Page 4 - lidercfeny_akf_202002
P. 4

XII. évf. 2. szám, 2020. február                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     „A Lidércfénytõl a jelenig, és tovább…”


     Bódai-Soós Judit / juditti       A Lidércfény Online kulturális magazin 2003 végi indu- kummal, valamint nagyon
      lása óta eltelt pár év. Durván számolva 16. Ennyi idő alatt  fontos  számomra,  hogy
      szinte felnőtt egy új generáció, az akkori fiatal, tizenéves  legyen mélysége, értelme,
      alkotóink felnőtté váltak, a huszonévesek anyukák, apukák  üzenete annak, amit papírra
      lettek. Ezen interjúsorozatunkban azokat az őslidércfénye- vetek.
      seket kerestük meg, akik nem adták fel az írást, sőt, a hosz- Egy nagy kedvenc nincs,
      szú évek alatt, sok viszontagságon keresztül kitartottak, és  sok van sokféle műfajból.
      mára komoly sikereket értek el. E havi interjúalanyunk  Például Douglas Adams
      Bódai-Soós Judit, azaz juditti, aki annak idején matemati- humorát nagyon csípem, mel-
      kai oktatóverseivel nyújtott érdekes színfoltot, mostanában  lette Babits borongós költé-
      pedig gyermekmeséket ír, illetve gyermek- és felnőtt kifes- szetét, Vajda János lángoló
      tőket készít. Megkeresésünk felfogható akár születésnapi  líráját, és Janus Pannonius
      ajándék gyanánt is. :) Az interjú egyes kérdéseinek előzőek- csipkelődő  epigrammáit.
      kel való hasonlósága nem a véletlen műve! ;)    Joules Verne történeteit sose
                                növöm ki, ahogyan Rowling
      – Kedves Judit! Ahogyan azt szoktuk, kezdjük most is az ele- Potter-sorozatát se. Wass Albert fantasztikus mesélőkéje a pad-
     jén. Mikor kezdtél írni, mi motivált, hogy ezzel foglalkozz? Mit  lóra küld. Mindig azt érzem, hogy úgy kéne írni, ahogyan ő,
     szólt ehhez a családod, támogatott-e valaki ezen törekvésed- másként talán nem is érdemes. Nemere István munkássága
     ben?                         lenyűgöz, szeretnék annyi értéket alkotni, mint ő. Kedvelem
      – Az irodalom iránti rajongásom gyaníthatóan a születésem- Gogol írásait, de örömmel forgatom a romantikus irodalom
     mel kezdődött, vagy még valamelyik előző életemben. Még nem  nagyjainak írásait is. Sci-fi műfajban szinte mindenevő vagyok,
     tudtam írni, amikor az első verseimet megkomponáltam. Azt  krimiben viszont csak Agatha Christie. A meseírók közül Michal
     gondolom, hogy a verselés dallama, ritmikája, játékossága fog- Ende és Wass Albert nálam az irányadó, illetve még Mark
     hatott meg. Tizenegy-két éves koromig csak verseket írtam,  Twaint sorolnám ide. De klasszikus lányregényeken nőttem fel,
     aztán egy mesejátékot és egy levélregényt. Középiskolás korom- azokat is szeretem a mai napig – csak hogy Szabó Magdát ki ne
     ban a versek mellett a rövid próza dominált, és már egyetemista  feledjem valahogy (és neki pont nem csak a lányregényeit szere-
     voltam, amikor visszakanyarodtam a mesékhez.     tem, hanem kb. mindent, amit írt valaha). :)
      Volt egy távoli nagybátyám, ritkán találkoztunk, de akkor
     mindig verses kötetet kaptam tőle. Neki köszönhetően olvastam  – Emlékszel-e, hogyan találtál a Lidércfényre?
     Babitsot hat-hét évesen. Ő maga leginkább ima-féle vallásos ver- – Erre sajnos nem emlékszem, de jó régen volt, az biztos.
     seket írt. Vele jól megértettük egymást, csak ritkán találkoztunk
     és hamar távozott az élők világából.          – Miért döntöttél úgy annak idején, hogy nálunk publikálsz?
      A szüleim kicsi koromban büszkék voltak rá, hogy milyen  Találtál-e akkoriban számodra megfelelő más megjelenési lehe-
     ügyesen verselek, aztán már jobban örültek volna annak, ha a  tőséget?
     felhők közül leszállok a valóság talajára, és valami hasznos mun- – Vevők voltatok a stílusomra, írásaimra. Akkoriban kezdtem
     kát végzek a firkálás helyett. Emiatt szégyelltem is ezt a kis  kinyílni a világ előtt és megmutatni, hogy van egy írói oldalam
     gyerekes „perverziómat”, és sokáig nem mutattam meg senki- is. Keresgéltem a helyet, a lehetőséget, ahol olvasóközönségre
     nek, hogy miket alkotok.               találok.
                       – Milyen zsáne- Szerencsére az interneten keresztül több jó lehetőség is adó-
                       rekben írtál / írsz?  dott a publikálásra, és belevetettem magam az irodalmi pályáza-
                       Vannak-e példaké- tok világába, amiből aztán sok sikert, elismerést szerezhettem.
                       peid, kedvenceid,  – Hogyan emlékszel vissza azokra az időkre? Adott-e neked
                       miket szoktál, sze- valamit az, hogy meg tudtál jelenni online felületen, a
                       retsz olvasni?  Lidércfényen? Milyen volt a közösség?
                       – Verselésben a  – Nagyon jó csapat volt. Lelkes és humoros. Nyitott, befogadó.
                       klasszikus irányza- Jó fantáziával és tele ötletekkel. Nekem lendületet adott és önbi-
                       tot kedvelem, a
                       posztmoderntől  zalmat. :)
                       viszolygok. És azt  – Ha jól rémlik, kezdetben a matematikát oktató verseiddel
                       gondolom, hogy a  tűntél ki a többiek közül. A végzettséged is matematika tanár-
                       meséimnél is jel- nő. Bevált ez a módszer a diákoknál?
                       lemzően a népme- – Nem sokat tanítottam azóta. Magántanítványokon tesztel-
                       sei vonal domboro- tem a matema-poetikát, nekik tetszett, de ettől még nem ment
                       dik ki. Szeretem  jobban a matek.
                       humorral fűszerez-
                       ni az írásaimat, és/ Viszont az egyik ilyen versem (Az oszthatóság szabályai)
                       vagy némi miszti- bekerült egy ötödikes matematika tankönyvbe. Remélhetőleg a
                                nebulók örömére. :)
     4                 www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9