Page 5 - lidercfeny_akf_202107
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIII. évf. 7. szám, 2021. július


    az emberiség sorsát is befolyásolja, talán még a Nagy Terv elle-
    nében is.                               Kereder Márk
    A regény felépítése, a történetvezetés igazán jó munka egy  Mike Overton, a Rendszerenkívüli
    elsőkönyves írótól. Szinte minden fejezetben kapunk valami
    újabb, a történet, vagy a főszereplő megismerése szempontjából     című regénye
    fontos információt. Bár vannak benne kevésbé olvasmányos  az alábbi webáruházakból szerezhető be:
    részek, valójában ezeknek is megvan a szerepük, és sosem tarta-
    nak olyan hosszan, hogy az már zavaróvá váljon. A szövegben   • K.u.K. kiadó • Alexandra
    – érzésem szerint – jól vannak elhelyezve azok a kis apróságok,   • Libri • Bookline
    amik miatt az olvasó újra és újra kíváncsi lesz a folytatásra.
    Mint a fentiekből kiderülhetett, a világ eléggé egyedi.
    Legalábbis úgy építkezik az eddig megismerhetett panelekből,  éppen ezekre a kérdésekre, és azok megválaszolására építi fel
    hogy ez valami újnak, frissnek tűnik. Persze lehet felemlegetni  fordulatokban, meglepetésekben gazdag regényét. Vannak per-
    olyan ismert címeket, mint pl. a Mátix, az Elveszett próféciák  sze bizonyos kérdések, amelyekre nem kapunk, nem is kapha-
    (Good Omens), a Shadowrun világa, ha valamihez mindenkép- tunk választ, hisz a regény másik alappillére éppen ez: vannak
    pen szeretném hasonlítani. De, mint írtam, az író szemlélete  olyan dolgok, amelyekre emberi lényként nem vagyunk képe-
    miatt olyan világba léphetünk be, amely annak ellenére, hogy  sek, nem látunk bele olyan mértékben a Nagy Egészbe, hogy
    ilyen művekre emlékeztet, mégis egészen más hangulatot  adott esetben akárcsak a kérdést is képesek legyünk megfogal-
    teremt.                        mazni.
    A főszereplőn, és a felépített világon keresztül pedig olyan  Mi a regény legfőbb kérdése? Mi az, amelyre az író szerint
    mély kérdéseket feszeget a regény, amelyeket egy jó tudomá- talán a legjobban vágyik minden ember? A válasz erre valójában
    nyos-fantasztikus munkának társadalmi szinten fel kell tennie.  igazán egyszerű, és a történet végére ez is kiderül.
    De a társadalmi szintű kérdéseken túl a fókusz itt az egyén,  Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik kedvelik a tudomá-
    konkrétan Mike Overton saját útkeresésével foglalkozik. Hiszen  nyos fantasztikumot, de képesek túllátni az „űrhajó-robot-
    olyan szintű konfliktusba kerül, amely alapjaiban változtatja  lézerpisztoly” triumvirátuson, és szeretnek elgondolkodni nem
    meg addigi életét. Ezen kérdéseket természetesen itt szándéko- csak a technológia fejlődése által felvetett kérdéseken, hanem a
    san nem említem meg – a bevezetőben is csak általánosan, érin- kissé filozofikusabb, vagy akár éppen a vallás témakörébe tarto-
    tőlegesen tettem fel –, hiszen Kereder Márk, a történet írója  zókon is.

        LIDÉRCFÉNY KÖNYVEK     Szerkesztőségünk az utóbbi két évben úgy döntött,
    hogy a pályázataink díjazásaképpen a beérkezett
    pályaművek legjobbjait egy antológiába rendezi,
    mely e-book formátumban lát napvilágot. Eképpen a
    tizedik és tizenegyedik Lidércfény pályázatra beérke-
    zett novellákból is összeállítottunk egy-egy kötetet A
    Világegyetem Vándorló Vámpírjai, és Az utolsó dön-
    tés címmel.

     Tavaly októberben jelentettük meg szerkesztősé-
    günk oszlopos tagjának, Túri András Csabának 1962
    című mágikus realista kisregényét, mely szintén
    e-book formájában, ingyenesen elérhető.          https://konyvek.lidercfeny.hu


                  Olvasnál valami olyat, ami horror,

                 de mégis szellemesen szórakoztató?


                      Akkor a simagöröngyösi

                   zombi apokalipszis neked szól!

                  A két kötetes antológia ingyenesen,

                    több formátumban letölthető:

                  http://www.zombiapokalipszis.hu    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10