Page 5 - lidercfeny_akf_202108
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                  XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus


    csűrés-csavarás bűvöletében él, ezt a körülményt korántsem érté- Részlet:
    kelnék úgy, ahogy azt kellene. Így aztán megpróbálja eltüntetni a  „A népkonyhának már a gondolata is kínos az entellektüel szá-
    holttestet, amit pechére egy traktor kiforgat végsőnek szánt nyug- mára. Elvégre milyen jogon nevezi magát értelmiséginek, aki
    helyéből. A hajsza pedig elkezdődik. Az egyik oldalon a nyomo- képtelen fenntartani magát, és még a kultúrára sem futja? Tanult
    zók, a másikon Szabó és az ő menő ügyvédje. Mert Szabó megta- emberek, több diplomával, alacsony fizetéssel? Ki érti ezt?
    nulta: kurván, ügyvéden nem szabad spórolni. A nyomok közben  E fenti anomáliára mindig születnek – általában kormányzati
    olyan izgalmas helyekre vezetnek, mint Csepel vagy a Lőrinc  ciklusonként eltérő – magyarázatok, ámde, mint tudjuk, szavak-
    Center parkolója. Bizony!               kal nem lehet üres hasakat megtömni. Netán mégis? Ne feledkez-
    Végre egy krimi, ami nem a szokványos, agyoncsépelt tájakon  zünk meg az ún. bújtatott népkonyhákról, ahol a mindenféle
    játszódik, mint a zord Skandinávia vagy valami romantikus, tró- értelemben kiéhezett értelmiségit ásványvíz, pogácsa, szerencsé-
    pusi sziget, hanem egy új, eddig ismeretlen világot tár fel előt- sebb esetben minőségi borok is várják. Nevezetesen a kiállítás-
    tünk. Tovább növelve az amúgy is lebilincselő történet élvezeti  megnyitókon és a könyvbemutatókon.
    értékét.                        Eme exkluzív népkonyhák etikettje igen szigorú. Ami a szín-
    A könyv megvásárolható a nagyobb könyvkereskedőknél, illetve az  házlátogatásnál kötelező, az itt kerülendő! A népkonyhai rendez-
    Aposztróf Kiadó honlapján.              vényen a ruházat lehet elegáns, de semmiképpen sem márkás.
    Közvetlen az írót támogatva, ezen az e-mail címen lehet tőle kedvezmé- A fodrásznak még a tájékára se tévedjünk, szoláriumozás, napo-
    nyes áron rendelni (akár dedikált példányt is):    zás pedig egyenesen tilos!
    perenkivul.konyv@gmail.com              Már a megjelenésünkkel, testtartásunkkal igazolnunk kell,
                               nekünk itt helyünk van. Tátongó bevásárlószatyorral érkezni
    Losonczy Attila                    udvariatlanság, még akkor is, ha az elénk tálalt finomságok az
                               aznapi reggelink, ebédünk és vacsoránk is egyben.
    Panelek mögött                    költő vagy képzőművész munkásságából, és alkalmas pillanatban
                               A gyakorlott népkonyha-látogató mindig felkészül az adott író/

