Page 15 - lidercfeny_akf_202401
P. 15

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                     XVI. évf. 1. szám, 2024. január    Madeleine letörölte könnyét, mielőtt válaszolt volna. Az íjász a földön térdelt. Korábban Jules Ambelainnek
    – Tegraton kesztyűjét csak Tegraton viselheti. De talál- hívták, de már nem tudta, ki valójában. Érezte a személyi-
    tam egy kiskaput. Létrehoztam az utódját, téged, aki fel- ségében végigfutó repedést, akárha kettéhasadna.
    veheti. – Szembefordult Julesszal. – Emlékszel Marie-ra, a  Könnyek mardosták szemét, ezek első cseppjei a porba
    faludra, az ott élő emberekre? Mind hazugság. Emlékek,  hulltak.
    amelyeket én teremtettem, hogy gyűlölj engem, üldözz, és  – És most mit teszel velem? – kérdezte Jules, és szinte
    visszatérj hozzám a kesztyűvel, ha eljött az ideje. Azt  remegett a vágytól, hogy Madeleine véget vessen szenve-
    hiszed, a te döntésed volt, hogy csak bűnözőkkel végzel?  désének, de a boszorkány nem tehette.
    Én nem akartam ártatlan áldozatokat.          – Nem tudtuk befejezni a feladatunkat. – Pierre pillan-
    – Miről beszélsz?                  tott, majd leereszkedett az íjász mellé. – De újból megpró-
    – Nézz oda! – A széttépett baba irányába intett. – Egykor  báljuk.
    ilyeneknek adtam életet, de már nagyobb babákkal ját- – Ne tedd, kérlek!
                               Madeleine szíve majdnem meghasadt teremtménye fáj-
    szom.                         dalmától, de ha vissza akarta kapni szeretteit, meg kellett
    Julesban megszületett a felismerés, és keserű epeként  tennie.
    tolult fel torkába.                  – Jules, azt akarom, hogy keress megszállottan, és köz-
    – Nem… Én igazi vagyok. Volt apám, volt anyám és  ben csak a rá érdemesekkel végezz! És most elmondom,
    szerelmem. Én születtem, nem teremtettek!       mire fogsz emlékezni.
    A boszorkány odalépett hozzá, és végigsimított arcán. Nem sokkal később Jules szorosan lovához simult a
    – Emlékezz!                     föléjük boruló fenyők árnyékában, háta mögött a zsugoro-
    Jules megrogyott a felvillanó képek súlyától. Madeleine  dó LeBlanc várral. Kesztyűs kezével erősen markolta a
    utasítására nyitotta ki először a szemét már felnőtt férfi- gyeplőt a mélyről feltörő gyász hatására: Madeleine nem
    ként. A boszorkány ráruházta a kesztyűt, és parancsba  csak Marie-val közös jövőjüket döntötte romba, hanem
    adta, hogy ne öljön ártatlanokat. Útnak indította a belé  megölte Pierre-t is. Jules megfogadta magában, átlövi a
    plántált emlékekkel Marie-ról, korábbi életéről, és az áru- boszorkány szívét, ha végre utoléri.
    lás gonosz tévképével, hogy vadássza le őt.


    edwardhooper


    A gyalog

    Mr. Peeble a söntésnek támaszkodott. Ez már a negye- készül. Ilyet nem szoktak csak úgy az emberek csinálni.
    dik whisky volt, amit lehajtani készült. De be kell vallani,  Minden megvan hozzá. Most már csak a megfelelő idő-
    három után sem csitult a szívében a fájdalom. A fene  zítés kell. Mr. Peeble felhúzta az öltönyét és rápillantott az
    vinné el! Igen, a fene vinné el! Inkább az ördög vinné el!  órájára. Olcsó márka volt, mivel egy kishivatalnok nem
    Az ördög jobban passzol a mostani helyzetére. Nem gon- engedhette meg magának a luxust. Tíz perc múlva kilenc
    dolta volna, hogy ez ilyen nehéz lesz. Azt hitte minden  lesz. Lassan majd indulnia kell, hogy el ne szalassza az
    menni fog, mint a karikacsapás. Főleg három ital után.  alkalmat. Az borzalmas lenne. Egy gyáva pöcsnek érzi
    Úgy gondolta, hogy bátorságot merít majd belőle. Hát...  magát és még az időpontot is hagyja elsuhanni. Na azt
    Nem így történt. Mert Mr. Peeble továbbra sem érezte a  már nem! Azért idáig még nem fajult a dolog. Ezt nem
    bátorságot magában. Félt. De hát ki nem félt volna. Ha  fogja engedni. Lehet, hogy beszari, de amit eldöntött azt
    tudná, hogy mi várná odaát, akkor talán jobban menne a  végre fogja hajtani. Az egész olyan, mint a hazafutás. Csak
    dolog. Lenézett a poharába és meglötykölte a folyadékot  el kell indulnia és az egész megy már magától. Persze ez
    benne. Megbámulta a mesterségesen keltett örvényt.  még lehet olyan, mint a foci. Miközben a cél fele fut, vala-
    Örvény. Ez jó szó. A mostani helyzete is egy örvény.  mi leteperi. Na az igazán szívás lenne. Úgy érezte, hogy
    Lefelé húzza és biztos, hogy meg fogja fojtani. Vajon más  most már semmi más nem állhat az útjába. Azt nem
    hogyan viselkedne most? Mondjuk egy fickó a regények- engedheti! Az megalázó lenne. És elég megaláztatásban
    ből. Egy olyan fenegyerek. Na annak biztos nem remegne  volt része.
    a gyomra. Tökéletesen eltökélt lenne. Lehajtaná az italt,  Az egész hónap egy hatalmas megaláztatás volt.
    csak úgy, a miheztartás végett. És menne a dolgára.  Elvesztette a munkáját, miközben... Miközben az is meg-
    Csinálná, amit eldöntött. De ő... Nos, ő eldöntötte a dol- történt. Pont vele. A munka nem érdekelte. Úgy is utálta,
    got, csak remegett legbelül, mint a kocsonya. Mintha pil- sőt az elmúlt hónapokban meg is gyűlölte. Vagyis a mun-
    langók lennének a gyomrában. Három adag pia után.  kába járást gyűlölte meg. Azt, hogy a munkahelyén kell
    Vajon részeg? Elég részeg-e már? Nem volt részeg. Semmi  ülnie, miközben az megtörténik vele. És ezt csak ő tudta.
    ilyet nem érzett. Sőt egyre tisztább lett a feje és így egyre  Vagy tudták a többiek is? Nem volt biztos benne. De ez
    jobban félt. Azért mégiscsak nem egy hétköznapi dologra  már a paranoia határát súrolta, hiszen a többiek honnan    Facebook: Lidércfény Online • info@lidercfeny.hu • www.lidercfeny.hu                 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20