Page 5 - lidercfeny_akf_202005
P. 5

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XII. évf. 6. szám, 2020. május


                               hető műveket várunk, amelyekkel máshol sem találkozhattunk
                               korábban (tehát nem kaptunk korábban kéziratot és nem szere-
                               pelt a Fantasztikus kéziratok éjszakáján). Egy szerző egy pálya-
                               művet küldhet be.
                               Friss, eredeti, tartalmas novellákat várunk. Ugyan bármilyen
                               témát szívesen látunk a fantasztikum területén belül, van
                               néhány történettípus és -elem, amelyiknél már nehéz újat mon-
                               dani. Javasoljuk, hogy a pályázók olvassák el a 2018-as kiírás
                               tartalmi megkötéseit, és a novellapályázat tanulságait.
                               További támpontok, milyen novellákat keresünk:
                               Az év magyar science fiction és fantasynovellái 2018
                               Az év magyar science fiction és fantasynovellái 2019
                               és
                               Az év legjobb science fiction és fantasynovellái 2016
                               Az év legjobb science fiction és fantasynovellái 2017
                               Az év legjobb science fiction és fantasynovellái 2018
    Az idei évben a pályázatot a tavalyinál később írjuk ki, ennek  Az év legjobb science fiction és fantasynovellái 2019
    oka a minket is érintő Covid-19 járványhelyzet, ami miatt sokáig
    gondolkodtunk, hogy kihagyjuk-e az idei évet – végül úgy dön-
    töttünk, hogy nem törjük meg az eddigi szép szériát, és ismét  RESET – AZ IRODALOM MOST IS ÖSSZEKÖT
    belevágunk.                      A PesText négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályá-
    Az elbírálás az idei évben is anonim lesz, vagyis ezúttal nem a  zata.
    szerkesztői e-mailcímre kérjük a pályamunkákat, hanem az  Nyílt, magyar nyelvű szépirodalmi pályázatot hirdet a PesText
    info@gabo.hu címre. Kollégánk, aki nem vesz részt az értékelés- Nemzetközi Irodalmi Fesztivál (PesText International Literary
    ben, nyilvántartást vezet a pályázók adatairól, és az elbírálást  Festival). A pályázat hívószava a reset, műfaji megkötése nincs,
    végző szerkesztőknek már csak a pőre, névtelen novellákat fogja  egy szerző viszont csak egy alkotással nevezhet. A nevezés jel-
    továbbküldeni.                    igés.
    Amennyiben a pályázat elbírálásakor a szerkesztők nem talál- A reset (kiejtése: reszet, gyakran rezet, resetelés vagy reszetelés
    nak elég novellát, hogy megtöltsenek egy kötetet, utólag pályá- (esetleg kinullázás, lenullázás, egyes kontextusokban újraindí-
    zaton kívül íródott műveket is beleválogatnak az antológiába. tás) olyan folyamat vagy tevékenység, amely egy eszközt kiin-
    Ami pedig a kritériumainkat illeti, azok változatlanok, ezért  dulási állapotba, vagy alaphelyzetbe juttat.
    idézünk a 2018-as pályázat utáni blogbejegyzésünkből: Mi történik akkor, ha megnyomjuk a reset gombot és a rend-
    „Mi nem divatnovellákat keresünk, nem kell igazodni tren- szer leáll, újraindul? Mi történik a társadalommal, a mindenna-
    dekhez, nem érdekel minket a jól ismert régi. Olyan fantasztikus  pokkal, a kapcsolatokkal, a világ megszokott működésével? Az
    novellákat szeretnénk látni, amelyeket nem tudna más megírni,  idén, második alkalommal szeptemberre tervezett PesText
    csak az adott szerző, az ő saját, egyéni látásmódjával és érzé- Nemzetközi Irodalmi Fesztivál újra kiírja írópályázatát, mely-
    kenységével, amelyek épp emiatt újak és különlegesek.” nek idei hívószava a reset. A pályaműveket június 15-ig várják a
    Érdemes felidézni még a 2019-es pályázatértékelőt is: PesText szervezői.
