Page 5 - lidercfeny_akf_202206
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 6. szám, 2022. június


                               Terjedelmi korlát
                               Egy pályamű terjedelme minimum 20.000, maximum
                               40.000 leütés, beleértve a szóközöket is.
                               Kikötések
                               Kizárólag olyan magyar nyelven írt műveket várunk,
                               amelyeket eddig még sem nyomtatásban, sem internetes
                               felületen nem közöltek (ideértve a saját blogot, zárt
                               Facebook csoportot stb.). Egy szerző maximum két pálya-
                               művet küldhet be.
                               Szerző a pályamű beküldésével tudomásul veszi, hogy
                               a pályázat kiírója a művet kizárólag szöveggondozás
                               folyamata után emeli be a kötetbe, melynek része a szer-
                               kesztés, illetve a korrektúra is. Ennek a szerző általi eluta-
                               sítása, nem megfelelő elvégzése esetén a pályázat kiírója
    gény, a jogi krimi, a rendőrségi krimi, a politikai krimi, a  megtagadhatja a mű megjelentetését.
    bírósági dráma vagy a „kemény krimi” (hard-boiled).  A műveket Word *.doc vagy *.docx formátumban kér-
    Részben ez a jelenség az oka, hogy egy nehezen körvona- jük.
    lazható műfajról beszélünk, a zsáner elemei széles skálán  A dokumentumokat lehetőleg az alábbi formázási beállítások-
    mozognak, rengeteg alműfaj létezik, melyek kategorizálá- kal lássák el: segédlet
    sa kultúránként, országonként, sőt akár könyvesboltok  A fájl nevében szerepeljen a szerző neve és a mű címe.
    polcaiként is eltérő lehet. (forrás: Bűnügyi regény) Pl.: Sikeres Szerző – Élete fő műve vagy sikeres-szerzo-
    Technikai segítség:                 elete-fomuve
    A detektív pipázzon, a bűnös legyen cinikus, és az  Beküldési határidő: 2022. december 21. éjfél
    ékszer legyen nyakék. És főleg, az író ne akarjon okosabb  Az előzetes értékelésekről a művek szerzőit 2023. január
    lenni. Ne írjon prémboás hölgyet, aki titokzatos, mert a  30-ig e-mailben értesítjük.
    titokzatos hölgy az szürke ruhás, és lehajtott fejjel siet.  Eredményhirdetés: 2023. március
    Látta volna, mennyire megbukott egy regény, amikor  Díjak
    valaki okosabb akart lenni önmagánál, és nyakék helyett  • A pályázat legjobb alkotásait országos terjesztésben
    egy platina harisnyakötő tűnt el szerinte. Ezen bukott  megjelenő kötetben publikáljuk.
    meg. Itt nyakék kell! Egy milliókat érő nyakék a cári  • A nyomtatott kötetben megjelenők egy tiszteletpél-
    ékszerek közül. Olcsó és nem ráz. Egyszerű és biztos! –  dányt kapnak az elkészült könyvből.
    Rejtő Jenő                       Pályázatok elbírálása
    Korhatár: betöltött 18. életév.            A beérkezett műveket a Stílus és Technika munkatársai
    Szerzői jog                     bírálják el.
    A szerző a pályamű beküldésével:           Nevezési díj: NINCS
    • büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a  Nevezés
     beküldött történet a saját szellemi terméke.    A pályázó írása(i) beküldésével elfogadja a fentebb leírt
    • hozzájárul műve(i) felhasználásához, megjelentetésé- részvételi feltételeket.
     hez más publikálási felületeken is, amennyiben az  A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben
     adott pályamű a zsűri értékelése alapján nem kerül be  nem érkezik be megfelelő mennyiségű és irodalmilag
     a kötetbe.                     értékelhető pályamű, akkor a pályázatot eredmény nélkül
    • elfogadja, hogy az érintett írás(ok) felhasználási joga*  lezárja.
     5 évre a Stílus és Technikát illeti meg.      A pályázatokat az alábbi e-mail-címre kérjük bekül-
    1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról      deni: bekuldes@stilusestechnika.hu
    *A felhasználási jog az alábbiakra terjed ki:     Ha kérdésed lenne...
    • könyv nyomtatott formában történő kiadása (többszö- …akkor itt felteheted: Stílus és Technikai Irodalmi
     rözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés) pályázatai Facebook csoport
    • könyv elektronikus formában történő kiadása (digitá- Adatvédelem
     lis többszörözés és forgalomba hozatal útján történő  Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhaszná-
     terjesztés)                    lása: az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljá-
    • internetes felhasználás (pl.: web-, Facebook, vagy  ból kerülnek felhasználásra, illetve megbízási jogviszony
                               létrejötte esetén.
     egyéb online oldalakon való közzététel)
    • idegen nyelvre történő fordítás          Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
                               Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési
    • idegen nyelven történő nyomtatott és digitális több- kérelem.
     szörözésre, terjesztésére, valamint internetes felhasz- További információ az adatok védelméről.
     nálásra.
    Vagyoni jog                      Ha íróként nem vagy biztos magadban...
                               …akkor keresd fel írástechnikai ötletekért és tippekért
    A kiadványba bekerülő művek után a szerzőt díjazás  Facebook csoportunkat.
    illeti meg, amelynek mértéke a felek között létrejövő szer- Forrás: https://www.stilusestechnika.hu/2022/06/01/detektivsztorit-
    ződésben kerül rögzítésre.                           fogunk-irni-kriminovella-palyazat

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10