Page 14 - lidercfeny_akf_202403
P. 14

XVI. évf. 3. szám, 2024. március                   Lidércfény amatõr kulturális folyóirat
     Xenothep

     609–03
     103                          Kis szünet után Martin a fejét ingatta.
                                 – Nem. Érteni akarom őket.
      Pár héttel később már egész jól eligazodott a szintek, és
     helyiségek között, és a legtöbb kollégáját már név szerint  – Ezeket.
                                 – Miért ragaszkodsz ennyire a kifejezéshez?
     ismerte. Valóban hamar beilleszkedett, már tegeződésre  – Nem gondolhatunk másként rájuk, mint tárgyakra.
     váltott, és Jayde is sokkal szimpatikusabb volt neki, mint  Egy különös, egyelőre megmagyarázhatatlan jelenség
     eleinte. Az első napokban a Biodóm közelébe sem ment,  manifesztációjára. Értsd meg, nem kezelhetsz emberként
     csak a naplókat olvasta, jegyzeteket készített, majd, ami- egy állatot, akkor sem, ha beszél! Ahogy nem kezelnél
     kor megkapta a feladatát, ahhoz kezdett adatokat rögzíte- emberként egy androidot sem. Egy elmélet szerint, ha egy
     ni. Egy nap reggelinél nyugtalanságot érzett a közhangu- ötödik generációs androidba emberi érzelmeket lennénk
     latban, és amikor Jayde végre megérkezett, azonnal neki- képesek programozni, pusztítani kezdene. Lefuttattak
     szegezte a kérdést.                 már bizonyos szimulációkat, amik minimum aggasztóak.
      – Mi ez a nyüzsgés?                  – De ezek nem androidok.
      – Ó, csak pletykákat hallottam.            – Nem tudjuk, mik ezek. Nem tudunk semmit arról,
      – Ne vadíts!                    honnan vannak a képességeik, hogyan csinálják, amit csi-
      – Butler megint talált valamit. Az előző projektjével függ  nálnak.
     össze, valamiféle áttörés lehet. Rebesgetik, hogy elutazik,  – Értem. Mégis ragaszkodnék egy kommunikációs vizs-
     és nem látjuk egy darabig. Még nem tudjuk, ki lesz a  gálat-sorozathoz.
     helyettese. Igazából azt sem tudjuk, hogy folytatjuk-e a  – Felőlem… Csak a csalódástól próbáltalak megóvni.
     kísérleteket.
      – Ez komoly...?                   104
      – Nos… felmerült valaki részéről, hogy talán befa- A labort a Biodómban rendezte be. A helyiségnek köz-
     gyasztják ezt a projektet, hogy átcsoportosítsák az erőfor- vetlen kapcsolata volt az egyik cellával, egy páncélozott
     rásokat egy másikhoz. De persze ez nem hivatalos.  üvegablak, audio-összeköttetés, minden, amire csak szük-
     Valójában senki nem tud semmit. Ahogy ismerem Butlert,  sége lehet. Quartót választotta, bár nem tudta volna meg-
     majd összehív mindenkit, előad egy homályos sztorit, egy  mondani, hogy miért. Napokig csak nézte az ablakon
     félhivatalos szöveget az egyéb tervekről, és egy órával  keresztül. Ez csak egy irányban látszott át, bár a felszínén
     később ugyanolyan tudatlanok leszünk, mint előtte.  futó bevonat polaritását megváltoztatva teljesen átlátszó-
      – Aham… Remek. Jay, el tudsz intézni nekem egy saját  vá is lehetett tenni.
     labort? Nem kell nagy.                 Quarto emberi alakjában hevert egy vaságyon, órákon
      – Hogyne! Van valami új ötleted?          át csak a mennyezetet bámulva. Szemeiben semmi érdek-
      – Átnéztem a vizsgálati anyagokat, de nem találtam  lődés nem látszott, Martin úgy gondolta, a pokolian inger-
     köztük sehol verbális kapcsolat felvételére utaló jeleket. Ti  szegény környezetben az is csoda volt, ha nem őrült meg
     meg sem próbáltatok beszélni ezekkel a lényekkel?  teljesen. Jayde néha beugrott hozzá beszélgetni, egy ilyen
      – De igen, természetesen – intett Jayde. – Ha ilyesmit  alkalommal Martin nem bírt a kíváncsiságával.
     forgatsz a fejedben, jelzem, hogy vakvágány, időpocséko- – Mondd csak, a legőszintébben… ha ezek annyira fon-
     lás. Két remek pszichiáterünk is van, az égvilágon semmi- tosak, miért hagyjátok őket elpusztulni?
     re nem mentek a carnivorákkal.             Kollégája vállat vont.
      – Nem lehet velük beszélgetni?            – Sajnos, amikor idekerültek, akkor is komoly kommu-
      – Most már egyáltalán nem. Ha egy értelmes lényt kín- nikációs problémáink voltak. Gyakran üvöltöttek, zokog-
     zásokkal felérő kísérleteknek vetsz alá heti szinten, akkor  tak, könyörögtek, ami teljesen indokolt lett volna, ha
     az valószínűleg nem fog cseverészni veled.      mindez nekünk szól. Ám ezek valami olyasvalamivel
      – De miért? Miért kell ezeket kínozni? Miféle nagyobb jó  kommunikáltak, amit nem láttunk. Sok idő eltelt, amíg
     érdekében kell értelmes lényeket így kezelni?    rájöttünk, hogy valamiképpen Primo uralkodik fölöttük.
      – Katonai érdekek. Nem lehetnek morális kételyeink.  Ahogy megy az idő, azt kell látnunk, hogy egyre csende-
     Aláírtunk egy szerződést, tesszük a dolgunkat.    sebbek mindannyian, és lassan már tényleg úgy viselked-
      – Senki nem lépett még ki?             nek, mint az állatok. Sajnos Primon is látszik a leépülés.
      – Dehogynem, ezt bárki megteheti bármikor. Agymosást  Úgy vélem, egy, talán két év, és mindannyian katatónná
     kap, elfelejt mindent, amit itt látott, ami itt történt és bol- válnak.
     dog életet élhet valami unalmas kutatóállomáson. De  – Minden élőlénynek kell a fény, a friss levegő, nem
     őszintén: te ki akarnál lépni?            lehet valahogy…?     14                      www.lidercfeny.hu • info@lidercfeny.hu • Facebook: Lidércfény Online
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19