Page 10 - lidercfeny_akf_202107
P. 10

XIII. évf. 7. szám, 2021. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      Ha a halak tudnának izzadni, akkor ennél a pontnál az arany- Tovább próbálkozott. Szemrebbenés nélkül kijátszotta az utolsó
     hal már erősen izzadt volna.             aduját, ami eddig tízből tízszer bejött.
      – Akarsz esetleg nőket? – próbálkozott máshonnan.   – Akarsz pénzt? Nagyon, nagyon sok pénzt?
      – A fenéket! Ott van nekem Ágica, a feleségem, és Macuska a  – Pénz? Persze, az mindig jól jön! De az a helyzet, hogy az is
     szopósszájú titkárnőm. Egyébként annyi nőt kapok, amennyit  van. Kurva sok van. Tele vagyok zsével. Látod, Haluci? Nekem
     csak akarok, de őszinte leszek, már sokszor ez a kettő is sok.  bejött az élet. Sokszor már azt sem tudom, mire költsem.
     Öregszem, na!                     Mindketten elhallgattak, és a gondolataikba mélyedtek.
      – Akarsz netalán hatalmas házat, vagy egy jó autót? Mintha angyal szállt volna el felettük. Tódor lopva a halat stíröl-
      – Még annál is nagyobbat, mint ami van? Á, ne hülyéskedj  te, és az aranyhalnak legbelül nagyon rossz előérzete támadt.
     már! A verdákról meg annyit, hogy nekem a három bőven elég.
     Ott a bömös, a merdzsó és a tűzpiros Mustang. Na, azt látnod  – Viszont az jutott eszembe, hogy…
     kéne, az egy igazi puncimágnes. Minek kérjek egy negyediket  – Mi?
     is?                          A halban éledezni látszott a remény.
      – Jó, értem én… Nem akarsz esetleg hatalmat? Lehetnél,  – Na, mondd már!
     mondjuk, király.                    – Hogy egy finom bajai halászlét, házi gyufatésztával olyan
      – Király? Ha ha… Hol élsz te? A vízben? Egyébként megsú- régen ettem!
     gom, így is elég nagy király vagyok.          Azzal Tódor a horgászdobozáért nyúlt, és kivette belőle a hal-
      A hal érezte, hogy sorokba szorították, de nem adta fel.  bunkót.
     Koncz Mars János


