Page 5 - lidercfeny_akf_202404
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 4. szám, 2024. április    nem szólt semmit, s már azt hittem, végre a családfő böl- S bár hallottam már Irén anyját veszekedni családja tag-
    csességével kezeli a helyzetet. Amikor végre megszólalt,  jaival, ez most messze fölülmúlt minden korábbit. Rosszat
    jobb lett volna, ha nem mond semmit.         sejtve bekopogtam. Az első kopogásra nem jött válasz, a
    – Ide pedig nem jöhettek lakni! Magadnak főzted, edd is  másodikra viszont a bejárati ajtó kicsinyke ablaka felnyílt,
    meg! Meg aztán minden rosszban van valami jó. Végre  Irén anyjának a szemei villantak meg néhány másodperc-
    megszabadulok tőled.                 re, majd újra lezárult. Rövid várakozás után újra kopog-
    Hetekbe telt, mire anyám belátta, hogy ami történt meg- tam, de semmi. Ismét kopogásra emeltem a kezemet
    történt, és annak tudatában kellene okosabban átgondolni  amikor váratlanul kinyílt az ajtó, Irén anyja pedig rám
    és alakítani a jövőt. A negyedik hónap elejére sikerült  ordított!
    lecsillapítani a kedélyeket annyira, hogy az esküvőt, és  – Nem lesz semmiféle esküvő, köszönd anyádnak! – És
    annak minden velejáróját képesek legyenek indulatok  hozzám vágta Irén jegygyűrűjét. – Meg ne lássalak itt
    nélkül megbeszélni. A találkozás nálunk volt, ám sem  többé! A gyerekedet pedig nem fogod látni, arra mérget
    Irén, sem én nem lehettünk jelen, mert a szüleink egy dél- vehetsz!
    előtti időpontban egyeztek meg, amelyre viszont sem én,  Azzal becsapta az orrom előtt az ajtót. Az aláhulló
    sem Irén nem kaptunk szabadságot a munkahelyünktől.  gyűrű imbolyogva gurult az emeletre menő lépcső hajla-
    Két nappal a találkozó előtt apámnak váratlanul be kellett  tába. A megdöbbenéstől gondolkodni sem, lépni sem
    feküdnie a kórházba kezelésre, de azon a napon és arra az  tudtam. Felvettem, zsebre tettem a gyűrűt, és újra kopog-
    időtartamra orvosi engedéllyel hazajöhetett. Délelőttös  tam. Így ácsorogtam még egy ideig az ajtó előtt. Aztán
    voltam és munkából hazatérve már csak a kórházba visz- erőt vettem magamon, kitámolyogtam a lépcsőházból, és
    szakészülő apámmal találkoztam, mert anyám délutános  leültem a lépcső széles műkőszegélyére. Gondolataim
    műszakja akkor már elkezdődött.            szüleink délelőtti megbeszélésének eseményein jártak. Mi
    – Szia, apa! Voltak Gyula bácsiék? Minden rendben  történhetett ott, ami idáig vezetett? Miért az anyám a
    volt? Mit sikerült megbeszélni?            főbűnös, és mit értett azalatt Irén anyja, hogy nem fogom
    – Persze, voltak. Nem sokáig. Megbeszélünk mindent.  látni a gyerekemet soha. És hát hol van Irén?
    Anyád majd elmondja.                  – Szia Feri! Miért itt ücsörögsz, miért nem jössz be? –
    – Jó, persze beszélek majd vele is, de van időpont, hogy  köszönt rám Ibi, Irén húga.
    mikor lehet esküvő?                  – Anyád most dobott ki! Valami balhé történt délelőtt
    – Anyád majd azt is elmondja. Mennem kell, mert öt  amikor fent voltak nálunk – nyögtem ki. – Te nem tudsz
    órára vissza kell érnem a kórházba a busz meg bent áll  róla?
    már a megállóban. – Zsebre dugta cigarettatárcáját, feltet- – Nem – nézett Ibi megdöbbenve rám. – Délelőtt suliban
    te a sapkáját, és botjára támaszkodva kibicegett a lakásból.  voltam, onnan meg edzésre mentem. Most jövök haza.
