Page 19 - lidercfeny_akf_202207
P. 19

Lidércfény amatõr kulturális folyóirat                    XIV. évf. 7. szám, 2022. július


    – Ne nyúlj hozzá! Később talán, majd ha befejeztem! eredetemet. Éveken keresztül sikeresen titkoltam valódi
               * * *             lényem, különböző társadalmi rétegben mindenféle fizi-
                               kai vagy magas szellemi munkát végezve.
    „Sok idő telt el szakításunk óta és munkaköröm is meg- Hazavágytam. Visszatérni és befejezni ezt a mesterséges
    változott. Elhagytam a tudományos kutatást és könyvelő  életet. Gondolom, hogy sikeres volt a misszióm. Belülről
    lettem egy cégnél. Lelkiismeretesen másoltam a számo- ismertem az emberek életét. Közöttük éltem. Persze, van
    kat, miközben kollégáimat figyeltem, hogy megismerjem  még sok ismeretlen kérdés. A földi életnek megszámlálha-
    problémáikat és vágyaikat.              tatlan oldala van. A jövő küldöttjei más országot, más
    Mindenki a sikerről álmodott. A férfiak gyönyörű nők  embereket, gondolatvilágot tárnak fel majd, érzelmeket és
    után sóhajtoztak, és a valóságban megelégedtek egy fizi- vágyakat.
    kailag hétköznapival. A fiatal nők gyengéd és gazdag  Olyan ez a bolygó, mint egy mozaik. Rengeteg a
    férfiakról ábrándoztak, és csak rövid kalandokat találtak  különbség. Sokkal több, mint másutt, a többi bolygón.
    jövőtlen férfiakkal. A kissé idősebb asszonyok sikeres csa- Különböző hiedelmek, archaikus meggyőződések. Itt az
    ládi életre vágytak egy jó apával és szerető férjjel, és leg- emberek képtelenek elfogadni a valóságot, minden ener-
    többször válással végződött az illúzió egyedül, egy vagy  giájuk szétszóródik és más valóságok gyűlöletére fecsér-
    két gyerekkel.                    lik.
    Csak utópiák voltak körülöttem! Egyesek a bárokban  Valóban komplikáltak és primitívek. Majd mindenki
    részegedtek le a szerencsét keresve, a férfiak sportról  különböző istenekben hisz, abszurd isteni törvényekben,
    beszéltek mérkőzéseket nézve, ahol más férfiak szaladtak  és egymást ölik e hitek nevében egy csodálatos túlvilági
    egy labda után, vagy politikáról és politikusokról.  életet képzelve haláluk után.  A valóság ismerete és a
    Gyűlölték a gazdagokat a gazdagságra vágyva. Utálták,  tudomány felszínes, még a tudósok körében is. Ismerem
    akik más istent imádtak vagy más jelöltre szavaztak. Egy  őket, beszéltem velük. Fürkésztem gondolataikat, és
    reménytelenül szürke és ostoba élet.         néhány szeleburdi, éretlennek tartott tudós kivételével
    Minden régi kapcsolatommal szakítottam és a város egy
    másik távoli negyedébe költöztem. Egy szegényebb  képtelenek elfogadni más lények létezését a földön kívül.
                               Ez egy elfogadhatatlan gondolat, mert a vallások, a hitek
    negyedbe. Távolba vesző tekintettel unatkozó fiatalok  végét jelenti, amit az égen és a földön találva próbálnak
    támaszkodtak a gépkocsikra és a házfalakhoz, mintha
    összeomlástól akarnák óvni. Ordítva beszélgettek és ciga- megmagyarázni.
    rettáztak, és a füst illata émelyítő volt, vagy futballoztak  Folytatjuk majd a földlakók tanulmányozását, és biztos
    üres sörösdobozokkal, hallgatva egy fáradt elemű tran- vagyok, hogy nem fedjük fel létezésünket. Fejlődniük kell,
    zisztor rekedt hangját.                nyomunkra lelni és bolygónkat megtalálni. Meg kell érte-
    Egy este két csavargó megtámadott. Soha senkitől nem  niük, hogy nem egy nem létező teremtés koronái, és el kell
    féltem, nem azért mert bátor vagyok, de ismertem sérthe- fogadniuk a gondolatot, hogy a mindenség sokkal
    tetlenségem. Láthatatlan erőmező takart. Egy lassú, nor- nagyobb és komplikáltabb, mint az évezredekkel előbbi
    mális érintéssel, mint a simogatás, mindenki hozzám  naiv elképzelések.
    érhetett. De ha ütni akart, az erőmező megállította az  Ideje elmenni. Megtalálni társam, akit másként szeretek,
    öklöt testemtől néhány milliméterre, mert az ütés sűrűsíti  mint itt a földön szeretnek. Újra világom egyensúlyában
    az energiamezőt.                   élni, hogy analizáljam múltam, az emberek közt töltött
    Hirtelen állon vágott az egyik alak és én semmit nem  évek eredményét.
    éreztem. Olyan váratlan volt a támadás, hogy képtelen  Elment az üzenet. Gondolataim elképzelhetetlen távol-
    voltam úgy tenni, mintha leütött volna. Meglepetten állva  ságot hidalnak át és most várni kell érkezésüket, amikor a
    maradtam. Támadóm még kétszer hasba és arcon vágott. fényoszlop majd rám száll.
    – Ne erőlködj, hagyjál békén!             A randevút kitűzték. Június 7-én éjjel várom őket, távol
    Kimeredt, elképedt tekintettel nézett rám, és egy revol- innen, egy erdő szélén...”
    vert szorongató remegő cinkosára ordított.                  * * *
    – Öld meg! Öld meg!
    Többször rám lőtt, én meg sértetlenül állva maradtam.  Ez utolsó szavak után Hartmann becsukta a füzetet.
    Attól féltem, hogy üvöltésük és a lövések felriasztják az  Beszélni kellett Almával, megmagyarázni a megmagya-
    egész kerületet. Menekültek és én is szaladtam, mert nem  rázhatatlant és együtt választani, ami a jövőt illeti. Jelentést
    akartam senkinek semmi magyarázatot adni, különösen a  írni a felsőbb szerveknek és felfedni a füzetek tartalmát,
    rendőröknek nem.                   vagy hallgatni és lezárni az ügyet, elfogadható anyagi
    Valóban csak otthon ijedtem meg. Attól féltem, hogy  bizonyíték hiányában. De mindenekelőtt egy bizonyos-
    támadóim majd elmesélik más csavargóknak, hogy valaki  ságra volt szüksége. Egy esti újság szerkesztősége levéltá-
    nem érzi az ütéseket és egy fél tucat revolvergolyót.  rában megtalálta a keresett választ a június 8-i számban.
    Olyan, mint Superman!                 „A Garfield járás több lakosa éjfél és egy óra között felhívta a
    Mondhatom, hogy szerencsém volt, mert ilyen támadás  sheriff irodáját kószáló fénypontokat jelezve a városon kívül,
    nem történt, amikor még Annettetel voltam. Még gondol- mások meg fényoszlopokat láttak az erdő fölött. A hivatalos szer-
    ni sem mertem az előre nem látható következményekre.  vek szerint semmi szokatlan nem volt, mert a különböző színes
    Most igazán megijedtem. Egy véletlen baleset feltárhatja  fények meteorológiai léggömbök voltak.”
    Facebook: Lidércfény Online • lidercfeny@szentesinfo.hu • www.lidercfeny.hu              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24