Page 15 - lidercfeny_akf_202206
P. 15

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 6. szám, 2022. június


    – Fárasztó magamban hordani ezt a kettősséget. Valóság  – Alma? – Halkan nevén szólította és tudta, hogy már
    és virtuel.                      elment.
    Éjjel, amikor karjaiban aludt, Jónás Möbius 36-tal             * * *
    beszélt.                        Élete folytatódott mintha misem történt volna. A talaj-
    – Gondolod, hogy beteg?               kutatás nappal, két pohár este, de soha többé nem lépte át
    – Azt gondolom, hogy megtalálta halandóságuk okát,  a kommunikációs terem küszöbét. Időnként leült a park-
    Uram. Már jeleztem Möbius 13610-nak.         ban Metallah eltűnte után, és nézte a hideg holdfényben
    – Miért nem válaszolsz?               nyíló virágokat.
    – Válaszoltam, Uram. Készüljön fel, és használják ki az  Egy este, miután letette kiürült poharát, Möbius 36 meg-
    időt, ami maguk előtt van.              szólította.
                               – Megengedi, Uram, hogy megzavarjam gondolatait? –
               * * *            És folytatta, nem hagyva időt a tiltakozásra. – Nagy sze-
    Egy évet éltek együtt. Szerelmük éppen olyan forró volt,  relmet élt át, Uram. Egy furcsa szerelmet. Úgy őrzi emlé-
    mint az első napon. Alma olyan fiatal és szép volt, mint a  keit, mint Alma a sajátjait. Mindketten őrzik egy felejthe-
    fénytoronyban.                    tetlen valóság emlékeit. Ha túlélni akarja, itt az ideje egy
    Egy nap az ébredés után Alma nem mondta többé: „Az  új kapcsolatra. Jöjjön Uram! Már várjuk.
    idő hosszúnak tűnt nélküled.”             A kommunikációs terem ajtaja zajtalanul kinyílt.
    Mint egy néma összeesküvés, soha többé nem beszéltek  Tétovázva belépett. A sötétben a képzelet ablakai nem
    az idő múlásáról. Mivel mindig együtt voltak, Jónás feltű- nyíltak meg. Meglátva a terem közepén a fényoszlop
    nés nélkül figyelhette a változásokat, de semmi nem vál- kékes fényét, lélegzete megállt egy pillanatra. Ebben a
                               fényben mintha cigarettafüst gomolyogna, elnyúlt, szétte-
    tozott. Olyannak tűnt, mint az első napon, örökké fiatal.  rült és önmaga körül forgott, majd lassan alakot öltött.
    Az egyetlen észlelhető változás a fáradtság volt. Fáradt  Egy sziluett jelent meg. Jónás szíve egyre erősebben dobo-
    volt már reggel ébredés után, és többször panaszkodott  gott. Meztelenül, karjai a feje fölött, Alma kinyitotta sze-
    visszatértük után. Jónás rejtette félelmét és Möbius 36  meit. Egy furcsa mosollyal ajkain kezeivel próbálta elrejte-
    tudta jól, de semmit nem mondott. Egy reggel Alma nem  ni meztelenségét mielőtt megszólalt.
    ébredt fel. Teste dermedt volt, mintha mélyen aludna. – Az idő hosszúnak tűnt nélküled.

    Zspider

    Zpercesek - Talán holnap


    A gazda hangos „Nosza!” paranccsal terelte be a bárá- szokom meg ezt a régies beszédet.
    nyokat a karámba. Levette a fejéről a kucsmát és megtö- A gazda átkarolta a nőt és csókot lehelt az orcájára. A
    rölte a homlokát. A kis szénatetős házikó kéményéből  pár leült a ház előtti padra és a csillagos eget nézték. A
    kövér füstgomolyagok bodorodtak fel. Az ajtón kilépett  tiszta égbolton hófehéren ragyogott a távoli világ a sötét-
    az asszony, a füstöt legyezve köhintett párat.    ségben. Az asszony lágyan a férfi vállára döntötte a fejét
    – Minden rendben van, kiskegyed? – kérdezte a férfi  és fáradtan sóhajtott egyet. Az egész napos munkáktól
    pajkosan és bezárta a kaput.             törődötten, erőtlenül bújtak egymáshoz.
    – Hát, hogyne vóna! – válaszolta játékosan az asszony.  – Szerinted megtaláljuk az időgépet? – kérdezte a nő. –
    – A lábastól kicsit füstös lett a lak. Várni kéne a vacsorával  Hazajutunk valaha?
    egy csöppet.                      A férfi elgondolkodva pödörte a bajsza végét.
    – No, akkor várunk. – Mindketten kuncogtak egymás   – Talán holnap meglesz. Nem lehet olyan messze
    hangján és beszédén, miközben sétáltak közelebb. – Sose  tőlünk, nemde?


      Itt is megtalálsz bennünket: Lidércfény Online
    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20