Page 17 - lidercfeny_akf_202207
P. 17

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 7. szám, 2022. július


    Az emberekhez hasonlóan, fiziológiai törvényeiknek  sen ismeretlen matematikai és fizikai tételeket ismertem,
    engedve, ilyen feltételes kapcsolatra van szükségem, mert  mint az átvitel többdimenziós térben. A professzorok
    szerelmes vagyok.                   meggyőződése volt, hogy különleges képességeim van-
    A fogai, a mosolya… A mosoly az első pillanatban visz- nak, egy lángész vagyok, így megszereztem a szükséges
    szataszító volt, mert a földi szokásokat még nem szoktam  diplomákat az intellektuális munkákhoz.
    meg teljesen. Mi soha nem mutatjuk fogainkat, csak ha  Ezzel egy időben megoldást kellett találnom a szenti-
    ellenséges érzelmeinket akarjuk mutatni. Itt pontosan az  mentális kapcsolat terén.”
    ellenkezője. Úgy hiszem, hogy hosszú időre lesz szükség           * * *
    felvenni az új szokásokat. A test, a kinézet megváltozott.
    Átváltoztam földire, de énem, ismereteim és emlékeim  – Megtaláltad az ismeretlen telefonálót? – Hartmann
    megmaradtak. Ma már tudom, hogy a mosoly egy normá-  becsukta a füzetet és nyújtózkodva Almához fordult.
    lis reakció, a baráti érzelmek megnyilvánulása. Így meg- – Elfáradtál?
    próbálok én is mosolyogni, és így válaszolok neki, fogai- – Inkább kimerültem. Órákon keresztül olvasni épp
    mat mutatva.                     olyan fárasztó, mint a séta. Arról nem beszélve, hogy ez
    Vörös és húsos ajkai mögött kicsi, fehér fogak rejtőztek.  nem nyomtatott szöveg. Időnként olvashatatlan az írás –
    Keze egy ceruzával játszadozott s én csodáltam hosszú,  sóhajtott a férfi.
    vékony ujjait, ajkához hasonló vörös körmeit, és arra  – Hogy valami örömöd is legyen; az ismeretlen telefoná-
    vágytam, hogy érintsem és csókoljam őket.       ló neve Annette Strohmann. De már nem sokáig. Néhány
    Egy lehetetlen helyzet. Nem tudtam, mit kell csinálni. A  hét múlva férjhez megy Rob Sinclairhoz, egy nála sokkal
    szokásokat, a férfi reakciót, hogyan közelítsek meg egy  idősebb férfihez. Olvasd a részletes beszámolómat. A
    asszonyt! Semmi gyakorlatom nem volt. Az indulás előtt  lényeg az, hogy nem akart Wagnerről beszélni. Végül is
    látott filmekből leszűrtem néhány tanulságot, de a való- beismerte, hogy kapcsolatuk több mint egy évig tartott, és
    ság túlszárnyalta a fikciót, így tapasztalat hiányában  azért szakított, mert Wagner nem akarta elvenni és csalá-
    haboztam, de szerencsére ő tette meg az első lépést.  dot alapítani.
    Mosolyogva kérdezte.                  – Gyereket akart?
    – Sokat dolgozik. Vizsgákra készül?          – Igen. Ez azt bizonyítja, hogy a lány valóban szerelmes
    – Igen, vizsgákra – válaszoltam.           volt.
    Megrepedt közöttünk a jég. Magyaráztam, hogy azelőtt  – Feltéve, hogy ez a szakítás igazi oka. De miért megy
    nem volt lehetőségem tanulmányaimat folytatni, ezért  ilyen gyorsan férjhez?
    akartam megszerezni a szükséges diplomákat.      – Fogalmam sincs, de azt hiszem, hogy felejteni akar.
    E perctől kezdve életem előreláthatatlanul bonyolulttá  Eltemetni a múltat.
    vált. Teljesen ismeretlen érzelmekkel küszködöm.
