Page 14 - lidercfeny_akf_202108
P. 14

XIII. évf. 8. szám, 2021. augusztus                  Lidércfény amatõr kulturális folyóirat


     Petya


     A Fekete Ember


      Szombaton megkondultak a harangok. Azok emlékére szólt,  Laci szeretett megfeledkezni monoton munkájáról, a fárasztó
     akik halálukat lelték a falu határában. Nem tudták, milyen for- házról házra járásról, a bosszúságról, melyet a fontoskodó öreg-
     mában látogat majd el hozzájuk az ismeretlenben fénylő isme- asszonyok okoztak kínosan elnyújtott semmitmondásaikkal.
     rősség, melynek előszele szerda délután legyintette meg őket  Szeretett megpihenni, azon töprengeni, mi mindenre futná
     először a mindig hívogató kis kocsmában, de amint hatása alá  a táskájában lapuló nyugdíjakból, eljátszani a gondolattal, a
     kerültek, elméjük fénylő tudatosságra lobbant.    mámorító örömmel, mely azok szeméből áradna, akik mind az ő
      A hétköznapi szeánszot Tibi nyitotta meg a szokásos hozzáva- vendégei. Feri sosem szerette az üzleti életet. Megörökölt családi
     lókkal. Fél deci keserűvel és egy korsó sörrel nyugtatta meg  vállalkozását megélhetése alapjának tekintette, ugyanakkor rög-
     örvénylő lelkét a televízióval szembeni asztalnál, ahonnan  höz kötésnek is, az elmúlt évtizedek folyamatos lejtmenetének
     remek kilátás nyílt a csehóban zajló történésekre. Az öreg Pista  következményeként ugyanis odáig jutott, hogy egyik hónapról a
     nagy hanggal nyitott be az ajtón szomszédjával, a szófukar  másikra tengődött, egyre csak várva az isteni beavatkozást.
     Imrével. A csend maga a halál, épp ezért babonásan távol tartot- Vigasztalást keresve jelent meg újra és újra a kocsmában, hason-
     ta magától. Ezúttal is olyan témát választott, mellyel gondolko- ló sorsot remélve más emberek történeteiben, azok gondja-baja
     dóba ejthette hallgatóságát. Sikerült is hatást gyakorolnia Imrére,  feletti sajnálkozással vegyes merengéssel, majd felbátorodva,
     aki kereste ugyan a megfelelő választ, s meg is találta az elébe  rendre előhozakodva becsesen dédelgetett Brunn am Gebirge
     kerülő gyöngyöző, habos korsó képében. A koccanás mellett  közelében átélt egykori kalandjaival.
     elhangzott az ilyenkor szokásos Isten-Isten. Végül csatlakoztak a  Jutka és Marcsi neve egybeforrt megannyi dologgal az idők
     többiek is, postás Laci, hentes Feri, Jutka és Marcsi, a takarékszö- során, többek közt azzal a szóbeszéddel, hogy férjeikre egyre
     vetkezet hipószagban úszó takarítónői. Utolsónak Karcsi esett  kisebb hatást gyakorolnak, ezért azok másnál keresik az izgal-
     be, s még a vaskos borravaló ellenére sem tudta kiengesztelni a  mat. Már hogy is volna ez furcsa, tekintve, hogy az asszonyok
     helyiség vendéglátóját. Évi dühös pillantást vetett Néróra, a  érdeklődésének tárgyát mind jobban olyan kifogásolható tevé-
     stikkes németjuhászra, aki vad morgásával minden közeledőt  kenység képezte, amire tisztességes ember sosem vetemedne.
     jobb belátásra bírt. A szájkosár hiányát a kutyatulajdonos azzal  Jutkával elnézőek voltak, megbocsátották neki ezt a fajta eltéve-
     magyarázta, nincs senki, aki Néróra ráerőltethetné az akaratát.  lyedést szépsége okán, mely szimpátia olykor még a csúnyácska
     Minden próbálkozás hiábavaló, csupán az életunt, földi halan- Marcsira is rávetült. Ez a nézet az éjszaka közösen töltött műsza-
     dók tehetnek rá kósza kísérletet. Karcsinak eszében sincs ott  kokból leszűrt egyértelmű következtetés eredménye. Egyúttal
     hagyni a fogát, annál is inkább, mert hitte, életének hátralevő  megannyi reményteljes, de sikertelen próbálkozás szülte nehez-