     A földi helytartó


      Egy pillanat alatt csend és sötétség lett. Mármint a bolygó  Minisztériumtól. A helyiek mind odacsődültek, de nem mertek
     azon felén, amely épp önmaga árnyékában volt. Az utcai lámpák  közelebb menni a hasáb által kivetített fényes vonalnál. Más
     kialudtak, az autók fényszóróiból mintha ellopták volna a fényt,  országok lakói értetlenül szemlélték az eseményeket az égre
     és a monitorok, telefonok kijelzői is feketévé váltak. Az emberi- kivetített képen, és találgatták, hogy Róma, Párizs, New York
     ség ébren lévő része ijedten fékezett, ha épp úton volt, a többiek  vagy Tokió helyett miért erre az isten háta mögötti fővárosra
     pedig értetlenül bámultak ki a csillagos égboltra vaksötét lakása- esett az űrlények választása. Vitázni a furcsa döntéssel persze
     ikból. Akik nem aludtak, azok most mind az éjszakát lesték. senkinek sem lett volna mersze.
      – Mi lehet ez? Végítélet? – tanakodtak, rémüldöztek százféle  – A földi helytartó neve Gvanavin és a Galaktikus Birodalom
     nyelven.                       legfejlettebb fajának képviselője. Veletek nem fog kommunikál-
      Mivel mindez újhold idején történt, még csak az égi kísérőnk  ni, de a passzivitása ne tévesszen meg titeket! Mostantól min-
     sem világított odafenn annyi fényt adva, hogy a körvonalakat  denre odafigyel és mindent képes ellenőrizni a bolygótokon! –
     láthassák az emberek. A nap felőli oldalon ugyan látni láttak, ám  Az idegen szavait követően a betonon fekvő hasáb szétnyílt, és
     a hangok épp úgy eltűntek, mint az éjszakai féltekén. A rádiók,  a közepén láthatóvá lett a helytartó maga. – Az igényeiről nektek
     televíziók elnémultak.                kell gondoskodni. Szüksége van fényre és naponta vízre!
      A járművek motorjai leálltak. Az áru- vagy személyszállításra  A helyszínre érkező madagaszkári elnök maga lépdelt oda a
     használt gépek minden emberi beavatkozás nélkül lelassítottak,  helytartóhoz, amely neki egy cserép petrezselyemnek tűnt, de a
     és megálltak, a levegőben repülők pedig finoman ereszkedve ott  hallottak után ezt nem merte kinyilatkozni, inkább tisztelettelje-
     kerültek puhán a földre, ahol épp voltak. Senki nem sérült meg. sen meghajolt az idegen létforma előtt, és franciául rövid
      Az égbolton mindenütt, mint valami óriási kivetítőn, megje- köszöntőbeszédet mondott, majd a segítői a létező legnagyobb
     lent két idegen arc. Olyan arcok, amelyeket az UFO-hívők „kis  odafigyeléssel leemelték a kis tárolót a növénnyel együtt, és
     szürkeként” írtak le: nagy, kopasz koponya, hatalmas, pupilla  átszállították a madagaszkári parlament csupa üveg épületének
     nélküli szemek, apró orr és száj. Az egyikük beszélni kezdett: dísztermébe. Ezzel egy időben szinte az összes nagyhatalom
      – Földlakók! A mai nap a Galaktikus Birodalom a bolygótokat  vezetője bejelentkezett a szegény afrikai ország elnökénél audi-
     felveszi a jegyzékébe, és területileg a birodalomhoz csatolja.  enciára.
     Mostantól mi uralkodunk a fajtátok felett, s amennyiben a fejlő- Az idegenek arca eltűnt az égről, a helytartót szállító hasáb
     désetek eléri azt a fokot, amely szükségszerű, ti is részesedtek  alakú jármű is szétporlott. A fajok közti találkozás egyetlen kéz-
     mindazon technikai jótéteményekből, amely a Galaktikus  zelfogható bizonyítéka a díszteremben álldogáló, meglehetősen
     Birodalom polgárait megilleti. – Furcsa módon az összes földla- passzív, növényszerű helytartó maradt, aki elé innentől naponta
     kó értette a szöveget, mintha a szürke arcú idegen mindenkihez  járultak az emberiség nagyjai: politikusok, egyházi vezetők,
     a saját anyanyelvén szólt volna. Úgy érezték, hogy az elhangzó  hírességek.
     szöveg közvetlenül az agyukban keletkezik. – A fejlődésetekről
     egy ide kihelyezett helytartó fog folyamatosan informálni min- A távolodó űrhajón a két idegen vigyorogva nézett vissza a
     ket szubmateriális hullámokkal. Vele legyetek barátságosak,  kék bolygóra.
     gondoskodók, mivel az ő rólatok alkotott véleménye perdöntő  – Hogy te mekkora egy köcsög vagy, Slevomgrii! Hogy tudtál
     lehet a későbbi sorsotokat illetően. A helytartót egy véletlensze- ekkora baromságot kitalálni? És így megalázni őket! Odaküldesz
     rűen kiválasztott emberi kolóniára küldjük, amelyet a Föld fővá- egy cserép petrezselymet, hogy imádják azt? És ráadásul lekül-
     rosává nevezünk ki! A hely neve Antananarivo.    död az egyik legcsóróbb országba, hogy az itteni nagyhatalmak
      S valóban, ebben a percben egy jókora, lapos hasáb ereszke- hajbókolhassanak annak a csöves kis szigetnek?
     dett le a felhők közül Madagaszkár fővárosába, egy üres parko- – Miért? Úgy látod, hogy nem érdemlik meg? Nézd, mit csi-
     lóba, nem messze az Ipari, Kereskedelmi és Kézműipari  náltak már eddig is a bolygójukkal! Láttad a hologramokat!

     10                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15