    Megoldást kell találnom egy előre nem tervezett kapcso-           * * *
    latra egy nővel, és diplomát szerezni gyerekes tudomá- „Szex és szerelem. Őszintén szólva, számomra teljesen isme-
    nyokból egy barátságtalan környezetben. Mert itt minden  retlen fogalmak. Mindennek ellenére ellenállhatatlanul vonzód-
    ellenséges. Nem különösen ellenem, mert emberi erede- tam Annettehez, és hogy ne találjon teljesen tudatlannak, egye-
    tem senkinek nem kétséges. Nem azért vannak ellenem,  temi tanulmányaimmal párhuzamosan tanulmányoztam a férfi
    mert máshonnan jövök. Ellenségeim, mert mindenkit  és női kapcsolatokat. Megismerkedtem a rejtett női anatómiával,
    annak tekintenek. Az egész világ vetélkedik, minden  és hogy hogyan kell szeretkezni. Hogyan változott az állatvilág
    egyén a másik egyén ellensége! Képességeimnek hála, én  természetes szaporodási aktusa az emberi gyönyör szolgálatá-
    érzem a gyűlöletet. A féltékenységet, az irigységet, a nap- ban. Órákon keresztül néztem pornográf filmeket, hogy megért-
    hosszat szajkózott mosolygó hazugságokat. Időnként a  sem az aktust, hogy ne tűnjek annak, ami valóban vagyok;
    gyűlölet kitör belőlük, és ez a küzdelem közöttük. A pri- tudatlan idegen.
    mitív emberek fizikailag, amíg a többiek csak szavakkal  Szerelmesen, türelmetlenül vártam a késő délutáni órákat,
    küzdenek.                       amikor szabadok voltunk. Ezeken az órákon elfelejtettem a napi
    Közöttük és közöttünk nagy a különbség. Képmutatóak.  gondokat és csak arra vágytam, hogy karjaimba vegyem és csó-
    Mindig barátságosnak tüntetik fel magukat és felebarátról  koljam, ami kritériumaink szerint antihigiénikus.
    beszélnek, igazságról, egyenlőségről, megértésről, huma- Az első szeretkezés valóságos felfedezés volt. Az irodalom és
    nizmusról, segítségről és összetartásról. Szavakban erő- filmek nagyon messze voltak a valóságtól. Szerelmünk elmélyült
    szakellenesek. Hazug szavak.             és második énemmé vált. Ő is szerelmes volt, élete nagy szerel-
    Mi különbözünk, individualisták vagyunk. Nem erő- me lettem. Sajnos, érzelmei mélysége volt szakításunk oka.”
    szakosak, és soha nem állítjuk, hogy megmagyarázhatat-            * * *
    lan erő kényszerít bennünket ártatlanok lemészárlására.
    Kizárólag önvédelemből ölünk, és őszintén beismerjük,  Munka után sokszor mentek Paulhoz. „A kávé királya.”
    hogy nem szeretjük az egész világot minden válogatás és  Egy bár az utcasarkon. Négy kis asztalka a járdán, szoro-
    érdek nélkül.                     san egymás mellett. Úgy fogta körül az asztalokat az
    Itt az élet valóban nehéz. Hogy megkapjam a speciális  emberek áradata, mint az óceán hullámai a part menti
    engedélyt az egyetem rektorától, kénytelen voltam gon- sziklákat. Alma és Hartmann bent maradtak a viszonyla-
    dolatait befolyásolni, hogy szükségesnek találjon meg- gos nyugalomban. Halk zene, nem hard rock vagy üvöltö-
    győzni néhány professzort. A vizsga gyerekjátéknak tűnt.  ző rapper, sem nyávogó citera, csak rég eltűnt énekesek
    Képességeim meghaladták ismereteiket. Számukra telje- lassú ritmusú tangóit hallották.

    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22