     része fontos feladat jegyében telik majd. Az italok gépiesen pre- telés méltó megtorlása. Karcsi nagyon is magáénak érezte ezt a
     cíz pontossággal, kabátujjra löttyenve, a pultot áztatva találtak  nézetet. Könnyebben viselte a sebet, miután megállapította,
     gazdát, mit sem zavarva Pista bácsi öblös kacagását, mely Évi  honnan fúj a szél. Inkább olyan dolgokra irányította a figyelmét,
     élcelődése nyomán tört elő, aki kételkedett az elhivatottság  ami méltó feladat elé állítja. Nehéz sorsú háziállatot keresve
     magasabb rendű voltában. Karcsi elsötétült tekintetét látva  jutott el Néróhoz, akinek a megregulázása hosszabb időt vesz
     azonban a nagy öreg szabadkozva méltatta az állat érdemeit:  igénybe a menhely dolgozója szerint. Az állatot kutyaóllal
     Néró kivételezése hűen tükrözi gazdája elgondolását. együtt adták, a gondozók a rácson keresztül dobálták be neki az
      Mire beesteledett fényárban úszott a kis helyiség. Évi áldott  élelmet. Vadsága lenyűgözte Karcsit, magára ismert a zabolázat-
     keze nyomán borgőzös mámor kerekedett, melyet elirigyelt  lan, félelmet nem ismerő németjuhászban. Sokáig a kennelben
     törzsvendégeitől, így maga is csatlakozott néhány pohárra.  tartotta, s mikor hosszú idő elteltével elfogadta gazdájának, nem
     Minden következő körtől a tér és idő fogságából történő szaba- vicsorgott rá többet, nem kapott a keze után, kiengedte az álla-
     dulást remélte, egyre csak a magasabb rendű létállapot fogal- tot. Hiába a sikerélmény, Karcsi kétkedően nézett elébe Néró
     mán morfondírozva. Tibi sosem számolta, hányadik körnél jár,  jövőjének. Nem hitt abban, hogy rajta kívül bárkivel is megba-
     nem zavartatta magát ilyen kicsinységekkel. Monoton figyelte  rátkozhatna. A kis kocsma szünet nélkül pezsgett, mígnem az
     az aktuális találkozót a tv-ben, egyre azon lelkesedve, ami a  öreg Pistának szöget ütött a fejébe, hogy valami nincs rendjén.
     végeredményből befolyó összeg feletti örömittasultságot jelenti  Ez idő alatt már félbe kellett volna szakítsák, de hiába tekintett
     majd. Mindig vele volt szerszámos táskája arra az esetre, ha a tv  körbe tanácstalanul, nem találta sehol a mindig kotnyeles
     meghibásodna. Számtalan alkalommal nyújtott segítséget csa- Sanyikát. Olyan érzés fogta el mindnyájukat, mintha Évi egy-
     varhúzója, melyet titkon jobban becsült, mint tulajdon feleségét.  szerre bejelentette volna, azonnali hatállyal bezár.
     Pista és Imre gyerekkori ismerősök, de sosem keresték igazán  A legképtelenebb ötletekkel rukkoltak elő, többek között tit-
     egymás társaságát. Túlságosan hosszúra nyúlt életük során  kos viszony folytatásával, hirtelen meggazdagodásból történő
     azonban végül sorsközösségre leltek, köszönhetően a lakókör- világgá menéssel, sőt, idegenek általi fogságba ejtéssel. Egy
     nyezetükben tapasztalt közelmúltbeli elhalálozásoknak, tragi- valamiben mind egyetértettek. Sanyi nem szívódhat fel csak
     kus megözvegyüléseiknek. Pista bácsi olyan ember volt, aki  úgy. A kocsma szerves részét képezi, s csak kis híján múlt, hogy
     jobban szerette hallani a saját hangját, széles-látókörűségét,  a rendőrség véleményét is kikérik, mire eszükbe jutott: biztos
     éleslátását bizonyítani, Imrének pedig megfelelt a hallgatósági  nem volt kedve. Még akkor is nevettek a hihetetlen feltételezé-
     szerep, büszke bódulattal támogatta egyetlen megmaradt  sen, amikor Sanyi egyszer csak betoppant. Háborúból hazatérő,
     barátját.                      honvédő hősöknek kijáró üdvözlésben részesült azon melegé-

     14                www.lidercfeny.hu • lidercfeny@szentesinfo.hu • Facebook: Lidércfény Online
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19