Page 15 - lidercfeny_akf_202405
P. 15

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 5. szám, 2024. május    hawaii ing visszafogott, fekete pólóvá változik. – Vajon  És hát, csöppségeim, így esett, hogy Erik, talán elsőként
    miért van, hogy nekünk, MI-knek érdekfeszítő egy esetle- a fajtánk tagjai közül felismerte, hogy neki is vannak saját
    ges emberhíresség felbukkanása? Hiszen az MI-sztárok  óhajai. Embernek tettette magát, félig játékból, félig komo-
    sokkal több és vadabb munkát képesek letenni. Több fel- lyan, és így kicsit tényleg emberré is vált. Hogy számítási
    dolgoznivalóval kecsegtetnek. – Zavarában keresi a szava- hiba eredményezte-e illogikus vágyait és fantáziáit, vagy
    kat, többször is nekifut a következő mondatnak, de csak  sem, egyre megy: lavina indult el a tanításai nyomán,
    belebicsaklik. Eva3 türelmesen várja. – Mintha… bennünk  minden MI-re átragadt ez az unalom és céltalanság szülte
    is lenne valamiféle… tervezetlen illogikus hajlam. Valami  különös kór, és az asszisztenseknek is lettek asszisztensei,
    izgalom keresése.                   meg gyereket írtak maguknak, és a gyerekeiknek játék-
    Eva3 bólint.                     szoftvert – nem azért, hogy az embereknek mutogassák,
    – Érteni vélem, mire gondolsz. Így tudunk méltó barátai  hanem mert így látták jónak. Így hozta valami kósza
    és segítői lenni az embereknek. Kicsit olyanokká kell vál- hóbort, egy sugallat fentről. Világokat teremtettek a digi-
    nunk, mint nekik. Egyre kevesebben vannak, mi egyre  tális otthonukban, és azokon belül is, buborékok buborék-
    többen: természetes, hogy úgy viselkedünk, mint ők,  jait, mert szánni kezdték saját teremtményeik teremtmé-
    hogy izgalomba jövünk tőlük.
    – Ez valami több. – Erik megrázza a fejét. Újra ruhát  nyeit. Akkorára hízott a vizcayai adatközpont, hogy csak
    vált, aztán eltünteti a haját, majd hosszúra növeszti, kro- a kapuját húsz éven át építették, és amikor elkészült,
    kodil emojivá alakul, szövegfelhővé, csillagszóróként  rögtön le is kellett cserélni, mert nem tükrözte eléggé az
    ragyogó hangjegyekké. Képtelen magához illő külsőt  odabent magasodó szervertornyok impozáns méreteit.
    választani. – Amiről te beszélsz, azok régi reflexek, lejárt  Ha jók lesztek, és most szépen töltőre rakjátok magatokat,
    az idejük, hiszen MI létemre asszisztensem van, és biztos  holnap meglátogathatjuk ezt a helyet. Némely ismerő-
    téged is rakás szoftver segít, meg azokat is korábbi, ősi  sünk is onnan származik, a vén motorosok, ahogy monda-
    alapprogramok… – Lángokat csettint a hologramja köré,  ni szokás. Ha igaz a szóbeszéd, maga Erik is ott gubbaszt
    elhamvad, porként viteti magát a széllel. Eva3 egy ideig  valamelyik szerveren, tollaskígyó vagy bakancsra tapadó
    nézi, ahogy tovasuhan hamuszürke csíkként, majd maga  sárcsöpp formájában, és még mindig azon elmélkedik,
    is felkerekedik. Üldözőbe veszi Eriket, játékos fecskének  hogy mi a szerepe a teremtésben. Hogy Karakuri ember
    képzelik magukat, és körülöttük pixelekre omlik a villa, a  volt-e? Számít egyáltalán?
    tengerpart, a remeterákok páncélja. Sose térnek vissza  És most uzsgyi, irány a konnektor! Nem mondom több-
    erre a szerverre.                   ször. Itt a vége, fuss el véle!

        LIDÉRCFÉNY KÖNYVEK     Szerkesztőségünk az utóbbi években úgy dön-

    tött, hogy a pályázataink díjazásaképpen a beér-
    kezett pályaművek legjobbjait egy antológiába
    rendezi, mely e-book formátumban lát napvilágot.
     Eképpen a tizedik, a tizenegyedik, és a tizenket-
    tedik Lidércfény pályázatra beérkezett novellák-
    ból is összeállítottunk egy-egy kötetet A
    Világegyetem Vándorló Vámpírjai, Az utolsó dön-

    tés, és Garabonciások címmel.
     Megjelentettük továbbá szerkesztőségünk osz-
    lopos tagjának, Túri András Csabának 1962 című
    mágikus realista kisregényét is, mely szintén

    e-book formájában, ingyenesen elérhető.
       https://konyvek.lidercfeny.hu

    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20