Page 5 - lidercfeny_akf_202007
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 7. szám, 2020. július


    SzaGe


    A megbeszélés    Heveny Miska, Kócsagostorony polgármestere összehívta a  – Mi lenne, ha énekelnénk nekik? Az „Ég a kunyhó” című nóta
    község lakosságát egy igen fontos megbeszélésre. A polgármes- pont megfelelne erre a célra – érvelt Kottaszegi Etelka, a kócsag-
    teri hivatal előtt – annak rendje és módja szerint – összegyűltek  ostornyi asszonykórus vezetője, és azonnal rázendített. – Ég a
    a lakók, akik türelmetlenül várták a falu vezetőjének beszédét.  kunyhó, ropog a nád, szoríts hozzád azt a barnát.
    Miska végül fellépett egy vaskosabb asztal tetejére, és belefogott  – Etácska, drága! Miből gondolja, hogy tudnak magyarul?
    mondandójába.                     Hisz abban se vagyunk biztosak, hogy beszélnek-e, vagy ilyes-
    – Tisztelt lakosság! Kedves egybegyűltek! És nem utolsó sor- mi! Még a végén harci indulónak titulálnák az énekünket, és a
    ban Kócsagostorony polgárai! Azért hívtalak össze benneteket,  lézereikkel porrá égetnék szeretett községünket! Más megoldás-
    mert meg kell beszélnünk valamit! Mindnyájan tudjátok, hogy  ra van szükség, úgy gondolom!
    három nappal ezelőtt leszállt egy repülő csészealj a  – Majd én elboronálom a problémát! – szólalt meg Barázdaverő
    Harkálykergető erdő határában. Ez az esemény alapjaiban ren- Iván, a falu tehetős földművelője. – A legújabb MXQ650-
    gette meg a jól megszokott életvitelünket és a hitünket! Thunderbojler traktorommal, amire nemrégen feltettem a sugár-
    – Csak a tiéteket! – vágott közbe Harcsa Jancsi, a falu nagy  irányú turbinacsapkodós markolókanalat, szóval olyan mély
    becsben álló horgászmestere. – Én mindig is tudtam, hogy létez- gödröt ások vele a Harkálykergető erdő közepére, hogy abba
    nek! Ráadásul mutatták nemrég a Fakanál TV-ben is!  egy egész flottányi UFO-t is elföldelhetünk!
                               – Iván, én azt gondolom, hogyha a levélszőnyeg alá seperjük
    – Ne vicceljen velem, Jancsi bátyám! Azon az adón nem főzni  a problémát, akkor az nem old meg semmit! Lehet, hogy többen
    szoktak véletlenül? – kérdezte Miska meglepetten.   is vannak, és idővel megbosszulják az elhantolós mutatványun-
    – Hát, pár hete összevesztek benne a szakácsok, és egymásnak  kat. Más irányba kell terelnünk az ötleteinek.
    dobálták a kávéskészleteket a megterített asztalról. Na, ott vol- Eközben, Les „Tónibíró” Antal, a falu nyugalmazott futballbí-
    tak ám a repülő csészealjak!             rója levette a szemüvegét, megdörzsölte a homlokát, és így szólt.
    – Juj, Jancsi bátyám, ne beszéljen zöldségeket! A szóban forgó  – Gyerekek, mi hazai pályán vagyunk az idegenekkel szem-
    csészealjunk az űrből érkezett! Nagyon félreértett valamit! ben, és ezt a meccset ne büntetőkkel kezdjük már el! Jó, kioszt-
    – Gondolja, Polgármester Úr? – Jancsi, elbizonytalanodott. hatunk pár sárga lapot, de csak a figyelmesség kedvéért, viszont
    – Mindenképpen! – felelt Miska, majd folytatta beszédét. –  próbáljunk meg tisztességes meccset játszani velük szemben! –
    Szóval döntenünk kell a repülő csészealjról és a három utasáról.  Ezután Tónibíró visszarakta a szemüvegét.
    Főképp azért, mert nem akarom, hogy a nagyvilág tudomást  A polgármester gondterhelten vakargatta a feje búbját, és
    szerezzen róluk. Ha kiderülne, hogy mit takargatunk, akkor  továbbra is tanácstalan volt az ügyből kifolyólag. Ekkor Pityó
