Page 5 - lidercfeny_akf_202301
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XV. évf. 1. szám, 2023. január
    Zspider

    Zpercesek - Az én utam


    Napokkal ezelőtt egy zöldes zselében ébredtem a laká- Pár éjszaka után megint kiment a szobából. Gondolom,
    som padlásán. Ez már önmagában egy furcsa élmény lett  zuhanyozni indult. Beültem a szobámba. A telefonomat
    volna, de ez csak a hab volt tortán. A padlás résen belát- piszkos tányérok között hagyta. Igazából úgy, ahogy én
    tam a szobába, és megpillantottam magamat odalent.  tettem volna. Az üzenetek között láttam, hogy írt annak
    Egy másolatom élte az életemet. Egy ideig csak megfi- is, akibe bele vagyok zúgva. Ő összeszedte minden bátor-
    gyeltem őt, mindent úgy tett, mint én. Megszoktam a  ságát és végre elkezdett flörtölni vele.
    rituáléit és megnőtt a bizalmam. Tudtam, mikor alszik,  Annyira elvesztem a telefonban, hogy csak arra lettem
    mikor lesz távol. Ekkor könnyedén visszavettem mindent.  figyelmes, ott áll az ajtóban és bámul engem. Az ágyon
    A saját ágyamban aludtam, telefonon beszéltem azokkal,  ültem és néztem rá, nem jutott eszembe semmi, ami meg-
    akikkel ő nem.                    magyarázná ezt az őrületet. Szótlanul farkasszemet néz-
    Megvallom, egyre többször lettem ideges amiatt, hogy  tünk, majd tekintetünk lassan a köztünk lévő mosdatlan
    kikkel beszél többet, miket mond el nekik. A gondolat,  edények csúcsán fekvő késre tévedt…
    hogy olyan döntéseket hoz, amiket én nem. Vagyis, de…
    Ha nagyon őszinte akarok lenni, igen, írnék nekik ilyesmi-
    ket, valamikor máskor, más helyzetben.
    n13


    Téli gond olatok


    Süt a nap, dacára annak, hogy mélyen benne járunk a  Egy régi gyerekdal jut eszembe, és dúdolni kezdem:
    januárban.                      „Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom…”, de aztán abbaha-
    Nem is a nappal van baj. Szeretem, ha süt a nap, szikrá- gyom. Nem, ez most nem az a hangulat.
    zik a ropogós fehér hó, és a csípős hideg piros virágokat  Csak állok némán, akár egy karó, vagy inkább szobor, és
    rajzol a vidám arcokra.                nézelődök, gondolkozok. Nem megyek innen sehová.
    A tél jó dolog, mindenki szereti. Pompás ilyenkor szán- Minek is mennék? Hiszen nincs semmi sürgős dolgom.
    kózni, síelni, vagy kirándulni a szűz természetbe. Sajnos a  Nem fázok, jó itt ácsorogni. Próbálok beleolvadni a tájba.
    mostani nem igazi tél, csak valami szürke latyak, fanyar  Aztán a gyerekekre gondolok. Karácsony első napján
    utánérzés.                      nagy pelyhekben hullani kezdett a hó, és ők boldogan
    Állok a kertben, és nézem a kopaszon meredező fákat,  szaladtak a kertbe hógolyózni, hóembert építeni.
    az ágak között ugrándozó színes madarakat, ahogy az  Szeretek a szép dolgokra visszaemlékezni. Nem tudom,
    etetőből csipegetik az odaszórt magvakat.       mennyi idő telhet így el. Pocsék az időérzékem.
    Csipp, csepp, kippkopp, hallom, ahogy olvad a jég az  A napot időközben már felváltotta a telihold és a szél
    ereszen, és ez rossz jel. Van ebben a hangban valami baljós  hideg, kesernyés füstszagot hoz.
    és titkos fenyegetés. Tél úr ereje talán már kifulladt, már a  Csak állok a kertemben, és örülök, hogy ma még itt áll-
    végéhez ért?                     hatok, és érezhetem a létezés örömét. A holnap? Ki tudja?
    Bohókás és meditatív gondolatok kergetik egymást a  Az még misztérium.
    fejemben.                       Arra gondolok, mostanában kissé megrogytam, és
    A tél egyébként is a pihenés, a gondolkodás, a számadás  összementem ettől a szokatlanul enyhe időjárástól.
    ideje.                         Ha ez így folytatódik, lassan nem marad más belőlem,
    Ilyenkor bágyadtan mélázunk arról, hogy kik vagyunk  csak egy ócska lyukas fazék, pár darab szén, egy megfa-
    valójában, hogy honnan jöttünk, és hová tartunk. Az élet  gyott sárgarépa, no meg némi víz, ami majd gyorsan
    misztériumai, a létezés kérdései tartanak gúzsban.  elpárolog.
    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10