Page 4 - lidercfeny_akf_202404
P. 4

XVI. évf. 4. szám, 2024. április                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Milton Gray

     Idônyom – Törésvonalak


      Ha a földkéreg lemezei tektonikai mozgásuk során egy- miként mondjam el ezt a szüleimnek. Sőt, abban az első
     máshoz képest elmozdulnak, törésvonal alakul ki. A  néhány napban még az is megfordult a fejemben, hogy
     törésvonal jelentős szerepet játszik a földrengések, föld- Irén csak próbára akar tenni, tényleg szeretem-e annyira,
     csuszamlások és cunamik kialakulásában.       hogy minden körülmények között kitartok mellette. A
      Az emberi kapcsolatokban a törésvonal olyan eseményt  következő héten veszekedésbe forduló vita során azonban
     jelent, amely megnehezíti vagy akár lehetetlenné is teszi  az orrom alá dugta a nőgyógyászati vizsgálat eredmé-
     két ember korábban harmonikus együttműködését. A  nyét. Túl a második hónapon nincs alternatíva, nem vete-
     törésvonal kialakulásának a bizalomvesztés, érzelmi konf- ti el a magzatot. Belátva… nem, inkább beletörődve a
     liktus vagy akár a megváltozott élethelyzet is oka lehet.  helyzetbe végül elterveztük, hogy miként tudatjuk szüle-
     Életem ezen szakaszában egyszerre rontott rám mind. inkkel e tényt.
      Az iskola befejezésével és munkába állásommal kettőről  Először Irén anyjával közöltük az „örömhírt”. Ma is
     háromra emelkedett a családban a keresők száma. Jól  élénken emlékeimben él, hogy annyira mégsem volt
     nevelt gyerekként minden fizetéskor a teljes béremet  dühös, mint amire számítottam. Nekem úgy tűnt, hogy ő
     adtam oda édesanyámnak, s ha a barátokkal, haverokkal  akkor már sejthette. Sőt, így ötven év távlatából és tapasz-
     programokat terveztünk, bulizni mentünk, csak annyit  talatával már bizton állíthatom, hogy várta.
     kértem vissza, ami feltétlen szükséges volt. Hogy az élet  – Mikor volt meg utoljára? – kérdezte a falfehér Irént.
     mégis mitől vált rövidesen kaotikussá, annak okát  – Két hónapja.
     Alexandre Dumas „A kaméliás hölgy” című regénye óta  – Voltál már nőgyógyásznál?
     már tudjuk. „Cherchez la femme!”            – Persze. A Pánovicsnál. Ő mondta, hogy már a harma-
      Irénnel a szakmunkásképzőben jártunk egy évfolyam- dikban vagyok.
     ba, és utolsó évünk évzáró iskolabálján jöttünk össze. Ő  – Elment az eszed, édes lányom!? – emelte fel a hangját,
     fehérnemű-készítő szakon volt szakmunkástanuló. Eleinte  aztán felém fordult.
     csak néha találkozgattunk, viszont hat hónappal később  – Így bízhatok benned! Szép firma vagy te is. Nem tud-
     már bemutattuk egymást a szüleinknek. Alig múltunk  tál vigyázni? Szégyenszemre leányanyát csináltál a
     tizennyolc évesek, amikor kisebb családi körben eljegyez- lányomból. – Aztán megint Irénhez fordult.
     tük egymást. Nem, nem a családalapítás volt elsődleges  – Ha apád megtudja, abból nagy botrány lesz…
     álmunk. Az igen szerény bakancslistám első néhány állo- Ebben viszont okkal kételkedtem. Irén apja ugyanis
     mása a középiskolai érettségi, utána pedig az egyetemre  csendes, nyugodt, mosolygós ember volt, s ha nagy ritkán
     jutás volt. Na és nem utolsó sorban akkori hobbim a  kicsivel többet öntött a garatra, legfeljebb álmosan pislo-
     rádióamatőr engedély megszerzése. Irén a ruhaipari tech- gott, mielőtt együltő helyében elaludt. Szemben a felesé-
     nikumot szerette volna elvégezni. A boldogságnak koráb- gével, aki totális kontroll alatt tartotta, és sokszor kiabál-
     ban soha nem tapasztalt szintjén ábrándoztunk önálló  va, csapkodva terrorizálta a család tagjait. Irénék hárman
     életről, saját lakásról, s ha az megvan, akkor családról.  voltak testvérek. Az idősebb bátyja éppen határőr volt, a
     Abban a korban sokan voltunk így ezzel. Kökönyösben a  másik még középiskolás korú.
     „Mi világunkban” ifjúsági klubot alakítottunk, vetélkedő- Jól sejtettem, az apja teljes nyugalommal fogadta a hírt,
     ket, közös kirándulásokat szerveztünk hasonló korú srá- és közölte, bárhogy dönt Irén, ő mindenben mellette áll,
     cokkal, lányokkal, minden második hétvégén táncos- támogatja.
     zenés délutánt tartottunk a területi pártalapszervezet által  A következő feladat már egyedül rám hárult, mert Irént
     átengedett alig negyven négyzetméteres, dohos, és örökké  szerettem volna megóvni a várható veszekedéstől, így hát
     árnyékos helyiségben.                egyedül meséltem el anyámnak és apámnak a történteket.
      És közben „felnőttünk”, aminek mindkettőnk családjá- Azt gondoltam, hogy édesanyám Irén apjához hasonló
     nak jövőjére nézve is meghatározó következménye lett. A  reakcióval fogadja a hírt, apámtól viszont tényleg tartot-
     következő év szeptemberében alig két héttel a tizenkilen- tam. Tévedtem. Édesanyám kisebb hisztériában tört ki.
     cedik születésnapom után Irén közölte, hogy terhes és  Sírva, néha átkozódva szidta Irén anyját, mondván, hogy
     meg akarja szülni a gyereket. Komolyan mondom, két  miért nem vigyázott jobban a lányára, meg aztán büszke
     napig fel sem fogtam, hogy mi történt. Ha valaki volt már  lehet, hogy a lányát milyen korán férjhez adja. Irént pedig
     hasonló helyzetben, át tudja érezni a következő napok  elmondta mindenféle könnyűvérű nőnek, aki biztosan
     elmeállapotát. Mint egy zombi, csak lézengtem. Eljártam  azért esett teherbe, hogy jól kereső férjet fogjon. Az elkö-
     dolgozni, de alig szóltam másokhoz. Ha kérdeztek, vagy  vetkező két napban aztán hozzám sem szólt, rám sem
     bólintottam, vagy hümmögtem, ha rám szóltak, inkább  nézett. Ha én próbáltam közeledni hozzá, szó nélkül
     odébb álltam. Zsibbadtra gondolkodtam az agyam, és  faképnél hagyott.
     kétségbe esve próbáltam újra és újra kitalálni, hogy  Apám reakciója viszont igen meglepett. Ugyan napokig     4                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9