Page 16 - lidercfeny_akf_202207
P. 16

XIV. évf. 7. szám, 2022. július                    Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


      – A telefon. Nem látom a telefont. – Alma a konyhából  – Barátnő sem? – ráncolta homlokát.
     visszajött egy ismert mosópor üres kartonjával.    – Úgy néz ki, hogy nem. De néhány hónappal ezelőtt
      – Igazad van. – Hartmann tekintete végigsiklott a búto- rendszeresen felhívott egy nőt. Ha akarod, megnézem,
     rokon, tudva jól, hogy sehol nem volt telefon. A díványról  hogy miről volt szó – javasolta Alma.
     félig lecsúszott takaró alatt találta meg.       – Légy szíves! – volt Hartmann válasza. – Én meg köz-
      Nem volt üzenet.                  ben folytatom a keresgélést a füzetekben.
      A papírokat és füzeteket a kartondobozba gyömöszöl-             * * *
     ték, az ajtót a házmester kulcsával zárták be, majd lepecsé-
     telték.                        Hogy időt nyerjen, és általános képet kapjon az eltűnt
                                emberről, dátumokon és oldalakon futott át.
                 * * *              „Irodai munkát találni sokkal nehezebb, mint elképzel-
      Sok munkája ellenére kíváncsisága győzött. Íróasztala  tük. Így különösebb ismereteket nem kívánó munkát
     előtt ülve Hartmann mély sóhajjal nyitotta ki a legrégibb,  kerestem. Néhány hétig egy siralmas étteremben tányért
     öt éve írt füzetet.                 mosogattam, majd egy benzinkútnál töltöttem az üzem-
                                anyagot kocsikba, később meg egy építkezésen dolgoztam
                 * * *
                                segédmunkásként.
      „Első éjszakám. A motelszoba valóban szokatlan.  Diplomára volt szükség igazolni tanulmányaimat.
     Látásból ismertem a bútorokat, formájukat, mégis minden  Valóban nevetséges helyzet. Tudományos ismereteim túl-
     szokatlan. Gyerekként ugráltam a matracon, ez igazán  szárnyalták a tudósok és professzorok képességeit. Sajnos
     vicces volt, meglepő. Valóban egy másik világ.    nem ismerem az itteni tantételeket és az itt használt mate-
      Hosszan vizsgáltam a távvezérlőt, mielőtt bekapcsoltam  matikai törvényeket, sem a tudósok és kutatók nevét.
     a televíziót. Keresgéltem. Különböző állomások adásai,  Néhány hétig könyvtárszú lettem. Könyveket kölcsö-
     filmek, játékok követték egymást a képernyőn.  nöztem és éjszakánként lapozgattam, emlékezetembe
     Technikailag jó volt, de hamar meguntam, mert fáradt  véstem őket. Ebben az időben vettem észre egy előre nem
     voltam. Fárasztó napom volt. Az áttelepítés, az érkezés, a  látott változást. Megkívántam a nőket.
     hirtelen változás, az újdonság. Ruhástól nyúltam el az  Tekintetem ösztönösen követte könnyen öltözött alakju-
     ágyon, a lámpát lekapcsoltam az éjjeliszekrényen.  kat. Nyár volt. A hosszú nadrág és a rövid, kurta szoknya
      Az ablak előtt a függöny tompította az utcai lámpák  kiemelte formájukat, s én semmit nem ismertem, amit a
     élénk fényét a parkolóban. Időnként egy érkező vagy  ruha letakarva sokszor feltárt.
     induló gépkocsi fényszórója kúszott a falon a plafonra,  A könyvtárban majd minden nap láttam egy fiatal,
     majd váratlanul eltűnt.               barna nőt, egy szépséget. Velem szemben ült.
      Éreztem, hogy a magány és az ellenséges környezet  Szépség? Gondolom. Talán. Nem tudom. Nem ismerem,
     magába zárt. Minden nyelvismeretem ellenére nagy erő- mi a szépség, de én szépnek találtam. Nagyon szép.
     feszítésre lesz szükség megérteni és válaszolni az embe- Időnként hosszú haja szabadon omlott vállaira, máskor
     rek kérdéseire. Előző életemnek semmi kapcsolata nincs  meg szalag fonta kontyba.
     ezzel az életformával, és időnként bánom, hogy jöttem,  A blúz dekoltázsa feltárta szabadon mozgó melleit, és
     hogy szabadon választottam ezt a világot az emberek  az átlátszó anyag érzékeltetett egy sejtelmes, sötét foltot.
     között. Különbözünk tőlük. Különösen a gondolkodás- Éreztem a vágy ébredését, egy ismeretlen és megmagya-
     mód. De hosszú ideig itt maradok, meg kell szoknom. rázhatatlan érzés. Időnként, könyvei fölött egy szempil-
      Hasra fordulva, arcom a puha párnába fúrva hallottam  lantást vetett felém, és egy szép napon rám mosolygott.
     egy zajt. Szokatlan zajt. Teljesen ismeretlen. Lassú lükte- Azt hiszem, ebben a pillanatban szerettem belé. Minden
     tés, állandó ritmus, mintha hangfenék lennék.    olyan új volt számomra. Nem ismerem fizikailag a férfi és
      Kis időre volt szükség megérteni, hogy szívdobogáso- nő kapcsolatát, amit vágynak és szerelemnek neveznek.
     mat hallom! Bennem egy gép dolgozott megállás nélkül,  Félelmetes változások történtek bennem.
     örökmozgóként őrizve ritmusát. Nem tudom, semmit  Kapcsolataink valóban különböznek. Nálunk a társvá-
     nem ismerek, ami testemet illeti. A szívről, a belső mozgá- lasztás végleges. Társulás nemileg különböző, de fizikai-
     sokról, a fizikai és kémiai változásokról. Rengeteg min- lag és intellektuálisan egyenlő lények között. A szexuali-
     dent kell megtanulnom! Tudatosan elhanyagoltuk az  tás nem a gyönyör kizárólagos forrása, hanem a szaporo-
     emberi test működésének ismeretét. Test, ami ezentúl az  dásé. Szeretkezünk, mert utódot akarunk, hogy folytatód-
     enyém.                        jon életünk egy távoli jövőben. Ritka alkalom a fizikai
      Szívverésem ritmusától szinte hipnotikus álomba  egyesülésre. A földi világban a nő a férfi szexuális szolgá-
     merültem.”                      latában áll. Nálunk az örömlány fogalma nem létezik,
                                senki nem használja a nemiséget meggazdagodásra a női
                 * * *
                                test árusításával. Elképzelhetetlen fogalom. Egy férfi és nő
      – Olvastam a napló elejét – mutatta Hartmann a füzetet  összetársul, és egész életükben együtt maradnak.
     Almának.                        Szellemünk órákon és napokon keresztül összeforr,
      – Érdekes?                     semmi szükségünk fizikai egyesülésre az életközösség-
      – Nem tudom. Úgy nézem, hogy egy furcsa ember –  hez.
     válaszolt elgondolkozva. – És te találtál valamit a papírjai  Most értem, hogy az emberek számára az ilyen életfor-
     között?                       ma elképzelhetetlen. Csak fizikailag képesek egyesülni.
      – Semmit. Kollégái szerint nem volt barátkozó, és ha  A pillanat röpke örömét ismerik, ezért a gyakori partner-
     voltak barátai, senki nem ismerte őket.       változás.

     16                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21