgott. Ismételten  Lucynak tehát egyáltalán nem tetszett, hogy a saját otthoná-
     bepötyögte a kódot. Az annak rendje és módja szerint kékre is  ban is a Renegátok nyomaiba ütközik. Halálfélelme lett tőle. Ez
     színeződött a képernyőn.               pedig feldühítette.
      – Tehát a kód helyes, el is fogadják, máshol van a gond. De  – Melyik idióta volt az?! Hogy a gerendába jut ilyen egyáltalán
     hol? – tűnődött. – Mi a búbosvöcsök van már?!    az eszébe? Nincs is az ilyennek esze! De kerüljön csak egy ilyen
      Megszokta, hogy bármilyen problémájára választ kaphatott  a kezem közé...
     egy szimpla és gyors kereséssel. Tényleg bármire. Kék szintű  A következő órákat az ágyán töltötte. A plafont bámulta, és
     kódja volt. És most semmi. Minden üres és süket. Sehol a végte- igyekezett nem sírni. Több-kevesebb sikerrel. Éjszaka volt.
     len információgazdagság. Sehol a tudás biztonsága. Sehol a  Csendes, tücsökzenés éjszaka. Lucy ide-oda hánykolódott ébren-
     képszerkesztők, sehol a dallamvágók, hogy alkothasson. Nem  lét és álom között. De akár ébren volt, akár álmodott, elkísérte a
     volt semmi, semmi, de semmi. A hiány úgy borult rá, akár egy  magány és a félelem.
     kupola... ami alatt rohamosan fogy a levegő. Lucyt pánik kerítet- Reggel pedig fogta a tabletjét, és elindult vele kábelt, hálóza-
     te a hatalmába, és könnyek szurkálták a szemhéját is belülről.  tot, Rendszert, tudást, levegőt keresni...
     Jimmy Cartwright                   hulla. Átlesett a korláton is, de csak a sötét mélységet látta.
                                A fölötte lévő utcai lámpa ekkor vibrálni kezdett, majd valami
                                hideg fuvallatot és cigifüst szagát érezte a háta mögül.
     Minihorror                      akkor lépett rajta keresztül. * * *
                                Megfordult. Egy ballonkabátos férfi szájában egy cigivel épp                                 Ismét megállapította, hogy unalmas dolog ez az őrszolgálat.
                                Alig-alig történik említésre méltó esemény. Persze azért ez őt is
      Szomorúan bámult a hídról az alant hömpölygő sötét mély-
     ségbe. Innen fentről szinte csak a hangja hallatszott a sebesen  minősíti, hiszen ez azt mutatja, jól végzi a dolgát. Időnként kör-
                                bejárta a terepet, benézett minden sarokba, minden bokor alá.
     száguldó folyónak. Még egy utolsót szippantott a szájában lógó  Ha megéhezett vagy megszomjazott, evett és ivott. Ebbe senki
     cigarettából, majd elpöckölte a még parázsló csikket. Figyelte az  nem szólt bele. Meg abba sem, hogy mikor végzi a dolgát. Néha
     imbolyogva távolodó fényt, s mikor az csendben eltűnt a fekete- bemerészkedett egy-két idegen macska, ám ezeket gyorsan
     ségben, nagyot sóhajtott, megfordult, majd lelépett a padkáról,  elkergette. Ha a kerítésen túl gyanús mozgást látott, rögtön oda-
     hogy a túloldalt álló kocsijához menjen. Tompa puffanás, majd  ment. Legtöbbször elég volt, ha csak megjelent. Egyszer-kétszer
     csattanás hallatszott, mintha egy nagyobbacska dinnyét ejtettek  azért ki kellett szólni, hogy el innen, ez magánterület. Ha úgy
     volna le. Vér és agyvelődarabok terítették be az aszfaltot. érezte, sokat talpalt, csak bement az őrbódéba, és pihent egy
      A motoros satufékkel próbált megállni, de végül a vaskos híd- kicsit. Persze el nem aludt, csak pihentette a szemét. Aztán vala-
     korlát fogta meg. Miután összeszedte magát, és megállapította,  mikor hajnaltájt mégis történt valami, ami felverte az egész
     hogy semmi baja sem lett az ijedtségen kívül, körülnézett.  házat.
     Értetlenül rázta meg a fejét, majd levette a bukósisakot. Esküdni  A gazda lába földbe gyökerezett a látványtól. Még a kezében
     mert volna rá, hogy az előbb a semmiből tűnt elő az a teherautó,  tartott telefont is elejtette. Szeretett házőrzője, Max, a nyolcvan
     amelyik elcsapta fickót, aki ahhoz a túloldali kocsihoz igyeke- kilós rottweiler büszkén ült a szomszéd alig tíz éves alvajáró
     zett, amelyet ő kikerült. Most azonban se kocsi, se teherautó, se  gyermekének szétmarcangolt torkú teteme fölött.


     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15