Page 4 - lidercfeny_akf_202311
P. 4

XV. évf. 11. szám, 2023. november                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Interjú


     Jimmy Cartwright


     Interjú Koppány Tímeával

     A jégszívû írónô és a sötételf
     rablógyilkos       Koppány Tímea neve elsőre talán nem sokat mond az  Úgy tudom, szépirodalmi törekvéseid vannak, és az eddig
      olvasóinknak. Ám, ha úgy mutatom be őt, mint Tarja  megjelent regényeid szövegei is már ilyen minőségűek.
      Kauppinen, már biztosan többeknek bevillan az immár  – A világról írok, az emberi természet valóságáról.
      három kiadott regénnyel büszkélkedő [bekezdés]-díjas  Mivel a fantasztikum eszköztárát használom, műveim
      írónő. Legújabb, Ködcsempész című grimdark fantasy  leginkább grimdark fantasy, mágikus realizmus és sci-fi
      regénye Ammerúnia világán játszódik. Ennek a kap- besorolást kaptak.
      csán kerestük meg, és kérdeztük írói tevékenységéről,  – Ebben az összefüggésben nagyon érdekes, mi több,
      önmagáról.                     elgondolkodtató, hogy ezeket az eszköztárakat használod
                                a világ, az emberi természet megjelenítésére. Valahol ez
                   –  Kedves   Tímea!  szomorú, bár nem meglepő, és nem példa nélküli, hogy író-
                   Interjúink elején arra  ként ilyen meglátásod van. Globálisan nézve sajnos nekem
                   szoktuk kérni alanyain-  is úgy tűnik, hogy nagyítóval kell keresni a világban a jót.
                   kat, hogy mutatkozzanak  A szereplőid, főhőseid azért meglátják a jó dolgokat?
                   be néhány mondatban,    – A szereplőim is emberek, azaz elfek, vágyakkal, törek-
                   tehát neked is felteszem a  vésekkel, ambíciókkal. Vannak céljaik, reményeik, habitu-
                   kérdést: mit lehet tudni  suk szerint más és más. Néha vonzódnak egymáshoz,
                   rólad?          vagy különböző dolgokhoz. Szabad akaratuk van, önálló-
                                ak, élnek, léteznek, mennek a fejük után. Hogy milyen
                   – Világéletemben szerze- közegben adatott élniük? A Ködcsempész fülszövege
                   tes akartam lenni. Vagy  szerint Baar-Shagŷr „egy ádáz és kegyetlen világ, hol az éj
                   rablógyilkos. E vágyaim a  minden árnya ezernyi halált rejteget”.
                   Ködcsempészben teljesül-  Hogy meglátják-e a szereplőim a jó dolgokat ebben a
                   tek.           durva környezetben? Nos, néha ők maguk a jó dolgok,

      – Mikor és hogyan kerültél az irodalom közelébe?  Hastur (Ködcsempész) például egy egészen elbűvölő sze-
     Mikor kezdtél írni, mi motivált, hogy ezzel foglalkozz? mélyiség, akit nagyon lehet szeretni. De többen is akad-
      – Mindig is szerettem olvasni és írni, de a környezetem  nak még ilyenek, sőt, a maga módján Baar-Shagŷr maga is
     nem volt támogató, én pedig nem akartam megbolondul- jó, szép és elragadó. Én legalábbis nagyon szeretnék egy
     ni. Mivel ilyen légkör vett körül, a sötét, kilátástalan olvas- térkaput oda.
     mányokat preferáltam, és minthogy nemigen volt lehető- – Vannak-e író példaképeid, kedvenceid, akik esetleg
     ségem könyveket vásárolni, a könyvtárból válogattam.  hatással voltak rád, inspiráltak? Miket szoktál, szeretsz
     Így olvastam el tizenévesen önszántamból például az  olvasni?
     Undort, az Iszonyt, a Közönyt… És persze a ’80-as, ’90-es,  – Bukowski, Houellebecq és Ellis hatalmas kedvenceim!
     korai kétezres évek sok (dark) fantasyjét, sci-fijét. Ellis alábbi idézete az ars poeticám is lehetne: „senki sin-

      – Mit szólt hozzá a családod, hogy irodalommal foglal- csen biztonságban, és semmi sem jóvátehető.”
     kozol, támogatott-e valaki ezen törekvésedben? Esetleg  Nem tekintek egyetlen íróra vagy műre sem ihletforrás-
     volt-e már hasonlóra példa a felmenőid között?    ként, de az első regényemet elbíráló szakmai zsűri meg-
      – Senki sem támogatott soha semmiben, de a prokreációs  említette például Bodor Ádám hatását, úgyhogy őt talán
     családom nem bánja, hogy írok.            szóba hozhatom itt. Valóban nagyon kedvelem őt is, min-
                                den kötetét olvastam, némelyiket többször is, és maximá-
      – Milyen zsánerekben írtál, írsz, vagy szeretnél írni?  lisan otthon érzem magam a szövegeiben.     4                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9