Page 4 - lidercfeny_akf_202005
P. 4

XII. évf. 5. szám, 2020. május                     Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


             Pályázati kiírások     Az Avana Egyesület kiírja a Monolit-díjat
     novella kategóriában.

      A pályázaton részt vehet minden olyan magyar szerző mun-
     kája, amely első ízben 2019. január 1. és 2019. december 31.
     között magyar nyelven jelent meg. A pályamű nyomtatott vagy
     elektronikus formátumú, kizárólag sci-fi tárgyú* novella lehet,
     és kiadói tevékenységet** (is) folytató, adószámmal rendelke-
     ző cég vagy egyéni vállalkozó által került fizetős tartalmi forga-
     lomba.
      Nem nevezhető a díjra az a mű, amely magánkiadásban vagy
     valamely magánkiadást támogató kiadónál jelent meg (print on
     demand kiadó), amennyiben az előzetes bírálat alapján a mű  Benkő Marianna
     nyelvi szintje, kiadói gondozottsága nem éri el a zsűrizéshez  Blogger, a Próza Nostra főszerkesztő-helyettese, az ekultura.
     elvárt minimumot. Ennek elbírálása a pályázat kiírójának joga. hu és az SFmag.hu munkatársa
      A fenti feltételt teljesítő műveket szerzők, kiadók, köteles pél- Csák Tamás
     dányok felajánlásával olvasók, olvasói csoportok nevezhetik a  Az Avana Egyesület delegált tagja, a magyar sci-fi
     díjra.                        novellabibriográfia készítője.
      A műveket nevező személynek meg kell adnia a mű címét, a  Erdei Lilla
     novellát tartalmazó kötet címét, és álnéven történt publikálás  A Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudo-
     esetén a szerző magyar nevét is.           mány, valamint vizuális kultúratudomány szakán diplomázott,
      A díjra egy szerzőtől három nevezést fogadunk el.  az Irodalomtudományi Doktori iskola irodalomelmélet alprog-
      Amennyiben húsznál kevesebb nevezés érkezik, a díj nem  ramjának végzett hallgatója. Jelenlegi kutatási területe a
     kerül kiosztásra, de a nevezés nem válik semmissé, hanem a  disztopikus film műfajelméleti és ideológiakritikai vizsgálata.
     nevezett művek a két év múlva esedékes pályázaton újra indul- Különféle, fantasztikummal kapcsolatos konferenciák és kerek-
     nak.                         asztal-beszélgetések résztvevője (Próza Nostra Irodalmi Estek,
      A nevezések mellé a nevezőnek gondoskodnia kell a nevezett  Végtelen Határok konferencia). Tudományos és kritikai tevé-
     műből 6 köteles példányról. (6 nyomtatott, vagy 3 nyomtatott és  kenysége mellett novellákat is ír.
     1 elektronikus formátumban [dedikált elektronikus formátum  Fiala Zoltán
     esetén 3 elektronikus példányt kell küldeni]. A nevezett művek  A moly.hu bloggere és a TOP10-es sci-fi lista egyik összeállító-
     nyomtatott formátumát sokszorosítási technikával is elfogadjuk  ja
     a sokszorosításra jogosulttól, amennyiben az bizonyíthatóan  Dr. Makai Péter Miklós
     megegyezik a megjelent művel.) Egyéni olvasói jelölés esetén a  Irodalomtudós és -kritikus, växjöi Linné Egyetem posztdokto-
     pályázat kiírója vállalja, hogy első körben megkeresi a mű  ra,  doktori  címét  a  Szegedi  Tudományegyetemen
     kiadóját, és tőle próbálja beszerezni a köteles példányokat. Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte meg, ekultura.
      A köteles példányok átvételét illetően a díj koordinátora a  hu ndless.hu kritikusa, műfordító
     nevezés beérkezése után felveszi a kapcsolatot a nevezővel.
     Érvényes nevezésnek a 6 köteles példány beérkezése számít. * Nem egyértelmű zsánerbesorolás esetén a besorolás elbírálására a díj zsűrijé-
      Az Avana Egyesület vezetőségének tagjai valamint a Monolit- nek van joga.
                                 ** Kiadói tevékenységet folytató cégnek vagy egyéni vállalkozónak tekintjük azt
     díj zsűrijének tagjai nem nevezhetőek a díjra.    a társaságot vagy magánszemélyt, akik legalább 5 különböző kiadványt legalább 3
      A nevezés lezárása és a kötetek beérkezési határideje: különböző szerzőtől már fizetős forgalomba hoztak.
      2020. május 31. 24:00 óra                 Forrás: https://monolitdij.avana.hu/palyazatikiiras-2020/
      A nevezéseket a következő e-mailcímen várjuk: monolitdij
     (kukac) avana.hu                   Az év magyar science fiction és fantasynovellái 2020
      Eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra a 2020-as  - Pályázati kiírás
     HungaroCon Országos Sci-fi Találkozón kerül sor.
      A zsűri tagjai:                    Két éve szerkesztjük Az év magyar science fiction és
      Dr. Szilárdi Réka, a zsűri elnöke.         fantasynovellái antológiát, azzal a céllal, hogy megmutassuk,
      Magyar nyelv és irodalom, valamint vallásszociológia szakon  hol tart ma a magyar fantasztikum, már publikált szerzők kis-
     végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi  prózáit hozzuk el a közönségnek és új, tehetséges írókat ismer-
     Karán. A berlini Freie Universität Relgionswissenschaft, vala- tessünk meg vele. Éppen ezért fontos számunkra, hogy a váloga-
     mint a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia doktori program- tás során minél változatosabb és sokszínűbb kép alakuljon ki. A
     jának hallgatója. Doktori fokozatát Szociálpszichológia alprog- tematikus antológiákkal ellentétben nem egy bizonyos téma
     ramon szerezte. Kutatási területe a narratív pszichológiai identi- minél mélyebb megismerése, több szemszögből megvilágítása
     tás-konstrukció, valamint a populáris kultúra elméletei és az  került előtérbe, hanem az, hogy minél szélesebb palettát mutat-
     utópiák és disztópiák társadalomtudományi megközelítései.  hassunk be az olvasóknak. A saját szempontjainkról két éve egy
     2006 óta hirdet Science Fiction és társműfajai kurzusokat a  „utóelőszóban” írtunk. Az első kötet meghívott szerzők és egy
     Szegedi Tudományegyetemen. A Freie Universität, a Comenius  nyílt pályázat nyerteseinek műveiből állt össze, míg tavaly vál-
     University valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem vendég- toztattunk a pályázati rendszeren, és nyílt pályázatot írtunk ki,
     tanára, 7 nemzetközi, illetve 3 magyar tudományos kutatási  majd az ezen bekerült műveket egészítettük ki utólag a magyar
     hálózat résztvevője.                 fantasztikum neves szerzőinek felkérésre írt novelláival.

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9