    hónapkora lezárnák Kócsagostorony határait. Fehér szkafander- Karcsi, a helyi pálinkafőző „nagymágus” elővette belső zsebéből
    be öltözött tudósok lepnék el az utcákat, és szinte mindenkit  a laposüvegét, alaposan meghúzta, és felszólalt:
    megvizsgálnának, kivallatnának, miközben elektródákat dug- – Én azt mondom, hogy kínáljuk meg őket a kerítésszaggató
    dosnának a testüregeinkbe, hogy színt valljunk arról, mi a rosseb  szilvámmal, de az özvegycsináló körtepárlatomra se panaszko-
    folyik itt.                      dott idáig senki se. Ám, ha ezek nem jönnek be, akkor még
    – Ó, tudom én a módját, Polgármester Úr! – vágott közbe  mindig ott van az agyfürkész meggyfőzetem, amit csak kevesen
    Rémfásy Kálmán, a falu böllére. – Bízzátok rám a szürke, nagy  érdemeltek ki idáig, persze rajtam kívül!
    szemű űr-disznókat! Feldolgozom, aztán lesz belőlük pecsenye,  – Bevallom, Karcsi, elgondolkodtam egy felesen én is. Talán
    hurka meg kolbász, sőt, abálunk is a nagy üstben! Mindenkit  jobban menne a gondolkodás, viszont szükség van a józan
    megvendégelek azon az űr-toron!            eszünkre, ha végére akarunk érni ennek a megbeszélésnek. –
    – Kálmán, Kálmán! Nem lehet minden gondot ily módon  Ekkor Miska, a polgármester arcára hatalmas meglepettség köl-
    megemészteni! Humánusabban kell bánni a három, idegen boly- tözött. Némi habozás után megszólalt. – De miért nem kérdez-
    góról érkezett asztronautával! Más ötlet? – kérdezte tanácstala- zük meg őket, ha már a hátsó sorban ácsorognak! Az egyenes
    nul Miska.                      beszédnél nincsen jobb! – mutatott Miska, az ufonautákra.
    – Mi az a gasztrofauna? Miska, mi az öreg ördög haváról  A meghökkent tömeg hátrafordult, ahol a három idegen álldo-
    beszélsz? – kérdezte Rönkös Nándi bácsi, a falu legöregebb lakó- gált, látszólag nyugalomban. Feszült csend lett úrrá az embere-
    ja, miközben görcsösen markolászta a diófából faragott görbe- ken. Kisvártatva mindenki elméjében megszólalt a középső
    botját.                        asztronauta telepatikus hangja.
                               „Üdvözlet, Kócsagostorony lakossága… Mi, jönni földre…
    – Valaki tegye vissza Nándi bácsi hallókészülékét, mert  Megismerni magyar élet szépségeit… Ám ezek után tovább
    megint süketel az öreg! – kiáltott Miska, majd a Nándi bácsi  állni, és meglátogatni Amerika 51-es körzet!”
    mellett álló, fiatal, hamvas bőrű hajadon visszatette az öreg fülé- Ezután elővett mindhárom idegen egy-egy mobiltelefonra
    ből kilógó szerkezetet. Erre Nándi bácsi, lábszáron pöccintette a  hasonlító kütyüt, és nyomogatni kezdték. Ekkor egy fehéren
    lányt a botjával, majd rámosolygott és megszólalt:  vakító fénypászma jelent meg felettük, ami az űrhajójukból
    – Aztán tudsz-e nokedlit szaggatni, angyalom?    sugárzott. Egy még vakítóbb villanás után eltűntek az idegenek,
    Hangosan felnevetett a falu apraja-nagyja Nándi bácsi reakci- és némi halványlila füstöt hagytak maguk után.
    ójára, mert az öreg a kora ellenére is mindenkinek csapta a sze- Kellett néhány perc, míg Kócsagostorony lakói magukhoz
    let, akinek csak tudta.                tértek, miközben értetlenül néztek egymásra. Végül a polgár-
    – Nándi bácsi! Most nem holmi főzéstechnikáról beszélge- mester törte meg a csendet.
    tünk, hanem fontos problémát akarunk megoldani! – válaszolt  – Azt hiszem, megoldódott a problémánk. Véget ért a megbe-
    selymes, de határozott hangon a lány.         szélés! Nyugodalmas, jó éjszakát kívánok mindenkinek!


    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10