Page 3 - lidercfeny_akf_202301
P. 3

Szerkesztõi köszöntõ                    Tartalomjegyzék


      Azt gondolom, itt, a Lidércfény berkein belül,
     legyünk akár mi, szerkesztők, akár ti, alkotók, olva- Novellák
     sók, nem kell ecsetelni, mennyire fontos, hogy a  Xenothep - Kompromisszum . . . . . . . . . . . . . 4
     gyermekek, fiatalok megfelelő oktatásban részesül- Zspider - Zpercesek - Az én utam . . . . . . . . . 5
     jenek. Nyilván mi (talán) elsősorban irodalmi,  n13 - Téli gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
     nyelvtani szempontból tekintünk erre, nem elvitat- maggoth1 - Sötétség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
     va a többi tantárgy fontosságát.          Denken - Petrezselyem . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
      Sokat töprengtem rajta, hogy egy ilyesféle aktuál-
     politikai témát felhozzak-e, hiszen ez ütközik a  Jimmy Cartwright
     lefektetett alapelveinkkel. Mégsem tudok szó nél- - Géza és a szuperhõsök . . . . . . . . . . . . . . . . 9
     kül elmenni az oktatás körül tapasztalható állapo- Erdõs Sándor - A vámpír és a kanász . . . . . 12
     tok, események mellett, de azért igyekszem pártat- kovacsgabor - A lemez . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
     lanul, szőr mentén fogalmazni.           Tordai Gábor - A vér nem válik vízzé . . . . . . 14
      Ugyan közvetlenül jómagam nem vagyok érin-
     tett, de a családomban volt több tanár, tanító, isko- Sorozat
     laigazgató, és a szűkebb környezetemben is vannak  Claudius Oltarimanus
     még olyan volt osztálytársaim, ismerőseim, akik  - A nyugdíjas kiborg – I. rész . . . . . . . . . . . 19
     valamely oktatási intézményben tanárok, osztályfő-
     nökök, illetve van olyan, aki igazgató, igazgatóhe- Mozijegy
     lyettes. Tehát, ha nem is személyesen, de első kéz- SzaGe - Halloween véget ér /
     ből tudok tájékozódni.                    Halloween Ends (2022) . . . . . . . . . 22
      Röviden: a helyzet rossz. És itt nem csak a bére-
     zésre gondolok. A pénzhiány az eszközökre, az   A Nyakonöntött Próbagoblin
     épületek állagára is rányomja a bélyegét. Ráadásul  Szolgáltatóház ajánlásával
     a tanári állomány gerincét jelenleg az idősebb gene-
     ráció képezi. Számos olyan esetet tudok a saját   Craz - Lepenski Vir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
     környezetemben is, amikor eddig elméleti oktató-  Versek
     ként dolgozó tanárok kétkezi munkássá (vízveze-   edwardhooper - Feledni bút . . . . . . . . . . . . . 25
     ték-szerelő, kőműves, stb.) képzik át magukat,
     ezzel úgymond „menekülési útvonalat” kiépítve.   jocker - Bízok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
      Ahogyan hallom, a gyermekállománnyal is sok a   angyalka146 - Credo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
     probléma. Figyelemzavar, a szeretet, a töródés hiá- Erdõs Sándor - A legyek ura . . . . . . . . . . . . . 25
     nya, az alapvető fegyelem be nem tartása. A család  bel corma - A fájdalom tõrei . . . . . . . . . . . . 26
     helyett ezekkel a problémákkal is a pedagógusok-  Norton - A robotcsirke . . . . . . . . . . . . . . . . 26
     nak kell megküzdeni úgy, hogy a saját feladataikat  csabi6669 - Titok a vérben . . . . . . . . . . . . . 26
     is el kell lássák.
      Mi a megoldás? Van-e egyáltalán? Erre nem    atesz990 - Bárhogy... . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
     tudok válaszolni. Csak remélni tudom, hogy nem   edwardhooper - Kereszten . . . . . . . . . . . . . 26
     csak megoldás, de szándék, akarat is van, hisz nem  angyalka146 - Bûnbeesés . . . . . . . . . . . . . . 27
     építhetünk ilyen jövőt, mint amilyen most kinéz.  kovacsgabor - Hegyek között az erdõ . . . . . 27
      Ezt a reményt pedig ti, alkotók tartjátok bennem,  Tordai Gábor - Pillanatok . . . . . . . . . . . . . . . 27
     amikor javítom, korrektúrázom a beküldött művei-  Tumicz Krisztina - Ég szabad vándora . . . . . 27
     teket, és látom a fejlődést. Sőt! Ami talán a helyes-
     írásnál is fontosabb, olyan gondolatokat fogalmaz-
     tok meg, olyan fontos életeseményekről írtok novel-
     lákat, költötök verseket, amelyek azt mutatják szá-  Ez a folyóirat a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el!
     momra, hogy fontosak számotokra a múlt építőkö-   - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelõen
     vei, a jelen pillanatai, és törődtök a jövővel, az új  felhasználható.
                                Kiadványunk saját felhasználásra szabadon nyomtatható,
     generációkkal.                   sokszorosítható, de pénzért nem értékesíthetõ.
      A sok nehézség közepette kezdjük így az évet,  A magazin készítõinek anyagi haszna a kiad-
     nézzünk bizalommal a jövőbe!       -J.C.    ványból nem származik.      IMPRESSZUM www.lidercfeny.hu • flip.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online • YouTube: LidercfenyHQ
                Lidércfény amatõr kulturális folyóirat • XV. évf. 1. szám, 2023. január
                Kiadja a Lidércfény Online kulturális magazin szerkesztõsége, Szentes
              Az elsõ borítón Yulia Zhuchkova-- The Loss --, a hátsó borítón Bard címû képe,
                  a belsõ borítón pedig alkotásaiból készült válogatás látható.
              A Nyakonöntött Próbagoblin Szolgáltatóház rovat hátterét Juhász Ernõ készítette.
       Felelõs, tördelõ- és fõszerkesztõ: Bognár Zsolt • Tartalmi szerkesztõk, korrektorok: Török Ida, Varga Tamás József
                           ISSN 2786-4391
   1   2   3   4   5   6   7   8