    „Szokták mondani, hogy a sci-fi az ötletek irodalma, de az  Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várjuk maxi-
    ötlet önmagában még messze nem elég, különösen, ha elcsépelt.  mum 6000 leütés terjedelemben a reset témakörében.
    Nem nagyon lehet kitűnni a mezőnyből egy sokadik szerelmes  A pályázat zsűrizése két körben zajlik. Alapos előválogatást
    robottal vagy posztapokaliptikus sivatagban morcoskodó  követően a legjobb tizenegy pályamű kerül az elismert szakem-
    törvényenkívülivel, és még ha maga az ötlet jó is, az az érdekes,  berekből álló főzsűri elé. A shortlistre került írások közül egy
    hogyan van megírva, van-e mellette valami emberi történet is,  elnyeri a zsűri fődíját, egy pedig közönségdíjat kap. Mindkét
    hogy több legyen egy gegnél. A jövő csodás technológiái is attól  írást lefordítják angol, cseh, lengyel és szlovák nyelvre, valamint
    érdekesek, hogy miként hatnak az emberekre, az időparadoxon  megjelenik a fesztivál zinjében is. Szerzőik bruttó 200-200 ezer
    új megközelítése azért izgat, mert hatása van egy konkrét sze- forint jutalomban részesülnek és meghívást kapnak a PesText
    replő sorsára.”                    fesztiválra.
                               A világirodalmi fókuszú PesText ősszel második alkalom-
    Határidő: 2020. július 5. éjfél           mal valósul meg Budapesten a Magyar Irodalmi Jogvédő és
    Terjedelmi korlát: 10 000 - 40 000 leütés      Jogkezelő Egyesület (MISZJE) és a Petőfi Irodalmi Ügynökség
    Honorárium: megjelenés esetén bruttó 30 000 Ft    szervezésében. Az esemény tervezett időpontja: 2020. szeptem-
    Megjelenés: várhatóan 2020 őszén           ber 22-26.
                               A közönségdíjra bárki szavazhat majd 2020. 07. 13. és
    Formai követelmények: A novellákat RTF vagy DOC formá- 2020.08.10. éjfél között ezen az oldalon.
    tumban várjuk, a fájl neve tartalmazza a szerző nevét és a novel- Az írásokat a pestext@miszje.hu címre várjuk RESET tárgy-
    la címét. A fájlban szintén fel kell tüntetni a szerző nevét és  megjelöléssel!
    elérhetőségét. A szöveg legyen sorkizárt, a sortávolság szimpla  Beküldési határidő: 2020. 06. 15.
    vagy másfeles, kiemelésre bold vagy kurzív használható, hacsak  Pályázók köre: bármely magyar nyelven alkotó szerző (alko-
    a novella nem tartalmaz rendhagyó formai megoldásokat. tónként egy-egy művel lehet pályázni).
    Beküldés: elektronikusan a info@gabo.hu címre, az e-mail  A pályamunkákat műfaji megkötés nélkül várjuk.
    tárgymezőjébe kerüljön bele a „pályázat” szó, pl. Tárgy:  Szakmai zsűri által megítélt fődíj összege: 200 000 HUF
    PÁLYÁZAT: Gipsz Jakab: Novella címe. A kísérőlevélben a  Közönségdíj összege: 200 000 HUF
    könnyebb adminisztráció érdekében szerepeljen a pályázó neve,  FIGYELEM! Kizárólag jeligés pályázatot fogadunk el, a beér-
    emailcíme és a novella címe.             kezett dokumentumon nem szerepelhet a szerző neve. Kérjük,
    Tematikai megkötés: science fiction, fantasy, horror hogy a jeligét jól láthatóan, a dokumentum tetején tüntessék fel.
    Kikötések: Magyar nyelven sem nyomtatott, sem online for- A jelige minimum nyolc karakterből álljon, lehetőleg tartalmaz-
    mában nem publikált, eredeti, fennálló franchise-hoz nem köt- zon betűket és számokat is.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10