    Amikor a lépcsőhöz ért, megfogtam a karját.      Várj meg itt! – azzal besietett a házba.
    – Várj, segítek!                   Tíz perc sem telhetett el mikor visszajött és leült mellém.
    – Nem kell, hagyj! Majd holnapután jövök.       – Tudod, tényleg nagy balhé van. Anyám tajtékzik,
    – Holnap bejövök látogatóba.             apám meg csak hallgat. Irén sírógörcsöt kapott, egy értel-
    – Minek? Másnap úgyis hazajövök. – És behúzta maga  mes szót nem tudtam kihúzni belőle. Végül anyám mond-
    mögött a lépcsőházi ajtót.              ta el, hogy megbeszélés helyett a szüleid az első pillanat-
    Visszamentem a lakásba, kitöltöttem egy pohár teát, s  tól gyalázták, szidalmazták őket. Apád állítólag le falusi
    míg iszogattam, tervezgettem, hogy mit tegyek. Anyám  kurvázta, és azt kiabálta, hogy neki köszönhető a helyzet,
    este tizenegy után ér haza, öcsém a haverjaival turnézik  mert megtett mindent, hogy előbb-utóbb ez megtörténjen.
    valamelyik közeli utcában. Más dolgom nem lévén úgy  Szerinte anyám azért engedte – úgy mondta – szabadjára
    döntöttem, hogy megyek Irénékhez. Valószínűleg a dél- Irént, hogy ha teherbe esik azonnal férjhez tudja adni.
    előtt megbeszéltek alapján már az esküvő körülményeit  Anyukád pedig azt találta mondani, hogy ha Irén az ő
    tervezgetik. A vénasszonyok nyarának legfényesebb napja  lánya lett volna és így jár, hát kitaposta volna a gyereket
    sütött rám, míg Kökönyösből gyalog leértem a Zrínyi  belőle.
    térre, onnan meg egyszusszal fel a kenderföldi általános  – Az anyám ezt mondta? – döbbentem meg, mert ezt
    iskola utcájába. Irénék az iskolával szemközti kétemeletes  még legrosszabb álmomban sem tételeztem volna fel róla.
    ház harmadik lépcsőházának a földszintjén laktak.  – Hát, az anyám szerint ezt. Apámra rákérdeztem, ő
    Kettesével szedve a hat lépcsőt kissé lihegve álltam meg a  meg csak bólintott rá.
    lakásuk ajtaja előtt és már kopogásra emeltem a kezem,  – Azt a rohadt életbe! – szaladt ki a számon, és éktelen
    amikor éles veszekedés hangjai szűrődtek ki bentről. düh fogott el.
    – Neked pont egy ilyen idiótával kellett kezdened? Nem  – Be kell mennem. Próbálj meg kitalálni valamit. Hidd
    normális ennek az apja sem, hát még az anyja. Hogy a  el, Irén valóban szeret, és tudom, hogy te is őt. Ez még
    rosseb enné meg mindkettőt! Ezt a szégyent! Ha meglá- nem a vég. – Felállt és halvány mosollyal arcán befordult
    tom még egyszer a közeledben ezt a stricit, szemközt  a lépcsőházba.
    köpöm, az biztos. Ne bömbölj, mert szájon váglak téged  Még néhány percig ücsörögtem, majd a történtek hatása
    is, Ide többé be nem teszi a lábát, mert kivágom! És nem  alatt hazatántorogtam. De szó szerint. Útközben még az is
    találkozhatsz vele többé! Megértetted? Ezt a gyereket  megfordult a fejemben, hogy összepakolom a cuccaimat, és
    pedig megszülőd, de soha nem fogják látni, azt garantá- elmegyek otthonról. De hova? Az utcánkban két házzal lej-
    lom!                         jebb lakott anyám húga Jutka néni, két unokatestvéremmel.
    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10