Page 4 - lidercfeny_akf_202206
P. 4

XIV. évf. 6. szám, 2022. június                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat      Pályázati kiírások


     GÖDÖLLÕI IRODALMI DÍJ
     - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022
       GID 2022 – 400.000 Ft összdíjazású szépirodalmi
      pályázati felhivás

      A pályázat témája: kifogások
      Gödöllő város önkormányzata, a Gödöllői városi könyv-
     tár irodalmi kerekasztala, az IRKA és a Gödöllői Ottlik
     Kör irodalmi díjat alapított 2012-ben, mely tíz év után,
     2022-ben országossá válik.
      A díj fővédnöke dr. Gémesi György, Gödöllő Város pol-
     gármestere és L. Péterfi Csaba kabinetvezető.
      A díj célja, hogy a tehetséges, pályakezdő irodalmi alko-
     tókat felkutassa, támogassa, és segítsen írói pályájuk elin-
     dulásában.
      A Gödöllői Irodalmi Díj 2022-re várjuk a magyar nyel-
     ven alkotó, magyarországi lakcímmel rendelkező, ama- alkotások felkerülnek a Gödöllői Városi Könyvtár és
     tőr szerzők alkotásait.               Információs Központ honlapjára.
      A pályázatra még nem publikált írásokat (melyek sem
     online, sem nyomtatott formában nem jelentek meg, meg- Beküldési határidő: 2022. augusztus 1. éjfél
     jelenésük jelenleg nincs folyamatban és a pályázat lezáru- A Gödöllői Irodalmi Díjat 2022. október 9-én adjuk át a
     lásáig nem is várható) várunk olyan alkotóktól, akiknek  Gödöllői Városi Könyvtárban, a Könyves Vasárnap prog-
     önálló kötete még nem jelent meg (magánkiadás nem  ramsorozat keretein belül.
     számít).                        További információ: Istók Anna (06-20) 967-1408, vagy
      A pályázat összdíjazása 400.000 forint, a győztesekről  istoka@gvkik.hu
     szakmai zsűri dönt.                  A pályázó alkotása elküldésével hozzájárul, hogy művét
      A zsűri tagjai:                   a Gödöllői Városi Könyvtár honlapján és közösségi olda-
      Karafiáth Orsolya (Budapest, 1976.) író, költő, fordító,  lain a szerző neve feltüntetésével publikálja.
     publicista, szerkesztő, énekesnő.           Támogatónk: Gödöllő Város Önkormányzata
      Kiss Judit Ágnes (Budapest, 1973.) József Attila-díjas                      Forrás:
     magyar költő, író, tanár.                https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_dij__palyazati_felhivas_2022.html
      Nagyszámú beérkezett alkotás esetén előválogatást tar-
     tunk, és a legjobb 50 pályamű kerül a zsűri elé.   Detektívsztorit fogunk írni – Kriminovella pályázat
      Pályamunka:                       A Stílus és Technika írástechnikai oldal irodalmi
      Egy pályázó maximum kettő verset és egy prózai írást  pályázatot hirdet, ahová rövid prózai műveket vár. A
     küldhet be. Versnél terjedelmi korlát nincs, prózánál  legjobbak egy válogatás antológiában kiadásra kerül-
     maximum 8 ezer karakter (szóközökkel együtt). A pályá- nek.
     zatra a jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képe-
     ző művet küldjön be. Ha a pályázó máshonnét vesz át  A pályázatra olyan rövid prózai műveket várunk, ame-
     szöveget/szövegrészletet, akkor mindig pontosan tüntes- lyek a kortárs magyar detektív- és bűnregény (bűnügyi
     se fel az átvétel tényét.              regény vagy krimi) zsánert tovább színesíthetik. A krimi
      A pályázat jeligés.                 bármely szubzsánere megfelel.
      Nevezési díj nincs.                  Lásd még: Bűnügyi regény
      A nevezés alsó korhatára 14 év.            A bűnügyi regény vagy krimi az epika (elbeszélő iroda-
      A pályaműveket e-mailben, csatolmányként várjuk az  lom) népszerű tematikus műfaja, amely a bűntények fel-
     irodalmidij@gvkik.hu címre (Word formátumban), az  derítésével, elkövetésük bemutatásával, illetve lélektani
     üzenet tárgyában a Gödöllői Irodalmi Díj 2022 szerepeljen. indítóokaik vizsgálatával, valamint a bűnözők, nyomozók
      A pályaművekre csak a jelige kerüljön. A pályaműveken  („detektívek”) és bűnügyi rendőrök világával foglalkozik.
     személyes adat NE szerepeljen.            A krimik terjedelmüket tekintve döntően regények, rit-
      Az e-mailhez mellékeljenek egy adatlapot:      kábban elbeszélések vagy drámák. A krimit általában
      jelige, név, életkor, lakcím, telefonszám, email-cím,  megkülönböztetik a művészi célú szépirodalomtól, vala-
     pár soros bemutatkozás.               mint az olyan tematikus műfajoktól, mint a sci-fi, a horror
      A pályázat összdíjazása bruttó 400.000 forint, melyet a  vagy a történelmi regény. Egyes krimiknél azonban ezek
     zsűri a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen  a határok elmosódnak, így több műfajba is sorolhatók. A
     felül a díjazottak oklevélben részesülnek, és a nyertes  kriminek több speciális alműfaja is van, mint a detektívre-

     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9