Page 18 - lidercfeny_akf_202207
P. 18

XIV. évf. 7. szám, 2022. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – Találtál a füzetekben választ kérdéseidre?     Az itt töltött évek legjobb gyakorlatának tudományos
      Alma szerint kollégája mostanában minden idejét  munkásságom és szerelmi kapcsolatomat tartom.
     Wagner füzeteivel töltötte.             Szakításunk volt a jel, hogy más elfoglaltságot kell keres-
      – Igen is, nem is – volt Hartmann válasza, miközben  ni. Valójában mindig szerelmes voltam. Érzelmeim nem
     kávéját kavargatta. – Igen, mert van egy válasza, és nem,  változtak, és örökké emlékezni fogok rá a végtelen távol-
     mert nem tudom elfogadni ezt a választ. Ha feltételezem  ság ellenére is.
     normális ember-létemet, akkor nem hiszem el. És ha senki  Ő szakított. Velem akarta leélni életét, mint feleség vagy
     nem fogadhatja el, ebben az esetben nincs válasz és nem  szerető, ezt nem tudom! De gyereket is akart. Gyereket,
     is lesz soha!                    tőlem!
      – Magyarázd meg, kérlek!               Hogyan ismerjem be a valóságot? Kettőnk DNS-e nem
      – Nem, majd ha befejeztem.             keveredhet össze. Ha egy laboratórium analizálná a folya-
      – A nyomozást abbahagytuk.             dékot az ereimben, amit vérnek neveznek, az eredmény
      – Igen. Sem kórházban sem a folyóban nem találtuk –  forradalmasítaná ismereteiket, minden teóriát az emberi-
     válaszolt Hartmann. – Semmi komoly kapcsolata nem  ség elképzeléseiről.
     volt a Strohmann leányon kívül, és minden betetőzése- Nem tudtam megmagyarázni. És nem élhettem, mint
     ként, az Anyakönyvi Hivatal szerint Walter Joe Wagner  férj-feleség vagy szerető minden magyarázat nélkül, hogy
     ötéves korában meghalt és eltemették Elisabethvilleben,  ki vagyok én, és hogy a közeljövőben véglegesen el kell
     North Caroline. Eltűnte előtt harmincöt évvel eltemették! hagynom.
      – Vagyis Walter Joe Wagner nem létezik?        Beismerem, nem ilyen formában képzeltük el a szerel-
      – Pontosan. Nem létezik, vagy még pontosabban, nincs  met és a nemek közötti kapcsolatot. Itt a szerelem erősza-
     többé!                        kos. Maga az aktus – a nőt valóban megerőszakolják – sze-
                                rencsére igen rövid ideig tart. Alkalmazkodnom kellett.
                 * * *             Annette számára olyan voltam, mint minden férfi, és az
      „Egy világszerte ismert kutatóintézet, az MIT kapui  aktust, amit szerelemnek neveznek elfogadta, mert szá-
     nyíltak meg előttem. Ez volt vizsgáim eredménye. Itt  mára ez volt normális. Egyszer megpróbáltam ügyetlenül
     hihetetlennek tűnő és fantasztikus ideákon dolgozhattam  a mi aktusunkat, sikertelenül. Mai fizikumom erre alkal-
     a legjobb kutatók között. Időnként új kritériumokat java- matlan és Annette furcsának találta magatartásomat. Az
     soltam, nagyon vigyázva arra, hogy a dicsőséget kollégá- volt az érzése, hogy már nem szeretem és nem kívánom.
     im arassák le. Így nyertem meg a munkatársak rokonszen- – Már nem szeretsz – hebegte, és arra kényszerültem,
     vét.                         hogy folytassam a szokásos erőszakos, hódító, saját gyö-
      Egy délután, lent az eszpresszóban kerestünk kikapcso- nyörömre összpontosított férfi-nő kapcsolatot.”
     lódást, s én kíváncsian feltettem a kérdést, hogy vasárna-          * * *
     ponként mit csinálnak.                 – Nem lehet eredetét megtalálni.
      – És te? – jött vissza a kérdés, mint egy bumeráng.  Hartmann vállai mögül Alma egy pillantást vetett a
      Vasárnap reggel templomba mentek a családdal, vagy  beszámolóra.
     egyedül a nőtlenek. Különböző egyházakról beszéltek.  – Sehol semmi nyoma. Soha nem volt beteg a
     Katolikus, protestáns, baptista, adventista és sok más,  Betegségbiztosító szerint.
     még hallomásból sem ismert vallásról. Kérdésem egy saj- – Jól tudom. – A papírokat Hartmann összeszedte, arra
     nálatos tévedés volt. Egyszer igen felületesen merültem a  várva, hogy Alma újra leüljön a székre, amit az előállított
     Tóra tanulmányozásába, mert szerintem ez volt minden  bűnözők vagy a károsult panaszosok használtak asztala
     egy istenhívő vallás alapja.             előtt.
      – Zsidó vagyok – válaszoltam abban a reményben, hogy  – Azt mondtad már, hogy számodra az ügy befejező-
     nincs közöttünk hittestvér, mert ezt a vallást sem ismer- dött, vagyis tudod, hogy mi történt vele. Megmagyaráznád?
     tem a gyakorlatban.                 – A nő tekintete az íróasztalon szétterített füzetekről kol-
      Talán szemérmességből, de senki semmit nem kérde- légája arcára siklott. – A válasz e füzetekben van?
     zett, s így megmaradtak a jó kapcsolatok. De később két  – Igen. Egyetlen egy van még hátra, amit olvasnom kell,
     személy tartózkodó magatartásából megértettem, hogy  hogy száz százalékig biztos legyek.
     nem mindenki szereti a zsidókat. Kis idő múltán megtud- A kapitányság zaja, a mászkáló és egyidőben beszélő
     tam, hogy egyikük muzulmán, a másik meg ateista volt. emberek, a telefonok csengése, körülöttük minden eltűnt.
      Azt is észrevettem, hogy a napi huszonnégy óra nem  Egy pillanatra csak ők ketten maradtak: egy színtelen,
     elég hosszú mindenre. Napközben dolgozni kell és az  fáradt, elhízásra hajlamos asszony és egy borostás, poca-
     estét Annette-tel tölteni. Mikor éjszakára velem maradt,  kos férfi, agyonmosott farmernadrágjából kicsúszó, kétes
     karjaimban aludt és nem volt időm semmi másra.  fehérségű ingével.
     Szerencsére csak a hétvégét töltötte velem, hétközben éjfél  – Miben reménykedsz? – kérdezte Alma.
     felé hazakísértem, s így szabad voltam reggelig, mivel  – Számomra semmiben. De mindenki számára... majd
     nincs szükségem éjszakánként órákon keresztül pihenni,  meglátod. Az ördög tudja – tétovázott Hartmann. – Az is
     mint érkezésemkor, amikor az átszállítás és a beilleszke- meglehet, hogy egyszerűen lezárjuk az ügyet. Csak mi
     dés kimerített. Mi nem szeretjük a megtört vonalakat.  ketten, te és én ismerjük majd.
     Állva alszunk, ha alvásnak nevezhetjük agyunk kikapcso- – Jól van. Nem akarod, hogy belenézzek? – És a füzet
     lódási periódusát, miközben testünk megmerevedik.  felé nyúlt.

     18                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23