Page 4 - lidercfeny_akf_201909
P. 4

XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                  XI. évf. 7. szám, 2019. szeptember

     Interjú Tóth Edvárd aka Malthus Wolf illusztrátorral


     Hazai fenyvestõl idegen tájakig


       Az ArtStation-ön böngészve találtam rá Tóth Edvárd,  lultnak tűnt az egész, mivel egy teljesen ismeretlen terület volt
      művésznevén Malthus Wolf munkáira. A felsőlajosi fiatal- számomra, de nagyon bele szerettem volna csöppenni. Ez meg
      ember alkotásai itthon talán kevéssé ismertek, hiszen alapve- is történt, és emlékszem, két teljes hét kellett, mire a koordiná-
      tően külföldi megrendelőknek dolgozik. Azt azonban bizton  cióm szinkronizálódott a grafikai táblám, a monitorom és a sze-
      állíthatom, érdemes megismerkedni Edvárd művészetével. mem között. 2013 tavaszán határoztam el, hogy komolyan
                                fogom venni a művészetet és ettől a ponttól kezdve aspiráltam
      – Induljunk el egy alapkérdéssel. Mikor és miért kezdtél  arra, hogy minden nap tanuljak valamit a témával kapcsolatban,
     hagyományos, illetve digitális festészettel foglalkozni? Illetve  vagy legalább rajzoljak/skicceljek valamit a fejlődés érdekében.
     melyik volt előbb?                   – Említetted, hogy 22 évesen kezdted, és úgy egy évvel később
      – 2012 nyarán kezdődött, és a hely, ahol ezt elkezdtem, egy  merültél bele igazán a „szakmába”. Miért gondolod, hogy ez
     csodás hegyes-völgyes vidék volt, sűrű fenyvesekkel.  késői kezdés? Mások, akár a művészismerőseid közül mikor
     Anyukámnak segítettem abban az évben az akkori telke körül,  kezdték?
     házat tataroztunk, kertészkedtünk, túráztunk és hasonlók.  – Igen, ez lehet csak az én rögeszmém, de nagyon vágytam
     Ekkor kezdtem el szórakozásképp grafitrajzokat készíteni, sem- volna arra, hogy hamarabb elkezdjek alkotni, érdekelne, ma hol
     miféle terv alapján, egyszerűen csak rajzoltam, legfőképp, amit  tartanék, ha, mondjuk, 15 éves koromban már elkezdtem volna.
     láttam magam előtt. Az ezzel eltöltött percekből órák lettek és  Sőt a továbbtanulási választásom is egy művészeti iskolára esett
     azon kaptam magamat, hogy fél napokat is képes voltam már  volna. Egyébként az iskola, ahova jártam, informatikai és művé-
     végig csak rajzolással tölteni, annyira le tudott foglalni ez az  szeti szakközépiskola volt és szerintem már ott valahogy meg-
     újdonsült hobbi.                   kezdődött az utam a művészet világa felé, de csak tudat alatt,
      A grafittal való kísérletezés után jött a vízfesték, akvarell ceru- mivel én informatikai szakon voltam. Az egyik művészeti sza-
     za, porpasztell, tus tinta majd a csőtollak – emlékszem, akkor  kos barátom, emlékszem, sokat nyaggatott is, hogy miért nem
     meglepődtem, milyen drága beruházások voltak. A tinta techni- kezdek el rajzolni, mert látta, hogy lenne hozzá képességem. Sok
     kákat nagyon megszerettem, így annak sok időt szenteltem,  időt szerencsére nem szentelek e gondolat fejtegetésére, mert ki
     majd elkezdtem azt is pároztatni a vízfesték „wash”-okkal.  tudja… lehet, hogy az iskolai környezet kiölte volna belőlem az
     Röviden, próbáltam minden lehetséges hagyományos alkotói  alkotási vágyat, ami elég nagy méreteket öltött barátaim ismerő-
     médiumra rátenni a kezem és kipróbálni, ahogy a pénztárcám  seim körében.
     engedte. A filctollakat, akril és olajfestékeket nem tudtam kipró-
     bálni ebben az évben.                 – Milyen technikákat, eszközöket használsz a hagyományos,
      Ami a digitális alkotást illeti, azt csak 2013 elején tudtam  illetve a digitális alkotásaid elkészítésére?
     elkezdeni. A hagyományos technikai tudásomat az internet  – A hagyományos eszközök többek közt a grafit, színes ceru-
     segítségével gyarapítottam, így hát megismertem és láttam,  za, akvarell ceruza, Copic filcek, vízfesték, gouache/tempera,
     hogyan is történik a digitális festés. Akkoriban még oly bonyo- akril, pigment tinta, japán tus tinták, stb… Sok elférne még itt,
                                                  The Hunter’s gaze     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9