Page 4 - lidercfeny_akf_202107
P. 4

XIII. évf. 7. szám, 2021. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Könyvajánló


     Kereder Márk
     Mike Overton,
     a Rendszerenkívüli


       Az ember társas lény. Még a legintrovertáltabbaknak is
      szükségük van időnként arra, hogy más emberek fizikai közel-
      ségében legyenek. Az ember mindig keres valamit. Van, ami-
      kor nem tudja mit keres, vagy, hogy egyáltalán keresi, amíg
      meg nem találja. Persze itt nem az anyagi javakra gondolok,
      hisz azt inkább „űzik”, és nagyon is pontosan tudják, hogy mit
      akarnak legközelebb birtokolni. Lelki, szellemi „táplálékról”
      van itt szó, amely megnyugtat, kiegyensúlyoz. Jelen korunk
      társadalmaiban is komoly problémákat vet fel egyéni szinten
      az önazonosság, az önismeret hiánya. Ha az elanyagiasodott,
      technológia által uralt világ irányába haladunk tovább, a társa-
      dalmat alkotó egyének még inkább elszeparálódnak egymás-
      tól, társas kapcsolataik felszínesek, minden lelki mélységet
      nélkülözők lesznek. Ám az ember folyton keres, kutat, s nem
      csak a vallások, de a tudomány is szeretne választ adni arra a
      kérdésre is, vajon mi végre is vagyunk mi emberek a világon,
      ki, vagy mi hozott létre bennünket?
      A XXII. században, New Chicagoban élő Mike Overtont a fenti
     kérdések nem nagyon foglalkoztatják. Magányosan éli életét a
     szűk kis lakásában, egy több száz emeletes épületmonstrumban.
     Munkáját a virtuális valóságban végzi: kémprogramokra, kéret-
     len reklámokra, nem odaillő szoftverekre vadászik. Kollégái
     közül is csak eggyel tart közelebbi kapcsolatot, de ennek időtar-
     tama is igen korlátozott. A munka végeztével hazatér, és mono-
     ton élete újra és újra ugyanolyan hétköznapokat hoz. Úgy tűnik,
     Mike Overton a jövő egy teljesen átlagos polgára, azt leszámítva,
     hogy termete langaléta; magassága túl van a két méteren.
     Azonban Mike mégis különleges egy kicsit. A virtuális térben
     olyan dolgokat is meglát, amelyeket szakavatott kollégái sem,
     sőt, még a mesterséges intelligenciák sem. Talán ezért is figyel fel
     rá a magát Kölyöknek nevező elektronikus entitás. A Kölyök, aki
     öntudatra ébredt a virtuális térben, és átvette annak irányítását.
      Rögtön a regény elején szembesülünk a XXII. század világá-
     val, leginkább annak negatívumaival. Ide juttatta hát az emberi-
     ség azt a talán egyetlen bolygót, amelyen hosszú távon élni
     képes. A nap szűretlen sugarai már pár perc alatt képesek halá-
     los kimenetelű hámsérülést okozni, bár időnként a zsúfolt nagy- és hamarosan utoléri az elkerülhetetlen vég, hacsak nem törté-
     városok szmogja ezen segít valamennyit. Teljesen természetes,  nik valami, ami ezt megakadályozná, vagy felülírná.
     hogy a társadalmat nem csak emberek alkotják, hanem akár már  Itt kapcsolódunk be a regény következő szálába, a Mike által
     csecsemőkorban átalakított más „fajok” is: elfek, félelfek, tündé- meg- és átélt Rendszeren kívülre. Vagy csak egy másik rendszer-
     rek, orkok, trollok, meg számtalan más, a határtalan emberi  be, amely a miénk fölött áll? Mint ahogyan a Kölyök tekint a
     fantáziát kiaknázó lény. Mike a szó legszorosabb értelmében  virtuális valóságon túli, fizikai világra? Felmerül a kérdés, vajon
     gyűlöl minden ilyet. Fizikai rosszullét vesz erőt rajta a közelük- hány ilyen rendszer lehet egymásba ágyazva? A Rendszeren
     ben. Az ember megcsúfolásának, förtelemnek tartja őket mind  kívüli világot angyali lények népesítik be, akik csak az Ő általa
     egy szálig. Azt is hamar megtudjuk a főszereplőről, hogy van  kitalált Nagy Tervet igyekeznek végrehajtani. Ebben a tervben
     egyfajta filozófiai világképe. Úgy hiszi, ha valamire sokat gon- pedig Mike-nak bizony lejárt az ideje. Ám, mint az várható is,
     dol, az bekövetkezik. Márpedig legutóbb halállal álmodott, és a  Mike nem adja magát egykönnyen, és olyan kalandba keveredik,
     regény elején másra sem tud gondolni, csak arra, hogy ez egy jel,  amely nem csak az ő további életére van kihatással, de bizony

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9