    Losonczy Attila novellagyűjte-           hozzászól a témához. Arra persze ügyeljünk, hogy a szereplési
    ménye a maga szűkszavúságában,            vágyunk őrlángon működjön.
    végtelen fegyelmezettségével és           Persze elengedhetetlen, hogy végül összebarátkozzunk az est
    empátiájával, hiúság nélküli            szervezőivel és a meghívott vendéggel. Amennyiben szeretnénk,
    emberszeretetével ritka értékű           hogy a kultúra asztaláról a jövőben is – lehetőleg ehető – morzsák
    kötet. Megkapó tömörségű, oly-           hulljanak az ölünkbe...”
    kor finoman ironizáló, versköze-          A könyvet itt lehet előrendelni:
    lien gyémántcsiszolású kisprózá-           https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/
    jában feléleszti a szépirodalmi          regenyek/panelek-mogott?fbclid=IwAR3gsOGSQTnJsrAis5Xc63
    szociográfia műfaját. Kötetének           ONv1Vy6c2Enya5XhjBGhGTnZqlhzLJN50sXAA#
    egyik legidőszerűbb darabja a
    Csend-(elm)élet, amelyről eszünk-           Próbagoblin könyvek
    be jutnak az elmúlt másfél év kín-
    jai: „A csend félelmetes. Oly síri.       Sárkány
    Ráébreszt önnön magányunkra és
    kisszerűségünkre. Félünk-rette-            Sárkány sokféle van. Kicsi, nagy, közepes, zöld, piros, fekete,
    günk tőle, ezért kapcsolunk be tévét-rádiót otthon... ezért töm- tűzokádó, savköpő, jégfúvó, nyugati és keleti. Meg aztán van a
    ködjük be fülünket az mp3 fülhallgatójával, nehogy véletlenül  modern kori házisárkány. Sőt! Ebben a kötetben olyan sárkányok
    észleljük önmagunk csendjét.” A szerző szereti ugyan embertár- is vannak, amelyeket eddig elképzelni sem tudtunk, vagy egysze-
    sait, de azért gyakran alkot csattanós kis paródiákat is: többek  rűen nem is mertünk – vagy nem ismertünk. Igaz, az eddig lejegy-
    között az Entellektüel népkonyhák helyezkedő, törtető írócskái- zett sárkány-ember kapcsolatokból kiindulva talán az a legjobb,
    ról, a Forgatáson nyűglődő statisztáiról, vagy éppen a Foglyokban  ha egyetlen sárkányt sem ismerünk – biztos, ami hótziher! Hiszen
    felbukkanó, egyáltalán nem nagymamás szendvics- és tortafaló  az egyik epizódban még Süsü is rettentő volt! Viszont, ha csak
    hölgyekről. És igazi vándormotívumként, arról a kétszer –  sárkányokról szóló történeteket szeretnénk olvasni, arra ez a kötet
    Na-pirend, Gondtalanok – felbukkanó, idős házaspárról, akiknek  kiválóan alkalmas, mondhatni éppen erre találták ki! Mit is lehet-
    a Lajcsi-féle kisbolt, illetve egy igazi kricsmi olcsó szeszei kínálnak  ne még erről a nagyszerű kötetről elmondani? Azt említettem
    megváltást.                      már, hogy az összes benne olvasható alkotás sárkányról szól? Ez
    Összefoglalva: jólesik napjainkban egy ilyen, tengerszem-tiszta- fontos információ, mert, ha valaki nem szereti a sárkányokról
    ságú kötettel találkozni, amely-ben még egy mulatságos  szóló történeteket, akkor a részükre kevésbé tudom ajánlani.
    sakkfigura-dramolettet, a Ha a bábuk beszélnéneket is kihallgat- Persze őket sem zárnám ki a
    hatunk...                       potenciális olvasók táborából,
                         Petrőczi Éva hiszen sosem lehet tudni; mi van,
                * * *             ha épp ezen kötet olvasása során
                               kedvelik meg mégis a sárkányos
    A szerzőről:                     történeteket? A lényeg tehát,
    Budapesten születtem 1975-ben, jelenleg is itt élek. Történeteket  hogy új antológiával jelentkezett
    azóta írok, hogy írni-olvasni megtanultam. 2009-től rendszeresen  a Nyakonöntött Próbagoblin
    jelennek meg írásaim különböző folyóiratokban és antológiákban.  Szolgáltatóház csapata, amelyben
    Számos műfajban alkotok, a történelmi és a fantasy tartozik a  huszonhat alkotó remekbe szabott
    kedvenceim közé (utóbbinál használom a Cyrus Living-stone  írása olvasható.
    álnevet). A Hollószárny a félhold felett (In: A holló évszázada.
    Szerk.: Bíró Szabolcs. Dunaszerdahely, 2013.) c. novellámból  A kötet ingyenesen, több elektroni-
    2016-ban rádiójáték készült.             kus formátumban is letölthető innen:
                               https://www.facebook.com/
                * * *             groups/300995721300756/files

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10