Page 4 - lidercfeny_akf_202301
P. 4

XV. évf. 1. szám, 2023. január                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Xenothep

     Kompromisszum


      Minden úgy alakult, mint a mesékben. Királyfi a fehér  el, vitalitásuk megnőtt, mert tudatukban ott motoszkált a
     lóval, szegény lány, szerelem, házasság, gyerekek. Közben  lehetőség, és már ez is sokat segített. A viták elmaradtak,
     a királyfi elveszítette a lovát, a vállalkozása ellehetetle- a kötelező, és szükséges feladatok elvégzése hatékonyab-
     nült, felhígult a piac, a szegény lány tovább tanult, végül  bá vált, mindenki tette a dolgát, megkönnyítve a másik
     mindketten jó állást találtak maguknak és bár kevesebb  életét.
     szabadidejük maradt, különösen a gyerekeik születése  A lány egy délután telefonált a párjának, hogy bent kell
     után, azért boldogan éltek.             maradnia túlórázni, valószínűleg két órával később ér
      Átlagos történet, átlagos élet az átlagos kisváros díszle- csak haza. Alig várta a munkaidő végét, akkor gyorsan
     teiben. A gazdasági helyzet azonban változott, az élet  hazarohant, letusolt, átöltözött, és a belvárosban beült egy
     nehezebb lett, a mókuskerék begyorsult, és az évek alatt  kávézóba. Párja is örült a felszabadult időnek, és arra
     csak azt vették észre, hogy az életük alapvetően csak a  használta, amire régóta vágyott. Mindketten hamar talál-
     munkából áll, semmi kreativitás, semmi én-idő, nulla  tak partnert. Ezután egyre sűrűbben jelentkeztek a túlórák
     együtt töltött idő, leszámítva a hétvégi stresszes bevásár- mindkettejük munkahelyén, ők pedig szertelenül éltek a
     lást. Persze mindemellett kinek van ideje szexre? És ha  lehetőséggel. A legkülönfélébb partnerekkel a legkülönfé-
     nagy ritkán adódott is alkalom, a minőség elveszett belő- lébb helyeken randiztak, néha csak megittak pár italt,
     le, egy gyors menetté redukálódott, egymás válla fölött az  néha az együttlét szexszel végződött. Boldogok voltak, és
     órát nézve, hogy mennyi idejük van, míg a gyerekek haza- kiegyensúlyozottak, és bár megegyeztek, hogy egymás
     érnek.                        közt nem beszélnek ezekről a dolgokról, végül nemsoká
      Az érzelmek kihűlőben voltak, amit éreztek, bár rejtet- megosztották tapasztalataikat, minden feszélyezettség
     ték, hiszen még szerették egymást, és egyben akarták  nélkül beszélve vágyaikról.
     tartani a családot. Az értékrendjükkel nem volt gond, az  A dolgot nem lehetett teljesen titokban tartani, a bará-
     életvitelük azonban nem kedvezett a vágyaiknak. Egy este  tok, ismerősök végül tudomást szereztek róla. Páran ítél-
     aztán leültek a konyhában, hogy megbeszéljék, ez így  keztek fölöttük, mások megértőek voltak, páran pedig
     nem mehet tovább, mert óhatatlanul elveszítenek min-
     dent, amiért küzdöttek. Mindketten tisztában voltak vele,  tanácsot kértek tőlük. Hogyan tudják összeegyeztetni
     hogy nem velük van gond, hanem a civilizált társadalom  párjuk megcsalását az elveikkel, miért maradtak végül
     megnövekedett igényeivel, és feléjük támasztott követelé- mégis együtt, egymás mellett, és hogy nem félnek-e attól,
     seivel. Végigvették a lehetőségeket, hogy miféle kompro- hogy a nélkülözhetetlen harmadik személy végül tönkre-
     misszumokat tudnának kötni, mit áldozhatnak fel, miért,  teszi a kapcsolatukat?
     hogy könnyebb, elviselhetőbb legyen a nyomás. Rájöttek,  Ők egymásra mosolyogtak, megfogták egymás kezét, és
     hogy csak akkor működhetnek egységként, ha helyreállít- csak annyit feleltek:
     ják az érzelmi köteléket egymás közt, ami az alapja min- – A nélkülözhetetlen harmadik nem létezik.
     den párkapcsolatnak. Hosszas beszélgetés után rájöttek,  Minden alkalommal, amikor valamelyikük randira
     hogy két dolog hiányzik legjobban mindkettejüknek. Az  megy, a másikuk a partner. Az egész csak egy ártatlan
     egyik az a minőségi idő, amit feltöltődésre használhatnak,  szerepjáték, ahol másnak adják ki magukat, mint akik
     mint például egy könyv elolvasása, egy forró, lazító  valójában, és nincs semmilyen félelem bennük bármi
     fürdő, egy kis én-idő, amikor nincs elvárás feléjük, és nem  iránt, hiszen bíznak egymásban. Azóta is boldogan élnek,
     kell megfelelni senkinek. A másik pedig a szex.   kapcsolatuk stabil, megvan benne az az izgalmi faktor,
      Napokig gondolkoztak, hogyan lehetne egy új ritmust  ami szükséges ahhoz, hogy az ilyen kapcsolatok működ-
     kialakítani, amiben mindkét vágy teljesülhet, végül egy  jenek. Ha kell valami alapvető tanulság: Szükséges, hogy
     beszélgetés alkalmával rájöttek a megoldásra. Kicsit tar- az ember önmaga lehessen, hogy ne veszítse el az önazo-
     tottak a dologtól, ám voltak annyira intelligensek és felvi- nosságát.
     lágosultak, hogy ne okozzon igazi problémát a dolog  A tanulság csupa közhely, de gyarló emberi létünket
     megvalósítása. Minél többet beszéltek róla, annál jobban  mással nem is igazán tudnánk igazolni, mint közhelyek-
     tetszett nekik az ötlet, és este úgy bújtak egymás mellé az  kel. És hé!
     ágyba, hogy izgatottan várták a másnapot. Napok teltek  Működik.
     4                   www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   1   2   3   4   5   6   7   8   9